WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ Історія української культури XIV — першої половини XVII століття Методичні матеріали до вивчення дисципліни “Історія ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ПРИДНІПРОВСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ БУДІВНИЦТВА

ТА АРХІТЕКТУРИ

Історія української культури

XIV — першої половини XVII століття

Методичні матеріали до вивчення

дисципліни “Історія української культури”

(для студентів технічних спеціальностей)

Дніпропетровськ

Історія української культури XIV- першої половини XVII

століття. Методичні матеріали до вивчення дисципліни “Історія української культури”/ Укладач: С. Г. Руденко. - Дніпропетровськ:

ПДАБА, 2010. – 22 с.

Методичні матеріали присвячені висвітленню вузлових питань розвитку української культури в XVI — першій половині XVII століття. Розраховані на студентів-першокурсників технічних спеціальностей, які вивчають курс “Історія української культури”.

Укладач: С. Г. Руденко, кандидат історичних наук, доцент.

Відповідальний за випуск: Г. Г. Кривчик, д.і.н., професор, зав.

кафедри українознавства ПДАБА.

Рецензент: В. В. Білополий, к.і. н., доцент.

Затверджено на засіданні кафедри українознавства Протокол № 9 від 7.06.2010.

Затверджено на засіданні Президії методичної ради ПДАБтаА Протокол №7 (67) від 25.08.2010 Ключові поняття: ополячення, окатоличення, реформація, контрреформація, денаціоналізація, братства, просвітництво, відродження, гуманізм, геополітика, козацтво, університет, колегія, академія, граматика, риторика, поетика, філософія, математика, астрономія, музика, містерія, міраклі, інтермедія, інтерлюдія, полеміка, іконографія, графіка, герб.

Розвиток української культури після втрати незалежності

Галицько-Волинським князівством відбувався у складних умовах:

- українські землі були роз'єднані і опинилися під владою іноземних держав, над Україною нависла загроза, з одного боку, ополячення, з іншого – омосковлення;

- спустошливі татарські напади нищили край, вороги забирали тисячі людей у неволю;

- втратила своє привілейоване становище українська православна церква – важливий чинник культурного процесу. Проти неї і проти української культури вів уперту боротьбу католицизм, підтримуваний польською адміністрацією;

- поглиблювалася денаціоналізація української знаті, дедалі більша кількість якої переходила в католицизм і ополячувалась.

Варто зазначити, що, незважаючи на наведені тенденції, українська культура продовжувала свій поступовий розвиток і на кінець ХVІ – початок ХVІІ ст. зазнала якісних змін. Україна переживає справжнє національно-культурне піднесення, обумовлене різними чинниками, серед яких вирізнялися наступні:

1) зростання ролі і значення козацтва, яке організувало оборону українських земель від татар і турок, виступило проти колоніального гноблення селян польською шляхтою й окатоличення православних українців;

2) діяльність братств, спрямована на захист і розвиток української культури, утвердження просвітництва як ідеології українського населення;

3) ідеї гуманізму та реформації, що, проникаючи в Україну, впливали на середньовічну геоцентричну світоглядну систему, сприяли поширенню освіти, науки, пробуджували інтерес до української культури, мови. Виникнення і поширення гуманістичних, просвітницьких ідей зумовлювалося і визвольними рухами в Україні в ХVI – XVII ст.

У цей період завдяки своєму геополітичному становищу Україна стає своєрідним містком між культурами Заходу і Сходу, між культурами православного, католицького і мусульманського світів.

Політична, правова, побутова культура В XIV – XVI ст. відбулися певні зрушення у політичній культурі.

Слід зазначити, що європейський спалах відродження дав поштовх розвиткові гуманістичної думки в Україні. Носіями нових ідей стали Юрій Дрогобич, Павло Русин із Кросна, Лукаш із Нового міста, Станіслав Оріховський та ін.. Варто зазначити, що С. Оріховський одним із перших серед представників європейської політичної думки заперечив божественне походження влади та держави, категорично висловився проти підпорядкування світської влади духовній, обстоював невтручання церкви в державні справи. Гуманісти у своїх творах подолали пануючий у середньовічній історіографії провіденціалізм (розуміння причин суспільних подій як вияв волі Бога) та фаталізм (віра в незворотність долі) і почали зображати історичних діячів як активних суб'єктів, поведінка яких залежить від конкретних обставин. Суть ідей, які обстоювали, полягала у звільненні суспільної свідомості, громадської та розумової діяльності з-під влади церкви. Варто зазначити, що українські гуманісти були лише елітарною групою світських інтелектуалів, а їхні ідеї не мали значного поширення, все ж вони готували теоретичне підгрунтя для серйозних суспільних зрушень, вказуючи на людину як активного суб'єкта історичного процесу.

Наприкінці XVI — на початку XVII ст. на історичну авансцену виходить нова суспільна сила — міщанство, яке одразу стало політичним чинником громадсько-політичного життя. Саме міщанство стало основою братств. Братства це всестанові, — загальнонаціональні організації, що створювалися навколо церкви, сприяючи культурно-національному відродженню. Особливо відомі Успенське братство у Львові (1585 р.), Київське Богоявленське братство (1615 р.), Луцьке Чеснохрестське братство (1617 р.). Ці світські організації відстоювали релігійні, політичні, національні, культурні, станові права українців. Їм належали великі заслуги у справі збереження української православної традиції, у становленні громадянського суспільства, його етнонаціональній консолідації, у підвищенні рівня освіти та культури.

Новим явищем політичної культури цього періоду слід вважати феномен Запорозької Січі, яка була прообразом майбутньої української державності.

У XVI - XVII ст. значні зміни відбулися у сфері правової культури. Українські землі втратили свою самостійність, тому особливістю їхнього суспільного життя стало співіснування правових систем різного характеру. Та походження. Головними документами, що регулювали правові відносини, стали Литовські статути: Старий (1529), Волинський (1566), Новий (1588), в основу яких було покладено традиційні норми місцевого звичаєвого і писаного (“Руська Правда”) права. Крім цієї правової системи, в українських землях у багатьох містах діяло Магдебурзьке право, а в сільській місцевості західних земель — Волоське право. Варто зазначити, що поява чужих правничих інститутів не зовсім відповідала ментальності місцевого населення, блокувала розвиток традиційних правових норм, проте саме Литовський статут завершив процес уніфікації правових систем на давньоруських землях і став уособленням повного єдиного загального права, а Магдебурзьке право вводило суспільні відносини в цивілізоване русло, закладало на українському грунті основи громадянського суспільства.

Певні зрушення відбулися і в побутовій культурі українських земель. Зокрема, розширення панського землеволодіння, посилення влади феодала логічно привело до зміни обличчя тогочасних сіл. В XVI -XVII ст. під тиском наступу феодалів на селянські землі відбувається упорядкування структури селянського поселення. Хати будують обабіч дороги. За кожною хатою розташовані загуменки, тобто довгі вузькі смуги землі, що належала господарю хати.

Слід зауважити, що цивілізованішими стають сімейні та родинні стосунки. В українських землях тривалий час існував громадянський шлюб, заснований на народних весільних звичаях та традиціях.

Починаючи з XVI ст. між батьками та родичами молодої та батьками та родичами молодого укладається договір (зговір, змовини, згода).

Спочатку цей договір укладали усно, а починаючи з XVII ст. письмово, щоб закріпити за молодими посаг. У XVI -XVII ст. церква встановлює контроль над процесом одруження. З цього часу тільки через обряд вінчання шлюб ставав дійсним.

В народний побут у період XVI -XVII ст. входять годинник, грілка, вогнепальна зброя та інші винаходи, що суттєво вплинули на суспільне життя.

Розвиток освіти. Наука Освіта та школи в Україні зберігали до кінця XVII ст. форми, дух і традиції часів Київської Русі, яка наслідувала особливості візантійської культури. Центрами освіти були єпархії, монастирі, при яких існували школи. Підручниками були церковні книги, вчителями — духовенство. Освіченість була поширеним в Україні явищем — навчалися вся діти. Вивчали азбуку та склади, потім — читання.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Молитвам учили за Святим Письмом, прищеплюючи релігійну свідомість, уміння читати богослужбові книги. Був також буквар, згодом часловець і псалтир. Вчилися церковним співам і письму.

Спочатку опановували “Устав” (каліграфічне письмо великими буквами), пізніше — “скоропис”. Останній сприяв українізації старослов'янської мови. Згодом відбувся поділ на церковну та українську мову, якою писали літературні твори письменникиполемісти.

У зв'язку з активним наступом католицької реакції становище освіти в Україні ускладнилось. Прагнучи поширити свій вплив католицька церква започатковує в Україні єзуїтські школи. Завдяки наполегливим зусиллям українців зберегти національний характер школи, православні руські школи існували в Заблудові, ВолодимиріВолинському, Львові, Уневі, Холмі, Києві, Смотричі, Білостоці. Серед них визначне місце посідала вища Острозька школа — перша вища школа в Україні, заснована князем Костянтином Острозьким близько 1576 р. Князь Костянтин-Василь Острозький був найвпливовішим зпоміж тогочасних українських магнатів, загальновизнаним “начальником у православ'ї”, меценатом, культурним діячем.

Польський король Стефан Баторій прилюдно назвав його “верховним охоронцем і захисником православної церкви в Західній Русі”.

Острозький був прихильником культурно-релігійної автономії українського і білоруського народів, протегував різноманітні православні інституції, медичні та освітні заклади. Він заснував у місті Острозі, що належало йому, гурток письменників, школи в Турові (1572 р.), Володимирі-Волинському (1577 р.).

В Острозькій слов'яно-греко-латинській школі вищого типу зібралися кращі наукові кадри України. В ній викладалися так звані “сім вільних мистецтв”: граматика, риторика, діалектика, арифметика, геометрія, астрономія, музика. Острозька школа вважається першою науковою установою України, першим українським навчальним закладом європейського типу. Це було виявом західної орієнтації, незвичайної для східного християнства. Вона працювала протягом 60 років (1576-1638 рр.) за програмою західноєвропейських університетів і в ній навчалося 50о осіб. Першим ректором Острозької школи був відомий громадський діяч, письменник Герасим Смотрицький. Школа виховала плеяду видатних політичних і культурних діячів України, серед яких видатний гетьман П. Конашевич-Сагайдачний, відомий письменник, філолог, ректор Київської братської школи Мелетій Смотрицький.

Баркулабівський літопис (кінець XVI ст.) свідчить, що В. К.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Департамент науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації Науково-методичний центр Професійно-технічної освіти у Харківській області Державний навчальний заклад «Харківське вище професійне училище № 6» Методична розробка у р о к у в и р о б ни ч о г о н а в ч а нн я по темі № 4 «Технологія комп’ютерної обробки інформації. Робота у текстових редакторах», тема уроку: «Робота з графічними об’єктами»Розробила: майстер в/н Кругова Т.В. Харків-2014...»

«УДК 621.798 ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОНДИЦІОНУВАННЯ І ВИЛУЧЕННЯ ДІОКСИДУ ВУГЛЕЦЮ З РЕЦИРКУЛЯЦІЙНОЇ ЧАСТИНИ ПОВІТРЯ ПРИ ВИРОБНИЦТВІ СОЛОДУ М.І. Палилюлько, кандидат сільськогосподарських наук В.В. Підлісний, здобувач Подільський державний аграрно-технічний університет Розроблено теоретичне підґрунтя по визначенню співвідношень кисню і діоксиду вуглецю в рециркуляційних системах аерації пророщуваного солоду. Запропоновано моделі по визначенню рециркуляційних коефіцієнтів в системах з десорбованим...»

«ISSN 2074-2630 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Електротехніка і енергетика» №2(15)’ 20 УДК 621.315.175 М.М. ЧЕРЕМІСІН 1 (канд. техн. наук, проф.), С.В. ПОПОВ 2 (докт. техн. наук, ст. н. сп.), О.А. САВЧЕНКО 1 (канд. техн. наук), К.О. ШКУРО 2, О.В. ПАРХОМЕНКО Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка Харківський національний університет радіоелектроніки Феодосійський високовольтний район електричних мереж ПАТ «Крименерго» savoa@ukr.net ЕФЕКТИВНІСТЬ...»

«Міністерство освіти і науки України Національна металургійна академія України ЄВТУШЕНКО ГАЛИНА ЛЬВІВНА УДК 004.942:519.816 (043.3) СИСТЕМНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ІНТЕГРОВАНИХ БАГАТОКРИТЕРІАЛЬНИХ МЕТОДІВ 01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Дніпропетровськ – 201 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі інформаційних технологій та систем...»

«Управління культури, туризму і курортів Хмельницької облдержадміністрації Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. М.Островського Науково-дослідна робота в бібліотеках Хмельниччини Вип. 7 Хмельницький Науково-дослідна робота в бібліотеках Хмельниччини. Вип. 7. / Хмельниц. ОУНБ ім. М.Островського. – Хмельницький, 2012. – 24 с. Видання висвітлює результати науково-дослідної роботи колективу обласної універсальної наукової бібліотеки ім. М.Островського протягом 2011 року. Друкується...»

«Збірник наукових праць. Частина 3, 2013 УДК 378.147 Людмила Сидорчук, доктор педагогічних наук, професор кафедри загальнотехнічних дисциплін Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова ЕРГОНОМІЧНА ОСВІТА: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ Соціальний та економічний розвиток людства закономірно веде до зростання швидкості та об’єму інформаційного спілкування, швидкості прийняття рішень, скорочення часу на переміщення людини у просторі. У зв’язку зі зміною характеру трудової,...»

«УДК 621.387.14 С.М. Сергієнко, Донбаський державний технічний університет А.В. Кашуба, Донбаський державний технічний університет С.М. Войтенко, Донбаський державний технічний університет МІКРОПЛАЗМОТРОН ДЛЯ ПОВЕРХНЕВОЇ ОБРОБКИ МАТЕРІАЛІВ С.М. Сергієнко, А.В. Кашуба, С.М. Войтенко Мікроплазмотрон для поверхневої обробки матеріалів У статті наведені результати теоретичних розрахунків геометричних розмірів розрядного каналу мікроплазмотрона. Отримані залежності, на основі яких здійснено вибір...»

«УДК 519.218.82+004.032.26 Ю.П. КОНДРАТЕНКО, д-р техн. наук, проф., ЧДУ ім. П. Могили, Миколаїв О.В. КОРОБКО, аспірант, НУК ім. адм. Макарова, Миколаїв, А.І. СВІРІДОВ, бакалавр, НУК ім. адм. Макарова, Миколаїв ФІЛЬТРАЦІЯ ЗАВАД ТА АНАЛІЗ ХАРАКТЕРИСТИК ФІЛЬТРІВ НА ОСНОВІ АДАПТИВНИХ АЛГОРИТМІВ ТА НЕЙРОННОЇ МЕРЕЖІ ADALINE В статі розглянуто існуючі методи фільтрації завад за допомогою фільтрів, що використовують адаптивні алгоритми (метод найменших квадратів – LMS, метод рекурсивних найменших...»

«2009: Випуск 3/1 Наукові повідомлення УДК 330.101.541(075.8) М. І. Деркач1 Комітет з питань бюджету Верховної Ради України КОНЦЕПТ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЯК ДОМІНАНТНА ІДЕОЛОГІЯ ЛЮДСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ У ХХІ СТ. У статті проаналізовано сутність концепції сталого розвитку. Досліджено основні принципи, параметри та аспекти сталого розвитку. Автор доводить зростання актуальності та важливості фінансового аспекту сталого розвитку у сучасних умовах. Визначено, що сталий розвиток має забезпечуватися як на...»

«ВІЙСЬКОВИЙ ІНСТИТУТ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ ВІЙСЬКОВОГО ІНСТИТУТУ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Виходить 4 рази на рік Випуск № 45 КИЇВ – 2014 УДК621.43 ББК 32-26.8-68.49 Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2014. – Вип. № 45. – 317 с. У збірнику опубліковано статті вчених, науково-педагогічних працівників, ад’юнктів і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»