WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«“Незалежність України: етапи державницького шляху та пріоритетні напрями розвитку Української суверенної держави” Видання систематизовані, класифіковані відповідно до таблиць ...»

-- [ Страница 1 ] --

“Незалежність України: етапи державницького шляху та пріоритетні

напрями розвитку Української суверенної держави”

Видання систематизовані, класифіковані відповідно до таблиць міжнародної

системи класифікування документів – Універсальної десяткової класифікації та

внесені в бази даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні

видання”. Бази даних інформаційно-пошукової системи відділу інформаційнобібліотечного забезпечення САБ “ІРБІС” доступні на зовнішньому порталі

Національної академії: робота в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу: www.academy.gov.ua/lib_about.html ОФІЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ УРСР. Верхов. Рада.

Декларація про державний суверенітет України // Відом. Верхов. Ради УРСР. - 1990.

- № 31. - Ст. 429.

Україна. Верховна Рада.

Постанова про проголошення незалежності України, Акт проголошення незалежності України: Прийняті 24 серп. 1991 р., №1427 – ХІІ // Відом. Верхов. Ради України. - 1991. - № 38. - Ст. 502.

Україна. Верховна Рада.

Закон України “Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” : [за станом на 1 лют. 2011 р. № 2952-VI] // Відом. Верхов. Ради України. - 2011. - № 10. - Ст. 68.

Україна. Конституція (2011).

Конституція (Основний Закон) України : [прийнята на п’ятій сес. Верхов. Ради України від 28 черв. 1996 р. : із зм. внес. Законом України “Про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” від 1 лют. 2011 р. № 2952-VI] // Конституції і конституційні акти України: історія і сучасність : наук. вид. / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В.

М. Корецького ; упоряд.: І. О. Кресіна, О. В. Батанов ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - 3-тє вид. - К. : Юрид. думка, 2011. - 216-263;

Україна. Президент (2010 – ;В. Ф. Янукович) Про відзначення 21-ї річниці незалежності України: Указ Президента України від 19 черв. 2012 р. № 402/2012 // Уряд. кур’єр. - 2012. - № 111. - 22 черв. - С. 4.

Україна. Каб. Міністрів.

Про утворення організаційного комітету з підготовки та відзначення 21-ї річниці незалежності України: Розпорядження Каб. Міністрів України від 11 лип. 2012 р. № 454-р // Уряд. кур’єр. - 2012. - № 127. - 19 лип. - С. 4.

Україна. Каб. Міністрів.

Про затвердження плану заходів з підготовки та відзначення у 2012 році 21-ї річниці незалежності України: Розпорядження Каб. Міністрів України від 18 лип. 2012 р. № 490-р // Уряд. кур’єр. - 2012. - № 136. - 1 серп. - С. 21.

*** *** *** Україна. Верхов. Рада.

Про Державний Прапор України: Постанова Верх. Ради України від 28 січ. 1992 р.

N 2067-XII) // Відом. Верхов. Ради України. - 1992. - № 19. - 12 трав. - С. 257.

Україна. Президент (1994 — 2005;Л. Д. Кучма) Про День Державного Прапора України: Указ Президента України від 23 серп.

2004 р. № 987/2004 // Офіц. вісн. України. - 2004. - № 35. - С. 42. - Ст. 2332.

Україна. Президент (2005 — 2010;В. А. Ющенко)

Про внесення змін до Указу Президента України від 23 серпня 2004 року N 987:

Указ Президента України від 7 серп. 2009 р. № 602/2009 // Офіц. вісн. України. - 2009. - № 61. - С. 62. - Ст. 2153.

ЛІТОПИС УКРАЇНСЬКОГО ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ:

ІСТОРИЧНІ ВИТОКИ РОЗБУДОВИ СУВЕРЕННОЇ НЕЗАЛЕЖНОЇ ДЕРЖАВИ

342.3:323.1/.2 A95 Ave, Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Акту проголошення незалежності України 1990-2010 [Текст] : мас.-політ. вид. Т. 1. Декларація про державний суверенітет України. Ч. 1-3 ; Т. 2. Ave, Ukraina! Філософія буття країни правди, волі і добра. Ч. 1-3 / Асоц. нар. депутатів України ; відповід. ред. Я. Я. Зайко. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. : Освіта України, 2011 ; К. : Депутат, 2003. - 1432 с. - (Літопис Українотворення) (Літопис Державотворення). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-188-187-6 342.3:323.1/.2 A95 Ave, Ukraina! Декларації про державний суверенітет України 1990-2010 [Текст] : мас.політ. вид. Т. 2. Ave, Ukraina! Філософія буття країни правди, волі і добра. Ч. 4 ; Т. 3. Чуття честі. Ч. 1-6 / відповід. ред. Я. Я. Зайко. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. : Освіта України, 2011. - 1294 с. - (Літопис Українотворення) (Літопис Державотворення). - Бібліогр. в підрядк.

прим. - ISBN 978-966-188-187-6 340.12(477)(082.21) А 72 Антологія української юридичної думки [Текст] : наук. вид. : в 10 т. / Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України ; упоряд.: В. Б. Авер’янов, О. М. Костенко, В. П.

Нагребельний [та ін.] ; за заг. ред. Ю. С. Шемшученка ; відп. ред. В. П. Нагребельний. - К. :

Юрид. кн. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 966-7791-22-Х.

Т. 9. Юридична наука радянської доби. - 2004. - 848 с. - - ISBN 966-7791-38-6 (т. 9) Т. 10. Юридична наука незалежної України. - 2005. - 944 с. - ISBN 966-7791-39-4 (т. 10) 94(477)(075.8) Б 77 Бойко, О. Д.

Історія України [Текст] : посібник / О.Д. Бойко. - 2-ге вид., доповн. - К. : Академвидав, 2003. - 656 с. - (Альма-матер). - ISBN 966-8226-03-8 929(477) В 27

Великий Українець. Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського [Текст] :

наук.-попул. вид. / упорядкув., підготов. текстів та фотоматеріалів, комент., прим. А. П.

Демиденка ; редкол.: О. Т. Гончар [та ін.]. - К. : Веселка, 1992. - 551 с. : іл. - Слов.: с. 545-547.

- Список основ. пр. М. С. Грушевського: с. 548-550. - ISBN 5-301-01290-8 929(477)(035) В 35 Верстюк, В. Ф.

Діячі Української Центральної Ради [Текст] : бібліогр. довід. : наук.-довідк. вид. / В. Ф.

Верстюк, Т. С. Осташко. - К. : б. в., 1998. - 254 : с. - Бібліогр.: с. 246-254. - ISBN 966-02-0498-1 947.7"1917/1918" В 48 Винниченко, В. К.

Відродження нації [Текст]. У 3 ч. / В. К. Винниченко. - Репринт. відтвор. вид. 1920 р. К. : Політвидав України, 1990. - (Бібліотека репринтних видань).

Ч. 1. Доба Української Центральної Ради. - 348 с. - - ISBN 5-319-00826-0 Ч. 2. Історія української революції [марець 1917 р.-грудень 1919 р.]. - 328 с. - ISBN 5Ч. 3. Історія української революції [марець 1917 р.-грудень 1919 р.]. - 542 с. - Поімен.

покажч.: с. 505-535. - ISBN 5-319-00839-2

947.7 В 48 Винниченко, В. К.

Заповіт борцям за визволення [Текст] / В. К. Винниченко ; редкол.: В. В. Біленко, С. А.

Гальченко, М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; післямова М. Жулинського. - К. : Криниця, 1991. - 128 с. - ISBN 5-7707-1323-2 929(477)"15/17" Г 44 Гетьмани України. Історичні портрети [Текст] : збірник / В. Антонович, Г. Хоткевич, М. Василенко та ін. - К. : Журн. "Україна", 1991. - 215 с. - ISBN 5-7707-1611-8 94(477)(08) Г 91 Грушевський, М. С.

Твори [Текст] : наук. вид. У 50 т. Т. 2. Серія: Суспільно-політичні твори (1907-1914) / вид. рада: Б. Патон, Л. Винар, І. Драч [та ін.] ; редкол.: П. Сохань (голова) [та ін.] ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - Львів : Світ, 2005.

- 678 с. - Комент.: с. 499-622. - Покажч. імен: с. 623-655. - Покажч. назв: с. 656-664. - Георг.

покажч.: с. 665-670. - Поясн. слів: 671-675. - ISBN 966-603-223-6. - ISBN 966-603-277-5(т. 2) 94(477) Г 91 Грушевський, М. С.

Хто такі українці і чого вони хочуть [Текст] : збірник / наук. ред. О. М. Мироненко. - К. :

Т-во "Знання" України, 1991. - 240 с. - Комент.: с. 237-240. - ISBN 5-7770-0060-6 342.3(477) Д 28 Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення [Текст] / Асоц. нар. деп. України ; ред. рада: О. Барабаш (голова), Я. Зайко (відп.

ред.) [та ін.] ; вступ. сл. В. Литвин. - Житомир : Рута, 2010. - 867, [32] с. іл. : іл. - ISBN 978-617Д 36 Державне управління: основи теорії, історія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. Д.

Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. - 393 с. Бібліогр.: с. 362-371 та в кінці розд. - Слов. основ. терм.: с. 372-379. - Імен. покажч.: с. 380ISBN 978-966-394-015-1 101:35.01 Д 36


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Державне управління: філософські, світоглядні та методологічні проблеми [Текст] :

монографія / За ред. В.М. Князєва; Кол. авт.: В.М. Князєв, І.Ф. Надольний, М.І. Мельник, В.Д.

Бакуменко та ін. - К. : Вид-во НАДУ: Міленіум, 2003. - 320 с. - Бібліогр.: с.304-315 (181 назва).

- ISBN 966-619-122-9 329.73(477)"1989/2002" Д 44 Діденко, Ю. В.

Народний Рух у державотворчих процесах України (1989-2002) [Текст] : монографія / Ю. В. Діденко. - Одеса : Астропринт, 2006. - 176 с. - Бібліогр.: с. 154-174. - ISBN 966-318-471-Х 35(038) Е 64 Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] : довідк. вид. / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України ; уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М.

Михненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 819 с. - Алфавіт. покажч. ст.: с. 762-816. - ISBN 978-966-619-279-3 35(031) Е 64 Енциклопедія державного управління [Текст]. У 8 т. Т. 1. Теорія державного управління / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; наук.-редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), В. П. Трощинський, Ю. П. Сурмін, М. М. [та ін.] ; наук.-редкол. першого тому: В. М.

Князєв (співголова), І. В. Розпутенко (співголова), Ю. Ф. Дехтяренко [та ін.]. - К. : НАДУ, 2011.

- 748 с. - Тит. арк. парал. англ. - Алфавіт. покажч. ст.: с. 733-746. - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-619-285-4. - ISBN 978-966-619-286-6-1 (т. 1) 34(477)(091)(075.8) Є 74 Єрмолаєв, В. М.

Органи влади і управління Української держави ( друга половина ХVII-ХVIII ст. ) [Текст] : навч. посіб. / В.М. Єрмолаєв, А.І. Козаченко. - Х. : Право, 2002. - 175 с. - ISBN 966З-12 Забужко, О. С.

Філософія української ідеї та європейський контекст: Франківський період [Текст] :

наук. вид. / О.С. Забужко. - К. : Основи, 1993. - 124 с. - Бібліогр.: с. 118-125. - ISBN 5-7707Х 35(477)(08) З-41 Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. Вип. 2 / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка. - К. : Вид-во НАДУ, 2010. с.

94(477)"1991/1992" З-46 Здобуття незалежності України, 1991. Історія проголошення, документи, свідчення [Текст] : громад.-політ. вид. : у 2 т. / Асоц. нар. деп. України ; ред. рада Асоц. нар. деп.

України: О. Барабаш (голова), Я. Зайко (відп. ред.) [та ін.]. - Житомир : Рута, 2011. - 752 с., [32] с. іл. - ISBN 978-617-581-091-0.

Т. 1. - 752 с., [32] с. іл. - ISBN 978-617-581-092-7 (т. 1) Т. 2. - 895 с., [32] с. іл. - ISBN 978-617-581-093-4 (т. 2) 34(091)(100)(076.6) І-90 Історія вчень про право і державу [Текст] : хрестоматія для юрид. вузів і ф-тів / Нац.

юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; уклад. і заг. ред. Г.Г. Демиденко. - Х. : Легас, 2002. - 922 с. - Текст: укр., рос. - Імен. покажч.: с. 906-922. - ISBN 966-95754-9-4 35(477)(091)(076.6) І-90 Історія державного управління [Текст] : навч.-метод. вид. для семінар. занять та самост. роботи. В 3 т. / С. М. Коник (кер. авт. кол.), Р. Б. Воробей, В. А. Грабовський та ін. ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2007.

Т. 1. - 103 с. - Бібліогр. в тексті.

Т. 2. - 115 с. - Бібліогр. в тексті.

Т. 3. - 126 с. - Бібліогр. в тексті.

35(477)(091)(076.6) І-90 Історія державного управління України: термінологічний словник, збірник документів та матеріалів (ХІІ-ХХ ст.), таблиці, схеми та інтернет-довідник [Текст] : навч.

метод. вид. з навч. дисципліни "Теорія та історія держ. упр.": посіб. для практ. занять та навч.

/ авт.-уклад.: С.М. Коник, Л.В. Покрова, Р.Б. Воробей, І.І. Тіщенко ; за заг. ред. Н.Р. Нижник ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : Видавн. дім "Максімус", 2005. - 719 с. Б-ка каф. держ. упр. та менедж.).

35(477)(091)(076.6) І90 Історія державного управління України: термінологічний словник, збірник документів і матеріалів (XII-XX ст.), схеми та інтернет-довідник [Текст] : посібник; навч.метод. вид. з курсу "Теорія та історія державного управління" / За заг. ред. Н.Р. Нижник;

Авт.-уклад.: С.М. Коник, Л.В. Покрова, Р.Б. Воробей, І.І. Тіщенко ; Нац. Акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : [б. и.], 2004. - 400 с. - (Б-ка каф. держ. упр. і менедж.).

35.08(091)(477) І-90 Історія державної служби в Україні [Текст] : наук. вид. У 5 т. / О. Г. Аркуша, О. В.

Бойко, Є. І. Бородін [та ін.] ; редкол.: Г. В. Боряк, А. В. Вишневський, В. О. Крупина [та ін.], відп. ред. Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; Голов. упр. держ. служби України, Ін-т історії України НАН України, Центр адапт. держ. служби до стандартів ЄС. - К. : Ніка-Центр, 2009. - ISBN 978-966-521-519-6.

Т. 1. - 544 с. - Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. - ISBN 978-966-521-520-2 (т. 1) Т. 2 - 512 с. - Бібліогр. в кінці розд. та в підрядк. прим. - ISBN 978-966-521-521-9 (т. 2) Т. 3. Документи і матеріали, V ст. до н.е. - 1771 р. - 656 с. - Іншомов. тексти латин., нім., пол., рос., угор., чеська подано в ориг. - Перелік док.: с. 25-51. - Бібліогр. в підрядк.

прим. - ISBN 978-966-521-524-0 (т. 3) Т. 4. Документи і матеріали, 1775-1913. - 872 с. - Іншомов. тексти латин., нім., пол., рос., угор., чеська подано в ориг. - Перелік док.: с. 5-17. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-521-525-7 (т. 4) Т. 5. Кн. 1. Документи і матеріали, 1914-1991. - 824 с. - Іншомов. тексти нім., пол., рос., угор., чеська подано в ориг. - Перелік док.: с. 7-34. - Предм.-темат. покажч.: с. 669-712. Покажч. імен: с. 713-742. - Покажч. географ. назв: с. 743-755. - Перелік скор.: с. 757-762. Перелік використ. архів. фондів та публ. док. і пам’яток: с. 763-772. - Звед. перелік док.: с.

773-822 (№ 1-844). ISBN 978-966-521-526-4. - ISBN 978-966-501-074-6 Т. 5. Кн. 2. Документи і матеріали, 1991-2009. - 636 с. - Перелік док.: с. 11-20. Предм.-темат. покажч.: с. 615-632. - Електрон. ресурси: с. 633. - ISBN 978-966-521-519-6. ISBN 978-966-521-552-3 35:94(477)(076)І-90 Історія українського державотворення [Текст] : метод. рек. до вивч. навч.

дисципліни для спец.: 8.150103 "Держ. упр. у сфері нац. безпеки", 8.150104 "Держ. упр. у сфері освіти", 8.150105 "Держ. упр. у сфері охорони здоров'я", 8.150106 "Публіч. політика та упр.", 8.150108 "Місц. самоврядування", 8.150109 "Регіон. упр.", 8.150110 "Електрон.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо взаємодії соціальних та медичних служб у контексті впровадження протитуберкульозних заходів у громаді для клієнтів центрів соціальних служб, які належать до груп підвищеного ризику щодо захворювання на туберкульоз: за результатами проекту «Покращання діагностики та лікування туберкульозу серед груп високого ризику в малих містах та сільській місцевості України» Київ– Соціальні ініціативи з охорони праці та здоров’я (Labor and Health Social Initiatives — LHSI)...»

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«Енергетика Ми не можемо жити без енергії Автори: Клімент Мінджов, Андраш Кері, Андрій Щербаков, Сергій Степаненко Основна концепція Без енергії сучасне життя немислиме, однак її виробництво негативно впливає на довкілля. Тому енергетичні ресурси слід використовувати розумно й ощадливо. Тривалість 3 заняття, кожне тривалістю 1-2 години Дата проведення Будь-яка Місце проведення Школа (навчальний кабінет) Обладнання Дошка, відеоколекція «Зеленого пакета» Навчальні предмети Фізика, географія,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ БОГДАН ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ УДК 636.92:637.045:577.112.386 ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ, ОБМІН РЕЧОВИН ТА ПРОДУКТИВНІ ЯКОСТІ МОЛОДНЯКУ КРОЛІВ ЗА РІЗНИХ РІВНІВ ПРОТЕЇНУ ТА МЕТІОНІНУ У КОМБІК ОРМАХ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ–2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Національному університеті біоресурсів і природокористування...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ПРОГРАМА І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ з курсуАгрогеографія з основами агробізнесу Львів Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка Рекомендовано до друку кафедрою економічної і соціальної географії Протокол № 5 від 10.12.2001 Уклала Мирослава Влах Відповідальний за випуск Олег Шаблій Редактор Мирослава Мартиняк Програма і методичні рекомендації з курсу Агрогеографія з основами агробізнесу Підп. до друку 02. Формат...»

«Партнерство інститутів громадянського суспільства на підтримку громадських рад Український незалежний центр політичних досліджень Творче об’єднання «ТОРО» ГРОМАДСЬКІ РАДИ В ЦИФРАХ ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ЗВІТ із моніторингу формування громадських рад при центральних та місцевих органах виконавчої влади Київ-2011 ББК 66.3(4УКР)12 Г87 Громадські ради в цифрах: загальнонац. звіт із моніторингу формув. громад. рад при центр. та місц. органах виконав. влади / М. В. Лациба, Г87 О. С. Хмара, А. О....»

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 24 жовтня 2005 р. № 327 ЗАРЕЄСТРОВАНО в Міністерстві юстиції України 08 листопада 2005 р. № 1350/11630 ІНСТРУКЦІЯ щодо заповнення форм державних статистичних спостережень стосовно торгової мережі та мережі ресторанного господарства 1. Загальні положення 1.1. Інструкція розроблена відповідно до Закону України Про державну статистику з урахуванням міжнародних рекомендацій у системі статистики торгівлі з метою визначення загальних підходів статистичного...»

«Спорудження сонячних колекторів для гарячої води Практичний посібник www.wecf.eu Безпечна енергія для всіх Даний проект здійснюється при фінансовій підтримці Євросоюзу Дата публікації © 2012 WECF За фінансової підтримки: Дана публікація підготовлена в рамках проекту «Підсилення місцевого потенціалу для побутового підігріву води, сонячного опалення і термоізоляції будинків в сільських та важкодоступних регіонах в країнах Східної Європи і Кавказу“ („Building local capacity for domestic solar...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Волинський національний університет ім. Лесі Українки Біологічний факультет Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ Методичні рекомендації до лабораторних та розрахункової робіт для студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки: 6.090103 – „Лісове та садово-паркове господарство” Луцьк – УДК 630.23.(072) ББК 43.427Я73Л У методичних рекомендаціях приведено основні інформаційнодовідкові та нормативні...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ Управління організації фундаментальних та прикладних досліджень Харківський регіональний інститут державного управління Кафедра державного управління та менеджменту МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ФОРМУВАННЯ ПАСПОРТА СІЛЬСЬКОЇ РАДИ Наукова розробка За загальною редакцією В. В. Корженка, Н. М. Мельтюхової Київ УДК 352.071 М54 Схвалено Вченою радою Національної академії державного управління при Президентові України (протокол №...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»