WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Фіксація нотаріального процесу технічними засобами  як одна із умов його достовірності  Білозерська Євгенія Іванівна, аспірантка кафедри правосуддя Київського національного університету ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Фіксація нотаріального процесу технічними засобами 

як одна із умов його достовірності 

Білозерська Євгенія Іванівна,

аспірантка кафедри правосуддя Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

УДК 347.961:004

Питання фіксації вчинення тієї чи іншої нотаріальної дії технічними

засобами розглядається вченими у контексті нотаріального діловодства та

засобів його оформлення, зокрема, внесення відомостей про вчинення певних правочинів, забезпечувальних заходів до єдиних комп’ютерних баз даних, серед яких слід виділити Спадковий реєстр, Єдиний реєстр доручень тощо [1, с. 117–228; 2; 3, с. 282–384]. Що ж до необхідності фіксації ходу нотаріального процесу та її значення, то це питання порушено вченим Фурсою С.Я. на прикладі такого нотаріального провадження, як посвідчення заповіту [4, с. 61– 62].

Сьогодні всі дії нотаріуса і учасників нотаріального процесу при здійсненні конкретної нотаріальної дії фіксуються:

– по-перше, в тексті самого правочину (договір) або іншого документа, наприклад свідоцтва;

– по-друге, в реєстрі нотаріальних дій (паперові та електронні);

– по-третє, в інших документах, що залишаються у справах нотаріуса (заяви учасників нотаріального процесу та інших осіб, чиї права зачіпалися вчиненням даної нотаріальної дії).

Необхідність фіксації нотаріального процесу слугує найбільш ефективним доказом того, що нотаріальна дія була вчинена з урахуванням усіх вимог діючого законодавства щодо процедури нотаріального провадження та доведення безспірності такої нотаріальної дії.

Безперечно, питання фіксації нотаріального процесу має бути закріплено в Законі України «Про нотаріат» та деталізовано в Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України. Якщо ж Законом не буде передбачена обов’язкова фіксація нотаріального процесу, то можливість її 200 «Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

здійснення у кожному конкретному випадку має узгоджуватись сторонами нотаріального процесу. Про залучення технічних засобів фіксації діяльності нотаріусів йдеться лише на науковому рівні, а законодавче закріплення такої фіксації відсутнє. Так, нотаріуси вносять відомості до електронних баз даних, але у Законі «Про нотаріат» про такі реєстри немає жодного слова. Крім того, саме поняття «технічні засоби» не розкрите в законодавстві.

Ми пропонуємо «фіксацією нотаріального процесу технічними засобами»

вважати такий технічний запис нотаріального процесу, записаний на перфокарту, перфострічку, магнітний, оптичний, магнітно-оптичний накопичувач, карту флеш-пам’яті або інший схожий носій, отриманий за допомогою комплексу з фіксації з дотриманням процесуального порядку його збирання.

Здійсненням фіксації нотаріального процесу технічними засобами забезпечується контроль та самоконтроль нотаріуса при вчиненні нотаріальної дії, отримуються об’єктивні дані про вчинення нотаріальної дії та підтверджується безспірність нотаріальної дії та нотаріального процесу в цілому.

Використання технічних засобів для фіксації ходу нотаріального процесу є суміжним із застосуванням технічних засобів в якості доказу. Запис нотаріального процесу підстраховує нотаріуса у тому випадку, коли зафіксований хід нотаріального процесу використовується в судовому засіданні як доказ, а отже, належить до доказів. Наприклад, якщо в ході судового процесу виникають проблеми, коли сторона у справі починає доказувати те, що нотаріус не роз’яснив правові наслідки вчиненої нотаріальної дії. В такому випадку можливість відтворення нотаріальної дії на електронному носії служить підтвердженням того, що нотаріальна дія була здійснена з урахуванням усіх вимог законодавства.

Доцільно погодитися із вченим Фурсою С.Я., яка пояснила необхідність фіксації такої нотаріальної дії, як посвідчення заповіту за місцем проживання заповідача, якщо останній у силу стану здоров’я не може з’явитися до нотаріуса. Необхідність проведення такої фіксації даним вченим аргументувалась тим, що часто в житті мають місце випадки визнання заповіту недійсним, тому нотаріусам варто використовувати її для забезпечення на майбутнє достовірності складеного та посвідченого ними заповіту. Якщо «Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 201

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

постане питання про оспорювання заповіту в суді, доцільно останнє волевиявлення заповідача зафіксувати за допомогою, наприклад, диктофона, на який може бути записано заповіт зі слів заповідача. Нотаріус у присутності заповідача перенесе текст заповіту на нотаріальний бланк – власноручно чи за допомогою загальноприйнятого технічного засобу. Крім того, на касеті буде також зафіксовано порядок посвідчення заповіту та відомості про те, що нотаріусом зміст заповіту прочитано вголос заповідачеві, роз’яснено його суть та наслідки, а також відповідь заповідача на такі роз’яснення, тобто, що суть та наслідки заповіту йому зрозумілі, роз’яснення заповідачеві його матеріальних та процесуальних прав та обов’язків [4, с. 62].

Автор погоджується також із думкою даного вченого про те, що з метою надання фіксації нотаріального процесу офіційного значення та з урахуванням принципу єдиної нотаріальної процесуальної форми процедура фіксації має бути законодавчо закріплена, хоча нині немає перешкод для фіксування процедури нотаріального посвідчення заповіту за допомогою звуко-, відеозапису, оскільки частиною другою ст. 57 Цивільного процесуального кодексу України (далі – ЦПК) передбачений такий засіб доказування. Тобто у разі виникнення спору про визнання заповіту недійсним нотаріус може надати суду як доказ касету, дискету із записом проголошеного особисто заповідачем заповіту, оскільки згідно зі ст. 10 ЦПК обов’язок доказування покладається на сторони. Слід визнати слушною запропоновану Фурсою С.Я. процедуру збереження звуко- або відеокасети та закріпити її в Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, а саме: «…касета, дискета у присутності заповідача запечатується у конверт, який заповідач повинен декілька разів підписати та зберігати її у архіві нотаріуса разом із другим примірником заповіту. Про наявність дискети, касети слід зазначити у посвідчувальному написі на заповіті» [4, с. 62]. Крім цього, на нашу думку, доцільно інформацію про наявність технічного носія із фіксацією змісту заповіту внести до Спадкового реєстру.

З метою доведення правильності даної пропозиції слід звернутися до аналізу норм Цивільного процесуального кодексу України. Так, зі ст. 197 ЦПК випливає, що фіксування судового засідання технічними засобами є обов’язковим заходом. Суд під час судового розгляду справи здійснює повне фіксування судового засідання за допомогою звукозаписувального технічного 202 «Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

засобу. Носій інформації, на який здійснювався технічний запис судового засідання (касета, дискета тощо), є додатком до журналу судового засідання і після закінчення судового засідання приєднується до матеріалів справи. Отже, виникає запитання, а чому б не ввести у законодавство про нотаріат норму, яка передбачала б обов’язкову фіксацію нотаріального процесу технічними засобами? Адже така фіксація має досить важливе правове значення для захисту прав і інтересів як учасників нотаріального процесу, так і самого нотаріуса.

Говорячи про те, що технічні засоби мають забезпечити фіксування нотаріального процесу, необхідно встановлювати вимоги до таких засобів, а саме:

- такі засоби повинні бути надійними в користуванні,

- повною мірою відтворювати усну інформацію з метою подальшого її збереження.

При цьому необхідною умовою має бути неможливість внесення змін у зроблені записи. Це положення має забезпечуватись процедурою вчинення записів, а не підтверджуватись технічними засобами.

Сучасні технічні засоби, з допомогою яких можна фіксувати нотаріальний процес, доцільно поділити на цифрові та нецифрові. Перші з них надають можливість отримати інформацію в цифровому виразі, а це певною мірою сприяє легкій обробці інформації.

Крім цього, фіксацію нотаріального процесу, на нашу думку, можна проводити за допомогою різних видів фіксації:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- аудіофіксації, для якої пропонується використовувати диктофони з мікрокасетами;

- відеофіксації з використанням будь-яких відеокамер, що мають порти для з’єднання з комп’ютером.

Обґрунтованість використання саме цифрового аудіо- або відео- запису обумовлена широким розповсюдженням пристроїв, в яких є цифровий диктофон. До них належать мобільні телефони, цифрові фотоапарати, Mp3 плеєри тощо. Цифровий запис характеризується також високою якістю запису, можливістю вести тривалий аудіозапис, а також зручністю в користуванні, оскільки прослуховується він практично на будь-якому комп’ютері, легко переноситься тощо.

«Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011 203

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Серед можливих сучасних засобів фіксування нотаріального процесу слід виділити такі:

- аудіо-, відеофіксація, для якої за допомогою комп’ютерного обладнання використовується комплекс, що складається з TV-тюнера будь-якої конфігурації, мікрофона та кольорової мікрокамери. Перевагою запропонованого виду є те, що фіксація процесу здійснюється з великим ступенем стиснення, тобто може тривати до двадцяти годин безперервно. Крім того, зручно зберігати архів на жорсткому диску комп’ютера та формувати архів за допомогою СD-, DVD-дисків як носіїв інформації. При цьому звуко- та відеозаписи можуть робитись різноманітними диктофонами, відеокамерами, що надалі зумовлює необхідність відтворення зроблених записів на аудіо- та відеомагнітофонах;

– фіксація комп’ютерним обладнанням. Наразі є всі технологічні можливості здійснювати запис за допомогою комп’ютерної техніки, яка завдяки спеціальним програмам може розшифровувати зроблені записи;

– використання спеціального обладнання (ультрафіолетові, інфрачервоні випромінювачі). Не менш важливим елементом у захисті нотаріального процесу є спеціальна техніка, а саме: ультрафіолетові, інфрачервоні випромінювачі, завдяки яким нотаріус може виявляти підроблені та фальшиві документи. Перевірка документів у такий спосіб дасть можливість виявляти фальшиві чи підроблені документи.

Суттєвим недоліком цифрових технологій є те, що вони дозволяють разом з простотою запису з такою ж легкістю змінювати інформацію на відповідних носіях, де зберігається інформація, і не залишати при цьому слідів втручання в інформаційний простір. Отже, необхідна чітка процедура здійснення запису, зберігання зроблених записів та відтворення отриманої інформації для того, щоб забезпечити її надійність. У такому разі потрібно орієнтуватись на досвід розвинених країн та поради вчених, які займаються питаннями інформаційних технологій.

Єдиний порядок фіксації нотаріального процесу, як уже зазначалося, має бути закріплений у законодавстві, зокрема у Законі України «Про нотаріат», а сам процес передбачений Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

204 «Вісник Вищої ради юстиції» № 1 (5) 2011

ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ

Обов’язок фіксувати нотаріальний процес має бути покладений на помічника нотаріуса. Для цього помічникові нотаріуса потрібно пройти необхідні курси з навчання технічної фіксації та отримати необхідний сертифікат. Також нотаріус на свій розсуд може запрошувати для участі у процесі фахівців підприємств, що здійснюють аудіо- або відеозапис.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК 338.246.83 ТКАЧУК ЛЮДМИЛА МИКОЛАЇВНА ЕКОНОМІКО-ОРГАНІЗАЦІЙНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Спеціальність 08.06.01 – Економіка, організація і управління підприємствами Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хмельницький – 2005 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки України...»

«ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Президії НАН України від 4.01.2012 № 5а. План діяльності на плановий 2012 рік та два бюджетні періоди, що настають за плановим, Національної академії наук України 1. Мета (місія). Національна академія наук України (далі – НАН України) є вищою державною науковою організацією України, що заснована на державній власності та користується правами самоврядності. Метою діяльності НАН України є отримання нових та узагальнення наявних знань про природу, людину та суспільство;...»

«Сільськогосподарські машини. Випуск 24 УДК 631.356.2 © І. В. Фльонц, к.т.н. ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» УДОСКОНАЛЕННЯ ТРАНСПОРТЕРА-СЕПАРАТОРА КОРЕНЕПЛОДІВ В статті проведено аналіз способів та конструкцій очисників з малою інтенсивністю взаємодії робочих органів на коренеплоди цукрових буряків. Запропоновано вдосконалену конструкцію транспортера-сепаратора, яка дозволяє покращити функціональні показники коренезбиральних машин. Наведено результати проведених...»

«Висновки. Викладені вище моменти переконливо свідчать про напрямки термінологічної нормативності: поняттєва, лінгвістична та визначення термінів. Особливості міжмовної інтерференції обов’язково повинна враховувати лінгвістична стандартизація. У подальшому лінгвістичному опрацюванні термінів досліджуваної галузі з метою видання нового термінологічного словника вбачаємо перспективу наших досліджень.1. Д’яков А. Основи термінотворення: Семантичні та соціолінгвістичні аспекти / А. Д’яков, Т. Кияк,...»

«УДК 623.647, 681.325.5-181.4 А.Б. Бондарук, В.С. Глухов*, К.С. Євтушенко, Б.О. Оліярник Львівський науково-дослідний радіотехнічний інститут, *Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра електронних обчислювальних машин ГАРАНТОЗДАТНА ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА НАВІГАЦІЇ РУХОМИХ НАЗЕМНИХ ОБ’ЄКТІВ © Бондарук А.Б., Глухов В.С., Євтушенко К.С., Оліярник Б.О., 2008 Запропоновано підхід до побудови гарантоздатної інтегрованої навігаційної системи рухомих наземних об’єктів. In this article the...»

«УДК 633.63:631.35 ПРИНЦИПИ МОДЕЛЮВАННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ ВИРОБНИЦТВА ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ М.П. ВОЛОХА Національний авіаційний університет, м. Київ У статті розглянуто особливості моделювання технологічних процесів і технічних засобів виробництва цукрових буряків, наведено огляд літературних джерел та виділено характерні риси створених моделей. На основі проведеного аналізу запропоновано основні принципи моделювання технологічних процесів вирощування, збирання та обробки цукрових буряків....»

«УДК 339.138 В. М. Шумейко, канд. техн. наук, доцент, докторант кафедри маркетингу ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» НАПРЯМКИ МАРКЕТИНГОВОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ У РОЗВИТКУ НЕТРАДИЦІЙНИХ ВИДІВ ПАЛИВА В статті розглянуто напрямки маркетингової інноваційної політики держави у розвитку нетрадиційних видів палива та вплив державного управління на стимулювання підприємств до всебічного інноваційного використання біомаси для вироблення екологічно чистих поновлюваних видів енергії. КЛЮЧОВІ...»

«Міністерство освіти і науки України Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу УДК 622.691.4.004.67 ЯКИМІВ Микола Мирославович ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДІВ ПРОГНОЗУВАННЯ ГІДРАВЛІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ 05.15.13 – Трубопровідний транспорт, нафтогазосховища АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук м Івано-Франківськ – 2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти...»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Главчев Максим Ігоро вич УДК 338.45.001.18 ПРОГНОЗУВАННЯ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОЗДАТНОЇ ПРОДУКЦІЇ Спеціальність 08.07.01 Економіка промисловості Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків 1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Харківському державному політехнічному університеті, Міністерство науки та освіти України. Науковий керівник кандидат економічних наук, доцент Балака Євгеній Іванович, доцент...»

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, КОМПЛЕКСЫ И СИСТЕМЫ УДК 681.5 ОСОБЛИВОСТІ ПРОЕКТУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ УПРАВЛІННЯ Пупена О.М, Ельперін І.В, Ладанюк А.П. Актуальність. Одним із основних напрямків розвитку сучасних систем автоматизації є створення інтегрованих систем управління виробництвом, які вирішують задачу інтеграції традиційних АСУТП і АСУП з метою створення єдиного інформаційного простору підприємства для об’єктивної і оперативної оцінки стану підприємства, оперативного...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»