WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Військове документування та діловодство Харків УДК 355/359: 651.5 (075) Військове документування та діловодство: Навч. посібник / І.М. Крутько, С.Ю. Поляков. – Х.: Нац. юрид. акад. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО

Військове документування

та діловодство

Харків

УДК 355/359: 651.5 (075)

Військове документування та діловодство: Навч. посібник / І.М. Крутько, С.Ю.

Поляков. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 38 с.

Розглядаються види, зміст, структура, призначення, функції військових документів, дається їх класифікація. Визначаються місце документа в системі управління, специфіка військового документування й організація діловодства у військових частинах та установах. Наведені додатки містять довідковий матеріал.

Для студентів, курсантів, слухачів, які навчаються за програмою підготовки офіцерів кадрів і офіцерів запасу.

Р е ц е н з е н т и: В.С. Полікашин, канд. юрид. наук, доц. Харк. військ. ун-ту;

В.М. Хотенець, канд. юрид. наук, доц. Нац. юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою академії (протокол № 2 від 11.02.2003 р.) © Національна юридична академія України, 2003 ЗМІСТ ВСТУП

Військове документування

Розділ 1.

1.1. Загальні положення

1.2. Види службових документів, які використовуються у Збройних Силах України......... 6

1.3. Оформлення документів

1.4. Виконання документів

1.5. Правила поводження зі службовими документами

1.6. Знищення службової документації............... 12 Військове діловодство

Розділ 2.

2.1. Прийом та облік службових документів...... 14

2.2. Підписання та засвідчення документів........ 15

2.3. Контроль за виконанням документів............ 19

2.4. Облік і розсилка наказів, директив, розпоряджень

2.5. Особливості поводження із документами, які містять відомості обмеженого доступу (конфіденційні)

Додатки

Основним способом фіксації і передачі управлінської та іншої інформації в системі управління є документ, і від того, наскільки ефективно організовано документаційне забезпечення, багато в чому залежать якість прийнятих рішень і загальний результат діяльності установи. Правильне документаційне забезпечення роботи в установі ґрунтується на відповідній нормативнометодичній базі – комплексі правових документів організаційного, інструктивного, методичного характеру. Нормативні і методичні документи по діловодству в кожній установі розробляються на основі відповідних законодавчих і нормативних актів.

Згідно з Законом України “Про інформацію” від 02.10.1992 р. документування (тобто створення документів) є обов’язковою умовою включення інформації в інформаційні ресурси. Там же зазначається, що документування ведеться в порядку, встановлюваному органами державної влади, які відповідальні за організацію діловодства, стандартизацію документів. Державне регулювання поширюється не тільки на сферу документування, але й на організацію роботи з документами. Уряд, органи виконавчої влади несуть відповідальність за організацію документаційного забезпечення в органах виконавчої влади, розробляючи відповідні нормативно-правові акти.

В Україні офіційно прийнято три форми документа, зафіксовані в державних стандартах (ДСТУ):

– ДСТУ 2392-94: Документ І – записана інформація, що може розглядатися як одиниця в процесі інформаційної діяльності;

– ДСТУ 3017-95: Документ ІІ – матеріальний об’єкт з інформацією, закріпленою створеним людиною способом для її передачі в часі й у просторі;

– ДСТУ 2732-94: Документ ІІІ – матеріальний об’єкт, що містить у закріпленому виді інформацію, оформлений за встановленими правилами і має відповідно до чинного законодавства правове значення.

Розділ 1. ВІЙСЬКОВЕ ДОКУМЕНТУВАННЯ

1.1. Загальні положення Службове листування у Збройних Силах України (ЗСУ) є одним із засобів управління військами. Воно призначено для передачі розпоряджень командирів та начальників і подання підлеглими доповідей, звітів, донесень у тих випадках, коли це неможливо зробити особистим спілкуванням, через технічні засоби зв’язку або коли передбачено складання письмового документа. Письмове листування використовується також для вирішення різних питань між військовими частинами, установами та іншими організаціями, не підпорядкованими по службі.

Існують певні вимоги щодо ведення службового листування:

1. Службове листування військовими частинами (установами) здійснюється за підпорядкованістю або між військовими частинами (установами), не підпорядкованими одна одній, або з цивільними установами і організаціями з різних питань службової діяльності.

2. Службове листування між підрозділами військової частини і між відділами та службами в армії, а також у самому управлінні забороняється.

3. Службове листування з установами і громадянами іноземних держав, а також з представництвами України за кордоном провадиться через відповідні органи Міністерства оборони України.

4. Все службове листування в ЗСУ здійснюється державною мовою.

Безпосередня відповідальність за забезпечення правильної організації службового діловодства та листування, контролю за ними покладається на начальників штабів військових частин (начальників установ).

Службові документи, які направляються й адресуються в цивільні установи, організації та окремим громадянам, підписуються, як правило, тільки із зазначенням посади (по нетаємній номенклатурі) та прізвища.

При складанні службових документів рекомендується:

– користуватися простими реченнями;

– вживати стійкі словосполучення та терміни;

– вживати прямий порядок слів у реченні: підмет попереджує присудок, визначення стоїть перед словом, яке визначається, а вставні слова та словосполучення (“у зв’язку з тим”, “як правило”, “з точки зору”) – на початку речення;

– не вживати застарілих слів та висловів, канцелярських зворотів, слів та висловів місцевого діалекту;

– не вживати зайвих слів, які не вносять у речення нічого нового.

Наприклад, текст телеграми повинен викладатися без сполучників, прийменників та розділових знаків, якщо при цьому не перекручується її зміст. У службових документах дозволяється використання загальноприйнятих скорочених форм слів (м., обл., р-н, сел. …) та складноскорочених слів.

При вживанні в службових документах цифрової інформації однорозрядне число пишеться словом, а однорозрядне число з вказівкою міри пишеться цифрою (не більше трьох примірників, але 3 кілометри). Складені числівники записуються цифрами за винятком тих випадків, коли з них починається речення. Порядкові числівники записуються арабськими цифрами з нарощенням відмінкових закінчень (радіоприймач 2-го класу).

Військові частини та установи, яким присвоєно умовні найменування, всю внутрішню документацію, а також службові документи, що посилаються за межі військової частини та видаються на руки військовослужбовцям і робітникам, оформлюють за умовним найменуванням. Військові частини та установи, які не мають умовного найменування, оформлюють документацію за дійсним найменуванням. У тексті службових документів дійсні найменування військових частин (установ) пишуться без зазначення почесних найменувань (крім “гвардійський”, “гвардійська”) та державних нагород. При необхідності посилання у нетаємних службових документах на таємні та цілком таємні документи можуть вказуватися лише їх облікові номери та дати, розкривати відомості із них забороняється.

До службових документів належать текстові та графічні матеріали, виконані будь-яким способом: написані від руки, намальовані, накреслені, надруковані на машинці, видані в типографії, роздруковані на ЕОМ, розмножені на ксероксі, ризографі тощо. Документи складаються від імені юридичної особи – військової частини (установи).

1.2. Види службових документів, які використовуються у Збройних Силах України

Згідно з нормативними документами у Збройних Силах України затверджено такі форми документів:

– накази, директиви, розпорядження, доручення, постанови, положення, настанови, інструкції, правила, порадники;

– плани, звіти, доповіді, донесення, протоколи, акти;

– кіно- і фотонегативи та позитиви, звуко- і відеозаписи, перфоровані картки та стрічки, програми, алгоритми;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


– заяви, рапорти, телеграми, службові листи, довідки, розпорядження (приписи), посвідчення про відрядження, відпускні квитки та ін.

Розглянемо деякі з них.

Наказ – розпорядження командира (начальника), основний розпорядчий документ (правовий акт) військового управління, виданий на правах єдиноначальності командиром військової частини (начальником установи), містить норми, обов’язкові до виконання підлеглими.

Накази видаються з питань бойової готовності, оперативної та бойової підготовки, результатів перевірки, експлуатації озброєння та техніки, з кадрових, організаційно-мобілізаційних та інших важливих питань.

Крім цього, у військовій частині (установі) видається щодобовий наказ по стройовій частині, який може містити такі питання:

– занесення до списків особового складу військової частини (установи) з постановкою на всі види забезпечення та виключення із списків особового складу військової частини (установи) зі зняттям із забезпечення;

– зміни в персональних облікових даних особового складу;

– перебування на лікуванні й повернення на службу з лікувального закладу;

– звільнення від виконання службових обов’язків (занять) за станом здоров’я по виході на службу після хвороби;

– призначення на посаду, присвоєння військових звань;

– прийом на роботу і звільнення працівників ЗСУ;

– відбуття (прибуття) у відрядження, відпустку, на навчання;

– вживання заохочувань і стягнень;

– склад добового наряду;

– інші питання, вирішення яких покладено на командира військової частини (начальника установи).

Накази командира військової частини (начальника установи) по стройовій частині про склад добового наряду видаються окремо, мають свою нумерацію з додатком індексу НР (див. дод. 1). Ці накази до архіву не здаються і по закінченні року знищуються. Наказ підписують командир і начальник штабу, а у військовій частині (установі), де посаду начальника штабу не передбачено штатом, наказ підписує командир частини (начальник установи).

У наказі з бойової підготовки підводяться підсумки бойової підготовки особового складу за минулий навчальний рік (період), підсумки інспектування, перевірок, оцінки бойової підготовки особового складу; даються завдання щодо усунення недоліків, а також щодо організації бойової підготовки на наступний навчальний рік (період) тощо.

Накази по господарській частині видаються з питань, які регламентують господарчу діяльність частини (установи), вирішення яких надано командиру частини (начальнику установи). Цей наказ підписує командир (начальник) та його заступник по тилу.

Накази по технічній частині містять підсумки перевірок посадовими особами та комісіями техніки й технічного майна, вказівки з питань використання, збереження, обслуговування та ремонту техніки тощо. Такі накази підписують командир (начальник) та його заступник по технічній частині (озброєнню).

Директива – письмовий розпорядчий службовий документ, який містить доручення по бойовій підготовці, вказівки з питань навчання і виховання, штатної організації та ін. Директиви підписуються командирами (начальниками), яким згідно зі Статутом ЗСУ та Положенням про органи військового управління надано право їх видавати.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«посад державної служби та згідно з рангами, які присвоюються державним службовцям, здійснюється прийняття на державну службу, просування по ній службовців, вирішується питання стимулювання їх праці тощо. Безперечно, законодавчо встановлена класифікація посад державних службовців позитивно вплинула на становлення та розвиток державної служби в Україні [3, с. 315, 2]. Таким чином, діяльність державного органу у сфері рибоохорони проявляється в реальному житті через діяльність його повноважних...»

«ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА В ХХ СТОЛІТТІ ПОЗИТИВІЗМ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА. ВЧЕННЯ ГЕРБЕРТА Л. А. ХАРТА1 С. КАСАТКІН кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри методології і філософії права (Самарська гуманітарна академія, м. Самара, Росія) Цю статтю присвячено аналізу однієї із найбільш впливових течій сучасної правової думки — юридичному позитивізму, систематизації його основних критеріїв і базових трактувань, як вони...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001року Випуск 23 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 4 від 19.04.2012р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005р. Державне будівництво та місцеве...»

«Розділ 3 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УДК 342.1 Н. Л. ОМЕЛЬЧЕНКО ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО: ЩОДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Статтю присвячено аналізу ключових теоретичних проблем парламентського права, зокрема питанням сутності парламентського права, його місця в системі права, предмету та методам правового регулювання, а також джерелам парламентського права та пошуку нових підходів до його формування та розвитку в Україні. Ключові слова: парламентське право; предмет парламентського...»

«УДК 343.8 (477) М.В. Романов, канд. юрид. наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ЛИСТУВАННЯ І ЗВЕРНЕННЯ З ПРОПОЗИЦІЯМИ, ЗАЯВАМИ І СКАРГАМИ Вітчизняна доктрина виконання кримінальних покарань визнає беззаперечність позитивного впливу спілкування й установлення відносин із зовнішнім світом для засуджених до позбавлення волі. Дійсно, цей інститут має вирішальне значення для позитивних змін у...»

«УДК 342.95 «36» С. А. Трофімов, канд. юрид. наук Кримський юридичний інститут Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ НАДЗВИЧАЙНОГО СТАНУ В УКРАЇНІ У статті аналізуються проблеми застосування такої умови введення надзвичайного стану, як здійснення масових терористичних актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об’єктів життєзабезпечення, і пропонуються шляхи їх урегулювання. Ключові...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем, доктором філософії в галузі права Н. О. Можаровською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 11 від 19.01.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Можаровська Н. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до...»

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік` 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 1.4. Місцезнаходження емітента 93403, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (06452) 6-93-39, (06452) 2-99-69 1.6. Електронна поштова адреса емітента...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001 року Випуск 2 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 9 від 19 вересня 2014 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005 р. Державне будівництво та...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001 року Випуск 2 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 8 від 29 серпня 2013 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005 р. Державне будівництво та...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»