WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 69 |

«Господарське право України За редакцією В. М. Гайворонського і В. П. Жушмана Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і науки України

Національна юридична академія України

імені Ярослава Мудрого

Господарське право

України

За редакцією

В. М. Гайворонського і В. П. Жушмана

Затверджено Міністерством освіти

і науки України

як підручник для студентів юридичних спеціальностей

вищих навчальних закладів

Харків

«Право»

ББК 67.303.я73

Г 7

Гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України як підручник

для студентів юридичних спеціальностей вищих навчальних закладів»

надано 3.06.

2005 р.

Підручник підготовлений викладачами кафедр аграрного права і господарського права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Рецензенти А. Г. Бобкова, д р юрид. наук, проф. (Донецький національний університет) Р. Б. Шишка, канд. юрид. наук, проф. (Національний універси тет внутрішніх справ) Автори підручника В. М. Гайворонський, д р юрид. наук, проф. – розділи І (глави 1–3), ІІ (глави 4–6), ІІІ (глава7, глава 8 у співавторстві з О. А. Мед ведєвою), глава 9, IV (глава 15), V (глава 20), VI (глава 27 у співавторстві з Є. М. Білоусовим і І. М. Жуковим);

В. П. Жушман, канд. юрид. наук, проф. – розділи IV (глави 13, 14, 16), V (глава 17);

Є. М. Білоусов, канд. юрид. наук, доц. — розділ VІ (глава 27 у співавторстві з В. М. Гайворонським і І. М. Жуковим);

Р. П. Бойчук, канд. юрид. наук, доц. – розділ VІ (глава 24);

С. В. Глібко, канд. юрид. наук, доц. – розділ ІІІ (глава 11);

І. М. Жуков, канд. юрид. наук, доц. – розділ VI (глава 27 у співав торстві з В. М. Гайворонським і Є. М. Білоусовим);

О. Р. Кібенко, канд. юрид. наук, доц. – розділ ІІІ (глава 12);

В. М. Корнієнко, канд. юрид. наук, доц. – розділ VI (глава 23 у співавторстві з Н. В. Погорецькою);

В. І. Кухар, голова Харківського апеляційного господарського суду – розділ ІІІ (глава 10);

О. А. Медведєва, канд. юрид. наук, доц. – розділ ІІІ (глава 8 у співавторстві з В. М. Гайворонським);

Н. В. Погорецька, канд. юрид. наук, доц. – розділ VI (глава 23 у співавторстві з В. М. Корнієнко, глави 25, 26);

В. Ю. Полатай, канд. юрид. наук – розділи V (глави 18, 19), VІІ (глава 28);

О. П. Радчук, канд. юрид. наук, доц. – розділ VIII (глава 29);

М. І. Тітов, канд. юрид. наук, доц. – розділ V (глава 22);

І. А. Шуміло, канд. юрид. наук, доц. – розділ V (глава 21) © В. М. Гайворонський, В. П. Жуш ман, Є. М. Білоусов

–  –  –

Правова регламентація господарської діяльності в наш час — у період переходу до соціально орієнтованої ринкової економіки — повинна спрямовуватися на закріплення в законодавстві економічно обґрунто ваних принципів її функціонування в умовах конкуренції.

Світовий досвід свідчить, що на саморегулюючий механізм ринку не можна повністю покластися. Він сам по собі не може забезпечити здо рових суспільних відносин і не гарантує довготермінової економічної стабільності. Держава повинна всіляко підтримувати малий і середній бізнес, забезпечувати громадське взаємопорозуміння у справах справед ливого розподілу прибутків, використовуючи такі правові засоби, під впливом яких посилюється мотиваційне значення тих чи інших цілей господарської діяльності.

У Господарському кодексі України дається визначення господар ської діяльності як діяльності суб’єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, яка спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, надання послуг, виконання робіт вартісного характеру, що мають ціно ву визначеність1. До цього слід додати, що господарювання означає здійснення економічно значущої діяльності, метою якої є здобуття гос подарської вигоди, тобто не тільки одержання прибутку, а й задоволення суспільних потреб. Адже задоволення суспільних потреб є кінцевою метою виготовлення продукції у виробничій системі з використанням природних ресурсів. Саме потреби є рушійною силою розвитку вироб ництва, збереження і відтворення природних ресурсів.

Процес ведення господарської діяльності, суспільні відносини, що при цьому виникають, потребують правової регламентації. І хоча втру

Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144.

чання держави в цю діяльність законодавством не допускається, така регламентація не може обмежитися загальною вимогою про те, що ви користання при її здійсненні будь ким своєї власності не може завда вати шкоди правам громадян, інтересам суспільства, погіршувати еко номічну ситуацію і природні якості землі (ст. 41 Конституції України).

Сукупність відносин, що виникають при здійсненні господарської діяльності, потребує правового регулювання і є предметом господар ського права, а останнє — системою правових норм, які регулюють гос подарські відносини.

У процесі виробництва і господарювання проявляються приватні інтереси, інтереси товаровиробників, суспільства і держави, трудових колективів, споживачів. Виникає необхідність у їх узгодженні. Для цьо го слід використовувати правові регулятори таким чином, щоб не допус тити зниження підприємницьких інтересів внаслідок, скажімо, надмір них податків, а з іншого боку — щоб суб’єкти господарювання додержу валися норм природокористування, стандартизації, конкуренції тощо.

Посилаючись на традицію торгового права дореволюційної Росії, за якою і банкір, і видавець, і аптекар, і нерідко сільський господар — усі визнавалися купцями, деякі правники висунули пропозицію зберегти, або відновити таку галузь права, як торгове право1. Але якщо тодішній купець був фактично підприємцем, а точніше — суб’єктом господарю вання, то така невідповідність понять, за словами відомого російсько го правника Г. Ф. Шершеневича, виникла внаслідок широкого юридич ного уявлення про торгівлю, яке поступово наближалося до поняття взагалі економічної діяльності2.

Якщо здійснити таке «відновлення», то створиться така ж невід повідність понять, адже комерційна (від лат. commarcium — торгівля) діяльність — це діяльність на товарних ринках (купівля продаж в інтере сах матеріально технічного постачання і збуту виготовленої продукції);

діяльність, пов’язана з експортом та імпортом товарів; діяльність на фон дових ринках (купівля продаж акцій, облігацій та інших цінних паперів);

посередницька діяльність3.

Така діяльність тісно пов’язана з виробничою, але не повинна ото тожнюватися з нею. До переходу до ринкової економіки матеріально технічне забезпечення виробничого процесу здійснювалося в цент ралізованому порядку, який складався з кількох етапів. Починався він з вияву потреб виробників у матеріально технічних ресурсах, виділен ня фондів міністерствам і розподілу цих фондів підприємствам спожи вачам.

Чанкин В. В. Торговое право: современные тенденции // Государство и право. – 1993. – № 2.

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. – СПб., 1908. – Т. 1. – С. 140.

Круглова М. Ю. Хозяйственное право. – М., 1997. – С. 45.

Потім органами матеріально технічного забезпечення здійснювало ся прикріплення підприємств споживачів до постачальників і видача актів на поставку продукції. І на заключному етапі на підставі одержаних нарядів, планів прикріплення та інших планових документів підпри ємства укладали договори на поставку продукції.

Перехід до ринкових відносин означає відмову від адміністративно наказових методів господарювання, втручання держави в господарську діяльність підприємств. З іншого боку, комерційну діяльність в умовах ринку не можна зводити, як було раніше, лише до організації збуту про дукції. В цих умовах вироблена продукція знайде збут лише тоді, коли буде задовольняти попит споживачів.

Тому завданням виробника є аналізувати, за допомогою кваліфіко ваних працівників, кон’юнктуру ринку, виявляти незадоволені потре би, знаходити споживачів своєї продукції і на цій основі формувати асортиментну політику підприємства здійснювати розробку нової про дукції, налагоджувати системи сервісного обслуговування.

Таким чином, якщо раніше спочатку планувалася в централізовано му порядку виробнича діяльність, а потім укладалися договори зі спо живачами про збут виробленої продукції, то тепер основу планів вироб ництва продукції становлять державні замовлення та договори, укладені із її споживачами (покупцями) і постачальниками матеріально техніч них ресурсів.

Виходячи з вищенаведеного, слід визначити відносини, що вини кають при здійсненні виробничої і комерційної діяльності, відносина ми господарськими, оскільки виробнича і комерційна діяльність тісно пов’язані і становлять у цілому діяльність господарську, яка потребує окремої правової регламентації.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Характерною ознакою господарських відносин, як зазначається в законодавстві, є поєднання в них виробничих, організаційних і внут рішньогосподарських відносин (ст. 3 ГК України). Господарські відно сини являють собою такі відносини між суб’єктами господарювання (підприємствами, підприємцями) і органами управління, між суб’єкта ми господарювання і державними та громадськими організаціями, що є споживачами продукції, робіт, послуг, які складаються в процесі орга нізації і здійснення господарської діяльності.

Господарювання — це і господарське управління, і господарське відання.

Господарювання здійснюється різноманітними суб’єктами:

державою, територіальними самоврядними системами, підприємства ми, бюджетними та іншими організаціями, які не мають на меті одер жання прибутку, окремими громадянами.

У юридичний науці таке регламентування виокремлюється в госпо дарське право. Процес переходу економіки України до ринку вимагає перегляду концепцій галузевого правового регулювання і відповідного законотворення. Це стосується як «традиційних» галузей права — цивіль ного, адміністративного, кримінального, — так і господарського.

Ринкова економіка і державне регулювання, як зазначається в прав ничій літературі1, мають тісний зв’язок та взаємообумовленість. Вони відображають реальне співвідношення між публічним і приватним пра вом. Аналіз цього процесу привів учених до необхідності по іншому поглянути на проблему дуалізму права. На стику публічного і приват ного права була розроблена теорія господарського права.

У колишньому СРСР ці ідеї набули великого поширення і розвитку.

Досить згадати концепцію «двохсекторного права», довоєнну концепцію, яка була висунута в 30 ті роки Я. Я. Гінцбургом та Є. Б. Пашуканісом.

Представниками так званої післявоєнної концепції господарського права є В. В. Лаптєв, В. К. Мамутов, І. Г. Побірченко, Г. А. Знаменський та інші2.

Господарське право можна розглядати в кількох аспектах: як галузь права, як галузь законодавства, як науку і як навчальну дисципліну.

І якщо з приводу визначення господарського законодавства, а також на уки господарського права і відповідної навчальної дисципліни особли вих розбіжностей серед вчених до останнього часу не існувало3, то пи тання про господарське право як окремої галузі права було і залишається до цього часу дискусійним.

Одні вчені визначали господарське право, виходячи з розуміння його предмета як господарських відносин, що виникають у зв’язку зі здійсненням господарської діяльності (відносини за горизонталлю), та керівництвом нею (відносини за вертикаллю — господарсько управлін ські відносини) між організаціями, а також між їх підрозділами і ор ганізацією в цілому (внутрішньо господарські відносини). Це точка зору прихильників розуміння господарського права як самостійної галузі права4.

Інші вчені висували концепцію господарського права як комплекс ної галузі права5.

Белых В. С. Теория хозяйственного права в условиях становления и раз вития рыночных отношений // Государство и право. – 1995. – № 11.

Докладніше про це див.: Хозяйственное право: Учебник / Под редакци ей В. К. Мамутова. – К., 2002. – С. 81–94.

За винятком хіба що статті Т. К. Матвєєва «Экономическая реформа и коди фикация гражданского законодательства: к истории многолетней дискуссии» // Государство и право. – 1992. – № 5.

Теоретические проблемы хозяйственного права. – М. 1975. – С. 5–31;

Мартемьянов В. С. Хозяйственное право: история и современность // Право ведение. – 1992. – № 2. – С. 102–103; Мартемьянов В. С. Хозяйственное пра во. – М., 1994. – Т. 1. – С. 1–6.

Толстой Ю. К. Проблемы совершенствования хозяйственного законода тельства // Правовое регулирование хозяйственных отношений. – М., 1978. – С. 31–50.

Дехто з авторів, не визнаючи господарське право як комплексну га лузь права, вважали, що нормативні акти, які регулюють господарські відносини, становлять комплексну галузь законодавства1.

За існування командно адміністративної системи заперечення про ти визнання господарського права як галузі права зводилися до неви знання існування його предмета.

Всі правовідносини у сфері організації господарювання можуть бути поділені, як зазначає В. А. Рахмилович, на дві великі групи: 1) верти кальні, тобто владовідносини, в яких один із учасників наділений ком петенцією з владного управління іншим учасником цих відносин; 2) горизонтальні, позбавлені ознак влади і підкорення, в яких взаємні пра ва і обов’язки, здебільшого майнового характеру, виникають із дого ворів, правопорушень та інших юридичних фактів. Друга група — це або безпосередньо самі товарно грошові відносини або похідні від них і ними обумовлені відносини2.

Якщо такі висловлювання ще можна зрозуміти в умовах, коли то варно грошові відносини не мали всеохоплюючого характеру, прита манного ринковій економіці, то навряд чи треба повторювати «посту лати» про чітке розмежування відносин господарювання на вла довідносини та «горизонтальні», безпосередньо самі товарно грошові відносини в умовах переходу до ринкової економіки, як це зроблено, наприклад, Т. К. Матвєєвим3, коли товарно грошовий характер поши рюється і на вертикальні відносини, коли в господарських відносинах застосовуються договори вертикального типу, що набувають все більшо го поширення на практиці.

У той же час важко погодитися з твердженням, що при переході від планово адміністративної до ринкової економіки господарська діяль ність стає діяльністю підприємницькою і це визначає новий зміст гос подарського права, яке стає правом підприємницької діяльності4.

Як слушно зазначається в літературі, в колах як економістів, так і юристів, спостерігається надто спрощене розуміння економічної суті підприємництва, яке ототожнює підприємництво практично з будь якими формами господарської діяльності і бізнесу, тобто в теорії і на Яковлев В. Ф., Якушев В. С. Правовые основы регулирования хозяйствен ной деятельности. – Свердловск, 1979. – С. 15.

Рахмилович В. А. О хозяйственном праве и путях развития хозяйственного законодательства // Советское государство и право. – 1989. – № 10. – С. 48–49.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 69 |
 
Похожие работы:

«Національний лісотехнічний університет України пішності природного поновлення ялиці кавказької, то вона дещо завищена, оскільки дані насадження тільки вступили в період насінєношення. Табл. 3. Оцінка успішності природного поновлення ялиці у Національному дендропарку Софіївка НАН України Кількість сходів на 1 м2, шт. Кількість підросту на 1 м2, шт. Оцінка природного поновлення середня найбільша середня найбільша ялиця біла 18 35 11 30 добра ялиця кавказька 15 30 4 8 добра Отже, інтродуковані в...»

«Проект «Співробітництво в галузі інтегрованого управління водними ресурсами в українській частині суббасейну дельти Дунаю» Методичні рекомендації щодо підготовки і оформлення та подання міжнародних проектів та програм в галузі управління водними ресурсами Одеса – 2012 Copyright Statement This document is an output from the project funded by the Estonian Ministry of Foreign Affairs through Estonian Development Cooperation funds. The views expressed are not necessarily those of the Estonian MFA....»

«10 Галина КАТОЛИК Галина КАТОЛИК ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТРАПСИХІЧНОЇ ТА ІНТЕРПЕРСОНАЛЬНОЇ РОБОТИ У ЮНАЦЬКІЙ ПСИХОТЕРАПЕВТИЧНІЙ ГРУПІ Новий друг збагачує нашу душу не стільки тим, що він віддає нам себе, скільки тим, що змушує нас відкрити самих себе в собі. Міґель де Унамуно У час радикальних суспільних змін найвразливішою категорією населення є діти. Для них не існує «короткострокових» наслідків — перехідний етап у житті суспільства співпадає із періодом незадоволених у дитинстві емоційних потреб....»

«СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ Юридичний факультет Кафедра конституційного, адміністративного та фінансового права Володимир Кравчук КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ Програма навчальної дисципліни Луцьк УДК 342(477)(073) ББК 67.400(4УКР)р30-2 Рекомендовано до друку науково-методичною радою Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (протокол № від _ _ 2013 року) Рецензент: Федоренко Владислав Леонідович – доктор юридичних наук, професор,...»

«ВИДАННЯ “УКРАЇНСЬКЕ МІСТО” N66 вересень 2010 ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ: Засідання Ради директорів Ради європейських муніципалітетів і регіонів 23-24 вересня 2010 року в Києві зустрілися АМУ: хроніка, події, коментарі 2 генеральні секретарі та виконавчі директори асоціацій місцевих і регіональних влад, які є членами Ради європейських муніципалітетів і регіонів (CEMR). Подібні заходи відбуваються двічі на рік у різних країнах. Цього разу честь Життя українських 7 приймати своїх колег випала Асоціації міст...»

«Щоденне офіційне друковане видання Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку Української Міжбанківської Валютної Біржі Київської Міжнародної Фондової Біржі Придніпровської Фондової Біржі Фондової Біржі «ІННЕКС» №46 (555) 12.03.2009 р.У ЦЬОМУ НОМЕРІ: НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ Рішення Комісії № 247 від 05.03.2009 р. НА ФОНДОВОМУ РИНКУ ПРЕССЛУЖБА КОМІСІЇ НОВИНИ ПОВІДОМЛЯЄ 2 НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УВАГА!!! ДеРжавна Комісія з цінних папеРів та фонДового РинКу...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Кафедра кримінального процесу та криміналістики ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛІСТИКИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС Київ УДК 343.98 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року) Проблеми криміналістики: навчально-методичний комплекс / уклад.: Г.П. Власова, Г.О. Ганова, О.В. Баулін, О.В. Сапін, Я.А. Соколова, С.С. Мірошниченко, О.І. Ізотов, О.М. Калачова. – К.: Видавничий центр...»

«Никифор КАРПОВ, Артем ШТАНЬКО, Накладення грошового стягнення на учасників кримінального провадження (діагностика проблеми), с. 70–78 професор кафедри кримінального процесу головний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, відділу досліджень проблем доктор юридичних наук, професор кримінального провадження Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 1 класу, кандидат юридичних наук УДК 343.13 НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ НА УЧАСНИКІВ...»

«HP Ocejet HP Officejet 6100 ePrinter Посібник користувача спіткнутися через нього, а також де Інформація про авторське його не може бути пошкоджено. право 7. У разі неналежної роботи © 2014 Copyright Hewlett-Packard продукту див. розділ Вирішення Development Company, L.P. проблеми. Видання 2, 1/2014 8. Усередині продукту немає деталей, обслуговування яких може Примітки компанії Hewlettвиконувати користувач. Зверніться Packard до кваліфікованого обслуговуючого персоналу. Інформацію, яка...»

«паліст. Рік стор. Ціна турка Пачки Назва Більш детальну інформацію дивитись на сайті: www.shop.yurincom.com КОМЕНТАРІ ЗАКОНОДАВСТВА ТА СУДОВОЇ ПРАКТИКИ Дозвільна система у сфері господарської діяльності : науково-практичний коментар Закону України «Про дозвільну систему у сфері м’яка 2012 312 16 48,00 господарської діяльності» Адвокатура в Україні: наук.-практ. коментар Закону Про адвокатуру/ Варфоломеєва Т. В.,Гончаренко тверда 2010 400 16 10,00 Коментар судової практики вирішення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»