WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Артеменко О.О., Бакум М.М. Нормування праці та визначення норми виробітку в рослинництві Методичні вказівки до виконання практичної роботи Харків 2012 р. Рецензенти: Онегіна В.М. – ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМ. ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

Кафедра «Організація виробництва, бізнесу та менеджменту»

Артеменко О.О., Бакум М.М.

Нормування праці та

визначення норми

виробітку в рослинництві

Методичні вказівки до виконання

практичної роботи

Харків 2012 р.

Рецензенти:

Онегіна В.М. – доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки та маркетингу Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Турченко М.М. - кандидат економічних наук, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства ім. Петра Василенка.

Нормування праці та визначення норми виробітку в рослинництві: методичні вказівки до виконання практичного заняття / [О.О. Артеменко, М.М. Бакум]. – Хакрків: ХНТУСГ, 2012. – 33 с.

В методичних вказівках викладено сутність нормування праці, способи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу, класифікація витрат часу зміни, розрахунок норми виробітку та заробітної плати.

Друкується за рішенням Вченої Ради Навчально-наукового інституту бізнесу і менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (протокол № 8 від 2. 04. 2012 р.) © ХНТУСГ, 2012 Мета практичного заняття. Поглибити знання з організації і методів нормування праці в сільському господарстві та набути практичні навички визначення норми виробітку на виконанні технологічних операцій у рослинництві та розрахунку заробітної плати.

Завдання для самостійної підготовки до заняття Під час підготовки до практичного заняття самостійно опрацювати матеріал з таких питань:

- сутність нормування праці;

- способи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу;

- хронометраж робочого дня;

- класифікація витрат часу зміни;

Завдання для практичного заняття:

1. Визначити норму виробітку на виконанні технологічної операції в рослинництві (внесення мінеральних добри) за матеріалами спостереження.

2. Розрахувати заробітну плату механізаторам за виконання технологічної операції.

Порядок виконання роботи:

1. Розрахувати тривалість елементів робочого процесу за даними спостережних листів.

2. Зашифрувати елементи робочого процесу.

3. Скласти баланс робочого часу зміни.

4. Визначити норму виробітку на виконанні технологічної операції за матеріалами спостереження.

5. Розрахувати заробітну плату.

Література:

1. ШкільовО.В. Економіка праці і соціально-трудові відносини: Підручник / О.В. Шкільов, С.С. Барабан, В.А. Ярославський, І.П. Гаврилюк, О.Д. Балан, В.А. Ткачук, Є.О. Ланченко, М.І. Ібатуллін, Н.В. Гапоненко, Л.В. Мельянкова;

за ред. д-ра екон. наук, проф. О.В. Шкільов. – К.:

Четверта хвиля, 2008. – 472 с.;

2. Дієсперов В.С. Економіка сільськогосподарської праці / В.С. Дієсперов. – К.: ІАЕ УААН, 2004. – 488 с.;

3. Абрамов В. М., Нормування праці / В.М. Абрамов, В.М. Данюк, А.М. Гриненко, А.М.

Колот, В.І. Чернов.-К.: ВІПОЛ, 1995, -С.19-65.

4. Завіновська Г. Т. Економіка праці / Г.Т. Завіновська. – К.: КНЕУ, 2000. – С. 134-147.

5. Тимош І. М. Економіка праці: Навчальний посібник / І.М. Тимош. – Тернопіль: Астон, 2001. – С 97-145.

6. Багрова І. В. Нормування праці: Навчальний посібник / І.В. Багрова. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – С.84-135.

Законодавчі і нормативні документи 1. Конституція України від 28.06.1996 (іззм.).

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 №436.

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 №322 (із зм.).

4. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 №108/95 (із зм.).

5. Генеральна угода між Кабінетом Міністрів України, Всеукраїнськими об’єднаннями організацій роботодавців і підприємців та Всеукранськими профспілками та профоб’єднаннями на 2004 – 2005 роки від 19.04.2004.

6. Галузева угода між Міністерством аграрної політики України, галузевими об’єднаннями підприємств та Профспілкою працівників агропромислового комплексу України на 2006 – 2008 роки від 02.03.2006 (із зм.).

Загальні відомості Нормування праці є складовою частиною (функцією) управління виробництвом і включає визначення необхідних витрат праці (часу) на виконання робіт (виготовлення продукції) як окремими працівниками, так і колективами працівників (бригадами) та встановлення на цій основі норм праці.

Нормування праці виконує ряд функцій, у тому числі виступає основою наукової організації праці й засобом забезпечення оптимального співвідношення між мірою праці та її оплатою.

Світовий досвід засвідчує, то ефективна робота підприємств в економіці ринкового типу можлива лише за умови високого рівня організації нормування праці. Провідні країни, такі як США, Великобританія, Швеція, Японія, Італія та ін., не тільки не знижують вимоги до нормування праці, але і розширюють сферу його застосування. Широко застосовуються методи мікроелементного аналізу і нормування трудових процесів.

В Україні постановою Кабінету Міністрів України №197 від 20 березня 1995 p. затверджені заходи щодо поліпшення нормування праці (Праця і зарплата. - 1995. - №7). Постановою Міністерства праці України від 19 травня 1995 p. №2 затверджені Рекомендації щодо нормування праці в галузях народного господарства.

Згідно із КЗпП (глава VI) і зазначеними Рекомендаціями норми праці - норми виробітку, обслуговування, часу, чисельність - встановлюються для працівників відповідно до досягнутого рівня техніки, технології, організації виробництва і праці. Норми праці підлягають обов'язковій заміні новими в міру проведення атестації і раціоналізації робочих місць, впровадження нової техніки, технологій.

Запровадження і заміна норм проводиться власником за погодженням з профкомом. Про введення нових норм власник зобов'язаний повідомити працівників не пізніше ніж за один місяць.

Норми праці встановлюються на невизначений термін і діють до перегляду їх у зв'язку зі зміною умов, на які вони були розраховані.

При відрядній системі оплати праці визначаються розцінки виходячи з встановлених розрядів роботи, тарифних ставок (окладів) і норм виробітку.

При погодинній системі оплати працівникам встановлюються нормовані завдання.

В умовах переходу до ринкових відносин проблема нормування праці заслуговує на трохи інший підхід. Традиційно до нормування входила діяльність із встановлення норм витрат праці, іншими словами, нормування зазнає процес праці.

На початку XX століття такі дослідження мали чималий успіх. Дослідження У. Тейлора з нормування праці отримали загальне визнання. Як бачимо, і сьогодні такому нормуванню приділяється основна увага. У той же час хотілося б зробити акцент на нормах результатів праці. Видається, що саме цього бракує в нормуванні праці. Адже в реальному виробництві, головним чином, нас цікавлять результати праці: збут виробленої продукції, кількість і якість наданих послуг; попит на наукові розробки, їх реальне впровадження і т. ін. Ці норми відсутні в законі. І це можна зрозуміти. КЗпП був зорієнтований на планову адміністративнокомандну систему. Механізм суспільного виробництва працював безперебійно, договори укладалися на основі планових завдань; при закритих кордонах і відсутності імпортної продукції споживалася вітчизняна техніка, взуття, одяг. У таких умовах дійсно на перше місце висувалася вимога нормування процесу праці. Працівник повинен був прийти вчасно на роботу і працювати, здійснювати трудовий процес.

В умовах ринку акценти зміщуються, особливе значення мають саме результати роботи. В узагальненому вигляді мова йде про реалізацію кінцевої мети роботи конкретного підприємства, трудового колективу, конкретного працівника.

Результативність роботи по суті покладена в основу оплати праці, всієї кадрової політики в умовах ринку. І ніякими законами не можна примусити власника тримати на фірмі працівника, який хоч і слухняний, ретельний, але абсолютно некорисний.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Міністерство праці та соціальної політики України наказом від 31 березня 1999 p. №44 затвердило «Рекомендації щодо визначення заробітної плати працюючих в залежності від особистого внеску працівника в кінцеві результати роботи підприємства» (Праця і зарплата. — 1999. — №11.

— С. 18-31). Рекомендації підготовлено Науководослідним інститутом соціально-трудових відносин з метою надання методичної допомоги роботодавцям в організації оплати та стимулювання праці різних категорій працюючих. Рекомендації враховують вимоги ринкової економіки до оцінки результатів праці та визначення заробітної плати, які, за словами авторів, полягають, зокрема, у тому, що знімається будь-яке обмеження на розміри індивідуальної заробітної плати з боку держави.

Вказані Рекомендації широко пропонують застосовувати різні види стимулювання, заохочення, надбавки, Доплати, разом з тим все ж слід враховувати, що норми КЗпП та Закону "Про оплату праці" не змінені й основна заробітна плата працівника не може бути зменшена нижче встановленого окладу (тарифної ставки) працівника. Крім того, в умовах кризового стану економіки, коли багато з підприємств є неплатоспроможними, скорочують виробництво або простоюють, вести мову про додаткові виплати — теоретична утопія.

Способи вивчення трудових процесів і затрат робочого часу Дослідження трудових процесів і затрат робочого часу з метою їх нормування здійснюється за допомогою спеціальних спостережень. Залежно від змісту, форми запису та замірів використовуються такі способи вивчення затрат робочого часу як хронографія (фотографія) робочого дня виконавця, хронометраж, фотохронометраж.

Хронографія (фотографія) робочого дня передбачає послідовну фіксацію затрат робочого часу на трудові прийоми в порядку їх виконання.

При хронометражі робочого дня окремі трудові операції розподіляються лише на окремі дії. Метою хронографії є виявлення втрат робочого часу і винайдення резервів в покращенні його використання, а також встановлення нормативів на окремі трудові дії (нормативи підготовчо-заключної роботи, допоміжної роботи, технічного обслуговування тощо). Залежно від кількості об’єктів спостереження хронометраж робочого часу ділиться на індивідуальну, групову і самофотографію.

Хронометраж використовується з метою більш детального вивчення трудових процесів чи окремих його елементів. При цьому досліджується частина трудової операції, що циклічно повторються протягом зміни. При хронометражі окремий трудовий прийом, наприклад, «поворот агрегату»

може бути розчленований на такі дії як : зупинка агрегату, прийом робочих органів, поворот, зупинка, заглиблення робочих органів. Хронометраж проводиться за допомогою секундоміра.

Фотохронометраж передбачає вивчення затрат робочого часу комбінованим способом, коли процес праці розчленовується, як при хронометражі, але вивчається не протягом якогось прийому, а протягом робочого дня, як при хронографії.

З метою вивчення та аналізу затрати робочого часу класифікуються, тобто групуються за певними характерними ознаками, в межах однієї зміни. Така класифікація є основою для вивчення фактичних витрат робочого часу, пошуку резервів зростання продуктивності праці, визначення необхідних затрат часу по елементах трудового процесу і встановлення норм праці.

З метою забезпечення зручності систематизації затрат робочого часу користуються умовними позначеннями (індексами). Це дає можливість прискорити запис трудового процесу, що досліджується, а також користуватися індексами при складанні фактичного балансу робочого часу, розрахункових формул, проведенні порівняльного аналізу затрат робочого часу зміни на різних підприємствах.

Класифікація витрат часу, зміни: 1. Нормований час

2. Ненормований час Нормованим часом роботи вважається час, передбачений виробничим завданням, а ненормованим - час випадкової і непродуктивної роботи.

До нормованого відносяться затрати робочого часу на: підготовчо-заключні роботи при виконанні трудових процесів (отримання завдання, щоденне технічне обслуговування машин, переїзд до місця роботи, отримання інвентарю, матеріалів, завершальні роботи в кінці зміни); оперативну роботу, в т.ч. основну (безпосереднє виконання роботи, оранка, культивація) і допоміжну (повороти, переїзди тощо); організаційно-технічне обслуговування робочого місця, що передбачає виконання комплексу робіт по нормативному обслуговуванню машин і робочого місця у процесі роботи, наприклад, на механізованих роботах до таких відносять технічне обслуговування агрегату в процесі роботи (регулювання, змащення, очистка робочих органів, перевірка якості роботи).

Сума часу оперативної роботи та організаційно-технічного обслуговування робочого місця складає час безпосереднього виконання роботи.

До ненормованого робочого часу зміни відноситься час випадкової і непродуктивної роботи, не передбаченої виробничим завданням (виправлення браку в роботі, дрібний ремонт техніки тощо).

Нормований час складається:

1. підготовчо-заключного часу (Тпз)

- виконавця;

- засобів праці;

- приймання і здачі зміни.

Час підготовчо-заключних робіт потрібен для виконання трудових процесів з підготовки до роботи і виконання заключних робіт наприкінці зміни. Особливість цих робіт полягає в тому, що вони в окремих випадках можуть виконуватися і всередині зміни.

До них відносяться:

• Підготовка знарядь праці;

• Проведення технічного обслуговування трактора;

• Проведення технічного обслуговування машин-знарядь;

• Комплектування агрегату;

• Підготовка до переїзду і до роботи після переїзду;

• Переїзди на початку і в кінці зміни;

• Перебудова агрегату при переході з однієї роботи на іншу;

• Підготовка та прибирання робочого місця;

• Підготовка поля до роботи.

2. Основний час (Тос):

Час основної роботи – час, упродовж якого дії виконавця і знарядь праці надають предмету праці інший кількісний та якісний стан.

Види основних робіт:Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Телепередача «Надзвичайні новини Книжкового Королівства»познайомити учнів із кращими зразками української класики та Мета: творами сучасних авторів;розвивати читацькі смаки та інтереси, удосконалити навички виразного читання;виховати високі моральні цінності, вміння оцінки дійсності та самооцінки людських вчинків. (Звучить пісня на мелодію «Родина, родина») Ведуча В кожній хатині, у кожній родині Книгу шанують, її бережуть. Книга знання подарує людині, Вкаже єдину і правильну путь. Приспів:...»

«КАРЛІВСЬКА РАЙОННА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (двадцять восьма сесія шостого скликання) РІШЕННЯ від 21 лютого 2013 року м. Карлівка Про виконання комплексної Програми соціального розвитку сільських населених пунктів Карлівського району за 2013 рік та затвердження відповідної Програми на 2014 рік Керуючись пунктом 16 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши інформацію начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації Костенка С.Б., про...»

«ВИПУСК № 1 30 квітня 2013 р. Вісник Національної асоціації ПОРАДИ ВІД ДОРАДИ сільськогосподарських дорадчих служб України Шановні колеги-дорадники, партнери, друзі! Щиро вітаю Вас із найсвітлішим святом – Великоднем! Величність Воскресіння Христового спонукає кожного із нас ще раз замислитися над вічними цінностями, дає нам нагоду наповнити свої серця любов’ю і добротою, зміцнює кожного з нас духовно. Нехай Ваші душі будуть багаті на добро, як святковий стіл, чисті як Великодній рушник і...»

«Координаційна рада з питань аграрної політики Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.– К., 2006. – 88 с.Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута, О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко, О.М. Ярославський У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації...»

«ЕКОНОМІКА І ФІНАНСИ УДК 657.471 А.М. Собченко, доцент, канд. екон. наук ДВНЗ «Херсонський державний аграрний університет» вул. Р. Люксембург, 23, м. Херсон, 76006 E-mail: alinasobchenko@gmail.com УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ І МЕТОДІВ ОБЛІКУ ВИТРАТ ТА КАЛЬКУЛЮВАННЯ СОБІВАРТОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ Розглянуто різні види класифікації витрат, та висвітлені основні методи обліку витрат і калькулювання собівартості, які використовуються у вітчизняної та закордонної практиці. Ключові слова:...»

«В умовах великого вибору на ринку товарів та послуг споживач не спроможний самостійно знайти детальну інформацію, яка б допомогла зробити оптимальний вибір на користь того чи іншого продукту, а у випадку необхідності добитися захисту своїх прав в судовому порядку.1. http://finance-dom.ru/marketing/76/340-vivchennya-spozhivachiv. 2. http://govuadocs.com.ua/docs/17/index-257434.html?page=2. 3. http://www.psv.org.ua/arts/suspilstvo/view-896.html. 4. Методи визначення фальсифікації товарів:...»

«Спорудження сонячних колекторів для гарячої води Практичний посібник www.wecf.eu Безпечна енергія для всіх Даний проект здійснюється при фінансовій підтримці Євросоюзу Дата публікації © 2012 WECF За фінансової підтримки: Дана публікація підготовлена в рамках проекту «Підсилення місцевого потенціалу для побутового підігріву води, сонячного опалення і термоізоляції будинків в сільських та важкодоступних регіонах в країнах Східної Європи і Кавказу“ („Building local capacity for domestic solar...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Факультет менеджменту Кафедра економічної теорії „СВІТОВЕ СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧСНА ДІЯЛЬНІСТЬ” ТИМЧАСОВА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ для студентів спеціальностей 7.130102„Агрономія”; 7.090221„Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва”; 7.091902 „Механізація сільськогосподарського виробництва”; 7.090215 „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”; 7.090221 „Обладнання...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ ЛЬОТКА ГАЛИНА ІВАНІВНА УДК 636.085.5 ПРОДУКТИВНІСТЬ, ПЕРЕТРАВНІСТЬ КОРМУ ТА ЯКІСТЬ М’ЯСА СВИНЕЙ ПРИ ЗГОДОВУВАННІ МІНАЗИ 06.02.02 – годівля тварин і технологія кормів АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук Київ 2010 Дисертацією є рукопис Дисертаційна робота виконана в Вінницькому національному аграрному університеті Міністерства аграрної політики України доктор...»

«“ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 “ВСІ БІЗНЕСОВІ ОПЕРАЦІЇ зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. НА ПЕРШОМУ МІСЦІ СТОЯТЬ ЛЮДИ” Лі Якокка (підприємництво в селі – можливості, ризики, перспективи) Київ – 2013 Всі бізнесові операції зводяться до трьох слів: люди, продукт, прибуток. На першому місці стоять люди / ІКЖЦ – К.: ФОП Москаленко...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»