WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Правлiння Пономарьов Андрiй Вiкторович

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП..

Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМIТНИЙ КОМБIНАТ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 00191856

1.4. Місцезнаходження емітента 85740 Донецька область Волноваський м. Докучаєвськ Тельмана, 2

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (06275) 3-40-45 (062) 332-08-84

1.6. Електронна поштова адреса емітента dfdk@dfdk.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 18.04.2012

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Дата

2.2. Річна інформація опублікована у 72 Бюлетень. Цiннi папери України 19.04.2012 номер та найменування офіційного друкованого видання Дата

2.3. Повідомлення 28.04.2012 dfdk.com.ua розміщено на сторінці (адреса сторінки в мережі Інтернет) Дата Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

–  –  –

Роздiл 1 "Iнформацiя про органи управлiння" не заповнювався, оскiльки згiдно до п.п.1.5. Роздiлу V "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затвердженого рiшенням ДКЦБФР №1591, цей пункт не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

Роздiл 9 "Iнформацiя про облiгацiї" не заповнюється, оскiльки станом на кiнець року Товариство не має непогашених облiгацiй.

Дата погашення облiгацiй 15/12/2011р. Свiдоцтва про реєстрацiю випуску облiгацiй серiї А вiд 24/10/2006р. №653/2/06 та серiї В вiд 24/10/2006р. №654/2/06 скасованi ДКЦПiФР 19/01/2012р.

"Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск таких цiнних паперiв.

"Iнформацiя про похiднi цiннi папери", не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск похiдних цiнних паперiв.

"Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду.

"Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв" не заповнюється, оскiльки акцiї Товариства iснують в бездокументарнiй формi, а сертифiкати облiгацiй анульованi в зв'язку iз погашенням облiгацiй 15\12\2011р. згiдно до Меморандуму про розмiщення.

Роздiл 12 "Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск боргових цiнних паперiв, забезпечених гарантiями третїх осiб.

Роздiли з 15 по 24 Змiсту: "Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй", "Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття", "Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття", "Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв", "Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв", "Основнi вiдомостi про ФОН", "Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН", "Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН", "Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН", "Правила ФОН" не заповнюються, оскiльки емiтент не здiйснював випуск iпотечних сертифiкатiв, iпотечних облiгацiй, сертифiкатiв ФОН.

Роздiл 28 "Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi", не заповнюється, оскiльки емiтент не складає звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Роздiл 29 "Звiт про стан об'єкта нерухомостi" не заповнюється, оскiльки емiтент не здiйснював випуск цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi.

3. Основні відомості про емітента 3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента 3.1.1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСОДОЛОМIТНИЙ КОМБIНАТ"

3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПРАТ "ДФДК" 3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство 3.1.4. Район Волноваський 3.1.5. Поштовий індекс 3.1.6. Населений пункт м. Докучаєвськ 3.1.7. Вулиця, будинок Тельмана, 2 3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента 3.2.1. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію А00 № 610142 3.2.2. Дата державної реєстрації 19.07.2000 3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Докучаєвської мiської ради 3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)

3.3. Банки, що обслуговують емітента 3.3.1. Найменування банку (філії відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті вiддiлення №15 ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк 3.3.2. МФО Банку 3.3.3. Поточний рахунок 3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті вiддiлення №15 ПАТ "ПУМБ" м.Донецьк 3.3.5. МФО Банку 3.3.6. Поточний рахунок

3.4. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та код за КВЕД 14.12.0, ДОБУВАННЯ ВАПНЯКУ, ГIПСУ ТА КРЕЙДИ 14.11.0, ДОБУВАННЯ ДЕКОРАТИВНОГО ТА БУДIВЕЛЬНОГО КАМЕНЮ 45.21.1, БУДIВНИЦТВО БУДIВЕЛЬ

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств Асоцiацiя "Укррудпром", 50000, Днiпропетровська обл., м.Кривий Рiг, вул.К.Маркса, 1 Асоцiацiя "Укррудпром" створена в серпнi 2004 р. У її склад входять наступнi акцiонернi товариства "КЖРК", "ППП "Кривбасвибухпром", "ЦГОК", "Iнгок", "Севгок", "ДФДК", "Новотроїцьке рудоуправлiння", "Балаклавське рудоуправлiння їм. Горького".

Метою асоцiацiї є координацiя господарської дiяльностi учасникiв i виконання визначених видiв робiт. Засновники дiють на ринках руди залiзної неагломерованої, концентрату, окатишiв залiзорудних, вапняку металургiйного, пiдривних робiт.

Основнi напрямки роботи Асоцiацiї "Укррудпром":

1. Монiторинг, розробка пропозицiй по внесенню змiн до дiючого законодавства та супроводження проектiв законодавчих i нормативних актiв у державних органах.

2. Розробка та впровадження галузевих положень, стандартiв, методичних рекомендацiй та нормативiв.

3. Розроблення та виконання заходiв щодо лiквiдацiї негативних екологiчних наслiдкiв дiяльностi гiрничорудних пiдприємств.

4. Розробка та виконання державних i галузевих програм, програм роботи Асоцiацiї "Укррудпром" i iнформацiйне забезпечення учасникiв.

5. Органiзацiйно-технiчнi заходи (розробка, органiзацiя погодження документiв та затвердження документiв, пов'язаних взаємодiями Учасникiв в межах Асоцiацiї, а також iншими суб'єктами господарювання, державними органами)

6. Додатковi заходи, якi не передбаченi перелiком основних напрямкiв, але виконуються на замовлення пiдприємств.

Основною позицiєю ПРАТ"ДФДК" в Асоцiацiї "Укррудпром" є членство з метою отримання допомоги по вирiшенню питань, вказаних в основних напрямках дiяльностi Асоцiацiї.

Участь в об'єднаннi здiйснюється на добровiльних началах. Термiн участi пiдприємства в Асоцiацiї не обмежений нiякими умовами.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об’єднань підприємств

–  –  –

* не обов'язково для заповнення 5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці За 2011 рiк середньооблiкова кiлькiсть штатних працiвникiв склала 3072 осiб (що у порiвняннi до попереднього року менше на 30 осiб або 1%), у т.ч. працiвникiв основної дiяльностi 2751 осiб. Зниження кiлькостi працiвникiв пояснюється плиннiстю кадрiв.

За сумiсництвом на комбiнатi працює 7 осiб.

за цивiльно-правовими договорами 8 осiб.

На комбiнатi високий рiвень працiвникiв, що не мають рiвних умов конкуренцiї на ринку працi.

Кiлькiсть цiєї категорiї працiвникiв на 01.01.2012 р. склала 1311 особи.

Питома вага цiєї категорiї працiвникiв у загальнiй кiлькостi складає 41,8% у тому числi:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


iнвалiди 4,7 %, молодь (15-24 рокiв) 9,2 %, жiнки, яким надається вiдпустка по догляду за дитиною до 3,6 рокiв 2,2 %, працюючi жiнки, що мають дiтей у вiцi до 6 рокiв 6,8%, працiвники пенсiйного вiку 18,4 %.

Фонд оплати працi (ФОП) за 2011 рiк склав 129032,9тис.грн., у порiвняннi з попереднiм роком вiн збiльшився на 18,9 %.

Питома вага у ФОП:

- основної зарплати - 60,2 %,

- додаткової зарплати - 38,6 %,

- iншi заохочувальнi та компенсацiйнi виплати - 1,2 %.

Зростання фонду оплати працi вiдбулося у зв'язку з збiльшенням окладiв з 01.06.2011р. у середньому на 14,6%; збiльшенням розмiру премiювання на 3,0% (20,9 % у 2011 р., 17,9 % у 2010 р.).

Середньомiсячна зарплата 1-го працiвника в еквiвалентi повної зайнятостi у 2011 р. склала 3630,2 грн. (+ 601,6 грн., або + 19,9 % у порiвняннi до попереднього року). Середньомiсячна зарплата 1-го працiвника зросла за рахунок збiльшення окладiв з 01.06.2011р. у середньому на 14,6 % та росту виробничої премiї на 3,0%.

Мiнiмальна зарплата 1-го працiвника на комбiнатi на 01.01.2012 р. склала 1325грн.

Мiнiмальний оклад працiвника 1-го розряду на 01.01.2012 р. склав 1219грн. у 70 робiтникiв, що складає 2,3 % вiд загальної чисельностi по комбiнату.

Одним iз прiоритетних напрямкiв у дiяльностi є кадрова полiтика, зокрема, тiснi взаємозв'язки з навчальними закладами гiрського напрямку, а саме з Докучаєвським гiрським технiкумом i Нацiональною гiрською академiєю, що забезпечують пiдприємство багато рокiв молодими фахiвцями.

При комбiнатi створений учбовий пункт, на якому проходять перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацiї трудящi. Система виробничого навчання робiтникiв комбiнату передбачає визначення на основi заявок цехiв потреби комбiнату в пiдготовцi, перепiдготовцi i пiдвищеннi квалiфiкацiї трудящих i складаннi планiв проведення учбових курсiв у цих напрямках щороку.

6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

Щодо кожної посадової особи зазначаються:

6.1.1. Посада Голова Правлiння 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пономарьов Андрiй Вiкторович 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи ВА 542833 03.06.1997 Докучаєвським МВ УМВС у Донецькiй областi 6.1.4. Рік народження** 6.1.5. Освіта** Днiпропетровський гiрничий iн-т, факультет "Технологiя i комплексна механiзацiя родовищ корисних копалин", кандидат технiчних наук 6.1.6. Стаж керівної роботи (років)** 6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Голова Правлiння ВАТ "ДФДК" 6.1.8. Опис Згiдно до рiшення загальних зборiв вiд 29/03/2011р. посадова особа переобрана на посаду.

Посадова особа судимостей за корисливi чи посадовi злочини не має.

Протягом трудової дiяльностi обiймав наступнi посади:

Докучаєвський флюсо-доломiтний комбiнат: диспетчер, гiрничий майстер Доломiтного кар'єру, начальник Стильського кар'єру, начальник Схiдного кар'єру, начальник Стильського кар'єру, заступник директора з комерцiйних питань, тимчасово виконуючий обов'язок директора, директор ДФДК, виконуючий обов'язки Голови Правлiння ВАТ "ДФДК", Голова правлiння ВАТ "ДФДК", Генеральний директор ВАТ"ДФДК", Голова Правлiння ВАТ"ДФДК", Голова Правлiння ПРАТ"ДФДК" Загальний трудовий стаж 32 рокiв.

Посади на iнших пiдприємствах не обiймає.

Iнформацiя щодо розмiру виплачених винагород за виконання обов'язкiв Голови Правлiння не наводиться, оскiльки Посадова особа не дала згоди на розголошування вiдомостей про розмiр винагороди.

Голова Правлiння або особа, що виконує обов'язки Голови Правлiння, здiйснює функцiї, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства згiдно до законодавства України та укладеного з ним трудового договору (контракту), у тому числi:

-скликає засiдання Правлiння;

-головує на засiданнях Правлiння;

органiзовує пiдготовку питань до розгляду на засiданнях Правлiння; органiзовує ведення протоколу на засiданнях Правлiння;

-затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звiльняє працiвникiв при необхiдностi вносить змiни до складу структурних пiдроздiлiв в межах затвердженої Наглядовою радою структури;

передає в оренду майно Товариства, балансова вартiсть якого складає менше 5000000,00 гривень (п'яти мiльйонiв гривень);

- придбає, вiдчужує або списує з балансу Товариства необоротнi активи ( в т.ч. основнi засоби), якi мають ринкову вартiсть, менше 5 000 000,00 (п'яти мiльйонiв) гривень за однiєю операцiєю або загальна вартiсть таких операцiй не перевищує 15 000 000 (п'ятнадцять мiльйонiв) гривень на календарний рiк, або еквiвалент зазначених сум в iншiй валютi за курсом НБУ на дату вчинення кожного правочину;

- представляє Правлiння у взаємовiдносинах з iншими органами управлiння та контролю Товариства;

забезпечує виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв, Наглядової ради, Правлiння, норм чинного законодавства, цього Статуту, внутрiшнiх нормативних актiв Товариства;

органiзовує виконання планiв дiяльностi Товариства, виконання Товариством зобов'язань перед державою i контрагентами за господарськими договорами, вимог по охоронi працi та технiки безпеки, вимог щодо охорони навколишнього природного середовища;

органiзовує збереження майна Товариства i його належне використання;

- органiзовує ведення в Товариствi бухгалтерського облiку та статистичної звiтностi;

- виконує iншi повноваження, покладенi на нього як на керiвника пiдприємства чинним законодавством, Загальними зборами акцiонерiв чи Наглядовою радою Товариства;

- представляє Товариство у взаємовiдносинах з юридичними i фiзичними особами, державними та iншими органами i органiзацiями, у судi, господарському i третейському судi, в iнших судових установах;

- укладає цивiльно-правовi угоди з правом їх пiдпису у межах, встановлених законодавством України, цим Статутом та внутрiшнiми нормативними актами Товариства;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 17 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ КАФЕДРА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЛАН-КОНСПЕКТ ПРОВЕДЕННЯ ЛЕКЦІЙНОГО ЗАНЯТТЯ з теми № 1 “Загальні засади та принципи організації функціонування центральних та місцевих органів поліції” з навчальної дисципліни “Організація діяльності поліції (міліції) зарубіжних країн” Категорія слухачів: курсанти 2 години Кількість годин: набути та розширити теоретичні знання по темі: “Загальні НАВЧАЛЬНА засади та принципи...»

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Палкiн С.А. ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП. Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування...»

«Принтер HP LaserJet P2050 Series Посібник користувача Авторське право та ліцензія Перелік товарних знаків © 2008 Copyright Hewlett-Packard Adobe®, Acrobat® і PostScript® є Development Company, L.P. зареєстрованим товарним знаком Adobe Systems Incorporated. Заборонено відтворення, адаптація чи переклад без попереднього письмового Intel® Core™ є торговою маркою Intel дозволу, окрім випадків, дозволених Corporation у США та в інших країнах/ згідно законів про авторські права. регіонах. Подана у...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Затверджено на засіданні кафедри адміністративного та фінансового права від « » _2012 р. протокол № _ Завідувач кафедри д.ю.н. Заверуха І.Б. «АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО» Плани практичних занять по спецкурсу для студентів 5 курсу Автори: доц.Ткач Г.Й., доц.Янюк Н.В. Львів – 2012 Законодавство, навчальні підручники і посібники, спеціальна література 1. Конституція України. – К., 2006....»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “ПРОфІЛАкТИкА ПРАВОПОРУшЕНь” (для бакалаврів) Київ ДП«Видавничийдім«Персонал» Підготовленопрофесоромкафедриправоохоронноїдіяльності Г.С.Семаковим Затвердженоназасіданнікафедриправоохоронноїдіяльності (протокол№6від29.02.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Семаков Г. С. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ О. Х. Юлдашев МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО: теоретичні та прикладні аспекти Київ ББК 67.312. Ю31 Рецензенти: О. В. Дзера, д р юрид. наук, проф. В. М. Коссак, д р юрид. наук, проф. Л. Д. Тимченко, д р юрид. наук, проф. Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом (протокол № 3 від 30.03.04) Схвалено на засіданні відділення юридичних наук Української академії наук (протокол № 2 від 20.05.04) Юлдашев О. Х. Ю31 Міжнародне приватне...»

«Доповіді Європейського комітету у запобіганні катуванням чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (візити 2002 та 2005 років) та відповіді уряду України на доповіді КЗК ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67.9(4Укр) Д 48 Художник-­оформлювач Б.Є. Захаров Здійснено в рамках проекту за підтримки Національного фонду демократії (США) Доповіді Європейського комітету у запобіганні катуванням Д 68 чи нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню (візити...»

«Методичні рекомендації для адвокатів щодо здійснення захисту, гарантованого державою Дії захисника при затриманні особи за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення Авторський колектив: адвокати Ірина Вань, Андрій Вишневський (загальна редакція), Роман Мартиновський (керівник авторського колективу), Тетяна Сівак, Наталія Стьопіна Відповідальні за випуск: Антоніна Бондаренко та Микола Сіома (с) І. Вань, А. Вишневський, Р. Мартиновський, Т. Сівак, Н. Стьопіна, (с) Координаційний центр з...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2010. – №1 УДК 343.13 (477) Л. М. Лобойко доктор юридичних наук, доцент, (начальник кафедри кримінального процесу Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ) ПРИНЦИП НАУКОВОЇ ОБҐРУНТОВАНОСТІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Реформування кримінальнопроцесуального законодавства...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шолига Збiгнев Кшиштоф (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 24.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Страхова компанiя ПЗУ Україна...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»