WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ДІЛОВОДСТВО Й АРХІВНА СПРАВА Терміни та визначення понять ДСТУ 2732:200 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 2732:2004 ПЕРЕДМОВА 1 ВНЕСЕНО: Український ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДІЛОВОДСТВО

Й АРХІВНА СПРАВА

Терміни та визначення понять

ДСТУ 2732:200

Видання офіційне

Київ

ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ

ДСТУ 2732:2004

ПЕРЕДМОВА

1 ВНЕСЕНО: Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства

(УНДІАСД) Державного комітету архівів України ВНЕСЕНО: Державний комітет архівів України РОЗРОБНИКИ: О. Загорецька; Л. Драгомірова; Л. Кузнецова; С. Кулешов, д-р іст. наук (керівник розробки); С. Лозова; А. Маньковський, канд. екон. наук; Н. Христова, канд. іст. наук; А. Шурубура, канд. хім. наук 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 28 травня 2004 р. № 97 3 НА ЗАМІНУ: ДСТУ 2732-94 Право власності на цей документ належить державі.

Відтворювати, тиражувати і розповсюджувати його повністю чи частково на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу заборонено.

Стосовно врегулювання прав власності треба звертатися до Держспоживстандарту України.

Держспоживстандарт України, 2005 ДСТУ 2732:2004 ЗМІСТ с.

Вступ

1 Сфера застосування

2 Загальні пояснення

3 Загальні поняття

4 Діловодство

4.1 Документування управлінської інформації

4.2 Організація роботи зі службовими документами

5 Архівна справа

5.1 Складники та формування Національного архівного фонду України

5.2 Забезпечування збереженості та облік архівних документів

5.3 Науково-інформаційна діяльність архіву

Додаток А Абетковий покажчик українських термінів

Додаток Б Абетковий покажчик англійських термінів

Додаток В Абетковий покажчик російських термінів

Додаток Г Юридичні терміни, використані у визначеннях понять стандарту

Додаток Д Бібліографія

ДСТУ 2732:2004 ВСТУП Цей стандарт розроблено на заміну ДСТУ 2732-94 Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення, щоб сформулювати однозначно встановлені терміни та визначення понять діловодства й архівної справи, відбити в його змісті сучасну спеціальну лексику цих галузей знань, узгодити її зі змістом інших національних та міжнародних стандартів у сфері інформації та документації. З іншого боку, до стандарту внесено тільки основні лексичні одиниці, пов'язані з теорією та технологією діловодства й архівної справи, а визначення понять ґрунтується переважно на традиційному їх розумінні і водночас виходить тільки з потреб практичної роботи в зазначених сферах діяльності. У стандарті немає термінів, що належать до інших галузей знань, зокрема інформатики (наприклад, поняття процесів електронного документування та електронного документообігу), комплексу наук документально-комунікаційного циклу в цілому (наприклад, з класифікування та типологізування документів) чи галузей спеціального документознавства (наприклад, що стосуються науково-технічної, картографічної, гідрометеорологічної та інших систем документації).

Усі терміни, похідні від терміна «документ», розглядають як неопубліковані документи (тобто такі, що не є видання, їхні частини чи інші види тиражованих друком документів для їх масового розповсюджування), оскільки саме вони є головні об'єкти діловодства й архівної справи. Термін «установа» у визначеннях понять стандарту прийнято як умовну познаку органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності.

–  –  –

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Цей стандарт установлює терміни та визначення понять у сфері діловодства й архівної справи.

1.2 Терміни, встановлені цим стандартом, треба застосовувати в усіх видах нормативних документів стосовно діловодства й архівної справи, а також для робіт зі стандартування. Для наукової, навчально-методичної та публіцистичної літератури терміни цього стандарту — рекомендовані.

1.3 Положення стандарту чинні для застосовування в роботі органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності, інших суб'єктів господарювання, що діють в Україні, а також технічних комітетів стандартизації, науково-технічних та інженерних товариств.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЯСНЕННЯ

2.1 Для кожного поняття встановлено один, а в окремих випадках — два застандартовані терміни (наприклад, діловодство та справочинство). Проте, використовуючи застандартовані терміни, у межах одного документа треба вживати лише один із термінів-синонімів.

2.2 Застандартовані терміни та скорочення надруковано прямим напівгрубим шрифтом. Не дозволені для вживання терміни надруковано світлим курсивом з познакою (Нд).

2.3 Частину терміна у круглих дужках, подану прямим напівгрубим шрифтом, можна не вживати, якщо це не призводить до неоднозначного прочитання положень і вимог нормативного документа.

2.4 Усі наявні в терміностатті короткі форми терміна (утворювані випусканням частини терміна у круглих дужках, ініціальні абревіатури та поєднання ініціальних абревіатур з іншими словами багатослівного терміна) в абеткових покажчиках розміщено окремими рядками.

Видання офіційне ДСТУ 2732:2004

2.5 Подані після терміна в круглих дужках прямим Світлим шрифтом пояснення, які уточнюють сферу його застосовування, не є частини термінів. В абетковому покажчику (додаток А) їх не наведено.

2.6 Наявність квадратних дужок у терміностатті означає, що в ній суміщено два терміни, які мають спільні терміноелементи.

В абетковому покажчику ці терміни подано окремо із зазначенням номера тієї самої терміностатті.

2.7 Використовуючи встановлені цим стандартом терміни в інших документах, їх можна, за потреби, змінювати, подаючи окремі слова багатослівних термінів згідно з усіма властивими цим словам граматичними категоріями чи замінюючи ці слова займенниками згідно з конструкцією речення (наприклад: «цінність документів» — «їх цінність»; «користування архівними документами» — «користування ними»). У цьому разі зміни не повинні порушувати значення термінів, встановлених стандартом.

2.8 Подаючи встановлені цим стандартом визначення понять у інших документах, за потреби, їх можна змінювати, вводячи до них похідні ознаки, розкриваючи зміст поняття, зазначаючи об'єкти, що належать обсягові виозначуваного поняття. У цьому разі зміни не повинні порушувати обсягу і змісту понять, виозначених у стандарті.

2.9 Встановлені цим стандартом терміни за першого вживання у визначеннях інших термінів виділено підкресленням.

2.10 У стандарті як довідкові подано англійські (en) та російські (ги) терміни-відповідники застандартованих термінів (додатки Б, В), узяті з міжнародних стандартів та наукової літератури.

У разі відсутності унормованого чи сталого вживання іншомовних термінів у спеціальній літературі термін-відповідник у стандарті не наведено.

2.11 Юридичні терміни, вжиті у визначеннях понять стандарту, подано в додатку Г.

2.12 Бібліографічні джерела іншомовних відповідників наведено в додатку Д.

З ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ

3.1 діловодство; справочинство еп records management [19] Сукупність процесів, що забезпечують ДІЬ ru делопроизводство [5] кументування управлінської інформації та організування роботи зі службовими документами

3.2 архівна справа en archival affairs [3], archive(s) administration Галузь життєдіяльності суспільства, що охоп- [18] лює правові, наукові, технологічні, еконо- ru архивное дело [5] мічні та інші питання діяльності архівних установ і громадян, пов'язані з відбиранням, накопичуванням, обліком, зберіганням архівних документів, користуванням ними та використовуванням їхньої інформації

3.3 документ en document [3], record [20] Інформація, зафіксована на матеріальному ru документ [5] носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її в часі та просторі.

Примітка. Запис інформації повинен відповідати характеристикам певного жанру чи номіналу.

Жанрові характеристики запису інформації — це функційні та структурнокомпозиційні ознаки певного жанру твору літератури чи мистецтва (роман, монографія, хронікально-документальДСТУ 2732:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


ний фільм тощо). Номінальні характеристики запису інформації — це функційні та структурно-композиційні ознаки певного виду задокументованої службової чи особистої інформації (наказ, акт, протокол, лист, щоденник тощо)

–  –  –

ДСТУ 2732:2004 вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і (або) управлінські функції

3.13 оригінал (службового документа) en original document [20] Примірник службового документа, що пер- ru подлинник (официального) документа [5] шим набуває юридичної сили

3.14 дублікат оригіналу (службового доку- en duplicate [20] мента) ru дубликат документа [5] Повторно оформлений службовий документ для використовування, замість втраченого чи пошкодженого оригіналу, що має таку саму юридичну силу

3.15 незасвідчена копія (службового доку- ru незаверенная копия [15] мента) Копія службового документа, в якій немає реквізитів, що надають їй юридичної сили

3.16 засвідчена копія (службового доку- en office сору [3], vidimus [3] мента) ru заверенная копия документа [5] Копія службового документа, що містить реквізити, які в окремих випадках надають їй юридичної сили оригіналу

3.17 витяг (зі службового документа) en certified extract [3] Засвідчена копія частини тексту службово- ru выписка из документа [15] го документа

3.18 документація en documentation [20] Сукупність службових документів, об'єднаних ru документация [15] за ознакою належності до певної галузі, сфери, напряму діяльності, установи чи її підрозділу

3.19 документаційний фонд установи; до- en accumulation [18] кументальний фонд установи ru документальный фонд [5] Фонд службових документів, який установа накопичила внаслідок діяльності, склад і процес формування якого визначають нормативні документи

3.20 особовий документ ru личный документ [5] Документ, що посвідчує особу власника, йпгп права, обов'язки, суспільний стан, а також може містити біографічні і (або) інші відомості про нього

3.21 документ особового походження; осо- en personal papers [20] бовий документ (Нд); особистий документ ru документ личного происхождения [5] (Нд) Документ, створений фізичною особою поза службовою діяльністю або який міститься в її приватному зібранні 4 ДСТУ 2732:2004

3.22 текстовий документ en textual record [18] Документ, зміст якого — мовна інформація, ru текстовой документ [5] зафіксована будь-яким типом письма або певною системою звукозаписування

3.23 письмовий документ ru письменный документ [5] Текстовий документ, зміст якого зафіксовано за допомогою письмових знаків

3.24 рукописний документ; рукопис (Нд) en manuscript [20] Письмовий документ, письмові знаки змісту ru рукописный документ [5] якого особа написала власноручно чи іншим безпосереднім способом

3.25 надрукований документ Письмовий документ, знаки змісту якого зафіксовано друкувальними пристроями

3.26 зображувальний документ en iconographic record [18] Документ, зміст якого зафіксовано у вигляді ru изобразительный документ [5] точного, зменшеного, збільшеного або формалізованого відображення зовнішніх характеристик реального чи уявного об'єкта за допомогою малювання, креслення, графіки, фотографії, кінематографії, відеозапису

3.27 графічний документ ru графический документ [5] Зображувальний документ, ЗМІСТ якого зафіксовано у вигляді малюнка або кресленика лініями, штрихами, світлотінню

3.28 аудіовізуальний документ en audio-visual document [20] Документ, зміст якого представлено у вигляді ru аудиовизуальный документ [5] зображення і (або) запису звуку, для фіксування і (або) відтворювання яких застосовують відповідну апаратуру

3.29 кінодокумент en motion picture [18], cinematographic film [20] Документ, зміст якого зафіксовано за допо- ru кинодокумент [5] могою кінематографічних засобів і представлено у вигляді послідовно розташованих фотографічних зображень

3.30 фотодокумент en photo [20], photographic record [20] Документ, зміст якого зафіксовано за допо- ru фотодокумент [5] могою фотографічних засобів у вигляді окремих фотозображень

3.31 фонодокумент en phonotape [3], sound recording [18] Документ, зміст якого зафіксовано будь-якою ru фонодокумент [5] системою звукозаписування

3.32 відеодокумент en videotape [20] Документ, ЗМІСТ якого зафіксовано засобами ru видеодокумент [13] відеозаписування

ДСТУ 2732:2004

3.33 електронний документ en electronic record [20] Документ, який створюють та використовують ги электронный документ [10] тільки в межах комп'ютерної системи

3.34 справа en file [20] Документ або сукупність документів, що ги дело [5] стосуються одного питання чи напряму діяльності установи або особи і зберігаються в окремій теці (палітурці).

4 ДІЛОВОДСТВО

4.1 Документування управлінської інформації 4.1.1 документування управлінської інформації Створювання службових документів, змістом яких є управлінська інформація 4.1.2 створювання службового документа en creation of records [19] Складання тексту та оформлювання службового документа 4.1.3 правила документування ги правила документирования [5] Вимоги та норми, що регламентують порядок створювання службових документів 4.1.4 реквізит (службового документа) ги реквизит документа [5] Інформація, зафіксована в службовому документі для його ідентифікування, організування обігу і (або) надання йому ЮРИДИЧНОЇ сили.

Примітка. Реквізит може відбивати зуніфікований процес оформлювання службового документа 4.1.5 оформлювання службового документа ги оформление документа [5] Фіксування реквізитів службового документа 4.1.6 текст (службового) документа ги текст официального документа [5] Зміст письмового службового документа, шо є його головним реквізитом 4.1.7 підпис (службового документа) en autograph [3], countersign [3] Реквізит службового документа, який ги подпись [5] свідчить про відповідальність особи за його зміст та є єдиний чи один з реквізитів, шо надають документові ЮРИДИЧНОЇ СИЛИ 4.1.8 гриф погодження ги гриф согласования [5] Реквізит службового документа, який свідчить про згоду установи, її підрозділу чи посадової особи, шо не є автори документа.

з його змістом

6ДСТУ 2732:2004Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, Р.А. Майданик, О.В. Київець, Н.І. Майданик, Н.С. Наулік, Л.С. Нецька, Б.К. Левківський, Ю.Ю. Безмащук, Т.Є. Мироненко, А.М. Чернобай, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. Щавінський ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 347.96 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії...»

«О. М. Ковальчук Правознавство. Практичний курс 9 клас Плани-конспекти уроків ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН УДК 340 ББК 67.4 К56 ковальчук о. М.К56 Правознавство. Практичний курс. 9 клас. Плани-конспекти уроків. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. — 176 с. ISBN 978-966-10-2220-0 Посібник складено згідно з чинною навчальною програмою з курсу “Правознавство. Практичний курс. 9 клас”. Видання містить орієнтовне календарно-тематичне планування і розробки уроків. Для вчителів...»

«Диктофон із підтримкою записування декількох звукових доріжок та записування в форматі Linear PCM LSДиктофон із підтримкою записування декількох звукових доріжок та записування в форматі Linear PCM П о с і б н и к к о р и с т у в ач а UK Дякуємо за придбання диктофона, що підтримує записування декількох звукових доріжок та записування в форматі Linear PCM! Уважно прочитайте цей посібник, щоб правильно та безпечно користуватися пристром. Тримайте посібник під рукою і за потреби звертайтеся до...»

«Принтери HP LaserJet P3010 Series Посібник користувача Використання виробу Керування виробом Обслуговування виробу Усунення несправностей Додаткова інформація про виріб: www.hp.com/support/ljp3010series Принтери HP LaserJet P3010 Series Посібник користувача Авторське право та ліцензія Перелік товарних знаків © 2009 Copyright Hewlett-Packard Adobe®, Acrobat® і PostScript® є Development Company, L.P. зареєстрованим товарним знаком Adobe Systems Incorporated. Заборонено відтворення, адаптація чи...»

«ІНФОРМАЦІЯ про діяльність Головного управління юстиції у Полтавській області з питань правової роботи протягом 2013 року Методичне керівництво правовою роботою, надання консультацій та здійснення контролю за станом роботи районних, міських, міськрайонних управлінь юстиції з правової роботи здійснює відділ правової роботи, правової освіти та державної реєстрації нормативно-правових актів Головного управління юстиції у Полтавській області, який очолює Давиденко Олена Михайлівна (тел. (0532)...»

«Багатофункціональний пристрій HP LaserJet M1120 Series Посібник користувача Авторське право та ліцензія Інформація про приналежність товарних знаків © 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe®, Acrobat® і PostScript® є зареєстрованим товарним знаком Adobe Заборонено відтворення, адаптація чи Systems Incorporated. переклад без попереднього письмового дозволу, окрім випадків, дозволених Microsoft®, Windows® та Windows®XP є згідно законів про авторські права. зареєстрованими...»

«HP Officejet Pro 3610/3620 Black and White e-All-in-One Посібник користувача Інформація про авторське право © 2013 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Видання 1, 4/2013 Примітки компанії Hewlett-Packard Інформація, яка міститься в цьому документі, може бути змінена без попередження. Усі права захищено. Забороняється відтворювати, адаптувати або перекладати цей матеріал без попереднього письмового дозволу компанії Hewlett-Packard, окрім випадків, передбачених законами про...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ КОНЬЯКИ УКРАЇНИ Технічні умови ДСТУ 4700:200 Видання офіційне БЗ № 8– 2006/50 Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4700:2006 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Національний інститут винограду і вина «Магарач», Державне підприємство «Проектно-конструкторський технологічний інститут «Плодмашпроект», Корпорація «Укрвинпром», Закрите акціонерне товариство «Одеський коньячний завод» РОЗРОБНИКИ: А. Авідзба, д-р с.-г. наук; М. Агафонов; Р. Білан; О. Василик, канд. техн. наук; В....»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна Юридичний факультет Кафедра державно-правових дисциплін Н. А. Жук ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Робоча навчальна програма та матеріали до семінарських занять та самостійної роботи студентів юридичного факультету освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр» денна та заочна форми навчання Харків 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний...»

«СТАНДАРТ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ОРГАНІЗАЦІЯ І ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ РОБІТ Частина 2. Розроблення дослідного зразка. Загальні положення СОУ НАН 73.1-003.2 : 2011 Видання офіційне Київ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ СОУ НАН 73.1-003.2 : 2011 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО : Технічний центр (ТЦ) НАН України РОЗРОБНИКИ : Ю.Поліщук, канд.фіз.-мат.наук (науковий керівник) ; Л.Топалова 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ : розпорядження Президії НАН України від 28.12.2011 № 843 3 НА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»