WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне ...»

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність електронної та паперової

форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в

загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор Семенкова Т.В.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

МП

28.07.2014

(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Енергополь-Україна"

2. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство

3. Місцезнаходження 04201 м. Київ, вул. Кондратюка, 1

4. Код за ЄДРПОУ

5. Міжміський код та телефон, факс (044) 430-47-20, (044) 204-33-42

6. Електронна поштова адреса secretar@energopol-ukraine.com ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.07.2014 (дата)

2. Повідомлення 140 Бюлетень "Бюлетень. Цiннi папери України" 30.07.2014 опубліковано у (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата) http://www.energop olukraine.com/about/i

3. Повідомлення розміщено на сторінці nfo/ в мережі Інтернет 29.07.2014 (адреса сторінки) (дата) Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу Сума цінних Кількість цінних Дата прийняття паперів, що Частка від статутного капіталу № з/п Вид цінних паперів, що розміщуються паперів, що рішення розміщуються (у відсотках)

–  –  –

1 25.07.2014 Облігація підприємства цільова 2 596 537 225 898,719 92924,19

Зміст інформації:

Дата прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу, та назва органу, що прийняв таке рішення: 25.07.2014 р., загальні збори акціонерів;

Вид, тип, кількість та сума цінних паперів: іменні, цільові, забезпечені облігації серій А-4, B-4, C-4, D-4, E-4, F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, UV-4, бездокументарна форма існування, загальна кількість облігацій становить 2 596 537 (два мільйона п'ятсот дев'яносто шість тисяч п'ятсот тридцять сім) шт., загальна номінальна вартість облігацій становить - 225898719,00 (двісті двадцять п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч сімсот дев'ятнадцять) грн.; спосіб їх розміщення - публічний;

порядок здійснення такого розміщення - самостійно через фондову біржу;

Співвідношення (у відсотках) суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів), на яку вони розміщуються, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення: 92924,19 %.

Співвідношення (у відсотках) загальної суми цінних паперів (крім інвестиційних сертифікатів) емітента, які знаходяться в обігу, до розміру статутного капіталу емітента на дату прийняття цього рішення - в обігу знаходяться акції товариства 100 % та в обігу знаходяться облігації серій А-3, B-3, C-3, D-3, E-3, F-3, G-3, I-3, J-3, K-3, L-3, N-3, O-3, P-3, Sнформація про права, які отримують інвестори в цінні папери, що розміщуються: при погашенні облігацій, за наявністю чинного Договору резервування об'єкту нерухомості, отримати у власність відповідну кількість квадратних метрів в об'єкті нерухомості квартири загальної площі згідно серії та кількості облігацій:одна облігація серії А-4, B-4, C-4, DE-4, F-4, G-4, H-4, I-4, J-4, K-4, L-4, M-4, N-4, O-4, P-4, Q-4, R-4, S-4, T-4, U-4, V-4 надає право на отримання 0,01 (однієї сотої) квадратного метру загальної площі обраної квартири у третій черзі будівництва - другого пускового комплексу (будинок №4) житлово-офісного комплексу з об'єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом за адресою - м. Київ, вул. Юрія Кондратюка, 1 у Оболонському районі м. Києва;

- у випадку невиконання Емітентом будь-яких зобов'язань за облігаціями, вимагати від гаранта виконати такі зобов'язання у визначеному в проспекті емісії облігацій порядку;

- інші права, встановлені проспектом емісії облігацій, чинним законодавством та Договором резервування об'єкту нерухомості. Власники облігацій не мають права брати участь в управлінні Емітентом;

Спосіб оплати цінних паперів: оплата за облігації здійснюється в національній валюті України (гривні);

Мета розміщення цінних паперів, а також напрями використання отриманих коштів: метою використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій у розмірі 225 898 719,00 (двісті двадцять п'ять мільйонів вісімсот дев'яносто вісім тисяч сімсот дев'ятнадцять) грн., є фінансування третьої черги будівництва - другого пускового комплексу (будинок №4) житлово-офісного комплексу з об'єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом за адресою: вул. Юрія Кондратюка, 1 у Оболонському районі м. Києва відповідно до умов емісії. Загальна площа третьої черги будівництва - другого пускового комплексу(будинок №4) житлово-офісного комплексу з об'єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом становить 36 789,15 кв м., квартири - загальною площею 25 965,37 кв.м., місця загального користування загальною площею 10 823,78 кв.м. Кількість квартир третьої черги будівництва- другого пускового комплексу(будинок№4) в житлово-офісному комплексі з об'єктами соціальнопобутового, торговельного призначення та підземним паркінгом становить 326 шт. Будівництво здійснюється на земельній ділянці загальною площею 47 939 кв м. Цільове призначення - для будівництва житлово-офісного комплексу з об'єктами соціально-побутового, торговельного призначення та підземним паркінгом; кадастровий номер 8000000000:78:137:0015. Земельна ділянка відведена ПрАТ "Енергополь-Україна"- на підставі Рішень Київської міської ради від 30.11.2000 року № 90/1067, від 02.04. 2009 року № 214/1270 та від 18.06.2009 року № 744/1800. Договір оренди земельної ділянки від 22.07.2009 року та Акт приймання-передачі земельної ділянки від 22.07.2009 року зареєстровано Головним управлінням земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської державної адміністрації), про що зроблено запис від "22" липня 2009 року за № 78у книзі записів державної реєстрації договорів.

Прізвище, ім'я та по батькові членів уповноваженого органу, що прийняв рішення про розміщення цінних паперів, які придбали або планують придбати цінні папери, що розміщуються, наводиться кількість цінних паперів, які планується придбати або вже придбані зазначеними особами: інформація на дату розкриття повідомлення відсутня;

Інформація щодо можливості конвертації цінних паперів: не передбачено.

Інша суттєва інформація відповідно до проспекту емісії - не має. 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВИ І ПРАВА Збірник наукових праць Випуск 52 Одеса «Юридична література» ББК 67(4Укр)я43 А 437 УДК 340(477)10 У збірнику містяться статті, підготовлені вченими Одеської національної юридичної академії — фахівцями у сфері трудового права, права соціального забезпечення, екологічного, аграрного та земельного права. Р я д статей присвячено новітнім напрямкам правового розвитку українського права....»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ СЛІДЧИХ І КРИМІНАЛІСТІВ АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКСПЕРТОЛОГІЇ Матеріали круглого столу (25 січня 2011 року) Київ 2012 УДК 343.985 ББК 67.52 (я 43) Актуальні проблеми експертології: збірник матеріалів круглого столу. – Київ: Навчально-науковий інститут підготовки слідчих і криміналістів Національної академії внутрішніх справ, 2012. – 228 с. На круглому столі обговорені актуальні теоретичні...»

«Юліян Шпол ЗОЛОТІ ЛИСЕНЯТА Електронна бібліотека української літератури Юліан Шпол. Золоті лисенята 2 Юліян Шпол (псевдонім Михайла Ялового). Золоті лисенята. 1928. Набір: Ростислав Мельників, Олександр Ушкалов Електроне форматування: Максим Тарнавсыкий Текст звірено із виданням: Шпол Юліан. Золоті лисенята. — Харків, 1929. — 268 с. Правопис автора збережено. В тексті синім чорнилом позначено сторінки оригінального видання 1929 року. Електронна бібліотека української літератури Юліан Шпол....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 343.1 Т. О. Лоскутов кандидат юридичних наук (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) ПРЕДМЕТ І ТИПИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ У схваленій у 2006 році Концепції вдосконалення судівництва для утвердження справедливого суду в Україні відповідно до європейських стандартів зазначено, що справедливе судочинство та належний захист прав і свобод людини можливі лише за наявності...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Халлер Мартiн Йоханнес (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 11.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Фрутiка 2. Організаційно-правова форма...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»