WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 34.03:004.738.5 М. Ю. Горкуша, студент 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 34.03:004.738.5

М. Ю. Горкуша, студент 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ

“Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник –

доц. кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської

справи Національного банку України”, канд. юрид. наук С. В. Щербак

ПЕРСПЕКТИВИ ВИРІШЕННЯ ІНТЕРНЕТ-СПОРІВ

У роботі досліджено проблему вирішення інтернет-спорів, подано аналіз правовідносин у мережі Інтернет, розглянуто особливості правочинів, здійснюваних у мережі, та запропоновано ряд змін, які необхідно ввести та закріпити на законодавчому рівні.

Ключові слова: інтернет-спір, ICANN, доменні імена, оцінка доказів, електронний документообіг.

Розвиток сучасних технологій значно покращує життя людини ХХІ століття, все більше юридично значущих дій отримують нові форми відображення та закріплення в світі.

Сучасні технології надають все більше можливостей звичні для нас правочини перевести в “електронну площину”, останньою можна назвати Інтернет. Всесвітня мережа захоплює своїми можливостями, безліч сервісів розвиваються практично щодня, та цього не можна сказати про існуючу нормативну базу, яка не встигає адаптуватись до коректив та змін, що вносяться інноваціями. Зокрема, вже повсякденними вважаються такі дії, що масово здійснюються за допомогою “світової павутини”: надання окремих видів послуг; здійснення платежів; передача інформації будь-якого характеру; надання консультацій, звернення громадян як до державних так і недержавних установ, купівля-продаж, та інші цивільні правочини.

Досягнуті домовленості у мережі породжують певні обов’язки, що можуть закріплюватись також електронними засобами, і при виконанні тих чи інших юридично значущих дій може виникнути й сам спір, який, звісно, потребує вирішення, що в свою чергу є підставою для звернення до суду. Саме тут й виникає поняття інтернет-спору, що ставить багато додаткових питань, відповідь на які ми намагатимемося дати в цій роботі.

Задля конкретизації того, що подібні відносини існують та потребують додаткової уваги, необхідно зазначити, що відповідно до статті 1 Цивільного кодексу України “цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників” [1], і є безспірним той факт, що саме ці правовідносини почали масово здійснюватись в Інтернет. До того ж в статті 207 цього ж кодексу згадується про укладену в електронній формі угоду як угоду, укладену в необхідній, згідно з вимогами закону, письмовій формі. Даний режим деталізований в законах України “Про електронні документи й електронний документообіг” та “Про електронний цифровий підпис” [2], активно також проходить запровадження електронної податкової звітності, що показує всі переваги та ефективність даного виду удосконалення адміністрування податків та підвищення ефективності роботи всієї податкової системи [3], підвищується увага до доменних спорів. Все це лише додатково свідчить про те, що ми поступово так чи інакше починаємо активно використовувати “павутину” у здійсненні діяльності практично на будьякому рівні, однак до сих пір не маємо чіткості в контексті специфіки захисту свого права, якщо стали учасниками подібних правочинів.

Специфіка та особливості інтернет-відносин починають формуватись ще на етапі питання про визначення Інтернету як об’єкта чи суб’єкта правочинів. Питання є доволі спірним та неоднозначним, однак, на нашу думку, конкретного вирішення не має, бо для користувачів Інтернет необхідно розуміти як середовище для здійснення певних дій, виконання функцій, а для структур, які можуть мати певний владний вплив над мережею, змінювати характеристики підключення, певним чином впливати на мережу в технічному аспекті – Інтернет є об’єктом. Ситуація, за якої “всесвітню павутину” можна вважати суб’єктом правовідносин виокремити просто неможливо.

© Горкуша М.Ю., 2012 Характеризуючи деталі окремих особливостей інтернет-відносин, що допоможуть зрозуміти існуючі проблеми цивільного процесу в даній сфері, вважаємо необхідним зупинитись на класифікації специфічних аспектів у цьому питанні російського вченогопроцесуаліста Незнамова Андрія Володимировича, який, у своєму дисертаційному дослідженні виділяє наступні категорії:

– суб’єкт правовідносин;

– доменні імена;

– суб’єктний склад;

– технічна особливість [4, с. 32].

В даному випадку, визначений перелік є важливим через те, що встановлення суб’єкта правовідносин (сторони) необхідне для складання позову та звернення до суду. За допомогою доменного імені можна визначити власника веб-ресурсу (наприклад, власника інтернет-магазину), однак, специфіка реєстрації доменних імен може й створити ситуацію за якої власником веб-адреси сайту й керівником організації, якій присвячено сайт можуть бути різні особи. Визначення суб’єктного складу та закріплення можливими засобами, важливе для встановлення самого спору та конкретизації дій, з приводу яких він виник. Технічні ж особливості регламентують аспект використання апаратних та програмних засобів як для здійснення правовідносин, що відбулись і з приводу яких виник спір, так і для ознайомлення з доказами сторін, іншими фактами, які можуть встановлювати окремі обставини справи.

Говорячи більш детально про специфіку “електронних правовідносин”, що можуть породжувати інтернет-спір, слід охарактеризувати думки, що склались з цього питання у доктрині.

Зокрема, на думку Н. А.

Дмитрика, можна сформувати наступний перелік особливостей правовідносин у мережі Інтернет, що мають юридичне значення:

– невизначеність місця розташування сторін, що обумовлює можливі проблеми з правом, яке необхідно застосувати, а також з реальним виконанням обов’язків;

– складність ідентифікації учасників правовідносин у мережі;

– залежність відносин між учасниками мережі від відносин з провайдерами інтернетпослуг;

– електронний характер документообігу в мережі, що обумовлює необхідність застосування спеціального програмного та апаратного забезпечення [4, c. 23].

Зазначені положення суттєво впливають на здійснення захисту права шляхом звернення до суду, адже неможливість визначити місце розташування сторони, відсутність інформації для її ідентифікації практично вже на початковій стадії унеможливлює не те що вирішення спору, а пред’явлення самого позову. Звісно, в мережі вже розроблений ряд заходів для такої ідентифікації особи, проте зловмисниками досить часто порушуються основні вимоги щодо реєстрації своєї діяльності в Інтернеті.

Змінність багатьох факторів ускладнює доказування тих чи інших обставин, а також робить досить важкою процедуру збору та забезпечення доказів і визначення їх належності та допустимості.

Складність застосування територіальних критеріїв, що впливають на визначення підсудності, до діяльності у мережі Інтернет полягає в тому, що суб’єкт, який здійснює комерційну діяльність в Інтернеті, може не мати ні торгового приміщення, ні офісу, ні складу, ні персоналу, і єдиними його ознаками, які зможуть виступати ідентифікаторами його діяльності, будуть адреса інтернет-сайту та веб-сервера [4, с. 26]. Проблемним є й правове регулювання виключних прав на адресу (доменне ім’я), яка ідентифікує інформаційний ресурс в мережі, й пов’язує його з правами на товарний знак та фірмову назву. Більш того, “специфіка мережі Інтернет проявляється в тому, що кожен інтернетресурс може відноситись до окремої території виключно за рахунок реєстрації доменного імені в конкретному сегменті мережі” [4, с. 31], а це, в свою чергу, може означати те, що реєстрація веб-сайту за ознакою доменного імені ще не значить фактичне його розташування в певному регіоні, що може бути визначений наперед в його адресі. Наприклад, можлива ситуація, коли певний веб-ресурс знаходиться у доменній зоні “.ru”, що робить умовну прив’язку до території Російської Федерації, а сам сервер, що обслуговує даний ресурс, розташовується в Україні, тим самим, породжуючи додаткову проблему визначення підсудності можливого спору.

Визначення суб’єктного складу відносин, пов’язаних з використанням мережі Інтернет, зумовлюється тим, що користувач входить в мережу завдяки діяльності самостійної особи, що надає такі інтернет-послуги – провайдера, доменне ім’я також реєструється самостійною третьою особою – реєстратором, до того ж самостійним суб’єктом є й власник самої адреси сайту, який власником самого сайту може не бути [4, с. 31]. В такому разі незрозумілим стає коло сторін, зокрема встановлення відповідача (співвідповідачів) та визначення третіх осіб, права та обов’язки яких може бути змінено при вирішенні спору.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тому коли виявиться, що діяльність окремого інтерент-ресурсу є нелегітимною, відповідачем необхідно визначати власника самого ресурсу, а третіми особами – власника інтернетадреси, власника веб-серверу, на якому розміщено ресурс та реєстратора, що зареєстрував відповідне доменне ім’я.

Судами беруться до уваги і функції, виконувані тими чи іншими організаціями в системі адміністрування доменів, і договірні або службові зв’язки між особами [3]. За таких обставин вирішальною є форма доказів, що будуть подаватись сторонами, а також посвідчення тих чи інших обставин, що мають істотне значення для справи та повинні бути досліджені й оцінені судом.

Проблеми виконання цивільно-процесуальних при розв’язанні інтернет-спорів, на нашу думку, можна вирішити застосувавши наступний комплекс змін та доповнень до вже існуючих заходів безпеки в Інтернет:

1) щодо проблеми анонімності сторін та їх ідентифікації – запровадити обов’язкову перевірку реєстраторами доменних імен (веб-адрес) даних сервісу “whois”, що використовуються для направлення запитів з приводу отримання інформації про реєстрацію доменного імені [5] до фактичного делегування веб-адреси клієнту, тим самим перевіряючи подану інформацію для реєстрації лише в контексті, чи може вона існувати (така інформація) в цілому, а не достовірність зазначених даних;

2) задля забезпечення прав власників торгових знаків на товари і послуги, елементи назв яких можуть використовуватись зловмисниками з метою реклами своєї продукції:

– створити сервіс з відслідковування ідентичних доменних імен, які можуть мати схожість з вже зареєстрованими товарними знаками/марками, й повідомляти власників виключних прав на відповідні назви чи позначення про виявленні співпадіння, насамперед покращить оперативність їх реагування на порушення своїх прав та вирішить проблему з фіксуванням такої схожості, бо сама система зможе повідомляти правовласника як у електронній так і у письмовій формі, з відповідно завіреним висновком про ідентичність, відомі дані про власника схожої веб-адреси;

– паралельно з положеннями Корпорації Інтернету з розподілу імен та адрес (ICANN), шляхом впровадження через національне законодавство, розробити компанією-власником домену “.ua” для веб-адрес в цьому та регіональних доменних зонах електронний реєстр вебсайтів на основі даних бази “whois” з подальшої можливістю роздрукування власником вебадреси відповідного посвідчення-витягу, яке б слугувало доказом наявності відповідних прав на зазначену в ньому адресу, і наявність якого (посвідчення) можна було б перевірити судом, шляхом звірення реєстраційного номеру посвідчення та запису про таку веб-адресу в реєстрі, повний доступ до якого мали б виключно реєстратори та суди, інші уповноважені на те установи. Виокремлення такого підходу спрощує можливість отримання документу, що засвідчував би відповідні права, а також полегшує саму доказовість зазначених даних;

– надати регіональним реєстраторам можливість самостійно врегульовувати доменні спори за правилами ICANN, за умови згоди обох сторін на подібний вид вирішення такого спору, однак залишити альтернативну можливість звернутися до суду;

3) з метою встановлення факту досягнення певних домовленостей, з яких виникають права та обов’язки сторін правовідносин – запровадити окрему службу “публічного протоколу”, за допомогою якого, при користуванні мережею, особа надавала б згоду на зняття інформації щодо свого перебування на окремих веб-ресурсах, а згодом, за необхідності, могла б отримати протокол-витяг своїх дій в Інтернет, а також засвідчені знімки з монітору щодо вчинених дій (згоди сторін на укладення договору, обговорення його умов) як підтвердження самого факту вступу в інтернет-правовідносини.

При цьому особи, які би брали участь у таких правовідносинах, попереджалися б про використання одним із учасників відносин такого протоколу і також підтверджували згодою участь в такій формі їх посвідчення, та отримували б доступ до такої інформації в частині дій, здійснених ними;

4) задля покращення ефективності та швидкості оцінки доказів судом – забезпечити можливість дослідження судом доказів, що мають виключено електронний характер, розробити системне забезпечення перевірки сертифікатів електронного підпису судом, та надавати відповідні матеріали виключно на основі їх попередньої реєстрації в базі Акредитованого центру сертифікації ключів та засвідчення їх підписом із посиленим сертифікатом; доповнити частину 1 статтю 111 Цивільного процесуального кодексу України пунктом 8 такої редакції: “зберігання наданих сторонами доказів, що мають електронну форму”, та пунктом 9: “перевірку сертифікатів, що підтверджують електронні підписи в наданих сторонами документах електронного документообігу”.

Висновки. Запропоновані нами заходи щодо покращення здійснення цивільного процесу у вирішенні інтернет-спорів створюють достатньо можливостей задля забезпечення якіснішої доказовості тих чи інших обставин, через те, що факт здійснення правочинів, які відбуваються у віртуальній площині, можна буде підтвердити у документарній формі, при чому декількома способами одночасно. До того ж, закріплення юридичних фактів у електронній та матеріальній формах надасть можливість у майбутньому перейти до електронного документообігу й у самих судах. У такому випадку кожна із сторін, маючи відповідний доступ, безперешкодно зможе ознайомитись з матеріалами справи, а будь-які зміни в першоджерелі будуть синхронізовані з даними, для ознайомлення з якими відповідні особи отримали такий доступ.

Список використаних джерел Цивільний процесуальний кодекс України: станом на 14.04.2012 року 1.

[Електронний ресурс] // Верховна Рада України. Законодавство України [сайт]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1618-15. – Назва з екрану.

Камінська Л. Б. Проблеми наближення правового регулювання електронної 2.

комерції в Україні до європейського законодавства [Електронний ресурс] / Л. Б.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ О. Х. Юлдашев МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: теоретичні та прикладні аспекти Київ ББК 67.312. Ю31 Рецензенти: О. В. Дзера, д р юрид. наук, проф. В. М. Коссак, д р юрид. наук, проф. Л. Д. Тимченко, д р юрид. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 3 від 30.03.04) Схвалено на засіданні відділення юридичних наук Української академії наук (протокол № 2 від 20.05.04) Юлдашев О. Х. Ю31 Міжнародне приватне...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Горголюк В.В. (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 28.04.2012 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публічне акціонерне товариство ЄВРОЦЕМЕНТ-УКРАЇНА 1.2....»

«ДО ПИТАННЯ ПРО ГАЛУЗЕВУ НАЛЕЖНІСТЬ МЕДИЧНОГО ПРАВА Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів УКРАЇНИ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СТРУКТУРІ МЕДИЧНОЇ І ЮРИДИЧНОЇ ОСВІТИ Волков В. Д., Дешко Л. М. Донецький національний університет Проблема галузевої належності медичного права України привертає до себе увагу великою теоретичною та практичною значимістю, оскільки, по-перше, віднесення тих чи інших правових норм до...»

«УКРАЇНА: ЗАПИТ НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В СЕКТОРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ У партнерстві: Звіт №: ACS4 УКРАЇНА: ЗАПИТ НА ЕФЕКТИВНЕ УПРАВЛІННЯ В СЕКТОРІ ВОДОПОСТАЧАННЯ Світовий банк Віддід міського розвитку, водопостачання, водовідведення та управління ризиками Європа та Центральна Азія УДК 628.1:338.46](477) ББК 65.9(4Укр)4 У4 Авторський колектив: Т. Сулухіа, С. Георгієва, О. Даниленко, А. Бабак, К. Сафіуліна, С. Дахан, К. Турк, Б. Котлеар, О. Балабушко Оглядачі-експерти: П. Сааведра, К. Ван Ден Берг, Г....»

«КОНВЕНЦІЯ 71 Конвенція про пенсії морякам 1 Генеральна конференція Міжнародної організації праці, що скликана в Сіетлі Адміністративною радою Міжнародного бюро праці та зібралася 6 червня 1946 року на свою двадцять восьму сесію, ухваливши прийняти ряд пропозицій стосовно пенсій морякам, що є частиною другого пункту порядку денного сесії, вирішивши надати цим пропозиціям форми міжнародної конвенції, ухвалює цього двадцять восьмого дня червня місяця тисяча дев’ятсот сорок шостого року...»

«Никифор КАРПОВ, Артем ШТАНЬКО, Накладення грошового стягнення на учасників кримінального провадження (діагностика проблеми), с. 70–78 професор кафедри кримінального процесу головний науковий співробітник Національної академії внутрішніх справ, відділу досліджень проблем доктор юридичних наук, професор кримінального провадження Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України, юрист 1 класу, кандидат юридичних наук УДК 343.13 НАКЛАДЕННЯ ГРОШОВОГО СТЯГНЕННЯ НА УЧАСНИКІВ...»

«Жінка під покровом ісламу Д-р Абдур-Рахман аш-Шиха Жінка під покровом ісламу Жінка під покровом ісламу Д-р Абдур-Рахман аш-Шиха переклад EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Мухаммада аль-Гарбі & Жінка під покровом ісламу Абдур-Рахман аш-Шиха переклад: EUROPEAN ISLAMIC RESEARCH CENTER (EIRC) & Мухаммада аль-Гарбі Перевірка: Svyripa Olga Lustikova Anna Aleksandrovna Armen Nalbandyan © Усі права на книгу належать автору. Автор дозволяє передруковувати або перевидавати цю роботу, якщо метою...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Пожежна техніка УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧНІ АЕРОЗОЛЬНОГО ПОЖЕЖОГАСІННЯ Проектування, монтування та експлуатування БЗ № 11– 2005/831 Технічні вимоги ДСТУ 4490:2005 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ 4490:2005 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Український науково-дослідний інститут пожежної безпеки МНС України, Всеукраїнська громадська організація «Український Союз виробників протипожежної продукції та послуг» РОЗРОБНИКИ: О. Сізіков, канд. техн. наук (керівник...»

«Список робіт, що надійшли на електронну адресу conference2011@ukr.net, для участі у міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання державотворення в Україні». З 21 березня по 25 березня 2011 року на кафедрах юридичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка проводиться конкурсний відбір тез доповідей учасників конференції. Перелік кращих робіт затверджується для публікації на Вченій Раді юридичного факультету і тези доповідей передаються в друк....»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ВИРОБИ ХЛІБОБУЛОЧНІ ЗДОБНІ Загальні технічні умови ДСТУ-П 4585:200 БЗ № 1– 2006/7 Видання офіційне Київ ДЕРЖСПОЖИВСТАНДАРТ УКРАЇНИ ДСТУ-П 4585:2006 ПЕРЕДМОВА 1 РОЗРОБЛЕНО: Центральна виробничо-технологічна лабораторія Укрхлібпрому (ЦВТЛ Укрхлібпрому) РОЗРОБНИКИ: Л. Гуленко, Л. Абрамова, Л. Деркач, Н. Карнаух, Н. Агаркова (ВАТ «Київхліб»), Л. Яловенко, канд. мед. наук (ВАТ «Київхліб») 2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Держспоживстандарту України від 23 серпня...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»