WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Київ– Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я (Labor and Health Social Initiatives — LHSI) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо взаємодії соціальних та медичних служб у контексті ...»

-- [ Страница 1 ] --

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо взаємодії соціальних та медичних служб

у контексті впровадження протитуберкульозних

заходів у громаді для клієнтів центрів соціальних

служб, які належать до груп підвищеного ризику

щодо захворювання на туберкульоз:

за результатами проекту «Покращання діагностики

та лікування туберкульозу серед груп високого ризику

в малих містах та сільській місцевості України»

Київ–

Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я

(Labor and Health Social Initiatives — LHSI) МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо взаємодії соціальних та медичних служб у контексті впровадження протитуберкульозних заходів у громаді для клієнтів центрів соціальних служб, які належать до груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз:

за результатами проекту «Покращання діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого ризику в малих містах та сільській місцевості України»

Київ Автори-упорядники: Дубініна І.М., Єлєнєва І.І., Легков В.А., Лук’янова Н.Л., Трасковська Д.С.

Редактор: Єгорова І.О.

Дизайн та верстка: Гонжа Є.Ю.

Методичні рекомендації щодо взаємодії соціальних та медичних служб у контексті впровадження протитуберкульозних заходів у громаді для клієнтів центрів соціальних служб, які належать до груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз: за результатами проекту «Покращання діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого ризику в малих містах та сільській місцевості України» / Авт.-упоряд. І. Дубініна, В. Легков, Н. Лук’янова та ін. / МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я». — К.: ТОВ «ТІ-Пресс», 2012. — 40 с.

Видання підготовлене в рамках проекту «Покращання діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого ризику в малих містах та сільській місцевості України», що впроваджувався міжнародною громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я»

(Україна) за фінансової підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я в рамках програми Партнерства проти туберкульозу TB REACH.

Видання рекомендовано для використання працівниками центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представниками громадських організацій, працівниками закладів соціального обслуговування та іншими суб’єктами соціальної роботи при наданні соціальних послуг, а також медичними працівниками протитуберкульозних диспансерів, лікарень, відділень, кабінетів, денних стаціонарів, тощо для налагодження взаємодії з соціальними службами на місцевому рівні в сфері протидії туберкульозу.

МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» висловлює подяку за вагомий внесок у написання методичних рекомендацій Черенько С.О., завідуючій відділенням фтизіатрії Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського, та Козуб Л.І., головному спеціалісту Департаменту сім’ї та дітей Міністерства соціальної політики України.

Усі права на публікацію належать МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я».

Будь-яке копіювання тексту чи його частини можливе лише з дозволу та з посиланням на МГО «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я».

–  –  –

ВСТУП................................................................................... 5 ФУНКцІї ТА рОЛь цСССДМ У НАДАННІ СОцІАЛьНО-МеДиЧНих ПОСЛУГ, ПОВ’ЯзАНих Із зАПОбІГАННЯМ зАхВОрЮВАННЮ НА ТУберКУЛьОз................. 7 АЛГОриТМ ВзАЄМОДІї СОцІАЛьНОГО ПрАцІВНиКА з МеДиЧНиМи УСТАНОВАМи щОДО ВиЯВЛеННЯ ТА ОбСТежеННЯ УрАзЛиВих ГрУП СІМей, ДІТей, МОЛОДІ, ЯКІ Є КЛІЄНТАМи цСССДМ...........................

МеТОДи ПрОФІЛАКТиКи ІНФІКУВАННЯ СОцІАЛьНих ПрАцІВНиКІВ ПІД ЧАС ВиКОНАННЯ ПрОФеСІйНих ОбОВ’ЯзКІВ.................................... 27

–  –  –

Скринінгова анкета для виявлення людей, які потребують обстеження на туберкульоз..... 33 Направлення на обстеження мокротиння (заповнюється у клінічному відділенні)..........

журнал реєстрації надання клієнтам інформаційно-мотиваційних послуг щодо туберкульозу фахівцями цСССДМ................................................ 35 зразки інформаційних матеріалів....................................................... 3 Список використаних абревіатур

–  –  –

Упродовж жовтня 2011 — вересня 2012 Міжнародною громадською організацією «Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я» впроваджувався проект «Покращання діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого ризику у сільській місцевості та у малих містах Інформація про проект «Покращання України» (далі — Проект) в рамках програми діагностики та лікування туберкульозу TB REACH за фінансової підтримки ВООз. серед груп високого ризику у сільській В рамках Проекту була налагоджена взаємо- місцевості та у малих містах України»

дія між цСССДМ та медичними установами, Основна мета Проекту — покращання на місцевому чітко визначені ролі фахівців на місцях, розрорівні системи послуг у сфері діагностики туберкульозу блені алгоритми взаємодії, форми перенаправ- серед осіб, які мають високий ризик заразитися на тулення на тестування, система моніторингу та беркульоз, шляхом залучення до надання послуг соцівідслідковування направлених клієнтів. альних працівників місцевих ЦСССДМ.

Яка ж роль відводиться фахівцям цСССДМ Географія реалізації Проекту:

Харківська область (Лозівський, Харківський, Дергау виявленні хворих на туберкульоз?

чівський, Балаклійський, Первомайський, НововодоУкраїна, за критеріями ВООз, віднесена до лажський, Чугуївський райони), Івано-Франківська (Гакраїн з високим рівнем показника захворюва- лицький, Калуський, Косівський, Тисменицький райони), ності на туберкульоз у порівнянні з країнами Луганська (міста Сєвєродонецьк, Стаханів, Брянка, Ливропи (більше 30 випадків на 100 тис. насе- сичанськ, Свердловськ, Попаснянський район) та Львівська (місто Червоноград, Пустомитський, Сокальський, лення) — за даними Державної служби УкраГородоцький та Дрогобицький райони).

їни з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та Цільові групи Проекту: важкодоступні категорії насенших соціально небезпечних захворювань, у лення, серед яких:

2011 році зафіксовано понад 67,2 випадків на СІН;

100 тис. населення1. це вимагає від держави особи, звільнені з місць позбавлення волі;

жителі віддалених сіл та гірської місцевості;

та громадськості України об’єднання зусиль інші клієнти ЦСССДМ з обмеженим доступом до меу протидії туберкульозу, адже туберкульоз дичних закладів та послуг.

визнаний однією з найактуальніших соціально-політичних та медичних проблем сучасного Проект передбачав перенаправлення клієнтів, які суспільства у світовому вимірі. мають симптоми туберкульозу, на діагностику до медичних закладів, а також мав на меті сприяти наДіагностика та лікування туберкульозу є лагодженню співпраці між ЦСССДМ та медичними медичною послугою та стосується виключно службами, організації консультування та мотивуванповноважень медичних закладів. Але саме за- ня важкодоступних категорій населення на проходхворювання на туберкульоз є соціально-ме- ження тестування на наявність мікобактерій тубердичною проблемою, оскільки має ряд факторів кульозу у мокротинні.

соціального значення.

Туберкульоз визнано соціально небезпечним захворюванням (згідно із законом України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», ст. 53) і в першу чергу — через характер розповсюдження повітряно-крапельним шляхом.

Найбільш уразливими до захворювання на туберкульоз є такі групи населення, як колишні ув’язнені, безхатченки, споживачі наркотичних речовин тощо, які є також клієнтами соціальної сфери та отримувачами соціальних послуг.

1 звітні форми, впроваджені в рамках проекту «Покращання діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого ризику в малих містах та сільській місцевості України».

Окрім діагностики та лікування, важливими складовими є формування у людини відповідального ставлення до свого здоров’я, зокрема стимулювання до своєчасного звернення з приводу виявлення симптомів туберкульозу, обстеження, готовність до лікування та ведення певного способу життя для уникнення рецидиву.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Важливою є загальна обізнаність населення у питаннях профілактики туберкульозу, особливо у віддалених населених пунктах, симптомах захворювання та місцях, куди треба звертатися (до даної цільової групи іноді найбільший доступ мають соціальні працівники).

цСССДМ надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які опинилися у складних життєвих обставинах і потенційно можуть бути групами ризику щодо захворювання на туберкульоз.

з іншого боку, безпосередньо самі працівники цСССДМ виступають групою ризику щодо можливого зараження на туберкульоз, оскільки в ході здійснення професійної діяльності відвідують домівки та місця скупчення своїх клієнтів, які можуть бути вже хворими, в тому числі і на заразну форму туберкульозу.

Станом на 01.10.2012, згідно з моніторинговими даними, зібраними серед цільових груп Проекту, в середньому було виявлено близько 7% клієнтів з активною формою туберкульозу, зокрема:

серед колишніх ув’язнених — до 18%, серед СІН — 11%, а в окремих містах і районах з невтішним перебігом епідемії СНІДу та наркоманії, частка клієнтів, які мають активну форму туберкульозу, сягає до 30%1.

Міжнародна Стратегія СТОП Тб, що рекомендована ВООз для боротьби з туберкульозом, визнає необхідність залучення соціальних служб для підвищення якості діагностики та лікування, а також базується на одночасному виконанні 6 принципів, одним із яких є надання підтримки пацієнтам і залучення громадськості, соціальних служб, волонтерів. Вітається участь громадськості у протитуберкульозних заходах, а також заходи з соціальної мобілізації2.

Проведене у ході Проекту операційне дослідження «Виявлення місцевих бар’єрів до діагностики захворювання на туберкульоз серед груп високого ризику» засвідчило необхідність посилення взаємодії цСССДМ та медичних служб в обізнаності населення, виявленні туберкульозу та своєчасному направленні на лікування, особливо груп ризику, з якими працюють соціальні працівники на місцях.

Дані методичні рекомендації містять конкретні поради і механізми взаємодії цСССДМ та медичних служб у контексті профілактики туберкульозу, алгоритм дій соціального працівника у виявленні симптомів туберкульозу в роботі з уразливими групами, засоби його особистого захисту.

багатьма експертами визнано, що загальна системна робота щодо запобігання поширенню туберкульозу повинна об’єднувати зусилля різних суб’єктів на місцях — фтизіатрів, наркологів (в т.ч. забезпечення доступу до зПТ), соціальних працівників, сільських голів, дільничних інспекторів, представників недержавних організацій, місцевих органів влади тощо.

1 Implementing the STOP TB Strategy: a handbook for national tuberculosis control programmes. Geneva, World Health Organization, 2008. — р.5–6.

2 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.04 № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю».

6

-, ’

–  –  –

Відповідно до чинного законодавства, центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді — це спеціальний заклад, що надає соціальні послуги сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги1.

Основні функції місцевого цСССДМ — це:2 соціальне обслуговування сімей, дітей та молоді шляхом надання їм соціально-педагогічних, психологічних, соціально-медичних, соціально-економічних, юридичних та інформаційних послуг;

соціальне супроводження прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, дітей, які виховуються в сім’ях опікунів, піклувальників, сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах;

соціальний патронаж молоді, яка відбуває чи відбула покарання у формі обмеження або позбавлення волі на певний строк;

робота із запобігання вчиненню правопорушень та профілактики соціально небезпечних хвороб у дитячому та молодіжному середовищі, в тому числі серед груп ризику, подолання їх наслідків, пропагування здорового способу життя;

соціально-реабілітаційні заходи, спрямовані на надання особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (в тому числі, які постраждали від насильства в сім’ї), допомоги у відновленні ними порушених функцій організму, компенсації обмежень життєдіяльності та підтриманні оптимального фізичного, психологічного, соціального рівня для досягнення соціальної адаптації;

раннє виявлення, облік, соціальне супроводження сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах;

заходи, спрямовані на соціальну та психологічну адаптацію дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, з метою їх підготовки до самостійного життя;

1 Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.04 № 1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю».

2 Там само.

–  –  –

Необхідно наголосити, що профілактична діяльність цСССДМ щодо туберкульозу — не окремий вузькоспеціалізований напрям, а частина роботи, інтегрована у повсякденну діяльність фахівців із різними категоріями отримувачів послуг, що передбачає конкретні заходи і чіткі дії (таблиця 1).

–  –  –

В рамках Проекту використовувалися майже всі зазначені вище форми роботи, що дозволило охопити значну кількість представників груп ризику в цільових районах та містах. Найвищий відсоток виявлення Тб за Проектом був зареєстрований серед звільнених з місць позбавлення волі (18%). за даними операційного дослідження «Виявлення місцевих бар’єрів до діагностики захворювання на туберкульоз серед груп високого ризику», найчастішими формами поінформування про туберкульоз були індивідуальні консультації звільнених та групова робота у вигляді лекцій та презентацій у відділеннях КВІ, виправних центрах тощо.

Найвищі відсотки виявлення серед СІН у рамках Проекту зафіксовані в цільових районах та містах Луганської (13%), Львівської (16%) областей. При інформуванні про туберкульоз СІН перевага віддавалася індивідуальній інформаційно-мотиваційній роботі (бесіди, консультації), рідше — роботі в групах взаємодопомоги, а також роботі на виїзних маршрутах і пунктах, які працюють за програмами зменшення шкоди від вживання наркотиків.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Благодійна організація ІнтерЕкоЦентр О.В.Кохан, Я.І.Мовчан, Л.Д.Проценко, В.А.Костюшин, В.Д.Сіохін Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору Під редакцією Л.Д.Проценка Київ Хімджест ББК 28.088 л6я2 П78 Автори О.В.Кохан заступник директора Благодійної організації Інтерекоцентр Я.І. Мовчан д.б.н., професор, завідувач Лабораторії екобезпеки ІнЕБ/НДЧ НАУ Л.Д.Проценко к.т.н., директор Благодійної організації Інтерекоцентр В.А.Костюшин к.б.н., завідувач відділу Інституту зоології...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Волинський національний університет ім. Лесі Українки Біологічний факультет Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ Методичні рекомендації до лабораторних та розрахункової робіт для студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки: 6.090103 – „Лісове та садово-паркове господарство” Луцьк – УДК 630.23.(072) ББК 43.427Я73Л У методичних рекомендаціях приведено основні інформаційнодовідкові та нормативні...»

«Переяславський О.М., Козак Ю.М. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни Системи автоматизованого проектування (частина 1) для студентів спеціальності 7.05050312 – Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва та 7.05050313 – Обладнання переробних та харчових виробництв Вінниця, 2012 УДК Методичні вказівки підготував: доц., к.т.н., Переяславський О.М., ас. Козак Ю.М. (Вінницький національний аграрний університет) Рецензенти: доктор технічних наук, професор...»

«Про орієнтовний план консультацій з громадськістю на 2014 рік На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2013 року № 12771/0/2-13, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 25 грудня 2013 року № 157/2013-р/к “Про відпустку голови обласної державної адміністрації В.Ядухи”, з метою налагодженої роботи щодо проведення консультацій з громадськістю та належного виконання орієнтовного...»

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«Національна академія медичних наук України ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова” Лабораторія математичного моделювання процесів старіння Медико-демографічний атлас України Випуск 15 Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011 Київ – 2013 УДК 311.2 (477) ББК 65.9(4УКР) – 05я2 М42 Автори: В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова Науковий консультант – академік НАМН України, проф. В.В. Безруков Медико-демографічний атлас України....»

«ДЕРЖАВНІ БУДІВЕЛЬНІ НОРМИ УКРАЇНИ ГЕНЕРАЛЬНІ ПЛАНИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ДБН Б.2.4-3-95 Видання офіційне Державний комітет у справах містобудування і архітектури (Держкоммістобудування України) Київ 1995 РОЗРОБЛЕНІ: Об'єднанням УкрНДІагропроект (ведуча): канд. екон. наук О.Ф.Омельченко керівник; С.І.Телюк відповідальний виконавець; канд.техн.наук Ю.І.Кошиць; Ю.А.Куров, М.С.Шкурка; канд.арх.В.І.Райко; Ю.Л.Замський, Є.О.Ляшук, О.М.Марченко, В.С.Шеремет. Інститутом...»

«Координаційна рада з питань аграрної політики Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.– К., 2006. – 88 с.Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута, О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко, О.М. Ярославський У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет менеджменту Кафедра економічної теорії „СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧСНА ДІЯЛЬНІСТЬ” ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальностей 7.130102„Агрономія”; 7.090221„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”; 7.091902 „Механізація сільськогосподарського виробництва”; 7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”; 7.090221 „Обладнання...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»