WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 51 |

«НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для слухачів 4-А курсу (термін навчання - 3 роки, державне замовлення) Київ – 2013 ББКХ Н156 Матеріали підготували: Цивільне право (ч.2) - нач. кафедри, ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ

МАТЕРІАЛИ

для слухачів 4-А курсу

(термін навчання - 3 роки, державне замовлення)

Київ – 2013

ББКХ

Н156

Матеріали підготували:

Цивільне право (ч.2) - нач. кафедри, д.ю.н., проф. Заіка Ю.О.

Сімейне право - к.ю.н., доцент Чурпіта Г.В.

Кримінальне право (ч.2) - к.ю.н., доцент Кузнецов В.В.

Адміністративно-деліктне - професор Лошицький М.В.

право Кримінальний процес - к.ю.н., доцент Степанов О.С.

- заст. начальника кафедри, Цивільний процес д.ю.н. Бичкова С.С.

Юридичне нормопроектування - к.ю.н., доцент Красницька А.В.

Судова психіатрія - к.м.н., доцент Несен О.О.

Житлове право - к.ю.н., доцент Шаповал Л.І.

Судова бухгалтерія - к.е.н., доцент Островерх Л.Л.

Криміналістика (ч.1) - заст. начальника кафедри, к.ю.н., доцент Пясковський В.В.

Трудове право - к.ю.н, доцент Іванов Ю.Ф.

Господарське право - заст. начальника кафедри, к.ю.н., доцент Павлов Д.М.

Кримінологія - к.ю.н., доцент Расюк Е.В.

ст. викладач, к.ю.н. Микитчик А.В.

Кримінально-виконавче право - к.ю.н. Микитчик А.В.

Спеціальна техніка - к.ю.н., с.н.с. Кобець М.В.

Адміністративне судочинство - професор Лошицький М.В.

Кримінально-процесуальне - к.ю.н., доцент Степанов О.С.

доказування Оперативно-розшукова - к.ю.н. Конюшков А.А.

діяльність Адміністративна діяльність - к.ю.н., доцент Варивода В.І.

Складання кримінально- - к.ю.н., доцент Хабло О.Ю.

процесуальних документів За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В.

Н156 Навчально-методичні матеріали для слухачів 4-А курсу / [уклад.:

Заіка Ю.О., Чурпіта Г.В., Кузнецов В.В., Лошицький М.В. та ін.]; За редакцією кандидата юридичних наук, доцента Опалинського Ю.В. – К.

:

Національна академія внутрішніх справ, 2013 – 343 с.

ББКХ Національна академія внутрішніх справ, 2013 ВИТЯГ з навчального плану для слухачів 4-А курсу (термін навчання - 3 роки, державне замовлення) Передбачено годин Форма № Письмові П

–  –  –

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО (Ч.2) В сучасних умовах значно зростає роль цивільного права як основного регулятора майнових відносин. Цивільне право – одна з найскладніших навчальних дисциплін, які вивчаються у вищих навчальних закладах юридичного профілю. Слухачі повинні орієнтуватися у великому масиві цивільно-правових актів, слідкувати за змінами в законодавстві в той же час, великий обсяг навчального і нормативного матеріалу, складність теоретичних конструкцій, відсутність єдності судової практики з окремих питань не повинні бентежити слухача.

Основною нормативною базою курсу цивільного права є Конституція України, а також Цивільний кодекс України оскільки саме кодифікаційні акти становлять той фундамент, на якому будується цивільне законодавство. Вони упорядковують нормативно-правовий масив, усувають колізії, уніфікують понятійний апарат, забезпечують єдність термінологічного оформлення актів цивільного законодавства.

Проте сучасний курс цивільного права орієнтує слухача не лише на коментування законодавства та його аналіз, а передусім на засвоєння основних положень цивілістичної науки. Необхідно виходити з того, що цивільне право є фундаментальною юридичною дисципліною і основою викладання дисципліни повинні бути не лише конкретні норми закону, а, перш за все, основні цивілістичні поняття та конструкції, способи та форми їх практичного використання.

За цих умов набуті ними знання ніколи не застаріють і при прийнятті нових нормативних актів, оскільки предметом вивчення є правознавство, а не окремі акти законознавства.

Мета дисципліни: досягнення всебічного глибокого розуміння слухачами природи і суті цивільно-правових відносин, підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих спеціалістів із всебічним знанням цивільного права.

Основними завданнями вивчення курсу цивільного права є:

глибоке засвоєння сутності цивілістичних категорій, цивільно-правових інститутів та конструкцій;

вміння вільно орієнтуватися в масиві нормативних актів, які регулюють майнові та особисті немайнові відносини;

розуміння сучасних тенденцій розвитку цивільно-правового регулювання суспільних відносин.

Згідно з програмою курсу в частині другій цивільного права вивчаються основні види договірних та недоговірних зобовязань.

Норми зобовязального права за своїм змістом, обсягом та значенням виходять за межі звичного уявлення про цивільно-правовий інститут, а саме зобовязальне право являє собою окрему структуровану систему і тому є фактично підгалуззю цивільного права.

Слухачі повинні чітко засвоїти цивілістичний інструментарій, вміти самостійно аналізувати його законодавче оформлення, володіти навичками практичного використання цивільно-правових засобів.

При опануванні основних договірних інститутів Особливої частини, слухач повинен звернути увагу передусім на необхідність надати загальну юридичну характеристику договору, який вивчається, а також визначити:

істотні умови договору; особливості субєктного складу;

форму договору;

порядок укладання договору та підстави дострокового розірвання;

межі відповідності контрагентів за невиконання договірних зобовязань.

Вивчаючи недоговірні зобовязання, слухач повинен зясувати підстави їх виникнення, особливості конструкції відповідальності за заподіяну шкоду, вміти розмежовувати схожі цивільно-правові інститути зобовязального права.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ДИСЦИПЛІНИ

Договір – це домовленість двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміни або припинення цивільних прав та обовязків.

Зміст договору – становлять умови, визначені на розсуд сторін і погоджені ними, та умови, які є обовязковими відповідно до актів цивільного законодавства.

Односторонній договір – це договір, в якому одна сторона бере на себе обовязок перед другою стороною вчинити певні дії або утриматися від них, а друга сторона наділяється лише правом вимоги, без виникнення зустрічного обовязку щодо першої сторони.

Двосторонній договір – договір, в якому правами та обовязками наділені обидві сторони.

Публічний договір – договір, в якому одна сторона – підприємець – що взяла на себе обовязок здійснювати продаж товарів, виконання робіт або надання послуг кожному, хто до неї звернеться.

Іменний договір – це договір, модель якого прямо передбачена і закріплена безпосередньо в законодавстві.

Договір на користь третьої особи – договір, в якому боржник зобовязаний виконати свій обовязок на користь третьої особи, яка встановлена або не встановлена в договорі.

Договір приєднання – договір, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладено лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого договору в цілому.

Договір типовий – затверджена компетентним органом письмова форма договору із заздалегідь визначеними умовами.

Попередній договір – договір, сторони якого зобовязуються протягом певного строку (у певний термін) укласти договір в майбутньому (основний договір) на умовах, встановлених попереднім договором.

Зобовязальне право – це підгалузь цивільного права, що регулює однорідні договірні і недоговірні зобовязальні відносини.

Недоговірні зобовязання – зобовязання, які виникають і за відсутності укладеного договору на підставі визначених законом юридичних фактів.

–  –  –

Форма підсумкового контролю – екзамен.

ЛІТЕРАТУРА ДО ВСІХ ТЕМ

1. Господарський кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2013.

2. Закон України "Про порядок відшкодування шкоди, заподіяної громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду" // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 1. – С. 1.

3. Закон України " Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб" від 22 грудня 1995 р.// http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/493/95-%D0%B2%D1%80 4. Закон України "Про житловий фонд соціального призначення" від 12 січня 2006 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2006. – № 19. – Ст. 159. – Ст. 720.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Закон України "Про залізничний транспорт" // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 40. – C. 188.

6. Закон України "Про захист прав споживачів". – К.: Парламентське вид-во, 2013.

7. Закон України "Про приватизацію державного житлового фонду" від 19 червня 1992 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 36. – ст. 524.

8. Закон України "Про транспорт" // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 51. – С. 446.

9. Закон України "Про трубопровідний транспорт" // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 29. – С. 139.

10. Закон України від 6 жовтня 1998 р. "Про оренду землі" // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – №46-47. – Ст. 280

11. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди від 31 березня 1995 р.

12. Повітряний кодекс України // Відомості Верховної Ради України. – 1993.

– № 25. – С. 274.

13. Статут залізниць // Збірник Законодавства України. – 1998. – № 8.

14. Цивільне право України / О.Г. Братель, С.В. Губарєв, В.П. Мироненко та ін.: Посіб. для підгот. до іспитів. – К.: Вид. Паливода А.В., 2010.

15. Цивільне право України. Загальна частина. Підруч.: / За ред.

І.А. Бірюкова, Ю.О. Заіки. – К.: КНТ, 2008.

16. Цивільне право України. Договірні і недоговірні зобовязання: підруч. / За ред. С.С. Бичкової – К.: КНТ, 2008.

17. Цивільне право України: Підручник: У 2-х кн. /3а ред. О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К. : Юрінком Інтер, 2010.

18. Цивільне право України: Підручник: У 2-х т. / За заг. ред. В.І. Борисової, І.В. Спасибо-Фатєєвої, В.Л. Яроцького. – К.: Юрінком Інтер, 2011.

19. Цивільне право України: Навч.посіб. / За ред. Р.О. Стефанчука. – К.:

Наук. думка, 2010.

20. Цивільний кодекс України. – К.: Юрінком Інтер, 2013.

21. Цивільний кодекс України: Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). – Т. 5: Право власності та інші речові права / За ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. – Х.:

СТРАЙД, 2011.

22. Аномалії в цивільному праві України : навч. посіб / За ред.

Р.А. Майданика – К. : Юстиніан, 2010.

23. Бервено С.М. Проблеми договірного права України : монограф. – К.:

Юрінком Інтер, 2006.

24. Берестова І.Е. Зобовязання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави : монограф : Дніпропетровськ, 2006.

25. Берестова І.Е., Бобрик В.І. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави в підприємницькій діяльності : монограф. – К. :

НДІППіП, 2006.

26. Боднар Т.В. Виконання договірних зобовязань у цивільному праві :

монограф. К. : Юрінком Інтер, 2005.

27. Боднар Т.В. Договірні зобовязання в цивільному праві : навч. посіб. – К., Юстиніан, 2007.

28. Галянтич М.К. Житлове право України : Навч. посіб. – К.: Юрінком Інтер, 2010.

29. Договірне право України. Загальна частина : навч. посіб. / За ред.

О.В. Дзери. – К. : Юрінком Інтер, 2010.

30. Договірне право України. Особлива частина : навч. посіб. / за ред.

О.В. Дзери, Н.С. Кузнєцової. – К., Юрінком Інтер, 2009.

31. Житлове право України : Навч. посіб. / За ред. В.С. Гопанчука, Ю.О. Заіки. – К.: Істина, 2004.

32. Заіка Ю.О., Рябоконь Є.О. Спадкове право України: навч. посіб. / За ред.

О.В. Дзери. – К., 2009.

33. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні. Становлення і розвиток : монограф.

– К., 2007.

34. Заіка Ю.О. Українське цивільне право : навч. посіб. – К.: Правова єдність, 2008.

35. Зобовязальне право: теорія і практика : навч. посібник /За ред.

О.В. Дзери. – К.: Юрінком Інтер, 2002.

36. Ківалова Т.С. Зобовязання відшкодування шкоди у цивільному законодавстві України : монограф. – Одеса : Юрид. літ., 2008.

37. Клименко О.М. Договір довічного утримання (догляду). – К.: Видавець Фурса С.Я., 2009.

38. Кодекс торговельного мореплавства України // Відомості Верховної Ради України. – 1995. – № 47-50. – Ст. 349.

39. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях / За ред.

Р.О. Стефанчука, М.О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009.

40. Коментар судової практики розгляду житлових спорів / За ред.

М.К. Галянтича – К.: Юрінком Інтер, 2010.

41. Конституція України : Основний Закон України від 28 червня 1996 р. – К.: Парламент вид-во, 2013.

42. Кузнєцова Н. Проблеми гармонізації та уніфікації сучасного приватного права / Н. Кузнєцова // Право України. – 2012. – № 1-2.

43. Кузнєцова Н.С. Цивільно-правова відповідальність і захист цивільних прав // Про українське право. Часопис кафедри теорії та історії держави і права Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка / За ред. І. Безклубого. – К., 2010. – Чис. V. Правова відповідальність.

44. Луць А.В. Свобода договору в цивільному праві України : монограф. – К.: Юрінком Інтер, 2005.

45. Луць В.В. Строки у цивільному праві. Навч. посіб. – К., КНТ, 2013.

46. Луць В.В. Контракти у підприємницькій діяльності. – К.: Юрінком Інтер, 2010.

47. Манукян В.И. Моральный вред : учеб пособ. – К., Истина, 2010.

48. Науково-практичний коментар до цивільного законодавства України. У 2-х т. Т.1. / Від. ред. В.Г. Ротань. – 2-ге вид. – Х.: Фактор, 2010.

49. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України: У 2-х т. / За відповід. ред. О.В. Дзери (кер. авт. кол.), Н.С. Кузнєцової, В.В. Луця. – К., 2011.

50. Ромовська З.В. Українське цивільне право: Академічний курс. – К.:

АЛЕРТА, 2013.

51. Отраднова О.О. Недоговірні зобовязання в цивільному праві України :

навч. посіб. – К. : Юрінком Інтер, 2009.

52. Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України від 22.0.2012 р.

// К.: Юрінком Інтер, 2013.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 51 |
 
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шиханов О.Ю. (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi товариства з обмеженою...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Сердюк Юрiй Дмитрович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 18.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АЗОВЕЛЕКТРОСТАЛЬ 2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правління Фецко І.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 22.04.20 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Страхова компанія Клас Страхування життя 1.2....»

«УДК 342.95 С. В. Щербак, канд. юрид. наук, доц., доцент кафедри кримінально-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ПРОЦЕСУАЛЬНІ ГАРАНТІЇ ПРАВ БОРЖНИКА У ВИКОНАВЧОМУ ПРОВАДЖЕННІ Стаття присвячена аналізу процесуального статусу боржника у виконавчому провадженні в контексті дотримання його процесуальних гарантій з урахуванням новел, закріплених в новій редакції Закону України “Про виконавче провадження” від 04.11.2010. На основі дослідження...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Жарий С.С. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 23.04.2012 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Полтавський дослiдний механiчний завод 1.2....»

«НАСИЛЬНИЦЬКЕ АБО НЕДОБРОВІЛЬНЕ ЗНИКНЕННЯ ОСІБ ВИКЛАД ФАКТІВ № 6 ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Харків «ФОЛІО» Друге видання Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of...»

«Посібник користувача Nokia 101 Видання 1.1 UK Клавіші та частини ад Наз и рат Виб 1 Динамік 5 Мікрофон 2 Екран 6 Клавіша прокручування 3 Клавіша завершення дзвінка/ 7 Клавіша дзвінка живлення 8 Клавіші вибору 4 Клавіатура 9 З’єднувач для зарядного пристрою 10 Ліхтарик 11 Гніздо картки пам’яті 12 Гучномовець 13 Гніздо для гарнітури Установлення SIM-картки й акумулятора Посуньте задню панель вниз. Закрийте утримувач SIM-картки. Відкрийте тримач SIM-картки. Посуньте SIM2 під металеву деталь....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №1(7) УДК 343.1 О. В. Іващенко здобувач кафедри кримінального права, процесу і криміналістики (Івано-Франківський факультет Національного університету Одеська юридична академія) ПІДСТАВИ І ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ ПОРЯДОК ВИКЛИКУ УЧАСНИКІВ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ДЛЯ УЧАСТІ У СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЯХ Досудове розслідування являє собою процесуальну діяльність органів досудового розслідування, визначених ст. 38 нового КПК...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ МаТЕрІалИ ЩОДО ЗаБЕЗПЕЧЕННЯ СаМОСТІЙНОЇ рОБОТИ СТУДЕНТІВ з дисципліни “МИТНЕ ПраВО” (дляспеціалістів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри цивільно-правових дисциплін О.О.Шемчук Затверджено на засіданні кафедри цивільно-правових дисциплін (протокол № 9 від 23.04.08) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом Шемчук О.О. Методичні матеріали щодо забезпечення самостійної роботи студентів з...»

«КОМІТЕТ ПРОТИ КАТУВАНЬ ВИКЛАД ФАКТІВ № 17 ХАРКІВСЬКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА Харків «ФОЛІО» Друге видання Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced with the financial assistance of the European Union. The contents of this document are the sole responsibility of Kharkiv Human Rights...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»