WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«УДК 811.112.2'25:6 Л. Б. Гречина, викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка); Г. О. Хант, аспірант (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ДО ...»

-- [ Страница 2 ] --

Адекватний переклад: Короткі хвилі можуть проходити в межах іоносфери великі відстані, при цьому їх інтенсивність майже не змінюється. Ми бачимо, що речення типу "…без того, щоб таке явище відбувалось" перебудовується в речення "…при цьому таке явище не відбувається." Можливі й інші способи перекладу цього речення, а саме, переклад за допомогою дієприслівникового звороту:

"Короткі хвилі можуть проходити в межах іоносфери великі відстані, майже не зменшуючи своєї інтенсивності" або переклад з використанням прийменника "без": "Короткі хвилі можуть проходити в межах іоносфери великі відстані без помітних змін своєї інтенсивності." У цьому варіанті переклад дієслова передано групою іменника з прийменником ("без змін").

Різниця в будові німецької та української мов зумовлює введення й випускання окремих слів при перекладі, повторення деяких з них, заміну однієї частини мови іншою. Наприклад, прикметник може перекладатися іменником, прислівник – прикметником, дієслово – іменником та ін. Такі заміни називаються перекладацькими трансформаціями, й вони ретельно розглядаються в перекладознавстві.

Наведемо ще один приклад докорінної перебудови на перший погляд цілком звичайного німецького речення: Gerade durch die Kleinheit der Wellenlnge haben sich besondere Anwendungen des Ultraschalls ergeben. – Саме малість довжини хвилі зумовила особливе застосування ультразвуку.

Але в перекладознавстві відомі випадки й більш різкого розходження способів передачі однієї думки. Оскільки переклад повинен відповідати нормам та стилю науково-технічної літератури, то в ряді випадків близький до тексту варіант перекладу може виявитись неприйнятним через порушення норм української мови. В окремих випадках, щоб правильно передати зміст німецького речення, може знадобитися значне перебудування всього речення, використання слів, яких немає в німецькому реченні, більш довільна передача відповідної думки та ін. Розглянемо приклад: Die Herstellung von Reinstgermanium knnte heute als weitgehend gelst betrachtet werden. Im Gegenteil, dies ist bei Siliziumelementen nicht in gleichem Mae der Fall. – Одержання хімічно чистого германію, очевидно, можна вважати вирішеним. Однак, цього ще не можна сказати про деталі з кремнію. Враховуючи зміст першого речення та його змістовий зв'язок з другим, доводиться відмовитись від близького до тексту варіанту перекладу другого речення й передачі його змісту використати абсолютно інші слова.

Розглянемо ще один подібний приклад: Abschlieend sei ein kurzer Blick auf die Anwendungsmglichkeiten des Plasmas gestattet. – Насамкінець коротко зупинимось на можливостях використання плазми. У даному випадку необхідно відмовитись від близького до тексту варіанту перекладу: "Насамкінець дозволимо собі кинути короткий погляд на …", оскільки українською мовою не прийнято виражати цю думку таким чином. Розглянемо ще один цікавий приклад: Da die Wellenlnge des Ultraschalls klein ist, so ist man frei von den strenden Einflssen der Wnde des Untersuchungsgefes. – Так як довжина ультразвукової хвилі дуже невелика, то відпадають обмеження, які створюють стінки дослідницького резервуару. Близький до тексту варіант перекладу "…, то ми вільні від впливів стін, які заважають" є неприйнятним для української мови.

Отже, як бачимо, для виконання якісного перекладу науково-технічного тексту перекладач повинен володіти не лише граматичними та лексичними основами перекладу, а й всім арсеналом перекладацьких трансформацій.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ТА ЛІТЕРАТУРИ

1. Кияк Т. Р. Теорія і практика перекладу. Вінниця: Нова книга, 2006. – 240 с.

2. Juan C. Sager. Die bersetzung im Kommunikationsproze. – Heidelberg, 1994.

3. Snell Hornby M. bersetzungswissenschaft – eine Neuorientierung. Zur Integrierung von Theorie und Praxis.

Francke, Tbingen/Basel, 1994. – 322 S.

4. Стрелковский Г. М. Пособие по переводу с немецкого языка на русский и с русского на немецкий. — М.: Высшая школа, 1973. — 185 с.

5. Рецкер Я. Й. Теория перевода и переводческая практика. – М.: Наука, 1974. – 156 с.

Л. Б. Гречина, Г. О. Хант. До питання про особливості перекладу науково-технічних матеріалів Бархударов Л. С. Язык и перевод. – М.: Международные отношения, 1975. – 240 с.

6.

Коптілова В. В. Теорія і практика перекладу. – К.: Вища школа, 1982. – 158 с.

7.

Корунець І. В. Вступ до перекладознавства. – Вінниця: Нова книга, 2008. – 512 с.

8.

Латышев Л. К. Курс перевода: эквивалентность перевода и этапы его достижения. — М.: Просвещение, 9.

1980. — 160 с.

10. Schmitt Peter A. Die "Eindeutigkeit" von Fachtexten: Bemerkungen zu einer Fiktion. – Meinz, 1994. – 198 S.

Матеріал надійшов до редакції 01.04. 2010 р.

Гречина Л. Б., Хант Г. А. К вопросу об особенностях перевода научно-технических материалов.

В статье рассмотрены некоторые особенности перевода научно-технической литературы, основной целью которого является точная передача информации; выделены его основные способы, приёмы и стратегии. Представлены характерные особенности научно-технической литературы, а именно: точность, сжатость выражения мысли, логическая последовательность и полнота изложения материала.

Grechina L. B., Khant G. O. On the Issue of Scientific and Technical Materials Translation Peculiarities.

The paper examines some peculiarities of translation of scientific and technical literature aimed at the accurate information transfer; the main means, methods and strategies of such translation are described.

The characteristic features of scientific and technical literature that is accuracy, compactness of expression, logical order and completeness of material are distinguished.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«Збірник №9 (49) Рослинництво наукових праць ВНАУ 2011 досвід і перспективи в Україні //Вісник аграрної науки. – 1997. №8. – С. 3 – 12.10. Куликова А.Х. Урожай картофеля и содержание нитратов в клубнях в зависимости от особенностей минерального питания // Агрохимия. – 1988. №6. – С. 62 – 64.11. Методичні рекомендації щодо проведення досліджень з картоплею / УААН, Інститут картоплярства. – Немішаєве, 2002. – 185 с. 12. Бутов А.В. Влияние возрастающих норм минеральных удобрений в сочетании с...»

«ПВНЗ „ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ” ЄРМАКОВА ЗОЯ ІВАНІВНА УДК: 378.047:378.046-021.68:004.738:378(043.5) РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧІВ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У ПІСЛЯДИПЛОМНІЙ ОСВІТІ 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Дніпропетровськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в ДВНЗ „Запорізький національний університет”. Науковий керівник:...»

«Міністерство культури і мистецтв України Рівненський державний інститут культури Г.М.Швецова-Водка Типологія книги Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв Київ Книжкова палата України Міністерство культури і мистецтв України Рівненський державний інститут культури Г.М.Швецова-Водка Типологія книги Допущено Міністерством культури і мистецтв України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів культури і мистецтв Київ Книжкова палата...»

«УДК 725.94(292.4) Лідія Хом'як ББК 85.101 ПРОЕКТУВАННЯ МЕМОРІАЛЬНИХ СПОРУД У ЄВРОПІ 1910–30-х РОКІВ: ОСМИСЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ У статті розглянуто меморіальні споруди, зведені в Європі на честь полеглих у Першій світовій війні, в яких втілені нове розуміння проблеми «художник-середовище», сучасне трактування форми, творче засвоєння національних художніх традицій. Ключові слова: меморіальне будівництво, проект, формотворення, традиція, довкілля, комплекс. Художні особливості...»

«ISSN 1813-5420 (Print). Енергетика: економіка, технології, екологія. 2014. № 3 УДК 662.767.2 В.В. Юркова; В.І. Шкляр канд. техн. наук, доцент; В.В. Дубровська канд. техн. наук, доцент Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» АНАЛІЗ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ КОГЕНЕРАЦІЙНИХ УСТАНОВОК НА БІОПАЛИВІ У статті проведена оцінка енергетичних потоків при роботі біогазових установок на базі газопоршневого двигуна внутрішнього згоряння, які працюють на біогазі з...»

«  МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ» 130-річчю НТУ «ХПІ» присвячується РОЗВИТОК СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА : СОЦІОЛОГІЧНИЙ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІРИ Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 11–12 листопада 2015 р Харків 2015   УДК [316.32+323] (477) ББК 60.56:60.0 (4Укр) Р– Рецензенти: Саппа Микола Миколайович – доктор соціологічних наук, професор; Горошко Олена Ігорівна – доктор соціологічних наук,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ В.Р. Кулінченко ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ Гідравліка гідравлічні машини і гщропневмопровід І • Частина 1 іУ Київ НУХТ 2008 УДК 532.071.1 +532.075.8+621.63+621.65 ББК31.56Я73 Затверджено Міністерством Підручник освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів Лист № 1/11-2121 від 27 травня 2003 року Р е ц е н з е н т и підручника : О.М.Яхно, д-р техн. наук, проф., завідувач кафедри гідро пневмоавтоматики та...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ з дисципліни «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» Міністерство освіти та науки України Вінницький національний технічний університет Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» Вінниця ВНТУ Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти та науки...»

«УДК 004.056.5:004.7 П.В. Сироватка, М.С. Літош, Н.І. Довгич, К.П. Ануфрієнко, кандидат технічних наук НАУ, асистент (Національний авіаційний університет, Україна) ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ СТЕГАНОГРАФІЧНОЇ СТІЙКОСТІ ДО СУБ’ЄКТИВНИХ АТАК У роботі розглядаються сучасні методи лінгвістичної стеганографії, аналізуються їх переваги та недоліки. Встановлюється, що суб’єктивні атаки суттєво впливають на рівень стеганографічної стійкості системи. Пропонується використання алгоритму синонімічних замін поряд з...»

«ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК РИНКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ свою чергу, забезпечило підвищення темпів приросту моніторинг і аналіз результатів; виробництва приблизно на 25 % та призвело до суттєпорівняльний аналіз інтегральних результатів вого зниження плинності кадрів (на 20 %). і вироблення рекомендацій; Отже, результати впровадження моделі оцінка інтегральної ефективності управління контролінгу на підприємствах ЗАТ «Одесавинпром» трудовим потенціалом та прийняття управлінських та ВАТ «Виноградар»...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»