WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 39 |

«ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНОЇ УРБОЕКОЛОГІЇ (навчальний електронний посібник) 2015 рік УДК 338(477):658.261.003.13.001.33(075.8) ББК У012.3 П 27 Редактори: О.І. Запорожець, д-р техн. наук, проф.; ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ АВІАЦІЙНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕЛЕМЕНТИ СУЧАСНОЇ УРБОЕКОЛОГІЇ

(навчальний електронний посібник)

2015 рік

УДК 338(477):658.261.003.13.001.33(075.8)

ББК У012.3 П 27

Редактори:

О.І. Запорожець, д-р техн. наук, проф.; Я.І. Мовчан, д-р біол. наук, лауреат Державної премії України в галузі

науки і техніки, Г.М Франчук д.т.н., проф.

Автори:

Т.В. Гардашук д-р філос.наук, В.В. Глива д.т.н., В.М. Гавриленко, к.ф-м. н., Р.В. Гаврилюк, к.г.н., А.Е. Гай, к.фм.н., У.А. Альошкіна к.б.н., Ю.С. Шевченко, С.В.Карпенко, О.В. Кохан, Д.В. Гулевець та інші.

Рецензенти:

1)__________________

2)__________________

3)__________________

Рекомендовано до друку Науково-технічною радою Інституту екологічної безпеки Національного авіаційного університету (Протокол від ____________________ року № __).

П 27 Елементи сучасної урбоекології: Навчальний електронний посібник / О. Запорожець,, Я. Мовчан, В. Гавриленко, Р. Гаврилюк, А. Гай, Д. Гулевець [та ін.] - К., НАУ, 2015. - 265 с.

Обґрунтовуються елементи наукових засад та методології оптимізації міської інфраструктури в контексті оцінки впливу на довкілля із застосуванням технологій оцінювання стану і прогнозу розвитку урбанізаційних процесів, моделювання сценаріїв формування урбоінфраструктури, зниження показників фізичного і хімічного забруднення, розроблення рекомендацій щодо оздоровлення міського середовища, вдосконалення освітньонавчальних програм для формування екосвідомості.

УДК 338(477):658.261.003.13.001.33(075.8) ББК У012.3 ISBN ______________________________________© Національний авіаційний університет, 2015 ЗМІСТ ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВСТУП 1 МІСТО В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 9 1.1 Історія виникнення міст та їх еволюція 1.1.1 Поява перших міст 1.1.2 Розвиток древніх та середньовічних міст 13 1.1.2.1 Месопотамія 1.1.2.2 Стародавній Єгипет 1.1.2.3 Стародавня Індія 1.1.2.4 Міста Древнього Риму 1.1.2.5 Середньовічні міста

ПОСИЛАННЯ

1.2 МІСТА ЯК ЕТАПИ В РОЗВИТКУ ЦИВІЛІЗАЦІЇ: УМОВИ СТАНОВЛЕННЯ

ТА СУЧАСНІСТЬ

1.2.1 Доіндустріальні міста 1.2.2 Індустріалізація та урбанізація 36 1.2.3 Розвиток міст: українська ситуація

1.3 СТАН ДОВКІЛЛЯ В УКРАЇНІ ЯК КОНТЕКСТ ПРОБЛЕМ МІСТ 42 2 МІСТО: АСПЕКТИ ДОВКІЛЛЯ

2.1 Літосфера 48 2.1.1 Визнач

–  –  –

ПЕРЕДМОВА

Сьогодні відбувається стихійний, несистемний розвиток урбоінфраструктури, без врахування екочинників та стану довкілля, що погіршує умови проживання людини, сприяє виникненню психофізичного дискомфорту та соціальної напруги, негативним чином змінює характеристики урбоекосистем.

Такий стан речей, окрім психологічних чинників та мотивів швидкої наживи, інерції функціонування старої інфраструктури, ослабленням контролюючих механізмів в сфері дотримання умов ДСТУ, пояснюється недостатнім розумінням та неврахуванням важливості стану довкілля для гармонійного розвитку міста і його мешканців, вигідності в стратегічній перспективі підтримання екорівноваги та максимально можливої природності довкілля в умовах техносфери. В той же час, наявні розробки в сфері, інноваційної політики, теоретичні та прикладні дослідженні з екології, санітарної медицини, а також світові практики містобудування дозволяють формувати нову систему екологічних критеріїв містобудування та комплекс показників стану урбодовкілля, застосовувати нові технічні та інноваційні рішення для оздоровлення міст і їх збалансованого розвитку.

Важливим аспектом, який потребує окремого розгляду, є формування нового світогляду громадян на засадах збалансованого, невиснажного розвитку і використання природних ресурсів в стратегічній перспективі, та підготовка фахівців в сфері екосистемного управління міським господарством, збереження природних екосистем та біорізноманіття міст. Робоча навчальна програма щодо збереження біорізноманіття затверджена в Російській Федерації; в Україні згадані підходи ще не набули ні розвитку, ні впровадження.

Таким чином, міста розглядаються як складні урбоекосистеми, які потребують просторової та функційної оптимізації параметрів довкільної всіх своїх складових.

ВСТУП Останніми роками, в зв’язку із зростанням розуміння обмеженості та вартості природних ресурсів, а також ролі якості життя у формуванні психофізіологічного статусу населення, розвиваються методології екооптимізації урбодовкілля, зокрема, в США, Канаді, Японії, Нідерландах, Німеччині. Так, в Нідерландах опрацьовуються концепції «зелених поясів» та «міста-кільця»

(Roundstadt, на базі мегаполісу Амстердам-Роттердам-Утрехт), в Німеччині формуються оптимізовані урбокомплекси на основі врахування результатів аналізу мереж споживання та транспортування; на це націлені, зокрема, вимоги агентства з охорони навколишнього середовища (EPA) США та положення Урбаністичної Хартії Європи ІІ (2008). Також постійно зростає кількість досліджень щодо застосування енергоощадливих та ресурсозберігаючих технологій в міському господарстві та на транспорті (див. [2-14], підрозділ 1.1).

Одним з найважливіших чинників формування характеристик урбодовкілля вважається рослинний покрив. В той же час, останніми роками стали доступними нові можливості сучасних технологій моделювання на основі ГІС та дистанційних методів, нано- та біотехнологій в різних сферах життєзабезпечення міст. Все вищезазначене робить можливим концептуальне опрацювання інноваційних підходів щодо вирішення екопроблем міського господарства, в тому числі відносно оптимізації урбоінфраструктури, беручи до уваги екосистемні міркування та чинники.

Робоча гіпотеза: місто можна розглядати як складну систему, котра підлягає моделюванню, її системоформуючі характеристики можна визначити і їх можна змінювати, впливаючи на довкільну складову, транспортні мережі та забудову шляхом створення зелених насаджень, протишумових екранів, конфігурації кварталів, вулиць, схем розташування об’єктів транспортної інфраструктури та організації транспорту.

Мотивацією оптимізації урбодовкілля може бути потреба в подоланні/зменшенні дискомфорту населення та поліпшенні стану урбоекосистем; додатковими аргументами щодо вирішення проблеми є 7 можливості сучасних технологій та інновацій, а також необхідність екологізації свідомості громадян і чиновників на засадах екосистемного підходу, широкого інформування про стан урбодовкілля та зв’язок показників його параметрів, стану здоров’я населення та характеристик зелених насаджень.

Індикаторами стану урбоекосистем може слугувати фізіологічний стан рослин, присутність популяцій певних видів рослин та тварин, рівні електромагнітних випромінювань та акустичні характеристики. Дослідження зв’язку стану урбодовкілля та стану урбоекосистем і населення та механізмів його формування, на основі яких будуть обґрунтовані концептуальні підходи щодо теорії розвитку міст на екосистемних засадах, пов’язане з застосуванням моделювання та оптимізації урбоекосистем із застосуванням методик формування екомережі та зниження шумових навантажень.

Елементами даного дослідження є:

• узагальнення матеріалів щодо залежностей псифізіологічного статусу населення, фізіологічних характеристик зелених насаджень і стану показників параметрів урбодовкілля як основи для наукового обґрунтування засад моделювання урбодовкілля;

• розроблення методології оцінювання та оптимізації стану міського довкілля (удосконалення критеріїв стану урбодовкілля, його оцінювання, алгоритми і формати дослідження);

• обґрунтування методології екооптимізації урбоінфраструктури на екосистемних засадах з елементами активного управління;

• розроблення рекомендації та технології щодо формування міського довкілля та методичні рекомендації щодо заходів та технологій поліпшення його стану, зокрема метод екологізації урбодовкілля шляхом формування екомережі, створення протишумових екранів, оптимізації організації транспортування;

• пропозиції щодо змін та доповнень до стандартів, нормативів та ТУ для цілей планування та розвитку урбоінфраструктури в зв’язку з екочинниками.

МІСТО В КОНТЕКСТІ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Люди вже в часи верхнього палеоліту були носіями досвіду попередніх поколінь і прекрасно знали, чим багаті їхня територія і який спосіб життя дичини, травоїдних (живучих як чередами, так і поодинці), м'ясоїдних, дрібних ссавців, птахів. Люди пристосовувалися до сезонних міграцій північного оленя, полювання на який цілком задовольняла їхню потребу в м'ясній їжі.

Люди верхнього палеоліту, що займалися полюванням, жили в період останнього зледеніння, називаного в Європі юрським. Вони зуміли пристосуватися до кліматичних умов, що змінилися, стали заселяти нові території, доходячи до арктичних регіонів.

Усюди, куди б люди не потрапляли, вони прагнули захистити себе від холоду, вітру, вогкості та небезпечних тварин. Модель житла залежала від роду діяльності, типу соціальної організації і рівня культури первісних людей. До притулку пред'являлися певні вимоги: зручний підхід, близькість ріки, піднесене розташування над долиною з паслися тварині. Житло утеплювали та зводили «подвійний дах». Але частіше вони все-таки влаштовувалися в долинах, на рівнинах або плато, де споруджували курені або намети. При цьому використовувався самий різний матеріал, іноді навіть кістки мамонта.

Аж до VIII тисячоріччя до н.е. на Близькому Сході й до VI тисячоріччя в Європі людини жили полюванням, рибним ловом і збиранням. Але в епоху неоліту їх спосіб життя докорінно змінився. Вони почали розводити худобу та обробляти землю. Таким чином вони самі стали виробляти для себе їжу. Завдяки скотарству люди забезпечили себе продовольчими запасами, що постійно перебували в їхньому розпорядженні. Крім м'яса, свійські тварина давали молоко, вовну, шкіру.

Виникнення міст веде свою історію з моменту переходу кочових племен до осілого способу життя. Розвиток землеробства та скотарства сприяло створенню перших поселень.

Це пов'язано, у першу чергу, з необхідністю оброблення родючих ґрунтів у місцях, які могли давати стабільний і високий урожай сільськогосподарських культур. Приручення диких тварин і перетворення їх у домашню худобу вимагало як використання родючих пасовищ, так і зміни раціону харчування тварин, у якому стали використовувати продукти землеробства.

Історія виникнення міст та їх еволюція 1.1 Перші поселення являли собою примітивні хатини або землянки в яких жили кілька родин одного племені. Але, згодом, виникла необхідність захисту своїх поселень від набігів кочових племен. Для цього сталі використовувати захисні стіни й вали навколо своїх жител. У міру розвитку цивілізації стали з'являтися ремісники, які виготовляли посуд, примітивні знаряддя праці та зброї. Ремісники селилися в поселеннях разом із хліборобами й скотарями, де й обмінювали результати своєї праці на їжу. Але в замкнутому просторі одного поселення відбувалося поступове насичення результатів праці ремісників і вони починають їх пропонувати в інших поселеннях. Це привело до появи мінової торгівлі.

Поступово почали з'являтися центри, де була зосереджено велика кількість ремісників, число яких було домінуючої в порівнянні з іншим населенням.

Розширювався асортименти виробів, які могли бути запропоновані для обміну.

Таким чином, поселення поступово розширюються, удосконалюється захист поселень від набігів кочівників, а також відбувається змішання різних племен, які проживають в одному поселенні. Ці поселення можна вважати прообразом перших міст.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 39 |
Похожие работы:

«Шановний Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика», яка відбудеться 14-15 жовтня 2014 року у Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (зала засідань, ауд. 314) Метою конференції є обговорення проблем теорії і практики будівництва та експлуатації мостів, тунелів і конструкцій фундаментів. Конференція направлена на укріплення та поглиблення науково-виробничих...»

«Функціональна електроніка ФУНКЦІОНАЛЬНА ЕЛЕКТРОНІКА УДК 621.314 ПЕРЕТВОРЮВАЧ МЕХАНІЧНИХ ВЕЛИЧИН НА ПОВЕРХНЕВИХ АКУСТИЧНИХ ХВИЛЯХ Піддубний В. О.1, к.т.н. доцент; Піддубний В.В., інж.2 Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ, Україна Підприємство «Інфопульс Україна» м. Київ, Україна Розвиток та вдосконалення систем керування, ускладнення задач, які вирішуються сучасними технологічними, навігаційними та вимірювальними системами, вимагають розробки...»

«ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ Донецький національний університет (Україна) Житомирський державний університет імені Івана Франка (Україна) Інститут державної служби і місцевого самоврядування Національної академії державного управління при Президентові України (Україна) Бурятський державний університет (Росія) Інститут славістики технічного університету Дрездена (Німеччина) Жешувська політехніка (Польща) Вища гуманітарно-теологічна школа імені Михайла Беліні-Чеховського (Польща) Вільнюський європейський...»

«Технічні науки 3. Розроблений виріб запропоновано використовувати як додатковий одяг у скаутських організаціях. Література 1. Правильник про пластовий однострій і відзнаки: [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.plast.оrg.ua/files/files/users/10701/Pravylnyk_odnostrojiv_1.pdf ресурс]. Режим доступу 2. Espacenet – Results view: [Електронний – : http://worldwide.espacenet.com/searchResults?DB=EPODOC&locale=en_EP&TI=convertible+garment 3. Назарчук Л.В. Удосконалення процесу...»

«УДК 641.8 В.І. Гудим1,2, д-р техн. наук, професор, М. Карбонічек3, д-р техн. наук, професор, О.Б. Назаровець1 (1Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Краківська політехніка, 3Гірничорудна академія, м. Краків ) АНАЛІЗ МІКРОСТРУКТУРИ МІДНИХ КАБЕЛЬНО-ПРОВІДНИКОВИХ ВИРОБІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЛИ У СЕРЕДОВИЩІ ПОЖЕЖІ У матеріалах статті розглянуто існуючі методи виявлення причин пожеж від електричних мереж у житловому секторі. Показано їх переваги та недоліки, а також...»

«ЛІСІВНИЦТВО І АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ Харків: УкрНДІЛГА, 2008. – Вип. 114 УДК 630*182.59 Р. Є. ВОЛКОВА * ЗБЕРІГАННЯ ТА АНАЛІЗ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЛІСОВУ РОСЛИННІСТЬ, ОТРИМАНОЇ ПРИ МОНІТОРИНГУ ЛІСІВ Український науково-дослідний інститут лісового господарства та агролісомеліорації ім. Г. М. Висоцького Наведено характеристику структури, основного змісту і функцій електронної бази даних для зберігання й аналізу інформації про лісову рослинність, отриманої в системі екологічного моніторингу лісів ІІ рівня....»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2012 №4 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК:004.9 Н.О. ІВАНЧЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕТОДОЛОГІЯ ПОБУДОВИ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ СТАНУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА У статті розглянуто байесовські інтелектуальні вимірювання стану економічної безпеки підприємства. Розкрито методологію байесовского інтелектуального вимірювання стану економічної безпеки підприємства, при якому отримання обгрунтованих...»

«116 Вісник ХДАДМ ОСНОВНІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ КОМПЕТЕНТНИХ ФАХІВЦІВ З КНИЖКОВОГО ДИЗАЙНУ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ Мала Т. В., кандидат педагогічних наук, ст. викладач кафедри дизайну Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Анотація. Стаття присвячена виявленню основних проблем підготовки компетентних фахівців з книжкового дизайну у вищих навчальних закладах. Ключові слова: проблеми підготовки, компетентний фахівець з книжкового дизайну. Аннотация. Малая Т. В. Основные...»

«ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Баланін Олександр Михайлович УДК 33:633.1.002.2 (477.75) Стратегія трансформації виробництва зерна в Криму й основні напрямки підвищення його економічної ефективності 08.07.02.економіка сільського господарства і АПК АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Дніпропетровськ 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Південному філіалі “Кримський агротехнологічний університет” Національного аграрного...»

«Науково-дослідний економічний інститут Мінекономіки України Поляков Максим Олександрович 630.624 Регулювання процесів користування відновлюваними природними ресурсами (на прикладі деревинних ресурсів) 08.02.03 — Організація управління, планування і регулювання економікою Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ — 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Науково-дослідному економічному інституті Мінекономіки України. Науковий керівник доктор...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»