WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |

«Суми Сумський державний університет Міністерство освіти і науки України Сумський державний університет ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ Матеріали VІІ студентської конференції (Суми, 20 грудня 2015 ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

Суми

Сумський державний університет

Міністерство освіти і науки України

Сумський державний університет

ПЕРШИЙ КРОК У НАУКУ

Матеріали

VІІ студентської конференції

(Суми, 20 грудня 2015 року)

Суми

Сумський державний університет

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Проценко Сергій Іванович – декан факультету електроніки

та інформаційних технологій СумДУ

Ігнатенко Вікторія – доцент кафедри загальної та теоретичної фізики СумДУ Михайлівна Нефедченко Василь – доцент кафедри загальної та теоретичної фізики СумДУ Федорович Коваль Віталій – старший викладач кафедри загальної та теоретичної фізики СумДУ Вікторович Оприско Михайло – голова Наукового товариства студентів (слухачів), аспірантів, Богданович докторантів і молодих вчених СумДУ Євтушенко Олена – голова НТСА ІФСК Миколаївна Марченко Ірина – голова НТСА МІ Василівна Павлик Анатолій – голова НТСА ФЕМ Володимирович Рєзнік Олег Миколайович – голова НТСА ЮФ Семенова Наталія – заст. голови НТСА ТеСЕТ Вікторівна

СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Коваль Віталій – старший викладач кафедри загальної та теоретичної фізики СумДУ Вікторович

СТУДЕНТСЬКИЙ СЕКРЕТАР КОНФЕРЕНЦІЇ

Ковнер Анна – студентка факультету електроніки та інформаційних технологій СумДУ, гр. ІТ-51

– ОСНОВНЕ ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ подолання традиційного розриву між наукою та освітою.

ЗАВДАННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ:

формування зацікавленості молоді до наукової роботи;

підготовка талановитої молоді для подальшої наукової роботи;

підготовка молоді до участі у наукових конференціях;

формування уявлень студентів про напрямки наукової роботи, що проводиться кафедрами СумДУ.

СЕКЦІЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Математичні науки. Комп’ютерні та інформаційні технології.

Технічна фізика. Оптика. Електроніка.

Біофізика.

Фізика Всесвіту. Ядерна фізика.

Нанотехнології. Матеріалознавство.

Сучасні технології промислового виробництва.

Економіка і суспільство.

Держава і право.

Філологія у сучасному суспільстві.

Сучасні технології в медицині.

СПОНСОР КОНФЕРЕНЦІЇ

COMPSERVICE.IN.UA Факультет електроніки та інформаційних технологій СЕКЦІЯ «МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ. КОМП’ЮТЕРНІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ»

VII студентська конференція «Перший крок у науку», 20 грудня 2015 р., Суми, Україна

АНАЛІТИЧНЕ РОЗВ’УВАННЯ ЗАДАЧ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ

ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЛІНІЇ ПЕРЕТИНУ ТІЛ ОБЕРТАННЯ

–  –  –

Найбільш складними елементами конструкцій з точки зору способів їх побудови є лінії перетину геометричних тіл, обмежених криволінійними поверхнями. Ця задача частково вирішується із застосуванням сучасних CAD-систем. Використання відповідних комп’ютерних програм має супроводжуватись вільним володінням методами нарисної геометрії. Так, при визначенні просторових ліній перетину тіл обертання, зокрема біквадратних кривих Вівіані, застосовуються теорема Монжа і методи допоміжних січних площин, а також допоміжних циліндричних, конічних і сферичних поверхонь та альтернативний метод послідовних наближень [1–3]. Недоліками цих методів є неможливість ідентифікації кривої за її проекціями.

У роботі на прикладі взаємного перетину циліндричних, конічних, сферичних і тороїдальних поверхонь пропонується застосування засобів аналітичної геометрії. Зокрема, для визначення рівняння просторової лінії перетину застосовується система рівнянь відповідних поверхонь. Визначення ортогональних проекцій лінії перетину проводиться шляхом виключення однієї з координат параметричного рівняння кривої. Такий підхід дозволяє теоретично обґрунтувати матеріал дисципліни «Нарисна геометрія», створюючи сприятливі умови при засвоєнні студентами навчального матеріалу.

Керівник: Павленко І. В., старший викладач

1. Павленко І.В. Нарисна геометрія: підручник / І.В. Павленко, В.В. Павленко.– Суми: СумДУ, 2015.– 239 с.

2. Застосування методу послідовних наближень для визначення точок перетину просторової лінії з поверхнею тіла обертання / І.В. Павленко, В.В. Павленко, В.М. Петрівний // Вісник СНАУ.

Серія «Механізація та автоматизація виробничих процесів».– 2011.– № 8 (23).– С. 85–89.

3. Альтернативні способи розв’язання задач нарисної геометрії / І.В. Павленко, В.В. Павленко // Сучасні технології в промисловому виробництві.– 2011.– Суми: СумДУ.– Ч.2.– С. 26–27.

–  –  –

РЕАЛІЗАЦІЯ АЛГОРИТМУ RSA З ВИКОРИСТАННЯМ

НОВІТНІХ WEB-ТЕХНОЛОГІЙ Дяченко Є., Кір’ян М., Танський С., студенти; МК СумДУ, гр. 410-ік Розвиток WEB-технологій має передове значення у розвитку науки, адже в наш час саме Інтернет є основним джерелом та провідником знань. Людина, яка має доступ до Інтернету, має доступ до всесвітньої бази інформації.

В даній роботі реалізується криптографічний алгоритм RSA з відкритим ключем, який використовується для шифрування інформації та для цифрового підпису.

Для дослідження даної криптографічної системи, нашою групою був створений діючий додаток, реалізований високорівневою об’єктно-орієнтованою мовою програмування JAVA.

Головною метою проекту є розміщення нашого додатку в мережі Інтернет, щоб користувач, бажаючий ознайомитися з алгоритмом та етапами шифрування методом RSA, а також історією його створення, мав доступ до джерела, яке не тільки надає теоретичні відомості, а й робить розрахунки в режимі онлайн. За допомогою мови розмітки гіпертекстових документів – HTML, скриптової мови програмування – PHP, а також системи управління базами даних – MySQL, локальна програма для шифрування, стає доступною кожному користувачу Інтернету.

Не менш важливим є зовнішній вигляд WEB-сайту. З розвитком WEB-технологій з’являється все більше інструментів та засобів для створення приємного людському оку інтерфейсу. Послідовність викладення інформації, інтерактивна система підказок, мінімалістичний стиль оформлення, який признаний найкращим для сприйняття інформації, а також який широко використовується в період з 2013 по 2015 рік такою всесвітньо відомою корпорацією, як Microsoft, – усе це реалізується за допомогою засобів CSS, JavaScript, JQuery.

Таким чином, на основі нашої роботи можна зробити висновок, що реалізація будь-якого проекту, може знайти своє місце у глобальній мережі і послужити мільйонам її користувачів.

Керівник: Ананченко Ю.М., Ровна А.В., викладачі Рисунок 1 – Залежність Застосування кривизни можемо кривизни лінії спостерігати у залізничних заокругленнях.

Із механіки відомо, що:

1) точка М, яка рівномірно рухається за швидкістю по відносній лінії L, у кожний момент часу має прискорення = K2, де K кривизна лінії L у тій точці, де знаходиться точка М;

2) якщо точка М, що рухається, має масу m і прискорення, то в цей момент на М діє сила = m, спрямована в той самий бік, що й прискорення ;

Розглянемо рух потяга, який спочатку рухається прямолінійно, а потім круговою ділянкою шляху. Щоб уникнути краху потягу, між ними встановлюють деяку ділянку, яка представлена у вигляді «перехідної кривої». Цю лінію вибирають так, щоб її кривизна K неперервно зростала. Цим досягається плавність руху поїзда. За «перехідну криву» обирається не довільна лінія, а тільки та, у якої є точки випрямлення. Цікаво, що таке не зовсім істотне поняття, як точка випрямлення, набула важлиого практичного застосування.

Керівник: Одарченко Н.І., доцент кафедри математичного аналізу і методів оптимізації

–  –  –

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ЧИСЛА. ЧИСЛА ФИБОНАЧЧИ

Кудояр И.А., студент; СумГУ, гр.ФЕ-41 Развитие математики как науки связано с деятельностью известного итальнского купца, который проживал в городе Пиза, Леонарда (1180-1240). Этот человек известен нам под. другим прозвищем – Фибоначчи. Судьба была к нему благосклонна.

Леонардо, находяться под покровительством императора Фридриха ІІ ( с 1220 года), пишет научные работы такие как «Книга абака», «Книга квадратов», «Практики геометрии». Они были настолько удачны, что по ним изучали долгое время математику. Новые веяния в науку внес в 17 веке Декарт.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


В данной работе мы рассмотрим, какие свойства имеют числа Фибоначчи. Интересный факт состоит в том, что если взять два соседних числа из этой последовательности и найти их сумму, то получим значение числа следующего в этой последовательности.

Но есть еще закономерность этих чисел. Суть ее заключается в том, что если взять и разделить любое число последовательности на предыдущее, то полученный результат будет колебаться возле значения 1,61803398875… Это число называют «золотим сечением».

Последовательность Фибоначчи и «золотое сечение» связаны между собой и будут рассмотрены на примерах, взятых из истории, природы, космоса.

Например, если рассмотреть, как расположены листья вокруг семечек на подсолнухе, то в этом увидим закономерность, связанную с последовательностью Фибоначчи, а также выполняется закон золотого сечения. Необходимо отметить еще одну важную особенность. Закономерности чисел Фибоначчи играют большую роль в экономике:

на валютном рынке Форекс происходит прогнозирование трендов, прогнозирование направления движения цены.

Рассмотренные в работе примеры, подтверждают тот факт, что ряд последовательности Фибоначчи проявляется в разных сферах, и есть универсальным.

Руководитель: Захарченко Н.Н. старший преподаватель Контроль мозку завжди був ідеєю фікс для науковців. Для реалізації цього, вони почали використовувати електричні сигнали.

Саме це дало поштовх до створення тварин-кіборгів, як шпигунів та помічників.

Найбільш оптимальним варіантом для кібергізації є комахи. Такий вибір вчених можна пояснити, розглянувши основні переваги комах:

декілька способів пересування, компактність, швидкість руху.

Хосе Дельгадо в 1950-их роках був першовідкривачем впливу на тварин. Необхідність імплантації електродів або «стімосіверів» в мозок пояснювалась можливістю впливу на психологічний стан тварини. Хоча методи Дельгадо було сприйняті неоднозначно, вони є фундаментальними для успіхів у лікуванні хвороб від депресії до синдрому Паркінсона.

Розвиток нанотехнологій став початком перетворення тарганів на кіборгів. Вони можуть бути використані по-різному. Зокрема перетворюватися на паливні елементи. Тож зараз найголовніше- це розвязання енергетичної проблеми: розробка компактних, але потужних елементів живлення.

Наприклад, в університеті Кейс Вестерн Резерв винайшли технологію перетворення їжі таргана на електричну енергію, яка може стати джерелом живлення мініатюрного датчика. Макимальний електричний потенціал, який може бути вироблений одним тарганом дорівнює 0,2 вольт. Агенство DARPA зацікавлене у створенні таких «міні-шпигунів», оснащених камерами і мікрофонами.

Інша сфера використання кібертарганів рятувальні операції.

Науковці університету Північної Кароліни обрали найкращу методику: приєднали електроди до тіла лялечки до початку періоду її перетворення і отримали імплантовані елементи без хірургічного втручання.

Розробка кібертарганів це дуже активна, але неоднозначна діяльність. Тож логічною є поява питань, повязаних з цією сферою.

Зокрема, «що насправді є метою створення кібертарганів?» або «якими є реальні результати вчених у різних куточках світу?».

–  –  –Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 34 |
Похожие работы:

«5. Сігаєва Л. Є. Уміння й навички самостійної роботи у професійному становленні дорослої людини / Л. Є. Сігаєва, М. Г. Гордієнко ; АПН України, Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих. – К. : ЕКМО, 2007. – 167 с.6. Енциклопедія освіти / голов. ред. В. Г. Кремень ; Акад. пед. наук України. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.7. Солдатенко М. М. Особливості пізнавальної діяльності : теоретико-методологічний аспект / М. М. Солдатенко // Педагогіка і психологія професійної освіти:...»

«Міністерство освіти і науки України Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» Д.В. Ланде В.М. Фурашев К.В. Юдкова Основи інформаційного та соціально-правового моделювання Навчальний посібник Рекомендовано Вченою радою Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України Рекомендовано Вченою радою НТУУ «КПІ» як навчальний посібник...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЮРИДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО В. Г. Іванов, В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко ОСНОВИ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ Підручник За загальною редакцією доктора технічних наук, професора В. Г. Іванова Затверджено Міністерством освіти і науки України Харків «Право» УДК 00 ББК 32.97 ІЗатверджено Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів (лист №...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ІНГУЛЕЦЬКИЙ ТЕХНІКУМ КРИВОРІЗЬКОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЗАТВЕРДЖЕНО Заст. директора з НР Шолох А.М. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання розділу: ”Заходи для охорони праці та навколишнього середовища” дипломного проекту спеціальності “Експлуатація та ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв” Розробив: викладач Янченко О.І. Розглянуто та ухвалено на засіданні комісії електромеханічних дисциплін. Протокол №4 від 12.12.2007 р....»

«_Природокористування та ресурсозбереження УДК 332.12 С. О. ЛУКІН Л. О. МАЛАНЧУК МІНЕРАЛЬНОСИРОВИННЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ В статті досліджено надра регіону та їх матеріальносировинний потенціал. Проаналізовано стан розроби та обсяги використання джерел питних і технічних вод. This paper investigates the bowels of the region and raw material potential. The state will develop and volumes using potable and process water. Ключові слова: Кам’яне вугілля, родовище природного газу,...»

«УДК 371.1 К. І. ПРИХОДЧЕНКО (докт. пед. наук, проф.) Донецький національний технічний університет ВСЕБІЧНЕ ОСОБИСТІСНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ ЯК РОЗВИТОК ЗРІЛИХ ФОРМ СОЦІАЛЬНОСТІ ІНДИВІДА Стаття ставить проблему особистісного самоудосконалення через розвиток таких взаємоповязаних категорій, як самопізнання, самоконтроль, самооцінку. Принцип всезростаючої самостійності особистості, на якому робиться акцент в статті, актуалізований ученими сьогодення як ведучий діяльницький напрям. Ключові слова:...»

«ПОЛТАВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Г. КОРОЛЕНКА ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ викладачів, аспірантів, магістрантів і студентів фізико-математичного факультету Полтава – 2012 Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка УДК 378.6(063)(072):[51+53+004] ББК 22.3я43+22.1я43 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ Ю.Д. Москаленко – декан фізико-математичного факультету, доцент (головний редактор); О.П. Руденко – завідувач кафедри загальної фізики і математики, професор; О.С....»

«Keywords: power strategy, biofuel, mechanism for innovative provision of biofuel production, evaluation of the efficiency of the process, systematic approach. УДК 338.33/.43:662.7:631.11 ББК 65.9(2УКР)32 МАКАРЧУК Оксана Григорівна, к.е.н., доцент, кафедра обліку, аналізу та аудиту, Національний університет біоресурсів та природокористування України ТЕНДЕНЦІЇ ПОЛІПШЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ БІОПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ В статті проаналізовано праці українських учених відносно...»

«УДК 624.131.52 ТЕХНІЧНИЙ СТАН НАДБУДОВАНИХ ЖИТЛОВИХ БУДІВЕЛЬ НА ФУНДАМЕНТАХ, ЯКІ ВЛАШТОВАНІ З ВИЙМАННЯМ ҐРУНТУ ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТАЯНИЕ НАДСТРОЕННЫХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ НА ФУНДАМЕНТАХ, УСТРОЕННЫХ С ВЫНИМАНИЕМ ГРУНТА TECHNICAL STATE OVERBUILT RESIDENTIAL BUILDINGS ON THE BASE, WHICH ARE ARRANGED IN REMOVING SOIL Гранько О.В. к.т.н. доцент (Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка) Гранько Е.В. к.т.н. доцент (Полтавский национальный технический университет имени Юрия Кондратюка)...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет КИЛИМЧУК АНТОН ВОЛОДИМИРОВИЧ УДК 621.311.161 КОМПЕНСАЦІЯ ВЗАЄМОВПЛИВУ НЕОДНОРІДНИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ З ВИКОРИСТАННЯМ ЛІНІЙНИХ РЕГУЛЯТОРІВ Спеціальність 05.14.02 – електричні станції, мережі і системи Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Вінниця – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вінницькому національному технічному університеті Міністерства освіти і науки...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»