WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПАСПОРТА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наукова розробка За загальною редакцією В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової Київ УДК 352.071 М54 Схвалено Вченою радою ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

Управління організації фундаментальних

та прикладних досліджень

Харківський регіональний інститут

державного управління

Кафедра державного управління та менеджменту

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПАСПОРТА

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

Наукова розробка

За загальною редакцією

В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової Київ УДК 352.071 М54 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол № 154/1-9 від 29 січня 2009 р.) Авторський колектив : В. В. Корженко, Н. М. Мельтюхова, Н. С. Миронова, Н. В. Фоміцька, Л. В. Набока, Я. А. Ваніна.

Рецензенти :

О. Ю. Амосов, доктор економічних наук, професор, перший заступник директора ХарРІ НАДУ;

Ю. О. Куц, доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри регіонального управління та місцевого самоврядування.

Методичні рекомендації щодо формування паспорта сільської М54 ради : наук. розробка / В. В. Корженко, Н. М. Мельтюхова, Н. С. Миронова та ін. - К. : НАДУ, 2009. - 20 с.

Методичні рекомендації містять результати науково-дослідної роботи кафедри державного управління та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою “Розробка методичних рекомендації щодо формування паспорта сільської ради” (ДР № 0107U000576), виконаної в рамках Наукового комплексного проекту НАДУ при Президентові України “Державне управління та місцеве самоврядування”.

У методичних рекомендаціях містяться практичні поради щодо змісту та технологій формування паспорта сільської ради. Також до рекомендацій додана Програма короткотермінового семінару для посадових осіб місцевого самоврядування “Методичне забезпечення розвитку потенціалу сільської (селищної) територіальної громади”.

Призначено для використання в системі підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування.

УДК 352.071 © Національна академія державного управління при Президентові України, 2009 ВСТУП Формування в Україні громадянського суспільства є складним, багатоаспектним і довготривалим процесом, який має базуватися на усвідомленому виробленні нового мислення, нових норм поведінки, взаємодії державних інституцій з громадянами та їх спільнотами, активізації участі населення в розробці управлінських рішень. Зміна відносин між носіями влади і суспільством, формування нових принципів управління, орієнтація діяльності державних установ на задоволення послуг населення спонукає до дослідження їх реальної здатності задовольняти вимоги, потреби й інтереси суспільства, створювати умови для його ефективного розвитку.

Важливою складовою розбудови демократичної держави є розвинене місцеве самоврядування, яке в Україні перебуває на етапі становлення.

Сільські, селищні та міські ради - це базові елементи системи управління, діяльність яких спрямовується на вирішення питань місцевого значення. Тому сьогодні є вкрай необхідним визначення можливостей територіальних громад, їх потенціалу, здатності забезпечувати власний розвиток, використовуючи сукупність наявних ресурсів, враховуючи вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища та виявляючи загрози ефективному функціонуванню.

Практика діяльності органів місцевого самоврядування свідчить, що сьогодні багато питань з організації їх роботи, підвищення ролі й ефективності функціонування самоврядних інституцій потребують подальшого теоретичного опрацювання та методичного забезпечення практичних підходів до їх розв’язання. Зважаючи на це, особливої уваги заслуговують наукові розробки, спрямовані на вирішення проблем реалізації потенціалу суспільства в громадському житті, організації моніторингу відносин та взаємодії різних суб’єктів на окремій території для забезпечення її всебічного розвитку, впровадження нових, більш ефективних форм і методів роботи владних інституцій, спрямованих на надання послуг населенню, що, безумовно, потребує застосування маркетингових підходів. Отже, тема науково-дослідної роботи “Розробка методичних рекомендацій щодо формування паспорта сільської ради” (номер державної реєстрації 0107U000576), що є складовою Комплексного наукового проекту НАДУ “Державне управління та місцеве самоврядування”, є актуальною та становить науковий і практичний інтерес.

Мета роботи полягає у теоретичному обґрунтуванні та розробці методичних рекомендацій щодо формування паспорта сільської ради, використання яких дасть змогу визначати потенціал територіальної громади, акумулювати необхідні ресурси та спрямовувати їх на реалізацію пріоритетних напрямів розвитку.

Завдання дослідження:

- дослідити світовий досвід роботи органів місцевого самоврядування;

- узагальнити існуючі в літературі підходи до вдосконалення структурнофункціонального, інформаційного, кадрового, фінансового та методичного забезпечення підвищення якості діяльності місцевого самоврядування на базовому рівні;

- обґрунтувати концептуальні підходи до створення паспорта сільської ради;

- розробити методичні рекомендації щодо формування паспорта сільської ради;

- створити паспорт функціонуючої ради базового рівня Харківської області.

Методика дослідження. Основою дослідження є системний підхід, тобто розгляд територіальної громади як системи, що є сукупністю взаємопов’язаних елементів (географічних, економічних, демографічних, соціальних, управлінських та ін.), їх всебічний аналіз та визначення можливостей і загроз, що існують у системі та в зовнішньому середовищі. Для виявлення результативності управлінських рішень та якості роботи працівників органів місцевого самоврядування застосовано опитування мешканців населеного пункту. Його постійне проведення дозволяє не лише здійснювати моніторинг поглядів, інтересів та настроїв жителів, формулювати назрілі проблеми функціонування громади і території, а й моделювати перспективи їх подальшого розвитку.

Отримана інформація узагальнюється й акумулюється в єдиному документі - паспорті сільської (селищної) ради, який містить не лише повну інформацію про територіальне положення, кількість населення та домогосподарств, площу території, трудові ресурси, об’єкти соціального захисту, стан та структуру соціальної сфери, інфраструктуру виробничої та побутової сфери, конфесійну та партійну належність членів громади, інші відомості, а й слугує основою для прийняття управлінських рішень, спрямованих на здійснення стратегічного управління соціально-економічним розвитком території.

Результати дослідження та їх новизна. Встановлено, що система місцевого самоврядування в Україні має бути сутнісно перетворена на основі демократизації процесів управління та децентралізації влади, передачі істотної частини функцій та повноважень із відповідним фінансовим забезпеченням від органів державної виконавчої влади до органів місцевого самоврядування;

показано, що нагальні зміни у системі місцевого самоврядування безпосередньо пов’язані з формуванням громадянського суспільства та переходом до поширення в Україні європейських норм здійснення територіального управління; доведено, що управління розвитком базових територіальних формувань має ґрунтуватися на докладному дослідженні ситуації, що склалася в громаді на нинішній час, та бути детально представленою у відповідному паспорті; запропоновано включити до паспорта сільської ради найбільш значущі історичні відомості та обґрунтування тенденцій і перспектив зміни факторів, які визначатимуть загальну ситуацію в селі, селищі, місті у майбутньому.

Наукова новизна отриманих результатів конкретизується у таких положеннях:

Уперше:

- обґрунтовано використання маркетингового підходу до вдосконалення діяльності органів місцевого самоврядування України як дієвого інструменту, що дозволяє визначити конкурентні переваги території, вивчати рівень задоволеності жителів якістю послуг, які надаються, та потреб громад, населених пунктів і територій, а також виявляти рівень довіри громадян до влади;

- сформульовано концептуальні положення, що визначають розвиток місцевого самоврядування в Україні та базуються на цілеспрямованому використанні соціального капіталу, який існує в громаді, та формуванні програм розвитку територіальних комплексів, в основу яких покладено всебічний системний аналіз потенціалу територіальної громади;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- розроблено методичний підхід щодо формування паспорта сільської (селищної) ради, який базується на концепції децентралізації влади в Україні, елементах стратегічного управління, маркетингу.

Удосконалено:

- зміст і структуру паспорта сільської (селищної) ради, який відрізняється від існуючого вмістом конкретної інформації про стан функціонування території та визначення перспектив розвитку громади і ради, що дозволяє підвищити ефективність роботи сільських (селищних, міських) рад та їх виконавчих органів;

- програму короткотермінових тематичних семінарів для посадових осіб місцевого самоврядування, що проходять підвищення кваліфікації у регіональних інститутах Національної академії державного управління при Президентові України.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПАСПОРТА

СІЛЬСЬКОЇ (СЕЛИЩНОЇ) РАДИ

1. Загальні положення Паспорт сільської ради - це документ загального користування, який містить повну інформацію про існуючий стан об’єднаної території громади і ради та перспективи їх подальшого розвитку.

Мета створення паспорта - визначення потенціалу об’єднаної територіальної громади та шляхів його ефективної реалізації і розвитку.

Засоби, які використовуються для формування паспорта:

- системний підхід (розгляд територіальної громади як системи, що є сукупністю взаємопов’язаних елементів);

- аналіз різних елементів системи;

- визначення можливостей і загроз, що існують у системі та в зовнішньому середовищі,

- опитування мешканців населеного пункту (або пунктів, що входять до складу ради) (додаток А);

- моніторинг поглядів, інтересів та настроїв жителів;

- моделювання перспектив розвитку територіальної громади та ради.

Паспорт сільської ради є основою для розробки стратегії розвитку територіальної громади, комплексним джерелом інформації для інвесторів та усіх зацікавлених юридичних і фізичних осіб (фактичних чи можливих суб’єктів ринку, мешканців території тощо).

Зміст паспорта складається з таких розділів:

- загальна схема розташування населеного (-их) пункту (-ів);

- стисла характеристика населеного (-их) пункту (-ів);

- характеристика потенціалу ради (географічного, демографічного, економічного, екологічного, соціального, управлінського);

- перспективи розвитку.

Порядок формування змісту цих розділів описаний у даних методичних рекомендаціях.

2. Характеристика ради та населених пунктів, що її утворюють Характеристика населеного (-их) пункту (-ів) та ради в цілому подається у розділах “Загальні відомості” та “Стисла характеристика населеного (-их) пункту (-ів);”.

Розділ “Загальні відомості” містить таку інформацію:

- повна назва сільської (селищної) ради;

- ідентифікаційний код юридичної особи;

- місце розташування (поштову адресу) сільської (селищної) ради;

- дата проведення державної реєстрації;

- характеристика організаційно-правової форми за КОПФГ;

- характеристика форми власності;

- характеристика виду діяльності за КВЕД;

- кількість населених пунктів, жителі яких утворюють територіальну громаду;

- кількість депутатів ради та дата їх обрання;

- прізвище, ім’я, по-батькові голови ради, дата обрання на посаду.

Розділ “Стисла характеристика населеного (-их) пункту (-ів)” містить інформацію про стан кожного населеного пункту, що входить до складу ради, зокрема:

- повна назва населеного пункту;

- розташування відносно обласного, районного центрів та адміністративного центру ради;

- площа населеного пункту;

- характер житлової забудови;

- стислий опис транспортних зв’язків;

- характеристика рельєфу території та дані економічної оцінки земель.

Складовою характеристики населеного (-их) пункту (-ів) має бути схема розташування населеного (-их) пункту (-ів), яка виконується із зазначенням сторін світу (південь, північ, схід, захід), а також обласного, районного і регіонального центрів.

3. Опис наявного потенціалу Потенціал територіальної громади є комплексним поняттям, його складовими є: географічна, демографічна, економічна, екологічна, соціальна (у тому числі культурна), управлінська. Їх поєднання створює унікальну для кожної громади ситуацію і є підґрунтям для подальшого розвитку. Опис потенціалу виконується на підставі документально засвідчених даних і містить інформацію за окремо визначеними показниками для кожної складової.

Географічна складова:

- характер рельєфу території;

- кліматичні особливості;

- площа земель, з них сільськогосподарського призначення;

- наявність лісів, водойм, гір тощо;

- особливості ґрунтів, надр;

- транспортне сполучення в межах території ради, з районними та обласними центрами, іншими населеними пунктами.

Демографічний стан територіальної громади доцільно описувати наступними характеристиками:

- динаміка загальної кількості населення (за останні 3-5 років) та за окремими населеними пунктами;

- динаміка структури населення за віком, статтю, визначенням питомої ваги працездатного населення (з них фактично працюючого);

- динаміка пріоритетних форм зайнятості (сільське господарство, промисловість, народні промисли тощо).

Економічний потенціал слід розглядати як комплексну характеристику, що містить поєднання таких складових: потенціал господарюючих суб’єктів, розміщених на території ради, інфраструктури комунального господарства, фінансового забезпечення.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 338.43.01/.02 Р 43 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: О. В. Собкевич, к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу); В. М. Русан, к. е. н., с. н. с.; А. Д. Юрченко, к. е. н., заслужений працівник сільського господарства України; О. В. Ковальова, к. е. н., с....»

«МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «ХАЙФЕР ПРОДЖЕКТ ІНТЕРНЕШЕНЛ» СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 2009 – 2013 Джерело: Міжнародна Благодійна Фундація «Хайфер Проджект Інтернешенл» Дата проведення зборів по написанню: Листопад 11-12, 2008 Місце проведення зборів по написанню: Київ Допомога: Ora Bytyci та Alina Tuhutiu МБФ ХПІ Стратегічний план на 2009-2013 рр. ЗМІСТ I. Опис ситуації Минуле і сьогодення України 3 Історія Міжнародної Благодійної Фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл» 6 Проекти, впроваджувані МБФ...»

«ВИПУСК № 1 30 квітня 2013 р. Вісник Національної асоціації ПОРАДИ ВІД ДОРАДИ сільськогосподарських дорадчих служб України Шановні колеги-дорадники, партнери, друзі! Щиро вітаю Вас із найсвітлішим святом – Великоднем! Величність Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями, дає нам нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МАКАРЕНКО Петро Миколайович УДК 338. 431. 433 ОРГАНІЗАЦІЯ І ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ АДАПТАЦІЇ АГРАРНОГО ГОСПОДАРЮВАННЯ ДО РИНКОВО ПІДПРИЄМНИЦЬКОГО СЕРЕДОВИЩА 08.06.02 підприємництво, менеджмент та маркетинг АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Харків 1999 Дисертацією є монографія. Робота виконана в Дніпропетровському державному аграрному університеті Міністерства АПК України. Науковий консультант доктор...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 24 жовтня 2005 р. № 327 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 р. № 1350/11630 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України Про державну статистику з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики торгівлі з метою визначення загальних підходів статистичного...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет менеджменту Кафедра економічної теорії „СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧСНА ДІЯЛЬНІСТЬ” ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальностей 7.130102„Агрономія”; 7.090221„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”; 7.091902 „Механізація сільськогосподарського виробництва”; 7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”; 7.090221 „Обладнання...»

«| Проект АгроІнвест ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ СЕРПЕНЬ 2012 Р. Ця публікація підготовлена Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «АгроІнвест».ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ...»

«Міністерство аграрної політики України Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Кафедра організації виробництва, бізнесу та менеджменту Фінансова діагностика Харків 200 Фінансова діагностика. Харків: ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2006 р. Укладач: Заїка С.О. – ст. викладач (Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка) Рецензенти: Турченко М.М. – кандидат економічних наук, професор (Харківський...»

«Додаток B. Логічно-структурна рамка Інтервенційна логіка Діяльність Об’єктивно перевірені показники Джерела перевірки Припущення Загальна Підтримка процесу приватизації в сільському Збільшення на 10% кількості приватних Офіційні джерела статистики У політиці Уряду та програмі здійснення мета господарстві, сприяння раціоналізації фермерських господарств /Огляд секторальні огляди, законодавчої реформи і подальший маркетингових каналів та задоволення інтересів що готуються у світовому розвиток...»

«Телепередача «Надзвичайні новини Книжкового Королівства»познайомити учнів із кращими зразками української класики та Мета: творами сучасних авторів;розвивати читацькі смаки та інтереси, удосконалити навички виразного читання;виховати високі моральні цінності, вміння оцінки дійсності та самооцінки людських вчинків. (Звучить пісня на мелодію «Родина, родина») Ведуча В кожній хатині, у кожній родині Книгу шанують, її бережуть. Книга знання подарує людині, Вкаже єдину і правильну путь. Приспів:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»