WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |

«Стратегічна ринково-підприємницька трансформація внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини Харків Вид-во МІСЬКДРУК УДК [338.43.02:330.111.66] (477.5) ББК 65.050.24(4 ...»

-- [ Страница 1 ] --

М.М. Турченко

Стратегічна

ринково-підприємницька

трансформація внутрішнього

середовища сільських агломерацій

Харківщини

Харків

Вид-во МІСЬКДРУК

УДК [338.43.02:330.111.66] (477.5)

ББК 65.050.24(4 укр)2

Т.89

Рецензенти:

Бесєдін М.О., доктор економічних наук, професор завідувач кафедри

менеджменту організацій Харківського національного аграрного університету

ім. В.В. Докучаєва

Олійник О.В., доктор економічних наук, професор, проректор з наукової

роботи Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Ульянченко О.В., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри виробничого менеджменту та агробізнесу Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Схвалено і рекомендовано до видання Вченою Радою Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка (протокол №7 від 24.02.2011) Стратегічна ринково-підприємницька Турченко М.М.

Т 89 трансформація внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини: Монографія. – Харків: Вид-во МІСЬКДРУК. – 2012. – 390 с.

ISBN 978-617-619-013Монографія присвячена дослідженню теоретичних, методичних, а також і практичних аспектів стратегічної ринково-підприємницької трансформації внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини. У монографії отримали подальший розвиток ідеї, які відображають сучасну світову тенденцію становлення бізнесу та змін способів ведення конкурентної боротьби за досягнення конкурентної переваги. Особлива увага приділяється ідеям менеджменту ХХІ століття, стратегічному та глобальному менеджментам.

ISBN 978-617-619-013-4 ББК65.050.24(4 укр)29 ©Турченко М.М.

ПЕРЕДМОВА

Більше 20 років продовжується реформування аграрного сектора економіки України, адже воно було започатковане ще за часів СРСР. Цей період відзначився як позитивними так і негативними зрушеннями. Не будемо перераховувати позитивні здобутки на шляху соціально-економічних перетворень у аграрному секторі, адже вони добре відомі. Але не можна не відзначити, що негативні зрушення їх багато в чому знецінюють. Тому усунення негативних наслідків процесу реформування аграрного сектора є всі підстави вважати першочерговим завданням всіх причетних до цього процесу, в тому числі і вчених економістів-аграрників перш за все.

Загальновідомо, що усунення будь якого негативного наслідка завжди включає фазу встановлення причин його виникнення, фазу пошуку шляхів врегулювання ситуації, що виникла та фазу прийняття і реалізації рішення щодо врегулювання цієї останньої. Звичайно все сказане вище є дійсним і по відношенню до негативних наслідків реформування аграрного сектора України.

Саме про їх усунення йде мова у запропонованій читачеві монографії члена Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників професора М.М. Турченка ”Стратегічна ринково-підприємницька трансформація внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини” Першим негативним наслідком реформування аграрного сектора автор монографії вважає розрив у часі і просторі між ринковою та підприємницькою складовими процесу соціально-економічних перетворень. І це в той час коли у зарубіжній практиці ринкові перетворення органічно поєднані з формуванням повнокомплектних зовнішнього та внутрішнього підприємницьких середовищ.

Не випадково у перекладній спеціальній науковій літературі одержало розповсюдження визначення „ринково – підприємницька трансформація”.

Автор монографії саме під таким кутом зору розглядає соціально - економічні перетворення у ході відродження українського села та сільських агломерацій.

Як навчає світовий досвід, від переходу на підприємницьку форму господарювання в аграрному секторі можна чекати вагому віддачу лише за умови коли він відбувається синхронно із здійсненням адміністративнотериторіальної реформи. Не є секретом, що ця остання в Україні розгортається надзвичайно мляво. Однією з причин цього феномену є відсутність соціальноекономічно виваженої моделі внутрішнього середовища сільських агломерацій та адміністративних районів. Існуючі ж в даний час моделі такого роду є несумісними з інтересами ринково-підприємницької трансформації аграрного сектора. Тому автор монографії пропонує саме такі соціально – і економічно виважені моделі. Але він попереджає, що адміністративно-територіальна реформа сама по собі не здатна сприяти переходу господарюючих суб’єктів аграрного сектору на підприємницьку форму господарювання. Вона здатна це зробити лише у поєднанні із впровадженням надбань стратегічного менеджменту. Саме тому автор монографії формує своє бачення шляхів забезпечення такого поєднання на прикладі конкретних сільських агломерацій Харківщини.

Заслуговує схвалення намагання автора монографії привернути увагу всіх хто так або інакше пов’язаний з реформуванням аграрного сектора на згубність політики згортання тваринницької галузі. Він розглядає згортання тваринництва як найбільш руйнівний прорахунок, допущений у ході реформування аграрного сектора України. Він фокусує увагу на такому „продукті” згортання тваринництва як катастрофічне зменшення обсягу виробництва органічних добрив яке призвело до прискорення руйнування гумусу у славнозвісних українських чорноземах та інших грунтах. Таке руйнування автор монографії розглядає як національне лихо, здатне підвести аграрний сектор України до повного краху. Щоб не допустити цього в монографії сформульовані пропозиції щодо шляхів відродження тваринництва в умовах Харківщини. Цілком зрозуміло, що відродження тваринництва викличе необхідність внесення адекватних змін в існуючі виробничу та організаційну структури внутрішнього середовища адміністративних районів, сільських агломерацій та окремих господарюючих суб’єктів, що на ці останні базуватимуться.

Автор монографії слушно пропонує спочатку упорядкувати внутрішнє середовище адміністративних районів у відповідності з вимогами Європейської Хартії місцевого самоврядування. Лише після цього з’явиться можливість проектування раціональних внутрішньорайонних систем концентрації та спеціалізації агропромислового виробництва, а також внутрішньорайонного ринку продукції та послуг. Після цього стане можливим визначенням збутових квот, які мають бути доведені до окремих сільських агломерацій. Без цього не можна розраховувати на сталий соціально-економічний розвиток сільських агломерацій, а тому і на сталий соціально-економічний розвиток окремих господарюючих суб’єктів аграрного сектора. У зв’язку з цим автор монографії розглядає сільську агломерацію як основну одиницю спостереження у ході ринково-підприємницької трансформації аграрного сектора, а не окремий господарюючий субект як це прийнято робити в даний час.

Делегування повноважень основної одиниці спостереження сільській агломерацій на думку автора монографії відкриє всі необхідні можливості для впровадження ідей глобального менеджменту. Як відомо, цей останній передбачає формування глобальних корпорацій до числа яких відносяться виробничі об’єднання кластерного типу. Оскільки сферою діяльності цих останніх є внутрішнє середовище адміністративних районів та окремих сільських агломерацій, то є всі підстави для кваліфікації їх як зовнішніх підприємницьких формувань. Їх створення є одним з відповідальних завдань ринково – підприємницької трансформації аграрного сектору. А це підтверджує відповідність змісту монографії її назві і наявність прямого її виходу на процес ринково - підприємницької трансформації внутрішнього середовища сільських агломерацій Харківщини. Цілком зрозуміло, що це обумовлює її актуальність і своєчасність. Не випадково в рішеннях Зборів Північно – Східного регіону Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників які відбулись 10 грудня 2010 року на базі Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. П. Василенка є згадка про те, що сільські агломерації поки ще не стали предметом глибокого вивчення. Саме тому видання даної монографії є підстави розглядати як один з кроків у напрямку усунення цього пробілу в наукових дослідженнях проблем ринковопідприємницької трансформації аграрного сектора Харківщини.

Доктор економічних наук, професор, член-кореспондент УААН В.Я. Амбросов ВСТУП Ідея написання запропонованої читачеві монографії визріла у її автора протягом періоду досліджень, які були складовою частиною тематики науководослідних робіт Харківського національного технічного університету сільського господарства ім.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


П. Василенка „Адаптація організаційно – економічного механізму агропромислового комплексу до ринкових умов” (номер державної реєстрації 0103И008436). Ці дослідження суттєво активізувались у зв’язку з прийняттям 19.09.2007 Кабінетом Міністрів України Постанови №1158 «Держана цільова програма розвитку українського села на період до 2015 року». Тоді були започатковані дослідження і в сільських агломераціях чотирьох районів Харківської області – Богодухівському, Дворічанському, Дергачівському, та Краснокутському.

Разом з тим здійснювалось наукове керівництво аспірантами, залученими до проведення досліджень із згаданої вище тематики. Пізніше дослідження з теми монографії увійшли до складу теми «Організаційно-економічні та технологічні засади підвищення ефективності виробництва та реалізації продукції в умовах інноваційної моделі розвитку агропромислового виробництва» (номер державної реєстрації 0111U005203).

Спілкування з керівним складом і спеціалістами державних установ районного рівня та господарюючих суб’єктів аграрного профілю, а також з аспірантами пов’язане з виконанням згаданої вище науково-дослідної роботи показало, що рівень теоретичної підготовки, як перших так і других, був, м’яко кажучи, неадекватним до проблем, що підлягали врегулюванню. Дуже часто у ході ділового спілкування доводилось повторювати одне й теж декілька раз і жодного разу не вдавалось знайти повного взаєморозуміння.

Отже написання даної монографії переслідує і стратегічну, і тактичну ціль. Стратегічна ціль полягає в осмисленні та узагальненні світового досвіду здійснення ринково-підприємницької трансформації аграрного сектору та в оцінці його на предмет можливості і доцільності використання в умовах України і Харківщини зокрема. Передбачається також, що деякі положення монографії, які мають постановний характер і, тому, здатні привернути на себе увагу вчених економістів-аграрників і будуть використанні як предмет для подальших наукових пошуків шляхів врегулювання проблем ринковопідприємницької трансформації організацій аграрного сектору. А тактична ціль полягає у збагаченні тезаурусу1 керівних кадрів органів управління районного рівня, рівня сільських агломерацій та господарюючих суб’єктів аграрного профілю, а також аспірантів і здобувачів категоріями та поняттями в яких віддзеркалюється феномен ринково-підприємницької трансформації організацій аграрного сектора та внутрішнього середовища сільських агломерацій.

Автор монографії при її написані не ставив перед собою жодної ідеологічної або політичної цілі, хоча ідеологічні і політичні питання було важко обійти, а також і тому, що ринково-підприємницька трансформація аграрного сектору покликана вирішувати ряд гострих питань, що мають ідеологічне або політичне забарвлення. Одним з таких питань є питання: чому, майже 20 років, продовжується започатковане ще за часів СРСР реформування аграрного сектору економіки? Адже воно не спромоглось досягти рівня обсягів виробництва сільськогосподарської продукції 1990 року.

Заради справедливості треба сказати, що за період реформування аграрного сектору відбувся цілий ряд позитивних зрушень у функціонуванні цього останнього. До числа найбільш доленосних позитивних зрушень можна віднести ліквідацію командно-адміністративного устрою та формування цивілізованого аграрного устрою, який відкрив шлях до зміни характеру відносин власності і виробничих відносин та до створення мережі формувань ринково-підприємницького типу.

Проте, разом з тим, мали місце і негативні зрушення, які багато в чому, знецінили позитивні наслідки реформування.

Серед багаточисельних негативних наслідків найбільш руйнівними є підстави вважати:

Тезаурус [ гр. thesayrus запас] – повний систематизований набір даних про будь – яку область знань.

відставання з формуванням зовнішнього та внутрішнього підприємницьких середовищ;

відставання із здійсненням адміністративно-територіальної реформи;

відставання з впровадженням надбань стратегічного менеджменту на всіх структурних рівнях аграрного сектору;

відставання з оптимізацією структури ділової активності на всіх структурних рівнях аграрного сектору;

відставання з впровадженням підприємницьких форм горизонтального поділу праці на всіх структурних рівнях аграрного сектору;

відставання з матеріалізацією ідеї глобального менеджменту та з впровадженням надбань нової парадигми управління.

Інтереси успішного реформування аграрного сектора вимагають негайного здійснення заходів щодо найшвидшого усунення перераховуванних вище негативних наслідків його соціально – економічних перетворень. Сам же процес їх усунення вимагає, як відомо, фазу встановлення причин їх виникнення, фазу пошуку шляхів врегулювання проблемних ситуацій, що виникли, та фазу прийняття і реалізації рішення щодо врегулювання цих останніх. У зв’язку з цим матеріал даної монографії поділено на три розділи.

Розділ 1 „Стратегічний менеджмент в сільських агломераціях:

загальна концепція” покликаний усунути пробіли у вміннях керівного складу органів місцевого самоврядування всіх рівнів аграрного сектора, застосовувати у своїй професійній діяльності надбання стратегічного менеджменту для того, щоб успішно моделювати бажані ситуації у внутрішньому середовищі об’єктів стратегічного менеджменту, виявляти потребу у стратегічних змінах, опрацьовувати стратегічні плани та відбирати для використання надійні методи реалізації планів стратегічних змін.

Всі перераховані вище вміння дозволяють подолати існуючий в даний час розрив у часі і просторі між ринковою та підприємницькою складовими процесу соціально-економічних перетворень у аграрному секторі. Так вже повелось, що у вітчизняній спеціальній літературі та у практичному житті соціально-економічні перетворення ототожнюються з поняттям „ринкова трансформація”.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 31 |
 
Похожие работы:

«ХОЧЕШ СТАТИ ЛІДЕРОМ – ОБГАНЯЙ АБО ЙДИ СВОЇМ ШЛЯХОМ (думки, поради, власний досвід, ідеї про лідерство, планування, відстоювання інтересів громади) Київ – 2013 ХОЧЕШ СТАТИ ЛІДЕРОМ – ОБГАНЯЙ АБО ЙДИ СВОЇМ ШЛЯХОМ (думки, поради, власний досвід, ідеї про лідерство, планування, відстоювання інтересів громади) Київ – 2013 Хочеш стати лідером – обганяй або йди своїм шляхом / ІКЖЦ – К.: ФОП Москаленко О.М., 2013. – 36 с. Публікація здійснена за підтримки Фонду прав людини Міністерства закордонних справ...»

«Благодійна організація ІнтерЕкоЦентр О.В.Кохан, Я.І.Мовчан, Л.Д.Проценко, В.А.Костюшин, В.Д.Сіохін Екомережа Азово-Чорноморського природного коридору Під редакцією Л.Д.Проценка Київ Хімджест ББК 28.088 л6я2 П78 Автори О.В.Кохан заступник директора Благодійної організації Інтерекоцентр Я.І. Мовчан д.б.н., професор, завідувач Лабораторії екобезпеки ІнЕБ/НДЧ НАУ Л.Д.Проценко к.т.н., директор Благодійної організації Інтерекоцентр В.А.Костюшин к.б.н., завідувач відділу Інституту зоології...»

«Міністерство аграрної політики України Вінницький державний аграрний університет Факультет менеджменту Кафедра організації агробізнесу МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 6.090101 „Агрономія” Форма навчання денна-заочна Вінниця 2009 УДК 338 Методичні вказівки з економічного обґрунтування дипломних робіт студентів агрономічного факультету спеціальності 7.090101 „Агрономія” денної і заочної форм навчання. Амонс С.Е.,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РЕСУРСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АГРАРНОЇ СФЕРИ: ПРОБЛЕМИ ТА ЗАВДАННЯ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ Аналітична доповідь Київ 2013 УДК 338.43.01/.02 Р 43 За повного або часткового відтворення матеріалів даної публікації посилання на видання обов’язкове Автори: О. В. Собкевич, к. е. н., с. н. с. (керівник авторського колективу); В. М. Русан, к. е. н., с. н. с.; А. Д. Юрченко, к. е. н., заслужений працівник сільського господарства України; О. В. Ковальова, к. е. н., с....»

«Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України ЯК СТВОРИТИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКУ ДОРАДЧУ СЛУЖБУ ТА ПІДТРИМАТИ ЇЇ ДІЯЛЬНІСТЬ Посібник для органів місцевого самоврядування та місцевої виконавчої влади Київ-Львів   УДК 342.25 ББК 67.304 Я-44 Цей посібник був створений за підтримки проекту Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) АгроІнвест. Здійснення зазначеного проекту стало можливим завдяки підтримці американського народу, наданій через USAID. Зміст матеріалів посібника...»

«| Проект АгроІнвест ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ СЕРПЕНЬ 2012 Р. Ця публікація підготовлена Проектом Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «АгроІнвест».ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ВИРОБНИКІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КООПЕРАТИВІВ ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК З ПИТАНЬ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ...»

«Тимчасові методичні рекомендації по підготовці пропозицій впровадження заходів з енергозбереження в бюджетній сфері Полтавської області.1. Загальні положення.1.1. Тимчасові методичні рекомендації розроблені для використання посадовими особами районних державних адміністрацій, міських, сільських і селищних рад і призначені для оцінки стану енергоспоживання бюджетними об’єктами, попереднього вивчення питань щодо визначення доцільності впровадження енергозберігаючих заходів та підготовки...»

«Державний комітет лісового господарства України Українське державне проектне лісовпорядне виробниче об’єднання Науково-інформаційний центр лісоуправління МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ РОБІТ З ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ ЛІСІВ ПОЛІСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ Ірпінь-200 Методичні вказівки до проведення польових робіт з інвентаризації лісів Поліського регіону України підготовлені в рамках роботи групи з лісової інвентаризації українськошведського проекту „Програма підтримки лісових реформ в Україні”....»

«Навчально-методична література кафедри технології у рослинництві Біологічна меліорація. Завдання та методичні вказівки для практичних 1. занять для студ. спец. “Агрономія” спец. “Меліоративне землеробство” / І. А. Шувар, З. М. Томашівський, Б. І. Бінерт, Г. Т. Періг, О. Є. Волинець. – Львів : ЛДАУ, 2001. – 27 с. Виконання та оформлення дипломної роботи спеціаліста : метод. 2. рекомендації для студ. спец. “Агрономія” / М. І. Бомба, П. Д. Завірюха, В. Г. Влох, М. Я. Бомба, В. В. Лихочвор, Д. М....»

«Підвищення обізнаності сільських жителів щодо своїх прав та можливостей За фінансової підтримки Виконавець проекту Європейського Cоюзу Інститут сільського розвитку ПОСІБНИК ДЛЯ СІЛЬСЬКИХ ЖІНОК: МОЖЛИВОСТІ ТА ПРАВА ІНСТИТУТ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ КИЇВ—200 Бібліотечка прав сільських жителів Упорядник: Хватинець О.О Посібник для сільських жінок: можливості та права Відповідальний за випуск: Прокопенко С.С. Верстка: Прівен О.Я. Наклад: 3000 примірників Підписано до друку 20.02.2008 Для безкоштовного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»