WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 97 |

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Збірник наукових праць Випуск 52 Одеса «Юридична література» ББК 67(4Укр)я43 А 437 УДК 340(477)10 У збірнику містяться статті, підготовлені вченими ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ДЕРЖАВИ І ПРАВА

Збірник наукових праць

Випуск 52

Одеса

«Юридична література»

ББК 67(4Укр)я43

А 437

УДК 340(477)10

У збірнику містяться статті, підготовлені вченими Одеської національної юридичної академії — фахівцями у сфері

трудового права, права соціального забезпечення, екологічного, аграрного та земельного права. Р я д статей присвячено новітнім напрямкам правового розвитку українського права.

Збірник може бути корисним ученим-правникам, юристам-практикам, студентам юридичного профілю, а також усім, хто цікавиться розвитком галузей та системи українського права та законодавства.

Редакційна колегія:

д-р юрид. наук, проф., акад. А П Н України С. В. Ківалов (головний редактор), д-р юрид. наук, проф. Ю. М. Оборотов (заступник головного редактора), д-р юрид. наук, проф.

Ю. П. Аленін, канд. юрид. наук, проф. М. Р. Аракелян, канд.

юрид. наук, проф. Л. Р. Біла-Тіунова, д-р юрид. наук, проф.

О.К.Вишняков, д-р юрид. н а у к, п р о ф. М.А.Дамірлі, д-р юрид. наук, проф. Є. В. Додін, канд. юрид. наук, проф.

В. В. Завальнюк, канд. юрид. наук, проф. I.I. Каракаш, д-р юрид. наук, проф., акад. Н А П р Н України М. П. Орзіх, д-р юрид. наук, проф. О. П. Подцерковний, канд. юрид. наук, проф. Ю. Є. Полянський, д-р юрид. наук, проф. В. В. Тіщенко, д-р юрид. наук, проф. В. О. Туляков, д-р юрид. наук, проф.

Є. О. Харитонов, д-р юрид. наук, проф. О. I. Харитонова, д-р юрид. наук, проф. Г. I. Чанишева Відповідальний за випуск доктор юридичних наук, професор Ю. М. Оборотов З б і р н и к зареєстровано Міністерством і н ф о р м а ц і ї У к р а ї н и, свідоцтво про д е р ж а в н у р е є с т р а ц і ю друкованого засобу і н ф о р м а ц і ї серія К В № 3736.

Постановою П р е з и д і ї ВАК У к р а ї н и № 1 - 0 5 / 7 від 0 9. 0 6. 1 9 9 9 р.

з б і р н и к внесено до с п и с к у ф а х о в и х в и д а н ь ( ю р и д и ч н і н а у к и ).

© Одеська національна юридична академія,

ПЕРЕДМОВА

Трудове і соціальне законодавство України сьогодення характеризується надзвичайним динамізмом та зазнає численних змін. Очікується прийняття нового Трудового кодексу, який визначить новели у реалізації передбачених Конституцією України трудових прав і гарантій працівників, створить додаткові гарантії належних умов праці, забезпечить належний захист інтересів працівників і роботодавців. Сучасне законодавство зорієнтовано на упровадження міжнародних стандартів у сфері праці та соціального забезпечення. Звідси випливає завдання розробки науково обґрунтованих пропозицій та рекомендацій.

У першій частині збірника містяться статті, в яких досліджуються актуальні проблеми правового регулювання трудових та соціально-забезпечувальних відносин в умовах ринкової економіки. Науковці та аспіранти кафедри трудового права та права соціального забезпечення Одеської національної юридичної академії, а також відповідних кафедр інших вищих навчальних закладів у наукових статтях, що пропонуються увазі читача, висвітлюють актуальні проблеми сучасного трудового права та права соціального забезпечення.

Важливі теоретичні та практичні питання правового регулювання відносин у сфері застосування найманої праці та соціального захисту громадян України досліджуються в історичному аспекті з урахуванням різних точок зору вітчизняних та зарубіжних науковців, матеріалів практики. Вперше в науці вітчизняного трудового права розглядається системний підхід у дослідженні методологічних проблем загальної теорії трудового права (С. В. Вишновецька), питання про реалізацію права на працю осіб із сімейними обов'язками (Т. М. Додіна), нові аспекти проблеми захисту трудових прав працівників і роботодавців (О. Є. Сонін, І. В. Лагутіна, О. Я. Лаврів, А. М. Слюсар), особливості правового статусу працівника і роботодавця як суб'єктів індивідуальних трудових відносин (І. А. Римар). Також читачі зможуть ознайомитися з актуальними теоретичними та практичними проблемами правового регулювання відносин із соціального діалогу у сфері праці (Г. І. Чанишева, Д. В. Приміч), пенсійного забезпечення та соціального страхування (статті І. М. Сироти, Л. І. Харитонової, А. В. Больбот). Дослідженню міжнародних соціально-трудових стандартів присвячено статті Є. В. Краснова, О. М. Потопахіна, С. М. Волошина.

Ознайомлення читачів з матеріалами, що містяться у першій частині збірника, дозволить їм скласти більш повне увлення про актуальні проблемні питання науки сучасного трудового права та права соціального захисту.

4 Актуальні проблеми держави і права У другій частині збірника розглядаються актуальні проблеми правового регулювання земельних, природноресурсових та екологічних відносин. Значний інтерес тут становить постановка питань стосовно правового регулювання відносин власності на природні об'єкти та їх ресурси (І. І. Каракаш), водного фонду України як об'єкта правової охорони (А. І. Черемнова), правового забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України (Є. О. Платонова), правового регулювання дарування та міни як угод із земельними ділянками (О. В. Степська), змін у земельному законодавстві щодо виникнення та оформлення прав на земельну ділянку (Т. Є. Харитонова), визначення правового режиму земель в Україні (А. Й. Годованок), вдосконалення правового регулювання роздільного збирання твердих побутових відходів (В. О. Юрескул), організаційно-правових засад інспекторського реагування щодо використання та охорони водних об'єктів та їх ресурсів (І. Є. Чумаченко), захисту екологічних прав в Україні та Європейському Союзі (Л. А. Калишук), юридичних ознак земель рекреаційного призначення (Н. І. Палій), відшкодування збитків власникам земель та землекористувачам при самовільному зайнятті земельних ділянок (Л. М. Терлецька), поняття водно-болотних угідь та їх класифікації (Н. В. Фролова), правового режиму земель, зайнятих вулицями і дорогами міст та інших населених пунктів (А. І. Ріпенко), порівняльного аналізу колізій у концесійному законодавстві України (Є. І. Швець) тощо.

Незважаючи на різноплановість постановки зазначених питань, усі вони розглянуті в аспекті співвідношення публічних та приватних інтересів у сфері використання й охорони природних об'єктів. Сподіваємось, що зацікавлені читачі знайдуть у цій частині збірника постановку та пропозиції про шляхи вирішення й інших проблем правового регулювання земельних та екологічних відносин.

У збірнику подано ще ряд статей стосовно актуальних питань сучасного правового розвитку України. Вважаю, що зміст цього видання зацікавить не тільки представників галузі трудового права та права соціального забезпечення, а й буде корисним усім зацікавленим у досконаленні правового регулювання в умовах інтегрованих процесів та кризисних явищ у сфері економіки і фінансів.

–  –  –

ДЕКЛАРАЦІЯ МОП ПРО СОЦІАЛЬНУ СПРАВЕДЛИВІСТЬ У ЦІЛЯХ

СПРАВЕДЛИВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ: ЗМІСТ І ЗНАЧЕННЯ 10 червня 2008 року Міжнародна конференція праці на її 97-й сесії одноголосно прийняла Декларацію МОП про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації [1]. Це вже третя декларація відносно принципів і політики після прийняття у 1919 році Міжнародною конференцією праці Статуту МОП. У Декларації 2008 року відображено принципи, закладені у Філадельфійській декларації 1944 року та в Декларації про основоположні принципи і права у сфері праці 1998 року.

Основні цілі діяльності МОП були сформульовані в преамбулі до Статуту МОП, а згодом деталізовані з урахуванням нових тенденцій в регулюванні трудових відносин у Філадельфійській декларації про цілі та завдання Міжнародної організації праці від 10 травня 1944 року, текст якої додається до Статуту, та Декларації про основоположні принципи і права у сфері праці від 18 червня 1998 року.

Філадельфійська декларація підтвердила фундаментальні принципи, на яких засновується Організація, та значно розширила мандат МОП, наділивши її повноваженнями у питаннях, що виходять за рамки умов праці і стосуються набагато більш широкої сфери умов життя. Прийняття Філадельфійської декларації було обумовлено спробою МОП адаптуватися до нового світового порядку та особливо визначити свою роль у новій системі міжнародних організацій, яка формувалася у той час. Необхідно було розширити і конкретизувати цілі і завдання МОП, розширити сферу діяльності Організації у зв'язку з більш широким підходом до вирішення соціальних проблем [2].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У Декларації 2008 року підтверджено актуальність положень Філадельфійської декларації 1944 року у XXI столітті і готовність МОП вирішувати завдання, поставлені у ній.

Декларація МОП про основоположні принципи і права у сфері праці, ухвалена Міжнародною організацією праці на її 86-й сесії 18 червня 1998 року, з'явилась певною мірою відповіддю МОП на процес глобалізації міжнародної економіки та її соціальних наслідків для трудящих в усьому світі. Ухвалення Декларації переслідувало мету підтвердити в умовах зростаючої економічної взаємозалежності незмінність основних принципів і прав, проголошених у Статуті МОП, та сприяти їх універсальному дотриманню. Декларація привернула увагу світового співтовариства до фундаментальних прав, оскільки вони є передумовою розвитку інших прав працівників у сфері праці в кожній країні [3].

Значення Декларації 1998 року полягає у такому: 1) зроблено акцент на важливості сильної соціальної політики, нерозривного взаємозв'язку між соціальним прогресом та економічним зростанням; 2) конкретизовано основні цілі МОП в умовах глобалізації світової економіки; 3) підкреслено особливе © Г. І. Чанишева, 2010 Актуальні проблеми держави і права значення та сенс гарантії дотримання фундаментальних принципів і прав у сфері праці для підсилення зв'язків між соціальним прогресом та економічним зростанням; 4) підтверджено незмінність основних принципів та прав, закріплених у Статуті та Філадельфійській декларації, їх універсальний характер; 5) привернуто увагу до проблем осіб, які мають особливі соціальні потреби, перш за все безробітних та трудящих-мігрантів. У Декларації 2008 року підкреслюється важливість положень Декларації 1998 року.

У сучасних умовах МОП намагається, як ніколи раніше, використовувати усі свої ресурси у сфері нормотворчої діяльності, технічної співпраці та увесь свій дослідницький потенціал в усіх сферах своєї компетенції, домагаючись таким чином у межах глобальної стратегії соціально-економічного розвитку того, щоб економічна і соціальна політики були компонентами, що підсилюють один одного, сприяють створенню умов для широкомасштабного та стійкого розвитку.

Як і десять років тому, МОП виступає за справедливу глобалізацію і має рішучий намір все зробити задля того, щоб цілі забезпечення повної та продуктивної зайнятості й гідної роботи для усіх, у тому числі для жінок і молоді, увійшли до числа центральних завдань відповідної національної та міжнародної політики і стратегій національного розвитку.

Декларація 2008 року була прийнята у період поширеної невпевненості у сфері праці, збільшення порушень прав працівників, зростаючої стурбованості відносно процесу глобалізації. З одного боку, процес економічного співробітництва та інтеграції продовжує допомагати низці країн користуватися високими темпами економічного зростання і розширення зайнятості. З іншого боку, процес глобальної економічної інтеграції змушує багато країн і галузей стикатися з нерівністю у сфері доходів, хронічно високими темпами безробіття і бідності, незахищеністю економік перед зовнішніми потрясіннями, зростанням як незахищеної зайнятості, так і неформальної економіки, що впливає на трудові правовідносини.

Ці та інші негативні наслідки глобалізації потребують з боку міжнародних організацій докладати значно більше узгоджених зусиль, спрямованих на вирішення цих питань. На Всесвітньому саміті на вищому рівні Організації Об'єднаних Націй 2005 року глави держав та урядів підтвердили, що справедлива глобалізація і цілі повної та продуктивної зайнятості і забезпечення гідною роботою усіх є ключовим завданням їх національної та міжнародної політики.

Прийнявши Декларацію 2008 року про соціальну справедливість у цілях справедливої глобалізації, представники урядів та організації працівників і роботодавців 182 держав — членів МОП підкреслили провідну роль цієї організації у забезпеченні прогресу і соціальної справедливості в умовах глобалізації.

Держави — члени МОП взяли на себе зобов'язання розширити потенційні можливості Організації в ім'я досягнення даних цілей через Програму гідної праці.

Програма гідної праці була сформульована на 89-й сесії Міжнародної конференції праці у 2001 р. Гідна праця означає, передусім, упровадження в життя принципів та цінностей, проголошених МОП: сприяння соціальної справедливості та забезпечення гуманних умов праці в обстановці свободи та рівних 9 Актуальні проблеми держави і права можливостей для працюючих чоловіків і жінок. Гідна праця включає право на працю, зайнятість, соціальний захист і соціальний діалог, заснований на свободі асоціацій. Розроблена МОП концепція гідної праці має стати відповіддю МОП на виклики глобалізації світової економіки.

Декларація 2008 року інституціоналізує концепцію гідної праці, надаючи їй значення стрижневого елемента політики МОП у вирішенні своїх статутних завдань. МОП вважає Декларацію компасом, що визначає шлях забезпечення справедливої глобалізації, заснованої на принципах гідної праці, розглядає її як практичний засіб забезпечення пришвидшеного прогресу з точки зору виконання Програми гідної праці державами — членами МОП. Таким чином Декларація надає Програмі гідної праці всесвітнього значення і зобов'язує усі держави — члени МОП проводити політику, спрямовану на вирішення стратегічних завдань у таких сферах, як зайнятість, соціальний захист, соціальний діалог і права у сфері праці.

У Програмі гідної праці, що стисло описується у розділі I Декларації, відображені чотири стратегічних завдання МОП. По-перше, сприяння зайнятості завдяки формуванню стабільного інституціонального та економічного середовища, в якому всі люди можуть розширювати та підвищувати свої потенційні можливості і навички, які є необхідними для того, щоб мати продуктивну роботу; усі державні та приватні підприємства є життєздатними, завдяки чому забезпечується зростання і розширюється зайнятість.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 97 |
 
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Суков Геннадiй Сергiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 28.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПАТ Новокраматорський машинобудiвний завод 2....»

«Без молодого потенціалу наука приречена, давайте творити науку разом! Молоде науково-публіцистичне інтернет-видання ЮРИДИЧНИЙ КОЛОС Презентаційний випуск Київ–Харків УДК 340.1 ББК 67.0. Б2 Редакційна рада: проф. Ю. Г. Барабаш, А. В. Матат, Б. С. Мохончук Молоде науково-публіцистичне інтернет-видання «Юридичний колос». Презентаційний випуск: Збірник науково-публіцистичних матеріалів / За ред. проф. Ю. Г. Барабаша.— К. : вид-во «Три К», 2013.— 80. ISBN 978-966-7690-21-2 Презентаційний випуск...»

«Збірник наукових праць ВІТІ НТУУ „КПІ” № 1 – 2011 УДК 004.9:355 к.т.н. Андрощук О. С. (НАДПСУ) к.т.н. Матусяк Е. В. (НАДПСУ) МОДЕЛЬ НЕЧІТКОГО ЛОГІЧНОГО ВИВОДУ ОЦІНКИ РИЗИКУ ПРОПУСКУ ПРАВОПОРУШНИКІВ ЧЕРЕЗ ДЕРЖАВНИЙ КОРДОН Розглянуто завдання автоматизації процедури профілювання ризиків за встановленими характерними ознаками (індикаторами ризиків) осіб, з боку яких існує висока ймовірність протиправних дій, для здійснення пропуску (непропуску), проведення вибіркової (поглибленої) перевірки у...»

«Український освiтнiй центр реформ наш будинок як створити об’єднання спiввласникiв Київ–2004 Серiя “Мунiципальна реформа” Наш будинок: як створити об’єднання спiввласникiв.Київ 2004. У виданнi розкрито такi питання: що таке об’єднання спiввласникiв; як завдяки такiй органiзацiї можна домогтися кращої якостi комунальних послуг, обстоювати iнтереси власникiв квартир, використовувати для власних потреб прилеглу до будинку земельну дiлянку; що потрiбно зробити, щоб створити таке об’єднання; яку...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №1(5) УДК 347.95 М. І. Смокович суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України ОСКАРЖЕННЯ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СУДАХ РІШЕНЬ, ДІЙ АБО БЕЗДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ За практикою Європейського суду з прав людини виконання судового рішення є стадією судового вирішення спору. Неналежне виконання або невиконання судового рішення є порушенням права людини на...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Ярема Р.Я. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04. М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Львiвський локомотиворемонтний завод 2....»

«Н.А. Антонюк Каліграфічні хвилинКи на уроКах уКраїнсьКої мови 2-4 класи ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН Каліграфічні хвилинКи УДК 51.372.47 ББК 74.262.21я71 А 72 Аа ава ап ра ка ца ма ла да Азбука, абетка, алфавіт. Н.А. Антонюк 1. Скласти і записати речення з одним із слів на вибір. А 72 Каліграфічні хвилинки на уроках української мови. 2-4 класи. / Н.А. Антонюк.— Тернопіль: Навчальна книга — Богдан, 2013. — 96 с. 2. Поставити наголос у словах. ISBN 978-966-10-3623-8...»

«Комплексний ґендерний підхід у державній службі зайнятості України Навчальний посібник Валлі Корбанезе Авторське право © Міжнародна організація праці, 2011 р. Уперше надруковано українською мовою у 2011 р. На видання Міжнародного бюро праці поширюється видавниче право згідно з Протоколом 2 Загальної конвенції про авторські права. Однак короткі витяги з них можуть передруковуватися без спеціального дозволу за умови зазначення джерела. Звернення щодо передруку або перекладу потрібно надсилати до...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра цивільного права і процесу СІМЕЙНЕ ПРАВО ПРОГРАМА навчальної дисципліни підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань «Право» (0304) напряму підготовки «Правознавство» (6.030401) Київ – 2013 Розроблено та внесено: Національна академія внутрішніх справ Розробник програми: доцент кафедри цивільного права і процесу, кандидат юридичних наук, доцент Ю.Ф. Іванов. Обговорено та затверджено...»

«МІЖНАРОдНЕ уСИНОвЛЕННя —ПОСІБНИК ІЗ НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ № Імплементація та застосування Гаазької конвенції 1993 року про міждержавне усиновлення ПОСІБНИК ІЗ НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ Посібник № Міністерство України Організація з безпеки та у справах сім’ї, співробітництва в Європі молоді та спорту Координатор проектів ОБСЄ в Україні ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ ГААЗЬКОЇ КОНВЕНЦІЇ 1993 РОКУ ПРО МІЖДЕРЖАВНЕ УСИНОВЛЕННЯ: ПОСІБНИК З НАЛЕЖНОЇ ПРАКТИКИ ПОСІБНИК № Посібник № 1 із практики застосування Гаазької...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»