WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«В.А. Миколенко, Л.О. Васечко ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ Навчально-методичний комплекс КИЇВ УДК 351.777 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

Кафедра державно-правових дисциплін

В.А. Миколенко, Л.О. Васечко

ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ

Навчально-методичний комплекс

КИЇВ

УДК 351.777

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної

академії прокуратури України (протокол № 50 від 19 грудня 2012 року)

Миколенко В.А.

Державний контроль в Україні: навч.-метод. комплекс / В.А. Миколенко, Л.О. Васечко. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 32 с.

Рецензенти:

Н.М. Пархоменко – старший науковий співробітник, вчений секретар Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, доктор юридичних наук, заслужений юрист України;

Т.Є. Мироненко – завідувач кафедри представництва інтересів громадян і держави у суді та нагляду за додержанням і застосуванням законів Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України, старший радник юстиції, кандидат юридичних наук.

Відомості про авторів:

В.А. Миколенко – завідувач кафедри державно-правових дисциплін Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України, старший радник юстиції, кандидат юридичних наук;

Л.О. Васечко – старший викладач кафедри державно-правових дисциплін Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України, юрист 3 класу, кандидат юридичних наук.

© Національна академія прокуратури України, 2013 ЗМІСТ ВСТУП

1. Тематичний план з навчальної дисципліни «Державний контроль в Україні»…………………………………………………………………………….7

2. Програма курсу

3. Плани семінарських занять

4. Перелік питань до заліку

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ………………

ВСТУП Сучасна Українська держава орієнтується на нові принципи діяльності органів державної влади, а, відповідно, й нові підходи до завдань, функцій державних органів, їх структури. У зв’язку з цим постало питання про призначення контролю як функції управління, зміну компетенції державних органів контролю. Нові умови розвитку держави та її впливу на суспільство потребують адекватних підходів до системи державного контролю та її законодавчого забезпечення. Україна будує ринкові відносини, характерною ознакою яких є існування різних форм власності. За цих умов роль державного управління й контролю як його важливої функції значно зростає. Змінюється їх призначення, форми роботи, а в деяких галузях і обсяг, проте значення в цілому не зменшується.

Водночас для органів прокуратури на сьогодні залишаються важливими питання законності здійснення державними контролюючими органами своїх повноважень, питання розмежування компетенції органів прокуратури та органів контролю, координації діяльності контролюючих органів у сфері протидії правопорушенням тощо. Саме тому надзвичайно важливим є включення до програми підготовки магістрів у Національній академії прокуратури України навчальної дисципліни «Державний контроль в Україні».

Головними завданнями вивчення зазначеної навчальної дисципліни є:

– розширення світогляду магістрантів;

– формування навичок з надання оцінки правовим явищам;

– вміння якісно опановувати та аналізувати нову інформацію;

– вивчення загальних положень адміністративного права та теорії державного управління;

– розгляд проблемних питань окремих напрямів державної контрольної діяльності в Україні;

– підготовка до майбутньої практичної прокурорської діяльності.

Предметом дисципліни є систематизована сукупність знань про теоретичні засади системи державного контролю в Україні та практичні проблеми її функціонування, про сутність та особливості наглядової діяльності органів прокуратури в аспекті співвідношення із діяльністю контролюючих органів.

Для опанування навчальної дисципліни «Державний контроль в Україні»

необхідно ознайомитись не лише з Конституцією України та низкою законів України, що встановлюють коло суб’єктів та об’єктів державного контролю, врегульовують питання форм і методів здійснення контролю, а також із відповідними підзаконними нормативними актами та спеціальною літературою з окремих питань здійснення державного контролю як вітчизняних, так і зарубіжних авторів.

Знання передбачених програмою тем навчальної дисципліни «Державний контроль в Україні» не тільки підвищує правову культуру осіб, які здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень магістра, а й допомагає вдосконалити їхнє вміння розібратися в правових теоріях, самостійно мислити, правильно застосовувати на практиці норми різних галузей права.

Після опанування курсу магістранти повинні:

знати – правову природу інституту державного контролю, сучасну нормативну базу, правову термінологію у цій сфері, систему державних контролюючих органів, їх правовий статус, права та обов’язки юридичних і фізичних осіб – об’єктів державного контролю, засади функціонування державного контролю та межі його здійснення;

уміти – працювати з текстами нормативно-правових актів, які регулюють відносини, що виникають у сфері здійснення державного контролю, аналізувати зміст правових норм, користуватися різноманітними джерелами права для вирішення практичних питань, узагальнювати матеріал, аргументовано висловлювати власну думку, робити висновки, застосовувати правові знання для вибору варіанта правомірної поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Наприкінці кожної теми семінарського заняття наведено перелік тем, що пропонуються для підготовки рефератів. Запропоновано теми для проведення дебатів та список літератури за даною темою, який полегшить магістрантам пошук необхідної додаткової інформації за цією темою. У заключній частині навчально-методичного комплексу наведено список літератури, рекомендований до всього курсу «Державний контроль в Україні».

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Державний контроль в Україні»

–  –  –

ВСЬОГО 54 24 14 10 30

ПРОГРАМА КУРСУ

Тема 1. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ Державний контроль як функція державного управління. Нова спрямованість державного контролю у демократичному суспільстві. Загальна характеристика, сутність і функції державного контролю.

Методи та форми державного контролю. Правове регулювання державного контролю. Суб’єкти державного контролю, їх види та компетенція.

Державний контроль як різновид соціального контролю, його види.

Розмежування понять «державний контроль» і «державний нагляд».

Громадський і державний контроль. Види державного контролю.

Актуальні проблеми вдосконалення державного контролю. Порівняльний аналіз державного контролю у зарубіжних країнах.

Тема 2. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ТА ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД:

ПРОБЛЕМИ РОЗМЕЖУВАННЯ КОМПЕТЕНЦІЇ

Спільні ознаки прокурорського нагляду та державного контролю.

Відмінності щодо форм і методів здійснення контрольних повноважень та прокурорської наглядової діяльності.

Основні напрями розмежування компетенції органів прокуратури та державних контролюючих органів. Адміністративні та управлінські повноваження органів контролю.

Взаємодія органів прокуратури і контролюючих органів. Координаційні повноваження прокуратури щодо контролюючих органів. Підстави проведення прокурорських перевірок законності діяльності органів контролю.

Тема 3. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

Державний контроль у сфері виконавчої влади. Загальний та спеціальний контроль.

Контроль вищих, центральних і місцевих органів виконавчої влади.

Контроль органів місцевого самоврядування. Методична основа державного контролю.

Правове регулювання повноважень органів виконавчої влади – суб’єктів державного контролю зі здійснення перевірок. Співвідношення діяльності органів прокуратури з діяльністю контролюючих органів виконавчої влади.

Зовнішній контроль за діяльністю органів виконавчої влади та виконавчих органів місцевого самоврядування. Контроль у сфері державного управління.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Державний контроль у сфері державної служби, антикорупційний контроль, фінансовий контроль за державними службовцями.

Тема 4. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ

ПРАВ І СВОБОД ГРОМАДЯН

Загальні положення державного контролю у сфері соціального захисту:

суб’єкти та напрями здійснення, основні проблеми забезпечення.

Державний контроль за додержанням законодавства при реалізації прав людини (міграція, політичні права, свобода віросповідання тощо). Державний контроль у сфері охорони праці.

Санітарний контроль (фітосанітарний, ветеринарний, радіологічний, гемологічний). Державний контроль у сфері охорони здоров’я. Державний контроль у сфері освіти, науки та культури. Державний контроль у сфері забезпечення житлових прав громадян.

Державний контроль у сфері соціального забезпечення окремих категорій громадян. Особливості здійснення державного контролю у сфері забезпечення прав неповнолітніх.

Тема 5. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОПЛАТИ ПРАЦІ Загальна характеристика та напрями здійснення державного контролю у сфері оплати праці.

Урядовий контроль у сфері оплати праці. Основні засади діяльності Державної інспекції України з питань праці.

Державний контроль у сфері соціального страхування.

Розмежування державного контролю та прокурорського нагляду у сфері оплати праці. Методика проведення прокурорських перевірок з питань додержання законодавства щодо оплати праці. Захист прав громадян на оплату праці, соціальне, пенсійне забезпечення. Засоби прокурорського реагування на порушення законів щодо оплати праці.

Тема 6. ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ

Державний контроль та нагляд у сфері охорони навколишнього природного середовища. Організаційно-правові заходи забезпечення контролю у вказаній сфері. Поняття екологічного контролю. Суб’єкти та об’єкти здійснення державного екологічного контролю.

Промисловий контроль у сфері охорони довкілля. Муніципальний екологічний контроль.

Державний облік об’єктів екологічного контролю. Державний контроль у галузі використання й охорони природних ресурсів.

Державний контроль та прокурорський нагляд у сфері поводження з відходами.

Тема 7. ДЕРЖАВНИЙ НАГЛЯД (КОНТРОЛЬ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного контролю у сфері господарської діяльності.

Повноваження органів державного контролю, їх посадових осіб щодо контролю у сфері господарської діяльності. Права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного контролю.

Органи, уповноважені здійснювати контроль у сфері господарської діяльності. Види господарської діяльності, які є предметом державного контролю (нагляду).

Здійснення нагляду органами прокуратури за додержанням і застосуванням законів у сфері підприємництва. Виявлення та реагування на факти порушень прав суб’єктів господарювання при видачі документів дозвільного характеру.

Порушення контролюючими та правоохоронними органами встановленого порядку проведення перевірок, незаконне втручання цих органів у господарську діяльність.

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬPages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«УДК 340.5+342.7 О. Г. Данильян, доктор філософських наук, професор ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Розглянуто сутність і зміст категорій «права людини», «захист прав людини», «охорона прав людини», «забезпечення прав людини», «гарантування прав людини». Зроблено висновок щодо їх діалектичних взаємозв’язків. Обґрунтовано деякі напрями вдосконалення захисту прав людини в сучасному суспільстві. Ключові слова: права людини, захист прав людини, охорона...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001року Випуск 23 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 4 від 19.04.2012р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005р. Державне будівництво та місцеве...»

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік` 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 1.4. Місцезнаходження емітента 93403, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (06452) 6-93-39, (06452) 2-99-69 1.6. Електронна поштова адреса емітента...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001 року Випуск 2 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 8 від 29 серпня 2013 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005 р. Державне будівництво та...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у серпні 2009 р. № 2 (21) 201 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9] (06) ISSN 2075-71 Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 7 від 21.03.2014 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19315–9115ПР від 08.05.2012 р. Вісник...»

«“Правова інформатика”, № 4(40) / 2013 35 УДК 340.12 САРЖАН С.Л., кандидат юридичних наук ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ Анотація. У статті розглядається правова інформація, як похідна і властивість юридичних фактів, що обумовлюють форму і зміст такої інформації. Подано характеристики, ознаки класифікації такої інформації, право та власність на інформацію, а також роль правової інформації в діяльності правоохоронних органів. Ключові слова: інформація, інформаційне право,...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем, доктором філософії в галузі права Н. О. Можаровською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 11 від 19.01.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Можаровська Н. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 18 Інформаційне право та інформаційне законодавство УДК 1:340.1:316.324.8 БРИЖКО В.М., кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), с.н.с., Заслужений винахідник республіки ФІЛОСОФІЯ ПРАВА: ГЕРМЕНЕВТИКА В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА Анотація. Про герменевтику як джерело знань філософії у сфері інформаційного права. Ключові слова: філософія, право, герменевтика, інформаційне право. Аннотация. Об герменевтике как источнике знаний философии в сфере...»

«УДК 343.9 : 340.15 В. Ф. Оболенцев, канд. юрид. наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМНОГО МЕТОДУ У КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ Стаття присвячена практиці використання системного методу в кримінології. Розкривається зміст наукових теорій, розроблених з його застосуванням, обґрунтовується перспективність досліджень у цьому напрямку. Ключові слова: методика кримінологічних досліджень, кримінологія,...»

«Розділ 3 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УДК 342.1 Н. Л. ОМЕЛЬЧЕНКО ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО: ЩОДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Статтю присвячено аналізу ключових теоретичних проблем парламентського права, зокрема питанням сутності парламентського права, його місця в системі права, предмету та методам правового регулювання, а також джерелам парламентського права та пошуку нових підходів до його формування та розвитку в Україні. Ключові слова: парламентське право; предмет парламентського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»