WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |

«Київ ННЦ “Інститут агарарної економіки” УДК 630*6 (02) ББК 43 І Запропоноване видання – перша спроба комплексно і всебічно розглянути інституційні засади та практичні аспекти розвитку ...»

-- [ Страница 1 ] --

ІНСТИТУЦІЙНА РОЗБУДОВА

ЛІСОВОЇ СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

За редакцією кандидата сільськогосподарських наук

П.В. Кравця

Київ

ННЦ “Інститут агарарної економіки”

УДК 630*6 (02)

ББК 43

І

Запропоноване видання – перша спроба комплексно і всебічно розглянути інституційні засади та практичні аспекти розвитку лісової сертифікації в Україні. Публікація містить цілісний і систематизований

виклад процесу формування і становлення робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації від появи ініціативи до її трансформації в національну ініціативу Лісової Опікунської Ради. Наведено документи, відповідно до яких робоча група здійснює свою діяльність. Розглянуто методичні підходи з розробки стандартів лісової сертифікації на основі національних і міжнародних вимог та оцінки відповідності ведення лісового господарства стандарту лісової сертифікації. Викладено зміст стандарту організації України 02.0-33692178-001:2008 „Сертифікація системи ведення лісового господарства. Принципи, критерії та індикатори”, розробленого робочою групою. Представлено узагальнені матеріали наукових досліджень, технологічних та організаційних рішень стосовно створення демонстраційних ділянок екологічно орієнтованого ведення лісового господарства на прикладі окремих лісогосподарських підприємств у різних природно-кліматичних зонах. Запропоновано практичні рекомендації з удосконалення ведення лісового господарства відповідно до вимог лісової сертифікації за схемою Лісової Опікунської Ради. Рекомендації охоплюють питання формування системи екологічного менеджменту, екологізації лісового господарства і збереження біорізноманіття, посилення ролі місцевих громад у підготовці прийняття управлінських рішень, впровадження системи оцінки впливу лісогосподарської діяльності на навколишнє природне середовище.

Для працівників лісового господарства, науковців і освітян, представників недержавних громадських організацій, які цікавляться питаннями лісової сертифікації.

© Кравець П.В., Лакида П.І., ISBN 978-966-669-269Кременецька Є.О., 2009

ПЕРЕДМОВА

Шановний читачу, дана публікація стала можливою завдяки виконанню проекту „Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні”, який здійснено за фінансової підтримки шведської компанії IKEA A.В. протягом 2005-2008 років. У зв’язку з цим особливу подяку хочу висловити працівникам компанії Софії Бекхем та Отто Звагінсу за постійну підтримку та допомогу в реалізації проектних завдань.

Основною метою проекту було забезпечення переходу лісової галузі України до міжнародно визнаного сталого лісового господарства через сприяння розробки стандартів лісової сертифікації та підвищення інформованості серед широкого кола зацікавлених сторін.

Задля досягнення цієї мети, виконавцем проекту – непідприємницьким товариством „Товариство лісової сертифікації в Україні” – було здійснено заходи, які серед інших дозволили вирішити поставлені завдання щодо розробки стандарту лісової сертифікації, інституційного зміцнення робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації, створення демонстраційних ділянок екологічного орієнтованого ведення лісового господарства та організацію на їхній основі польових семінарів, а також сертифікації лісогосподарських підприємств, які слугували за базові для реалізації проекту.

Публікація охоплює основну частину отриманих результатів і включає чотири розділи.

Перший розділ у ретроспективі досліджує розвиток та інституційне становлення й зміцнення робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації від її започаткування групою науковців до трансформації в національну ініціативу схеми лісової сертифікації Лісової Опікунської Ради. Розділ містить основні документи, відповідно до яких формується робоча група, приймаються рішення та вирішуються конфліктні ситуації.

Другий розділ описує методичні засади розробки стандартів лісової сертифікації з урахуванням національних і міжнародних вимог, розкриває механізми та алгоритми прийняття рішень аудитора стосовно позитивної або ж негативної оцінки відповідності ведення лісового господарства вимогам стандарту. Власне, основою розділу є розроблений національною робочою групою стандарт „Сертифікація системи ведення лісового господарства.

Принципи, критерії, індикатори”.

Третій розділ містить узагальнені матеріали проведених досліджень, технологічних та організаційних рішень стосовно створення демонстраційних ділянок екологічно орієнтованого ведення лісового господарства на пілотних територіях. За пілотні території слугували чотири державних лісогосподарських підприємства, розташовані на Поліссі (Західному і Центральному), в Лісостепу та Карпатах.

Четвертий розділ включає практичні рекомендації з удосконалення ведення лісового господарства відповідно до вимог лісової сертифікації за схемою Лісової Опікунської Ради. Рекомендації охоплюють питання формування системи екологічного менеджменту, екологізації лісового господарства, посилення ролі місцевих громад у підготовці прийняття управлінських рішень, впровадження системи оцінки впливу лісогосподарської діяльності на навколишнє середовище.

Публікація стала можливою завдяки наполегливій та відданій праці багатьох науковців, освітян, фахівців і просто ентузіастів своєї справи, у тому числі членів робочої групи з питань добровільної лісової сертифікації. Загальне редагування публікації та підготовка вступу і висновків, підрозділів 1.1–1.3; 2.1.–2.2, розділів 3 та 4 була здійснена канд. с.-г. наук Кравцем П.В. Підготовку і написання матеріалів, які увійшли до публікації, виконували: доктор с.-г. наук Лакида П.І. – розділ 4; канд. с.-г. наук Кременецька Є.О. – підрозділи 3.1–3.4, 4.2; канд. біол. наук Бондарук Г.В. – підрозділ 2.4; канд. с.-г. наук Букша І.Ф. – підрозділ 2.4; канд. біол. наук Зібцев С.В. – підрозділ 2.4; канд. екон. наук Розвод С.В. – підрозділ 2.4; канд. біол. наук Тищенко В.М. – підрозділи 3.2–3.5, 4.2; канд. біол. наук Шпарик Ю.С. – підрозділ 3.5; Попович П.Б. – підрозділ 2.2; Сагайдак А.В. – підрозділи 3.2–3.5.

Сподіваюся, публікація стане в нагоді широкому колу зацікавлених сторін, зокрема лісогосподарським підприємствам, неурядовим екологічним організаціям, науковцям та освітянам, які цікавляться питаннями лісової сертифікації.

Значно більше корисної та різноманітної інформації з питань лісової сертифікації допитливий читач може знайти на вебсайті http://ncsu.nаuu.kiev.ua У разі виникнення питань, зауважень та побажань прошу звертатися за тел. +38 (044) 527 – 88 – 00 або e-mail: pavlo.kravets@nauu.kiev.ua

–  –  –

Павло Кравець, Голова Правління непідприємницького товариства „Товариство лісової сертифікації в Україні”, доцент кафедри лісового менеджменту Національного університету біоресурсів і природокористування України ВСТУП Стурбованість суспільства погіршенням екологічного стану навколишнього природного середовища, зокрема хижацьким знищенням тропічних лісів, зумовила пошук і розвиток різноманітних інструментів екологічної політики.

Одним із таких інструментів є лісова сертифікація. Вона полягає у формуванні системи оцінки відповідності ведення лісового господарства низці екологічних, соціальних, економічних та інших вимог. За змістом і формою ці вимоги набувають статусу стандарту. Підтвердження дотримання вимог останнього здійснюється, як правило, за допомогою незалежних аудиторів і засвідчується відповідним сертифікатом. Наявність сертифіката вказує на те, що продукція надходить з лісів, ведення лісового господарства в яких здійснюється на принципах невиснажливого і постійного лісокористування. Тобто тут враховуються питання охорони навколишнього природного середовища й збереження біотичного різноманіття, а також інтереси працівників лісу та місцевого населення. Таким чином, відповідно до статті 56 Лісового кодексу України, лісова сертифікація – це оцінка відповідності системи ведення лісового господарства встановленим міжнародним вимогам щодо управління лісами та лісокористування на засадах сталого розвитку. Метою лісової сертифікації є забезпечення економічно, екологічно і соціально збалансованого ведення лісового господарства.

Проведення сертифікації здійснюється акредитованими на міжнародному (чи національному на підставі схвалених міжнародних процедур) рівні організаціями. Такі процедури сертифікації гарантують незалежність, неупередженість та об’єктивність оцінки ведення лісового господарства у будь-якій країні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Поява сертифікованих лісів зумовила формування ринку сертифікованої продукції, зокрема в країнах, які чутливі до екологічних і соціальних аспектів її походження. Лісова сертифікація розглядається як один із ефективних способів боротьби з незаконними рубками, оскільки вся одержана із сертифікованих лісів деревина відповідним чином маркується та забезпечується супровідними документами, що дозволяє простежити її рух від виробника до споживача, а отже і запобігти появі на ринку деревини сумнівного походження. Вона виступає свого роду перепусткою до ринків лісопродукції, учасники яких об’єднані спільною ідеологією розвитку екологічно чистого виробництва та соціально-етичного маркетингу.

Однією з найбільш поширених міжнародних схем лісової сертифікації є Лісова Опікунська Рада (ЛОР) – з англійської Forest Stewardship Council (FSC). Діяльність цієї міжнародної недержавної організації була започаткована в 1993 році впливовими екологічними і соціальними та лісопромисловими й торговельними організаціями, активними громадськими діячами і науковцями в питаннях збереження лісів. Особливостями цієї схеми лісової сертифікації є акредитація органів сертифікації (аудиторські компанії), національних ініціатив, які відповідальні за розробку стандартів лісової сертифікації та власне самих стандартів на міжнародному рівні. Основу стандартів ведення лісового господарства складають схвалені на міжнародному рівні 10 принципів та 56 критеріїв ЛОР, які охоплюють основні екологічні, соціальні та економічні аспекти збалансованого ведення лісового господарства.

Нині за схемою ЛОР сертифіковано майже 105 млн га лісів у 81 країні світу, видано більше ніж 11 тис. сертифікатів для підприємств лісової і лісопереробної галузі на підтвердження наявності ланцюжка руху сертифікованої продукції від виробника до споживача. Вартість проданої деревини на ринку сертифікованої продукції оцінується в 20 млрд дол. США.

В Україні процес лісової сертифікації розпочався у 1999 році на Поліссі за ініціативою іноземних споживачів лісопродукції. За цей період площа сертифікованих лісів зросла від 200 тис.

га на початку до понад 1 млн га у 2008 році.

Збільшення площі сертифікованих лісів відбувалося високими темпами. Однак процес розвитку лісової сертифікації супроводжувався інституційними диспропорціями і відповідно, виникненням ускладнень та помилок. Вони проявилися у низькій поінформованості про сертифікаційні процедури, зміст основних вимог щодо ведення лісового господарства згідно з принципами і критеріями ЛОР, недостатній консультативній та нормативнометодичній підтримці здійснення й дотримання вимог сертифікації. Серед практичних її аспектів спостерігався брак знань і навичок знаходження оптимальних організаційних, технологічних та управлінських рішень екологічно орієнтованого, соціально відповідального та економічно ефективного ведення лісового господарства.

Відсутність маркетингових стратегій на ринках сертифікованої продукції, законодавчої та управлінської підтримки лісової сертифікації знижували мотивацію з боку лісогосподарських підприємств. Наслідком такої ситуації стало призупинення раніше виданих сертифікатів на площі більше 600 тис. га та зволікання із завершенням розпочатих сертифікаційних процедур на площі майже 200 тис. га.

Численні непорозуміння виникали також через формування аудиторами зауважень і коригуючих заходів на основі загального стандарту органу сертифікації, які у повній мірі не враховували соціально-економічні, природно-кліматичні та інші особливості лісового господарства в Україні. Таким чином, питання розроблення українського стандарту лісової сертифікації набуло особливої актуальності.

Виконання проекту „Інституційна розбудова лісової сертифікації в Україні” дозволило вирішити низку проблемних питань та надати додаткового імпульсу для послідовного і системного розвитку лісової сертифікації, методичні й практичні аспекти якої розкриваються в даній публікації.

РОЗДІЛ 1. ІНСТИТУЦІЙНА РОЗБУДОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ

РОБОЧОЇ ГРУПИ З ПИТАНЬ ДОБРОВІЛЬНОЇ ЛІСОВОЇ

СЕРТИФІКАЦІЇ В УКРАЇНІ

–  –  –

Основним завданням робочих груп за схемою лісової сертифікації ЛОР є: всебічне сприяння і підтримка лісової сертифікації в країні; популяризація ідей лісової сертифікації серед широкого кола зацікавлених сторін; розроблення комплексу взаємопов’язаних вимог щодо ведення екологічно ощадливого (збалансованого), соціально відповідального та економічно ефективного лісового господарства. Документ, який містить такі вимоги у вигляді принципів, критеріїв, індикаторів та показників і за якими можна встановити рівень відповідності ведення лісового господарства, набуває статусу стандарту ЛОР. Природно, що низка вимог пред’являється як власне до робочих груп, так і процесу розробки стандарту. Основними документами ЛОР, якими регламентується порядок розроблення стандарту та встановлюються критерії і процедури акредитації робочої групи, є: „Керівництво для національних ініціатив ЛОР” (1998); „Статут ЛОР” (2000) та „Устав ЛОР” (1994). У 2008 році завершено процес підготовки нового документа „Вимоги щодо процесу підготовки стандартів ЛОР”, який після його прийняття має замінити чинне „Керівництво для національних ініціатив ЛОР”.

Формування національних ініціатив ЛОР здійснюється спираючись на базові принципи і механізми громадянського суспільства та демократичні процедури. Основоположними є принципи: багатосторонності та недискримінаційності, рівноправності, справедливості, відкритості і прозорості, широкого представництва, постійного удосконалення, оскарження.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 20 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ ГАРКУША ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА УДК 681.518.5 МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ДІАГНОСТУВАННЯ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОРИСТУВАЧІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНОЇ ГОТОВНОСТІ КОМП’ЮТЕРНИХ СИСТЕМ 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2012 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному університеті...»

«Національна академія медичних наук України ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова” Лабораторія математичного моделювання процесів старіння Медико-демографічний атлас України Випуск 15 Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011 Київ – 2013 УДК 311.2 (477) ББК 65.9(4УКР) – 05я2 М42 Автори: В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова Науковий консультант – академік НАМН України, проф. В.В. Безруков Медико-демографічний атлас України....»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Кафедра розведення Факультет ТВ і ППТ сільськогосподарських тварин і зоогігієни ГІГІЄНА ТВАРИН Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6. 090102 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ВІННИЦЯ 2009 УДК: 636.082:57.087.1 Укладачі: Яремчук О.С., Польовий Л.В., Романенко Т.Д., Поліщук Т.В. Методичні вказівки до виконання лабораторних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГІРНИЧИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра екології ДИПЛОМНА РОБОТА МАГІСТРА. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» Дніпропетровськ НГУ Дипломна робота магістра. Методичні рекомендації для студентів спеціальності 8.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища» / А.І. Горова, Є.Б. Устименко, В.Є. Колесник, А.В. Павличенко, С.М....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«Координаційна рада з питань аграрної політики Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.– К., 2006. – 88 с.Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута, О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко, О.М. Ярославський У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації...»

«ВИПУСК № 1 30 квітня 2013 р. Вісник Національної асоціації ПОРАДИ ВІД ДОРАДИ сільськогосподарських дорадчих служб України Шановні колеги-дорадники, партнери, друзі! Щиро вітаю Вас із найсвітлішим святом – Великоднем! Величність Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями, дає нам нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»