WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ФІРМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи студентами спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050107 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство аграрної політики України

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ ПЕТРА ВАСИЛЕНКА

ПРОЕКТУВАННЯ ТА

СТВОРЕННЯ ФІРМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни

та виконання курсової роботи студентами

спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій»,

7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання Харків – 2007 Красноруцький О.О., Бобловський О.Ю. Проектування та створення фірм. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни та виконання курсової роботи студентами спеціальностей 7.050201 «Менеджмент організацій», 7.050107 «Економіка підприємства», 7.050106 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання. — Харків: ХНТУСГ — 2007. — 56 с.

Рецензенти:

Мартьянов В.П., доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри виробничого менеджменту Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва Турченко М.М., кандидат економічних наук, професор кафедри організації виробництва, бізнесу та менеджменту Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка Друкується за рішенням Вченої Ради факультету менеджменту ХНТУСГ імені Петра Василенка (протокол № 5 від 24.01.2007) Видання здійснено на кошти Харківського міського благодійного фонду „Інженерні кадри села” © ХНТУСГ, 2007 ЗМІСТ

1. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ФІРМ»

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ФІРМ»

3. РЕКОМЕНДАЦІЇ З ВИКОНАНН КУРСОВОЇ РОБОТИ

3.1. Загальні положення

3.2. Варіанти завдань до виконання курсової роботи.............

3.3. Приклад виконання курсової роботи

4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ВИВИЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОЕКТУВАННЯ І СТВОРЕННЯ ФІРМ»

1. ОСНОВНІ ЗАДАЧІ ТА ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ФІРМ»

Становлення ринкової системи господарювання в нашій країні докорінним чином змінило спосіб економічного мислення людей, призвело до формування нового соціального прошарку населення — вітчизняних підприємців, сприяло і сприяє появі та укріпленню нових за своїм типом та змістом економічних відносин між суб'єктами господарювання. Останні роки ознаменували переломний етап в реформуванні аграрного сектора економіки.

Сьогодні в аграрному секторі економіки зміни відбуваються більш активно, ніж у будь-якій іншій галузі.

Справа в тому, що суттєві перетворення в системі господарювання інших галузей та сфер економіки нашої держави, на момент активізації процесів реформування аграрного сектору, вже здійснились. Тобто економічною системою держави вже накопичено достатній досвід оптимізації процесів реформування суб'єктів господарської діяльності.

Треба відмітити, що якою б оптимальною не була система господарювання, за відсутності адекватних рівню та задачам, що стоять перед нею, операторів, вона якісно функціонувати не буде. А, в решті решт, якщо основна маса керівництва підприємств (суб'єктів господарської діяльності) та їх адміністративного персоналу, не буде мати достатньо чіткого сприйняття реалій сучасного стану економіки, не буде орієнтуватися у розмаїтті вітчизняних законів, нормативних актів та директивних інструкцій, не володітиме методами ведення самостійної діяльності, тобто не отримуватиме, хоча б під час набуття освіти, чітко визначеного набору економічних знань, — то економічна система держави виявить себе як недієздатна.

Як відомо, будь-яка ринкова система в світі грунтується на засадах підприємництва, й економіка України не є винятком. Підприємництво являє собою самостійний вид дыловоъ активності суб'єкту господарювання, що спрямований на отримання прибутку (підприємницького доходу) шляхом задоволення потреб споживачів (в товарах, роботах, послугах). Отже, підприємництво, як особливий вид людської активності, базується на ініціативі кожного суб'єкта, що здійснює господарський, виробничий чи то фінансово-комерційний процес, і, безумовно, без означених знань та навичок тут не обійтись. Набуттю цих знань, ознайомленню з практикою бізнесу в нашій країні, основам економічних розрахунків та прийняттю управлінських рішень, знайомству з системою оподаткування саме і присвячена дисципліна "Проектування та створення фірм", а також і передбачена нею курсова робота, допомогти виконати яку повинні ці методичні рекомендації.

Дисципліна "Проектування та створення фірм" передбачає не тільки оволодіння теоретичними знаннями в області організації та ведення власної справи, а й набуття навичок практичної організації бізнесу. Саме тому, логічним завершенням вивчення цього курсу є виконання студентами курсової роботи, яка сприяє узагальненню набутих знань та оволодінню методами, перш за все, планування бізнесу в рамках конкретного підприємницького проекту.

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ З ДИСЦИПЛІНИ

«ПРОЕКТУВАННЯ ТА СТВОРЕННЯ ФІРМ»

1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАВЧАЛЬНОГО КУРСУ

–  –  –

2. МЕТА Мета курсу полягає в оволодінні студентами навичками проектування та планування процесів формування та функціонування підприємницьких утворень в економічному середовищі.

Задачі курсу зводяться до формування у студентів сучасного економічного мислення та комплексу знань з економічних та управлінських дисциплін, а також навичок використання надбаних знань у процесі практичної діяльності.

Курс вивчається на основі знань з таких дисциплін, як мікро- та макроекономіка, основи менеджменту, основи права, основи зовнішньоекономічної діяльності, маркетинг, логістика. Основною формою вивчення курсу є лекції, практичні заняття та самостійна робота студентів.

3. ПРОГРАМА Дисципліна «Проектування та створення фірм»

викладається для студентів спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій» освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст».

Здійснення ефективної підприємницької діяльності неможливе в сучасних умов без оволодіння особами, що керують її здійсненням, необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками в сфері організації комерційних процесів. Згаданий блок знань охоплює як економічні аспекти формування фінансових результатів діяльності, протікання комерційних, фінансових та логістичних процесів, так і правові основи оформлення прав власності, створення суб’єктів господарювання. Майже до кінця 80-х років підприємництво здійснювалось тільки в тіньовій формі та жорстко переслідувалось. Закон про кооперацію не тільки дозволив займатися господарською діяльністю в своїх інтересах необмеженому колу бажаючих, але й надав їм можливість створювати спільні підприємства з зарубіжними партнерами. Наступні нормативні акти, що регламентували відносини власності, створення підприємств, приватизації та інші створили умови для активного розвитку підприємництва, яке протягом короткого періоду стало основною формою здійснення господарської діяльності та посіло чільне місце в структурі зайнятості населення та валового внутрішнього продукту.

При цьому одним з найголовніших факторів, що впливають сьогодні на рівень розвитку всіх сфер економіки України, є ділова активність суб’єктів виробничо-комерційної діяльності. Зважаючи на це, оволодіння майбутніми спеціалістами практичними навичками проектування створення суб’єктів господарювання та планування їх комерційної діяльності є запорукою забезпечення ефективності бізнесу в країні.

Структура курсу витікає з реальної структури процедур прийняття рішень щодо створення підприємств, планування та організації їх бізнесу. При розробці програми були враховані сучасні тенденції розвитку управління комерційною діяльністю вітчизняних підприємств, а також сучасні наукові здобутки в сфері планування та організації господарської діяльності. Програма курсу «Проектування та створення фірм» розкриває основні категорії цієї галузі управлінських, економічних та правових знань, питання організації діяльності підприємств з приводу отримання фінансових результатів при розподілі продукції, питання фінансування комерційної діяльності, а також питання розвитку бізнесу.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Предметом дисципліни «Проектування та створення фірм» є управління процесами формування та функціонування підприємницьких утворень в економічному середовищі.

У відповідності з робочою програмою студенти вивчають теоретичні основи здійснення процедур управління бізнесом, інструментарій, методи та засоби, що використовуються в практиці створення та функціонування суб’єктів підприємницької діяльності, що є учасником процесів на товарному ринку.

Основне завдання полягає в тому, щоб забезпечити логічне послідовне, структуроване і цілісне вивчення курсу з використанням всіх видів навчальних занять, а саме, лекцій, практичних занять та самостійної роботи.

Навчальна програма розрахована на студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем програми підготовки спеціаліста. Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ECTS).

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Лекції Тема 1. Еволюція бізнесу в Україні.

Огляд наукових концепцій становлення капіталістичного способу виробництва. Основні етапи та особливості становлення вільного бізнесу в нашій країні.

Тема 2. Підприємницький капітал.

Структурування підприємницького капіталу. Поняття про стартовий капітал та його структуру. Джерела формування стартового капіталу. Основні шляхи формування стартового капіталу в нашій країні.

Тема 3. Підприємницьке проектування.

Основні етапи прийняття рішення про створення підприємства.

Основні підходи до структурування та прийняття рішення про створення підприємства. Поняття про об'єднання капіталу.

Консолідований капітал.

Тема 4. Організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні.

Класифікація організаційно-правових форм підприємницької діяльності в Україні. Процедура державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – фізичних осіб. Процедура державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб.

Тема 5. Комерційна схематика.

Проектування діяльності виробничого підприємства.

Проектування діяльності торговельного підприємства.

Класифікація торговельних посередників. Поняття про комерційну схему. Її побудова та реалізація.

Семінарські та практичні заняття Тема 1. Семінарське заняття по темам: «Еволюція бізнесу в Україні» та «Підприємницький капітал»

Тема 2. Вибір та обґрунтування організаційно-правової форми суб’єкта підприємницької діяльності.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Лекції Тема 6. Види комерційних операцій.

Принципи класифікації комерційних операцій. Характеристика окремих груп комерційних операцій.

Тема 7. Оформлення комерційних операцій.

Способи документального оформлення комерційних операцій.

Договірні взаємовідносини в бізнесі. Здійснення контролю за виконанням комерційних операцій.

Тема 8. Розрахунки в ході здійснення комерційних операцій.

Форми розрахунків в торгівлі. Вибір та узгодження моментів оплати. Характеристика способів розрахунків.

Тема 9. Виконання комерційних операцій.

Укладання угод в бізнесі. Моменти оплати та моменти постачання.

Обґрунтування вибору та узгодження форми розрахунків. Базис поставки. Уніфіковані правила трактування комерційних термінів.

Вибір базису поставки.

Тема 10. Інфраструктура товарного ринку.

Поняття про інфраструктуру товарного ринку. Компоненти інфраструктури товарного ринку. Фактори формування інфраструктури товарного ринку. Аналіз інфраструктури товарного ринку.

Семінарські та практичні заняття Тема 3. Розробка комерційних схем розподілення товару.

Тема 4. Визначення економічної ефективності комерційної схеми закупівлі та розподілення товару.

Оптимізація комерційної схеми закупівлі та розподілення товару.

Тема 5. Семінарське заняття по темі «Виконання комерційних операцій».

СТРУКТУРА ЗАЛІКОВОГО КРЕДИТУ КУРСУ

–  –  –

Тема 6. Види комерційних операцій Тема 7.

Оформлення комерційних операцій Тема 8. Розрахунки в ході здійснення комерційних операцій Тема 9. Виконання комерційних операцій Тема 10. Інфраструктура товарного ринку Семінарські та практичні заняття Тема 3. Розробка комерційних схем 2 4 розподілення товару Тема 4. Визначення економічної ефективності комерційної схеми закупівлі та розподілення товару.

Оптимізація комерційної схеми закупівлі та розподілення товару.

Тема 5. Семінарське заняття по темі

–  –  –

(3 кредити = 108 годин)

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

Тема 1 (частина 1). Еволюція бізнесу в Україні.

- Основні наукові концепції становлення капіталістичного способу виробництва.

- Основні етапи становлення вільного бізнесу в нашій країні.

- Особливості розвитку підприємництва в Україні.

Тема 1 (частина 2). Підприємницький капітал.

- Структурування підприємницького капіталу.

- Поняття про стартовий капітал та його структуру.

- Джерела формування стартового капіталу.

- Основні шляхи формування стартового капіталу в нашій країні.

Тема 5. Семінарське заняття по темі «Виконання комерційних операцій»

Розробити проформи документів для реалізації розробленої комерційної схеми розподілення товару на цільовому ринку. Обґрунтувати моменти оплати та передачі товару, дати характеристику необхідним логістичним операціям та обраному базису поставки.

Питання до розгляду:

- Укладання угод в бізнесі.

- Моменти оплати та моменти постачання.

- Обґрунтування вибору та узгодження форми розрахунків.

- Базис поставки.

- Уніфіковані правила трактування комерційних термінів.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«Випуск 13, травень 2011 Шановні колеги! Вресурсі рамк ах проекту Всесвітнього фонду природи «Збереження та стале використання природних в Українських Карпат» (за фінансування уряду Норвегії) продовжуємо знайомити Вас із діяльністю природоохоронних територій – Ужанського національного природного парку, Карпатського національного природного парку та природного заповідника «Горгани». У цьому випуску електронного видання ви дізнаєтеся про заходи, які відбулися у квітні (частково) та травні у цих...»

«Координаційна рада з питань аграрної політики Аграрний сектор України у 2005 році Київ – УДК 338. Аграрний сектор України у 2005 році / За ред. Ю.Ф. Мельника.– К., 2006. – 88 с.Автори: Ю.Ф. Мельник, В.В. Дем’янчук, Ж.Л. Ємельянова, В.С. Жигадло., І.В. Кобута, О.П. Комарніцька, О.О. Протченко, М.І. Пугачов, О.В. Сікачіна, І.П. Чапко, О.М. Ярославський У роботі охарактеризовано стан сільського господарства України у 2005 році, висвітлені поточні проблеми аграрного сектора та надані рекомендації...»

«Редактори: О.Рубінчик, М.Рубінчик 19.12.2006 рік Аутсорсинг та переведення на тимчасову роботу в харчовій промисловості та промисловості з виробництва напоїв: Загроза Працівникам і Спілкам та Стратегія профспілок Організаційний посібник для членів профспілки Міжнародна спілка працівників харчової та тютюнової промисловості, сільського господарства, готельного та ресторанного обслуговування, громадського харчування та суміжних галузей (IUF) Профспілковий посібник з аутсорсингу та переведенню на...»

«Розбудова спроможності до економічно обґрунтованого планування розвитку в Україні (Проект РЕОП) Проект Рекомендації щодо покращення демографічної ситуації у Львівській області Підготовлено до засідання Робочої групи з розробки Стратегії розвитку Львівської області на 2014-2020 роки з прогнозом до 2025 року На підставі аналізу статистичної інформації щодо демографічної ситуації у Львівській області та даних демографічного прогнозу до 2030 р. можна виділити основні проблеми: – у сфері...»

«Спорудження сонячних колекторів для гарячої води Практичний посібник www.wecf.eu Безпечна енергія для всіх Даний проект здійснюється при фінансовій підтримці Євросоюзу Сонячні водонагрівачі Наші проекти Регіон СЄКЦА має великий потенціал відновлюваної енергії, особливо сонячної. WECF та місцеві партнери працюють разом з громадами, університетами і інноваційними підприємствами для демонстрації доступних енергетичних рішень, використовуючи місцеві знання і матеріали. Що стосується використання...»

«УДК 578.01+681.7.08+535.3+681.335.2 О.В. КОВИРЬОВА МОДЕЛІ ФОТОСИНТЕЗУ ТА КОМП’ЮТЕРНА ОЦІНКА СТАНУ РОСЛИН У сільському господарстві, зокрема, в аграрному секторі, кліматичні фактори суттєво впливають на майбутній врожай. Внаслідок швидких змін клімату статистичні методи не завжди дозволяють оптимізувати внесення добрив, пестицидів, керувати штучним поливом, прогнозувати врожаї. O. Kovyriova Статистичні методи необхідно уточнювати моделюванням процесів, які відбуваються в MODELS OF рослинах...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ПШЕНИЦЯ Технічні умови ДСТУ-П-3768:200 (Проект, остаточна редакція) Видання офіційне НЕ є офіційним виданням Є остаточною версією проекту стандарту ДСТУ 3768:2009 «Пшениця. Технічні умови», яка була подана на затвердження щодо введення в дію Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ІІ ДСТУ-П ЗМІСТ 1 Сфера застосування 2 Нормативні посилання 1 3 Терміни та визначення понять 5 4 Технічні вимоги 8 5 Вимоги безпеки і охорони довкілля 13 6 Правила приймання 13 7 Методи...»

«Телепередача «Надзвичайні новини Книжкового Королівства»познайомити учнів із кращими зразками української класики та Мета: творами сучасних авторів;розвивати читацькі смаки та інтереси, удосконалити навички виразного читання;виховати високі моральні цінності, вміння оцінки дійсності та самооцінки людських вчинків. (Звучить пісня на мелодію «Родина, родина») Ведуча В кожній хатині, у кожній родині Книгу шанують, її бережуть. Книга знання подарує людині, Вкаже єдину і правильну путь. Приспів:...»

«AGRICULTURAL POLICY ПРОЕКТ FOR HUMAN DEVELOPMENT “АГРАРНА ПОЛІТИКА ДЛЯ ЛЮДСЬКОГО PROJECT РОЗВИТКУ” IV floor, 1/14 Sadova str., Kiev 01021, Ukraine 01021, м. Київ, вул. Садова, 1/14, IV поверх Tel.: +380 44 253-5866, 253-5869, Fax: +380 44 253-5611 E-mail: secretary@agpol.kiev.ua 253-5482 Аграрна політика України у 2002 році: огляд та перспективи У цій роботі підведено підсумок політичних, економічних та соціальних подій, які вплинули на розвиток сільського господарства України у 2002 році....»

«МІЖНАРОДНА БЛАГОДІЙНА ФУНДАЦІЯ «ХАЙФЕР ПРОДЖЕКТ ІНТЕРНЕШЕНЛ» СТРАТЕГІЧНИЙ ПЛАН 2009 – 2013 Джерело: Міжнародна Благодійна Фундація «Хайфер Проджект Інтернешенл» Дата проведення зборів по написанню: Листопад 11-12, 2008 Місце проведення зборів по написанню: Київ Допомога: Ora Bytyci та Alina Tuhutiu МБФ ХПІ Стратегічний план на 2009-2013 рр. ЗМІСТ I. Опис ситуації Минуле і сьогодення України 3 Історія Міжнародної Благодійної Фундації «Хайфер Проджект Інтернешенл» 6 Проекти, впроваджувані МБФ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»