WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |

«“Незалежність України: етапи державницького шляху та пріоритетні напрями розвитку Української суверенної держави” Видання систематизовані, класифіковані відповідно до таблиць ...»

-- [ Страница 5 ] --

: ХарРІ НАДУ "Магістр", 2011. - 243 с. - Бібліогр.: с. 230-240 (220 назв). - ISBN 978-966-390-100-8 352(477)(075.8) З-14 Загальні засади місцевого самоврядування в Україні [Текст] : підручник / автупоряд.: В. М. Вакуленко, М. К. Орлатий, О. С. Ігнатенко [та ін.] ; за заг. ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2010. - 401 с. Слов. основ. термінів: с. 325-339. - Бібліогр.: с. 383-397 (234 назви). - ISBN 978-966-651-806-7 303.732.4:502.131.1:330.34 З-14 Загорський, В. С.

Системний аналіз концепції сталого розвитку [Текст] : монографія / В. С. Загорський, Є. М. Борщук ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 253 с. - Бібліогр.: с. 233-252 (266 назв). - ISBN 978-966-8687-69-3 35.08:340.134](075.8) З-19

Законодавча та нормативно-правова база державної служби України [Текст] :

навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ.

кваліфікації керів. кадрів ; уклад.: Л. М. Фугель, Н. Б. Ларіна, М. Т. Солоха [та ін.] ; за заг. ред.

В. А. Гошовської. - К. : НАДУ, 2010. - 172 с. - Бібліогр.: с. 39-41.

351:343.3/.7-048.66](075.8) З-33 Запобігання та протидія корупції [Текст] : навч. посіб. / А. М. Михненко (кер. авт.

кол.), Р. П. Марчук, А. М. Мудров [та ін.] ; за ред. А. М. Михненка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2010. - 359 с. - Термінол. слов.: с. 343-346. - Бібліогр.: с.

347-359 (121 назва) та в кінці розд. - ISBN 978-966-1617-03-1 35(477)(08) З-41 Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред.

Ю. В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2011.

Вип. 1. - 258 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Вип. 2. - 280 с. - Бібліогр. в кінці ст.

35(477)(08) З-41 Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст]. Вип. 2 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2010. - 274 с. - Бібліогр. в кінці ст.

323.1/.2:35.07:329](07) І-48 Ільчук, Л. І.

Політичні і соціально-економічні процеси в Україні. Діяльність органів влади в умовах багатопартійності [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Ільчук ; за заг. ред. В. А.

Гошовської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів.

кадрів. - К. : НАДУ, 2010. - 100 с. - Бібліогр.: с. 96-98 (28 назв).

35:005.591.6(06) І-66 Інновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 трав. 2011 р.). У 2 т. / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: М. М. Білинська, В. Г. Бодров, В. М.

Вакуленко [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. - К. :

НАДУ, 2011.

Т. 1. - 644 с. - Бібліогр. в кінці ст.

Т. 2. - 543 с. - Бібліогр. в кінці ст.

001.89:35](048) І-74 Інформаційний дайджест досліджень у галузі державного управління [Текст] : [наук.

вид.]. Вип. 2. Т. 4 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; упоряд.: В. П.

Трощинський, С. В. Сьомін, С. В. Загороднюк [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - К. :

НАДУ, 2010. - 202 с.

352/353:332.14:005.21](075.8) К 56(с) Ковбасюк, Ю. В.

Стратегічне планування розвитку території [Текст] : навч.-метод. матеріали / Ю. В.

Ковбасюк, О. В. Берданова, В. М. Вакуленко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів. - К. : НАДУ, 2010. - 104 с. - (Бібліотека голови районної державної адміністрації). - Бібліогр.: с. 54-58.

001.89:35:352 К 63

Комплексний науковий проект "Державне управління та місцеве самоврядування":

результати та впровадження - 2010 [Текст] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж. ; упоряд.: С. В. Загороднюк, О. Л. Приходько, В. В.

Лещенко. - К. : НАДУ, 2011. - 37, [66] с. - (Бібліотека науковця. Розвиток галузі науки "Державне управління").

321.01/.7(075.8) К 65 Концептуальні засади взаємодії політики й управління [Текст] : навч. посіб. / Е. А.

Афонін, Я. В. Бережний, О. Л. Валевський [та ін.] ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. А. Шахова, В.

В. Голубь, В. М. Козакова ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2010.

- 299 с. - Бібліогр.: с. 290-295 (72 назви) та в кінці тем. - ISBN 978-966-394-033-5 351.851(075.8) К 82 Крисюк, С. В.

Державне управління освітою [Текст] : навч. посіб. для слухачів, асп., докторантів спец. "Держ. упр. освітою" / С. В. Крисюк ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. К. : НАДУ, 2009. - 218 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 207-213 та в кінці розд. - ISBN 978-966-619-278-6 352.07/.08:005.591.4 К 89 Куйбіда, В. С.

Формування дієздатних територіальних громад [Текст] : монографія / В. Куйбіда ;

[Ін-т громадян. сусп-ва]. - К. : Легал. статус, 2010. - 139 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-8312-56-4 :

351.83/.84:304:338.1 Л 77 Лопушняк, Г. С.

Державна соціальна політика як передумова економічного розвитку України [Текст] :

монографія / Г. С. Лопушняк ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2011. - 370 с. - Бібліогр.: с. 302-330 (323 назви) та в підрядк. прим. - ISBN 978-966-8687-99-0 :

352.07/353(477) М 19 Малиновський, В. Я.

Територіальна організація влади України: концептуальні засади трансформації [Текст] : монографія / В. Я. Малиновський ; М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім.

Лесі Українки. - Луцьк : Гадяк Жанна Володимирівна, 2010. - 450 с. - Бібліогр.: с. 411-442 (517 назв). - ISBN 978-966-2379-22-8 316.3/.4.001.76(075.8) М 69 Михненко, А. М.

Інновації в управлінні суспільним розвитком [Текст] : навч. посіб. / А. М. Михненко, В.

Д. Бакуменко, С. О. Кравченко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. упр.

суспіл. розв. - К. : НАДУ, 2009. - 115 с. - Слов.: с. 103-109. - Бібліогр.: с. 110-114 та в кінці розд. - ISBN 978-966-619-265-6 316.422.001.73(075.8) М 69 Михненко, А. М.

Управління якістю суспільних реформ [Текст] : навч. посіб. / А. М. Михненко, Е. М.

Макаренко, С. О. Кравченко ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2009. - 190 с. - Термінол. слов.: с. 174-182. - Бібліогр.: с. 183-190. - ISBN 978-966-619-257-1 338.2:005.591.6](477) М 74 Модернізація України - наш стратегічний вибір [Текст] : щоріч. Послання Президента України до Верховної Ради України / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; ред. рада: С. В. Льовочкін, А. В. Єрмолаєв [та ін.]. - К. : НІСД, 2011. - 432 с. - ISBN 978-966-554-123-3 35:005.336.1:303.725 М 74 Моделі ефективності державного управління [Текст] : монографія / В. С.

Загорський, М. Д. Лесечко, І. І. Артим, Р. М. Рудніцька ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 100 с. - Бібліогр.: с.

91-99 (95 назв). - ISBN 978-966-8687-67-9 332.14:352/353](075.8) М 75 Молодожен, Ю. Б.

Планування розвитку територій [Текст] : навч. посіб. / Ю. Б. Молодожен ; Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 285 с. - Термінол. слов.: с. 226-234. - Бібліогр.: с. 235-240. - ISBN 978-966-394-035--9 355.02:351.86 О-22 Оборонна політика України на початку ХХІ століття [Текст] : монографія / В. П.

Горбулін (кер. авт. кол.), В. М. Бегма, В. М. Шемаєв [та ін.] ; Ін-т пробл. нац. безпеки, Рада нац. безпеки і оборони України. - К. : Інтертехнологія, 2009. - 103 с. - Бібліогр. в підрядк.

прим. - ISBN 978-966-1648-14-1 352.07/.08:336.1:342.553 О-64

Організаційно-правові та фінансові основи управління розвитком міста [Текст] :

монографія / В. М. Вакуленко, О. Ю. Оболенський, М. К. Орлатий [та ін.] ; за ред. В. М.

Вакуленка, М. К. Орлатого ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2009. - 179 с. - (Бібліотека міського голови). - Бібліогр.: с. 172-178 (89 назв). - ISBN 978-966О-64(с) Організація роботи голови районної державної адміністрації: практичні поради [Текст] : навч.-метод. матеріали / М. М. Білинська, В. М. Вакуленко, Т. Е. Василевська [та ін.] ;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


за заг. ред. В. А. Гошовської ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ.

кваліфікації керів. кадрів. - Вид. 2-ге, доповн. - К. : НАДУ, 2010. - 128 с. - (Бібліотека голови районної державної адміністрації). - Глосарій: с. 117-125. - Бібліогр. в кінці розд.

32:351](075.8) О-75 Основи публічної політики та управління [Текст] : навч. посіб. / С. О. Телешун, С. В.

Ситник, І. В. Рейтерович [та ін.] ; за заг. ред. С. О. Телешуна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Каф. політ. аналітики і прогнозування. - К. : НАДУ, 2011. - 312 с. Бібліогр.: с. 289-307 (195 назв) та в кінці розд. - ISBN 978-966-619-282-3 331.5:005.591.4](477) П 36 Пищуліна, О. М.

Системні вади ринку праці України та пріоритети його реформування [Текст] :

аналіт. доп. / О. М. Пищуліна, О. П. Коваль, О. О. Кочемировська ; за ред. Я. А. Жаліла ; Нац.

ін-т стратег. дослідж. - К. : НІСД, 2010. - 70 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-554П 33 Пірен, М. І.

Публічна політична діяльність [Текст] : навч. посіб. / М. І. Пірен ; М-во освіти і науки України, Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2009. - 287 с. Глосарій: с. 200-222. - Бібліогр. в кінці тем. - ISBN 978-966-619-271-7 352/353:352.07:005.51](07) П 37(c) Планування роботи місцевої державної адміністрації [Текст] : навч.-метод.

матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів.

кадрів ; уклад.: М. М. Білинська, І. Г. Сурай ; за заг. ред. В. А. Гошовської. - К. : НАДУ, 2010. с. - (Бібліотека голови районної державної адміністрації). - Глосарій: с. 40-42. - Бібліогр.: с.

42-44.

352/353:332.14]:005.21(075.8) П 37 Планування соціально-економічного розвитку територій України [Текст] : навч.

посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України; Каф. регіон. упр., місц.

самоврядування та упр. містом ; авт.-упоряд.: О. В. Берданова, В. М. Вакуленко, І. В.

Валентюк [та ін.] ; за ред. В. М. Вакуленка, М. К. Орлатого. - К. : НАДУ : Фенікс, 2011. - 207 с. Слов. основ. термінів: с. 156-163. - Бібліогр.: с. 196-205 (134 назви). - ISBN 979-966-651-520-2 001.89:35-027.21](06) П 56 Понятійно-категоріальний апарат публічного управління [Текст] : матеріали наук.методол. семінару в режимі відеоконференцзв’язку, Київ-Дніпропетровськ-Львів-ОдесаХарків, 31 берез. 2010 р. / за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, Ю. П. Сурміна, В. П. Трощинського ;

передм. Ю. В. Ковбасюка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг.

фундамент. та приклад. дослідж. - К. : НАДУ, 2010. - 95 с. - (Бібліотека науковця. Актуальні проблеми демократичного врядування). - Бібліогр. в кінці доп.

338.2(477) П 61 Послання Президента України Віктора Януковича до українського народу (з Експертною доповіддю НІСД "Україна ХХІ століття. Стратегія реформ і суспільної консолідації") [Текст] : офіц. вид. / уклад. А. В. Єрмолаєв ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - К. :

НІСД, 2010. - 127 с. - ISBN 978-966-554-106-6 351.86(477)(042.5) П 78 Проблеми забезпечення національної безпеки України на сучасному етапі державотворення [Текст] : матеріали круглого столу (Київ, 21 жовт. 2010 р.) / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Каф. нац. безпеки ; за заг. ред. Г. П. Ситника. - К. :

НАДУ, 2011. - 72 с. - Бібліогр. в кінці доп.

351:343.3/.7:328.185](08) П 78 Проблеми реалізації державної антикорупційної політики в Україні [Текст] : зб.

наук. пр. / А. М. Михненко, О. В. Руснак, С. О. Кравченко [та ін.] ; за ред. А. М. Михненка ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2011. - 142 с. - Бібліогр. в кінці ст.

35-027.21/.22 П 88

Публічне управління: теорія та практика [Текст] : зб. наук. пр. = Public management:

theory and practice : coll. of sci. works / Харків. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Асоц. д-рів наук з держ. упр. ; редкол.: В. Мартиненко (голов. ред.) [та ін.]. - Х. : ДокНаукДержУпр, 2010. - Тит. арк., анот., зміст парал. англ. - Бібліогр. в кінці ст.

Вип. 3-4. - 430 с.

Вип. 2. - 204 с.

351.851:305](07) Р 31 Реалізація гендерної політики в управлінні освітою [Текст] : навч.-метод. посіб. / Н. Г. Протасова, Л. А. Гаєвська, Т. О. Лукіна [та ін.] ; за заг. ред. Н. Г. Протасової ; Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Прогр. рівних можливостей та прав жінок в Україні ЄСПРООН. - Запоріжжя : Друк. світ, 2011. - 175 с. - (Гендерна політика). - Бібліогр. в кінці розд. ISBN 978-966-2333-33-6 35.08:172.15](075.8) Р 31 Ребкало, В. А.

Формування національної свідомості державних службовців України у соціальноціннісному вимірі [Текст] : навч. посіб. / В. А. Ребкало, В. М. Козаков ; Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України, Каф. держ. політики та упр. політ. процесами. - К. : НАДУ, 2009. с. - Бібліогр.: с. 74-75 (26 назв) та в кінці тем.

342.55:353.1](477+100) Р 32 Регіональна політика: правове регулювання. Світовий та український досвід [Текст] / Ін-т громадян. сусп-ва ; за заг ред. А. Ф. Ткачука. - Вид. 2-ге, доповн. - К. : Легал.

статус, 2011. - 260 с. - ISBN 978-966-8312-65-6 35.001.73(477) Р 45

Реформа публічного управління в Україні: виклики, стратегії, майбутнє [Текст] :

монографія / В. П. Приходько, П. І. Крайнік, І. А. Грицяк [та ін.] ; відп. ред. І. А. Грицяк ; Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : К.І.С., 2009. - 239 с. - Бібліогр. в кінці тем. ISBN 978-966-2141-33-7 352:005.591.4](477+4)(063) Р 45 Реформування місцевого самоврядування: національний та міжнародний досвід [Текст] : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. / Вінниц. облрада, Вінниц. облдержадмін., Вінниц. міськрада. - Вінниця : Вінниц. облрада, 2011. - 138 с., [19] с. іл. : іл. - Бібліогр. в кінці доп.

336.1/.5(075.8) Р 65 Розпутенко, І. В.

Теорія публічних фінансів [Текст] : навч. посіб. / І. В. Розпутенко ; Нац. акад. держ.

упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2009. - 64 с. - Глосарій: с. 55-63. - Бібліогр.: с. 64 (11 назв). - ISBN 978-966-619-261-8 35-027.21:316.3 Р 83 Руденко, О. М.Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |
Похожие работы:

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 22 січня 2014 р., середа ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Хто підніс сірник Олександр Михайлюта, «Сільські Вісті» Парламентська більшість — фракції Партії регіонів та Компартії, грубо порушивши регламент, поспіхом ухвалили 16 січня 2014 року підготовлені депутатами від ПР В.Колесниченком та В.Олійником законопроекти, які передбачають внесення змін до...»

«Увага! Шановні користувачі статистичної інформації! 10 липня 2014 року вийшов з друку статистичний збірник ”Кіровоградщина в цифрах у 2013 році”. Статистичний збірник містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного становища області у 2013 році порівняно з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної або промислової (будівельної) діяльності, видами продукції, організаційно-правовими формами господарювання. Назви видів економічної діяльності...»

«“ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 “ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 Всі бізнесові операції зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди / ІКЖЦ – К.: ФОП Москаленко...»

«ІНІЦІАТИВА ЗАХИСТУ ПРАВ ТА ПРЕДСТАВЛЕННЯ ІНТЕРЕСІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ ПРОЕКТ “ДІАЛОГ” №1, (серпень – вересень) 2010 року НОВИНИ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОМІСЯЧНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ПРОЕКТУ “ДІАЛОГ” Закон України вiд 30.08.2010 № 491-VI «Про внесення змін до Закону ВЕРХОВНА України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки РАДА Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» УКРАЇНИ Закон знімає обмеження щодо можливості участі у місцевих виборах місцевих...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ УДК 657.471 А.М. Собченко, доцент, канд. екон. наук ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» вул. Р. Люксембург, 23, м. Херсон, 76006 E-mail: alinasobchenko@gmail.com УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Розглянуто різні види класифікації витрат, та висвітлені основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості, які використовуються у вітчизняної та закордонної практиці. Ключові слова:...»

«УДК 636.061.62(477) ПРИСЯЖНЮК Микола Володимирович, кандидат технічних наук, Міністр аграрної політики та продовольства України ПЕРША СЕСІЯ НАУКОВО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РАДИ НАРКОМЗЕМУ УСРР (квітень 1928 р.) ПРО СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВАРИННИЦТВА В УКРАЇНІ У статті аналізуються матеріали Першої сесії Науковоконсультаційної ради, створеної Наркоматом земельних справ України. На засіданнях сесії розглядалися питання стану та перспектив розвитку українського тваринництва. Були прийняті резолюції,...»

«ВИПУСК № 1 30 квітня 2013 р. Вісник Національної асоціації ПОРАДИ ВІД ДОРАДИ сільськогосподарських дорадчих служб України Шановні колеги-дорадники, партнери, друзі! Щиро вітаю Вас із найсвітлішим святом – Великоднем! Величність Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями, дає нам нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Волинський національний університет ім. Лесі Українки Біологічний факультет Кафедра ботаніки і садово-паркового господарства ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ ТА ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ Методичні рекомендації до лабораторних та розрахункової робіт для студентів ОКР „Бакалавр” напряму підготовки: 6.090103 – „Лісове та садово-паркове господарство” Луцьк – УДК 630.23.(072) ББК 43.427Я73Л У методичних рекомендаціях приведено основні інформаційнодовідкові та нормативні...»

«Національна академія наук України Інститут регіональних досліджень Серія “Проблеми регіонального розвитку” Головний редактор д.е.н., проф. В. С. Кравців ISBN 978-966-02-4252Розвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України Монографія Львів – УДК [332.122:338.43]:[339.924:(4-01)]:(477) ББК БРозвиток сільських територій в системі євроінтеграційних пріоритетів України : [монографія] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень; наук. ред. В. В. Борщевський. – Львів, 2012....»

«Національна академія медичних наук України ДУ „Інститут геронтології ім. Д. Ф. Чеботарьова” Лабораторія математичного моделювання процесів старіння Медико-демографічний атлас України Випуск 15 Інфекційна патологія населення у містах та сільській місцевості, 2011 Київ – 2013 УДК 311.2 (477) ББК 65.9(4УКР) – 05я2 М42 Автори: В.П. Войтенко, А.В. Писарук, Н.М. Кошель, М.Г. Ахаладзе, Л.В. Мєхова Науковий консультант – академік НАМН України, проф. В.В. Безруков Медико-демографічний атлас України....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»