WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 378.65.011.56 С.І. БУХКАЛО, канд. техн. наук, проф. НТУ «ХПІ»; О.І. ОЛЬХОВСЬКА, асистент НТУ «ХПІ»; А.В. СЕРІКОВ, канд. физ-мат. наук, проф. ХНУСА, Харків; М.М. ЗІПУННІКОВ, канд. ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 378.65.011.56

С.І. БУХКАЛО, канд. техн. наук, проф. НТУ «ХПІ»;

О.І. ОЛЬХОВСЬКА, асистент НТУ «ХПІ»;

А.В. СЕРІКОВ, канд. физ-мат. наук, проф. ХНУСА, Харків;

М.М. ЗІПУННІКОВ, канд. техн. наук, ст. викладач НТУ «ХПІ»;

С.П. ІГЛІН, канд. техн. наук, проф. НТУ «ХПІ»;

С.Є. ГАРДЕР, канд. техн. наук, доц. НТУ «ХПІ»;

А.І. КЛИМАШКО, магистр НТУ «ХПІ»;

А.А. БОРХОВИЧ, магістр УІПА, Харків;

С.К. ЛІЗУНОВ, студент НТУ «ХПІ»;

Є.Г. ШЕХОВЦОВ, студент НТУ «ХПІ»;

В.А. ПОЗНОКОС, студент НТУ «ХПІ»;

Д.В. КОЛОБРОДОВА, бакалавр ХНУВС, Харків;

М.С. ГАХОВА, студентка УЮА, Харків ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ТИЖДЕНЬ ЄС 2014 В НТУ «ХПІ»

У статті приведені результати подовження досліджень розвитку комплексних інноваційних проектів, що проводяться у якості міжвузівської співпраці. Розглянуті особливості основних проектів-учасників енергетичної тижня ЄС з метою впровадження сучасної інноваційної моделі освіти. Актуальним для розвитку є її практична реалізація, яка можлива лише при високому рівні сформованості професійної компетентності професорсько-викладацького складу, спрямованої на створення умов для ефективного відтворення наукових і науковопедагогічних кадрів та закріплення молоді у сфері науки, освіти і високих технологій, збереження наступності поколінь. Найбільш ефективними визнано напрямки з ресурсо- та енергозбереження, екологічної безпеки, соціально-економічних та соціально-правових відносин суспільства.

Ключові слова: комплексні інноваційні проекти, енергетичний тиждень ЄС, ресурсо- та енергозбереження, екологічна безпека, соціально-економічні та соціально-правові відносини.

Вступ. В Національному політехнічному університеті «Харківський політехнічний інститут» отримала подальший розвиток концепція комплексного інноваційного проектування (керівник Бухкало С.І.), яка народилася на кафедрі ректора Товажнянського Л.Л. у 2009 році. Розвиток цієї концепції зв’язаний з участю НТУ «ХПІ» у енергетичному тижні ЄС 2014, що набуває подальшої актуальності – у 2014 році Україна під © С.І. Бухкало, О.І. Ольховська, А.В. Серіков. 2014 ISSN 2220-4784. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 49 (1091) 25 писала угоду про асоціацію з ЄС: політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину угоди було підписано 27 червня 2014 року. Вступ України в Болонський процес, спрямований на підвищення конкурентоспроможності нашої країни на світовому ринку освітніх послуг, обумовлює необхідність подальшої модернізації системи вищої професійної освіти. Слід відмітити, що постійно удосконалюються методи учбового навчання та проектування, набуває ширшого значення діяльність студентів, яка пов’язана з концепцією довгострокового соціально-економічного розвитку нашої країни.

Рис. 1. Основні учасники енергетичного тижня Стосовно вищої школі у проекті позначена мета – впровадження сучасної інноваційної моделі освіти, яка актуалізує той факт, що її практична реалізація можлива лише при високому рівні сформованості професійної компетентності професорсько-викладацького складу, спрямованої на створення умов для ефективного відтворення наукових і науковопедагогічних кадрів та закріплення молоді у сфері науки, освіти і високих технологій, збереження наступності поколінь.

У сучасних умовах все більшої значущості набуває необхідність розвитку системи підготовки викладачів вищої школи, під яким розуміться процес, спрямований на реалізацію нових методологічних підходів,

ISSN 2220-4784. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 49 (1091)

концептуальних ідей, відповідно до актуальних і перспективними запитами країни, суспільства, вузів, самих викладачів. До розробки залучали студентів 1–5 курсів з метою розвинення у них елементів наукової і технічної творчості з актуальних питань сьогодення: ресурсо- та енергозбереження, екологічна безпека навколишнього середовища, соціальноекономічне та соціально-правове забезпечення.

Аналіз останніх досліджень та літератури. Розробки проводяться під керівництвом викладачів, постійно модернізуються і використовуються в навчальному процесі вже п’ять років [1–9]. Представляється можливим подовжити виділення основних складових елементів методів інноваційного проектування, підвести певні підсумки за 2014 рік у порівнянні з 2013 роком, а також сформулювати основні рекомендації з його застосування. Як показала практика проведення інноваційних змін у навчанні студентів вищих навчальних закладів, різні рівні підготовки для переходу на Болонські вимоги у країнах ЄС привели до визнання необхідності забезпечення порівняння навчальних програм на базі автономії ВНЗ і різноманіття підходів до процесу навчання.

Утворено загальні рекомендовані правила навчання студентів ВНЗ, що забезпечує взаємозв’язок між різними системами кваліфікації та їх рівнями для загального вищого та професійного навчання. Такі правила у майбутньому дозволяють досягнути для кожного випускника ВНЗ основної мети – сприяння подальшому навчанню, тобто покращати можливість працевлаштування, підвищити мобільність та соціальну інтеграцію робочої сили та учнів різних рівнів [10 –12].

Матеріали та результати досліджень. Енергетична й екологічна ситуація в Україні в останні 20 років є критичною. Глобальна мета проекту – виробляти позицію суспільства і держави щодо зниження техногенного навантаження на навколишнє середовище. Оточення проекту:

Закон України про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки життєдіяльності людини – невід'ємна умова сталого економічного та соціального розвитку України. З цією метою Україна повинна здійснювати на своїй території екологічну політику, спрямовану на збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього ISSN 2220-4784. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 49 (1091) 27 середовища, захисту життя і здоров'я населення від негативного впливу, обумовленого забруднення навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення природних ресурсів. Цей закон має визначати правові, економічні та соціальні основи організації охорони навколишнього природного середовища в інтересах нинішнього і майбутніх поколінь.

Закон України про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення регулює суспільні відносини, які виникають у сфері забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя, визначає відповідні права і обов'язки державних органів, підприємств, установ, організацій та громадян, встановлює порядок організації державної санітарноепідеміологічної служби і здійснення державного санітарноепідеміологічного нагляду в Україні.

На жаль, як можна визначити з реальних умов стану питання екологічної безпеки, прийняті закони не працюють на рівні державної влади в регіонах, а громадськість не підготовлена до їх реалізації.

Тому ми розробили і впровадили освітній проект, що ставить перед собою наступні завдання: 1. Навчити студентів науково-обгрунтованим методам ресурсо-та енергозбереження з метою забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя. 2. Залучити до вирішення екологічних, технологічних, економічних, організаційних та кадрових проблем України наукові та громадські студентські організації в процесі навчання у ВНЗ, що дозволить їм підготувати надалі громадськість України до організованого збору різних видів відходів. 3. Підібрати та розробити найбільш відповідні для даного регіону (Харківської області) методи охорони навколишнього середовища спільно зі студентами та фахівцями. 4.

Спільно зі студентами розглянути питання можливості переробки полімерних відходів різного походження в Харківській області. 5. Сприяти подальшому впровадженню отриманих розробок та їх використання на практиці за допомогою студентських комплексних інноваційних проектів. 6. Розробити техніко-економічне обґрунтування обраних методів і рекомендацій щодо їх впровадження в життя. 7. Інформувати населення про можливості науково-обгрунтованих методів ресурсо-та енергозбереження.

ISSN 2220-4784. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 49 (1091) Етапи проекту та їх результати можна визначити як комплексні заходи нової методології навчання. Під час роботи зі студентами НТУ «ХПІ» та інших ВНЗ м. Харкова були зроблені наступні кроки:

1. На першому етапі

- обрані напрямки комплексних інноваційних проектів в галузі енергоефективності та енергозбереження з метою вивчення можливості переробки полімерних відходів різного походження та охорони навколишнього середовища;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- з метою подальшого науково-практичного обґрунтування було проведено огляд літературних даних за темою;

- класифіковані види і методи переробки великотоннажних відходів з урахуванням прикладів утилізації відходів поліетилену;

- встановлено необхідність дослідження основних структурнохімічних змін поліетилену при окисленні;

- розроблені методи вивчення фізико-хімічних властивостей в процесі експлуатації виробів з поліетилену;

- виявлені закономірності зміни експлуатаційних характеристик поліетилену;

- запропоновані і впроваджені методи модифікації фізикомеханічних і механічних властивостей вторинного поліетилену отриманого з поліетиленових відходів різного терміну експлуатації.

2. На другому етапі

- вивчалися можливості переробки поліолефінових відходів, які забруднюють навколишнє середовище; з цією метою було проведено огляд літературних даних за темою;

- класифіковані види і методи переробки цих відходів, а також встановлено основні закономірності і можливості хімічних змін при окисленні в процесі експлуатації;

- розроблені методи вивчення фізико-хімічних властивостей в процесі експлуатації виробів з поліолефінів;

- виявлені закономірності зміни експлуатаційних характеристик поліолефінів;

- запропоновані і впроваджені методи модифікації фізикомеханічних і механічних властивостей вторинних поліолефінів, отриманих з відходів різного терміну експлуатації;

ISSN 2220-4784. Вісник НТУ «ХПІ». 2014. № 49 (1091) 29

- розглянуто можливості забезпечення якості виробів із вторинних полімерних матеріалів залежно від кратності їх переробки.

Вивчено закони України про відходи, довкілля і про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення. Виявлено, що закон України про відходи повинен встановлювати правові, організаційні та економічні основи цієї сфери діяльності в державі. Така розробка пов'язана з попередженням або скороченням обсягів утворення відходів, їх збиранням, перевезенням, зберіганням, ідентифікацією, обробкою, утилізацією або переробкою, захороненням; запобіганням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини на території України, ЄС і всього Земної простору в цілому.

3. На третьому етапі проекту

- встановлено, що з вивчених методів використання полімерних відходів, найбільш перспективним з точки зору ресурсозбереження є напрямок отримання та переробки вторинних полімерів.

- ці напрямки дозволять розширити сировинну базу для виробництва виробів і підвищити економічну ефективність використання сировини.

Дослідження проводилися на основі вивчення властивостей відходів різного походження, їх складу та можливості організованого збору.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Економічні науки Козлова. – Дніпропетровськ : Баланс Бізнес Букс, 2007. – 768 с.3. Мирошникова М. В. Психографические исследования в банковской сфере / М. В. Мирошникова // Маркетинг и маркетинговые исследования. – 2009. – № 1 (79). – С. 2–7.4. Хруцкий В. Е. Современный маркетинг: Настольная книга по исследованию рынка : [учеб. пособие] / В. Е. Хруцкий, И. В. Корнеева. – [3-е изд., перераб. и доп.]. – М. : Финансы и статистика, 2005. – 560 с.5. Clancy K.J., Kreig P.C., Gamse H. An End to...»

«О.І. Вовчишин Трудове навчання альбом об’єктів праці Креслення складальних одиниць, деталей та технологічні карти 6–9 класи Випуск 6 ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН ББК 74.263 В61 Вовчишин О.І.В61 Трудове навчання. Альбом об’єктів праці: Креслення складальних одиниць, деталей та технологічні карти. 6–9 класи. Випуск 6. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2011. – 84 с. ISBN 978-966-10-1762-6 Посібник містить опис і креслення загальних виглядів 10 об’єктів праці, зокрема, киянки, рейсмуса,...»

«Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (СІАЗ) НБУВ тел. /факс: 524-25-48 e-mail: siaz@pochta.ru Україна: події, факти, коментарі № 11 ЗМІСТ Коротко про головне 10–13 червня у Києві проходить ХХ Міжнародна виставка-ярмарок Агро-2008 Аналітика О. Ворошилов, канд. іст. наук, старш. наук. співроб. Перспективы демократической коалиции в оценках политиков и экспертов І. Вишневська, наук. співроб. Подготовка Украины к Евро-2012: имиджево-политический аспект Т. Гранчак,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” На правах рукопису ХРУНИК СОФІЯ ЯРОСЛАВІВНА УДК 502.174:658.567.1:628.474 ПІДВИЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОРИСТАННІ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ПАЛИВА В ЦЕМЕНТНОМУ ВИРОБНИЦТВІ 21.06.01 – екологічна безпека Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Саницький Мирослав Андрійович Ідентичність усіх примірників дисертації ЗАСВІДЧУЮ: Вчений...»

«АРХІТЕКТУРНИЙ ВІСНИК КНУБА УДК 373 Д-р арх., проф. Слєпцов О. С. Кафедра основ архітектури та архітектурного проектування Київський національний університет будівництва і архітектури АРХІТЕКТУРА СУЧАСНОЇ ШКОЛИ. ГІМНАЗІЯ НОВІТНІХ БІОТЕХНОЛОГІЙ Анотація. У книзі «Архітектура сучасної школи. Гімназія новітніх біотехнологій» (рис. 1) висвітлюється унікальний досвід проектування і будівництва в Києві гімназії новітніх біотехнологій, яка не має аналогів в Україні і Європі. Функціонально-планувальна...»

«ФІЛОСОФІЯ УДК 37.042 Олександр Барно ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРИДАТНОСТІ У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ У статті розглядається питання професійної компетентності та придатності майбутніх професіоналів у світлі сучасної психологічної та педагогічної науки. У дослідженні розкрито погляди науковців на цю проблему. Ключові слова: професійна готовність, компетентність, педагогіка, психологія. В статье рассматривается вопрос профессиональной компетентности и пригодности будущих...»

«Зміст Фізичні основи, принципи та методи реєстрації даних Петров В.В., Шанойло С.М., Антонов Є.Є., Гранат О.І., Зенін В.М., Кравець В.Г. Світлоповертання: проблеми та досягнення............................ Лапчук А.С., Крючин А.А. Числовое моделирование свойств ближнеполевого микрополоскового зонда пирамидальной формы.................... Математичні методи обробки даних Нестеренко Б.Б., Новотарський М.А. Програмний комплекс для моделювання...»

«ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ГОНТОВИЙ СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ УДК 621.791.357:658.512.011.56 СИСТЕМА АВТОМАТИЧНОГО КЕРУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИМ ПРОЦЕСОМ ПАЙКИ СКЛАДЕНИХ П’ЄЗОКЕРАМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ Спеціальність 05.13.07 – “Автоматизація технологічних процесів” Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Донецьк-1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Донбаському гірничо-металургійному інституті Міністерства освіти України. Науковий керівник: кандидат...»

«УДК 651.2:004.91 М.Б. Величкевич, Н.В. Мітрофан, Н.Е. Кунанець Національного університету “Львівська політехніка” кафедра інформаційних систем та мереж ЕЛЕКТРОННИЙ ДОКУМЕНТООБІГ, ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ © Величкевич М.Б., Мітрофан Н.В., Кунанець Н.Е., 2010 Проаналізовано системи електронного документообігу та їхню організацію, наведено основні вимоги до систем електронного документообігу і подано пріоритетні завдання таких систем. Сформульовано загальні принципи побудови і функціонування...»

«_ Розділ 1. Екологічна безпека УДК 616.248+004.9 © Т.Є. Вуж1, асистент; В.Б. Мокін2, д-р техн. наук, проф. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова; Вінницький національний технічний університет АНАЛІЗ РИЗИКУ ВПЛИВУ АЛЕРГЕННИХ РОСЛИН НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЧИ ДОРОСЛИХ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ НА ОСНОВІ ПРОСТОРОВО-ХРОНОЛОГІЧНОЇ МОДЕЛІ ДАНИХ У статті запропоновано новий підхід до формалізації інформаційної моделі для визначення впливу рослин-алергенів на бронхіальну астму дітей та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»