WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК: 340.142:347.9 В. Є. Козирка, студент 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий ...»

УДК: 340.142:347.9

В. Є. Козирка, студент 3 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ

“Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник –

канд. юрид. наук, доц. кафедри кримінально-правових дисциплін С. В. Щербак

СУДОВИЙ ПРЕЦЕДЕНТ В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Стаття присвячена дослідженню судового прецеденту як джерела права. Здійснюється спроба

аналізу ставлення законодавця до судового прецеденту в цивільному процесі, а також його дослідження на відповідність вимогам нормативно-правового акта. Зроблено висновки щодо можливості впровадження судових рішень як джерел права, а також запропоновані конкретні шляхи такого впровадження.

Ключові слова: судовий прецедент; судове рішення; нормативно-правовий акт; Верховний Суд України; Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ; правовий статус судових рішень.

Постановка проблеми. Довгий час панівною у вітчизняній юриспруденції була думка, згідно з якою судовий прецедент не міг бути віднесений до джерел права. Крім того, за радянських часів студентів ще на студентський лаві переконували, що тільки в країнах англо-американської правової системи, судовий прецедент офіційно визнається джерелом права. В країнах же романо-германської правової сім’ї основним джерелом права є нормативний акт.

Сучасне порівняльне правознавство навряд чи дозволить нам погодитися з правильністю цього переконання. В Німеччині, Франції, Нідерландах, Швейцарії – по суті в усіх розвинутих країнах континентальної правової традиції – якщо не в самому тексті закону, то принаймні в сучасній правовій доктрині, ніхто не заперечуватиме правотворчу роль судів [1].

Перші кроки до визнання судового прецеденту джерелом права в Україні вже зроблено: вважаються джерелами права прецеденти, створені Європейським Судом з прав людини. Такого висновку можна дійти з аналізу змісту низки прийнятих нормативноправових актів та підписаних міжнародно-правих документів. Так, згідно із ст. 46 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 4 листопада 1950 року державиучасниці (зокрема, Україна) зобов’язуються виконувати рішення Європейського Суду з прав людини в будь-яких справах, у яких вони є сторонами. А в ст. 17 Законі України “Про виконання рішень та застосування практики Європейського Суду з прав людини” № 3477-IV від 23 лютого 2006 року наголошується, що суди України застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського Суду з прав людини як джерело права. Ці та інші зміни в законодавстві винесли на перший план питання можливості застосування як прецеденту і джерела права рішень національних судів.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Теоретичну основу дослідження склали праці Т. Є. Абова, Г. О. Аболоніна, Е. Б. Абросимової, Н. І. Авдєєнко, М. Г. Авдюкова, С. С. Алексєєва, О. Т. Боннера, Е. А. Борисової, Є. В. Васьковського, А. П. Вершиніна, М. А. Вікут, Е.А. Виноградової, Н. А. Громошіной, А. Х. Гольмстена, Е. А. Нефедьева, С. В. Нікітіна, Є. І. Носирєва.

Мета цієї роботи полягає в дослідженні правового статусу судового рішення, а також можливості його запровадження як джерела права.

Виклад основного матеріалу. Під судовим прецедентом зазвичай розуміють порядок мотивації у судовому рішенні у конкретній справі, що береться за основу при вирішенні інших аналогічних справ, обставини яких будуть подібними за всіма основними параметрами [2].

Отже, судовий прецедент – це таке рішення суду в конкретній справі, що підказує іншим суддям, яке рішення слід прийняти при вирішенні аналогічних справ у майбутньому.

© Козирка В.Є., 2012 Аналізуючи ставлення законодавця до судового прецеденту в цивільному процесі, слід відмітити що імперативної заборони на його використання як джерела права в Цивільному процесуальному кодексі (ЦПК) від 18 березня 2004 року не існує. В ч. 2 ст. 8 ЦПК України зазначається, що суд застосовує інші нормативно-правові акти, прийняті відповідним органом на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що встановлені Конституцією України та законами України. Статтею 8 ЦПК України встановлені ознаки джерела права, на підставі якого суд може вирішувати справи. Так, джерело права:

1) приймається або санкціонується уповноваженими органами держави;

2) завжди містить нові норми права або змінює (скасовує) чинні, чітко формулює зміст юридичних прав і обов’язків;

3) приймається з дотриманням певної процедури;

4) має форму письмового акта-документа і точно визначені реквізити;

5) спрямоване на невизначене коло осіб;

6) публікується в офіційних спеціальних джерелах з обов’язковою відповідністю автентичності тексту офіційного зразка [3].

Стосовно першої ознаки слід зазначити наступне: суд наділений повноваженнями виносити рішення в силу свого процесуального статусу. Тобто він є тим суб’єктом, що вирішує спір. Статтею 209 ЦПК України встановлений обов’язок суду винести рішення негайно після закінчення судового розгляду. Наступною ознакою є створення, зміна або скасування норми права. Цивільним законодавством передбачене право суду, у випадку якщо для регулювання цивільних відносин не можна застосувати аналогію, вирішити питання відповідно до загальних засад цивільного законодавства. Фактично, під час вирішення справи, суд може формалізувати норму права, яка існує в загальному вигляді, і виразити її в своєму рішенні. Наприклад, в Ковпаківському районному суді м. Суми при розгляді цивільної справи адвокат відповідача надав рішення іншого суду, в якому вирішувався спір з подібними обставинами, суддя дане рішення прийняв і використав у своєму рішенні формулювання з нього: “відсутня об’єктивна можливість виплатити позивачам грошову компенсацію за їх частки”.

Крім того, суд, внаслідок вирішення справи, може скасувати нормативно-правовий акт органів виконавчої влади, що не відповідає законодавству України. При цьому ним здійснюється негативна правотворчість, суд в своєму рішенні вказує як не слід робити.

Процедурність прийняття судового рішення також не викликає запитань. Порядок його прийняття визначається главою 7 ЦПК. Порушення встановленого порядку прийняття судового рішення тягне за собою наступне його скасування судом вищої інстанції. Цією ж главою встановлені і вимоги до форми судового рішення, тобто його оформлення і реквізитів.

Наступною ознакою є спрямованість дії нормативно-правового акту на невизначене коло осіб. Внаслідок дії даної ознаки відбувається відсіювання більшості рішень судів, оскільки судові рішення спричиняють юридичні наслідки лише для осіб що беруть участь у справі. Проте у випадку скасування судом нормативно-правового акту органу державної влади чи органу місцевого самоврядування рішення тягне за собою наслідки для всіх, на кого акт міг поширювати свою дію.

Останньою ознакою нормативно-правового акта є його опублікування у спеціальних джерелах з обов’язковою відповідністю автентичного тексту офіційному зразку. Ця ознака відсіювала всі рішення судів і не дозволяла їх будь-яке використання. Проте із створенням Єдиного державного реєстру судових рішень дана перешкода була подолана.

Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 740 від 25 травня 2006 року внесенню до Реєстру підлягають судові рішення Верховного Суду України, вищих спеціалізованих, апеляційних та місцевих судів, крім судових рішень, які містять інформацію, що є державною таємницею. В ст. 2 Закону України “Про доступ до судових рішень” від 22 грудня 2005 року зазначено, що розміщення судових рішень на офіційному веб-порталі судової влади є офіційним оприлюдненням.

Виходячи з викладеного, ми можемо зробити висновок, що використання судового прецеденту як джерела права законом не забороняється. Водночас, не слід сліпо дублювати зарубіжні традиції правозастосування, це має бути судовий прецедент з “українським обличчям”. Адже судові прецеденти – це не ідеальні джерела права (як і правова норма), їм властива певна суперечливість, оскільки бувають випадки, коли суди по-різному вирішують однакові питання.

У зв’язку з цим, необхідно обмежити коло судів, рішення яких визнаються судовим прецедентом в цивільному процесі. Такими судами слід вважати Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ та Верховний суд України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


На даний момент правовий статус Вищого спеціалізованого суду визначається ч. 3, ч. 4 ст. 32 Закону України “Про судоустрій та статус суддів” від 7 липня 2010 року, де зазначається, що він аналізує судову статистику, вивчає та узагальнює судову практику;

надає методичну допомогу судам нижчого рівня з метою однакового застосування норм Конституції та законів України у судовій практиці на основі її узагальнення та аналізу судової статистики; дає спеціалізованим судам нижчого рівня рекомендаційні роз’яснення з питань застосування законодавства щодо вирішення справ відповідної судової юрисдикції.

Крім того у ст. 36 цього Закону визначений правовий статус рішень Пленуму Вищого спеціалізованого суду, де зазначено, що він з метою забезпечення однакового застосування норм права при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції узагальнює практику застосування матеріального і процесуального закону. За результатами узагальнення судової практики Пленум дає роз’яснення рекомендаційного характеру з питань застосування спеціалізованими судами законодавства при вирішенні справ відповідної судової юрисдикції.

Повноваження Верховного Суду України визначені ст. 38 Законі України “Про судоустрій та статус суддів”, де зазначено, що він переглядає справи з підстав неоднакового застосування судами (судом) касаційної інстанції однієї і тієї ж норми матеріального права у подібних правовідносинах у порядку, передбаченому процесуальним законом, а також у разі встановлення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, порушення Україною міжнародних зобов’язань при вирішенні справи судом.

У випадку визнання рішень даних судів прецедентними, ми отримаємо максимальну єдність системи цивільного судочинства України. Оскільки вони є тими судовими органами що опрацьовують результати діяльності всієї судової системи України.

Щодо впровадження судового прецеденту як джерела права, слід зазначити, що єдиною перешкодою для такого їх використання є негативне ставлення української правової доктрини до судового прецеденту.

Подолання такої ситуації, на нашу думку, може здійснюватися двома шляхами:

– еволюція правової доктрини і прийняття прецеденту як джерела права;

– прийняття Верховною Радою України закону, або ж внесення змін до існуючого, де буде визначено статус судового прецеденту в правовій системі.

Рух першим шляхом навряд чи здійсненний, оскільки еволюція – процес довготривалий а суспільні відносини змінюються надзвичайно динамічно. Тому доцільніше на законодавчому рівні визначити правовий статус судового прецеденту.

Тому, вважаємо за необхідне внести зміни до Цивільного процесуального кодексу, а саме ч. 1 ст.

8 “Законодавство, відповідно до якого суд вирішує справи” в такій редакції:

“Суд вирішує справи відповідно до Конституції України, законів України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, нормативно-правових актів органів виконавчої влади чи місцевого самоврядування, рішень Верховного Суду України чи Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ”.

Виходячи з викладеного, можемо зробити висновок, що використання судового рішення як судового прецеденту можливе, більше того, відповідно до ч. 2 ст. 8 ЦПК на них можна посилатись суддям при вирішенні справ. Водночас, не слід сліпо дублювати зарубіжні традиції правозастосування, це має бути судовий прецедент з “українським обличчям”. Адже судові прецеденти – це не ідеальні джерела права (як і правова норма), їм властива певна суперечливість, оскільки бувають випадки, коли суди по-різному вирішують однакові питання.

Судами, рішення яких визнаються судовим прецедентом, в цивільному процесі на нашу думку, мають бути Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ і Верховний суд України.

–  –  – 
Похожие работы:

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Пономарьов Андрiй Вiкторович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП. Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, Н.І. Майданик, А.М. Тесленко, Н.П. Чайковська, А.М. Чернобай ПРОБЛЕМИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 349.2+349.3 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року). Проблеми трудового права та права соціального забезпечення:...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни “КРИМІНАЛІСТИКА” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено кандидатом юридичних наук, доцентом Е. І. Низенком Затверджено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін (протокол № 6 від 30.01.03) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Перезатверджено на засіданні кафедри правоохоронної діяльності (протокол № 8 від 25.04.08) Низенко Е. І. Навчальна програма...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО VIVAT JUSTITIA! Міжнародний студентський науково-юридичний альманах Випуск XІV Львів 2014 Vivat Justitia! Рекомендовано до друку рішенням Ради Студентського наукового товариства юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка від 24 квітня 2014 року (протокол №4). У пропонованому чотирнадцятому міжнародному студентському...»

«ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ. науково-технічної інформації // Вісник НАН України N 12, 2002. 4. Гуцалюк М. В, Гайсенюк Н. А. Організація захисту інформації / Навчальний посібник. – К. Альтерпрес 2005. – 244 с. 5. Організаційно-правові основи захисту інформації з обмеженим доступом // Навчальний посібник за заг. ред. Сідака В. С. К. – Вид. Європ. Унів-ту, 2006. – 232 с. 6. Правовая система республики Казахстан // Сайт кампании Юринфо www.zakon.kz/law/pravsys/oglav.htm. 7. Кодекс...»

«Сучасні проблеми пред’явлення для впізнання. Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 1. С. 394-400. УДК 343.14 СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРЕД’ЯВЛЕННЯ ДЛЯ ВПІЗНАННЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЇ ЙОГО ВИДІВ Коршиков М. В. Донецький інститут внутрішніх справ Розглядаються сучасні теоретичні й практичні питання тактики пред’явлення для впізнання. Проблеми, що підняті автором, стосуютьсявизначення впізнання як ототожнення об’єкта за його...»

«С.К. Трач УМІЛІ РУКИ Альбом-посібник клас Тернопіль Навчальна книга – Богдан ББК 74.263я71 Т65 Рецензент методист з навчальних дисциплін естетичного циклу Н.Р. Саранчук Трач С.К. Умілі руки. Альбом-посібник. 2 клас. — Т65 Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. — 64 с. Посібник містить різноманітні завдання для роботи з папером, природним матеріалом, нитками, тканиною, конструктором тощо. Завдання спрямовані на формування у учнів графічної грамотності, творчого мислення, ознайомлення з...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Кафедра організації роботи та управління в органах прокуратури ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ТА УПРАВЛІННЯ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРИ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС (для денної та заочної форми навчання) Київ УДК 343.163 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 3(62) від 9 квітня 2014 року). Організація роботи та управління в органах прокуратури: навчальнометодичний комплекс / уклад.: Є.М. Блажівський, М.К....»

«Академія правових наук України Затверджений Загальними зборами АПрН України 3 березня 2006 р. 2006 р. ЗМІСТ I. Фундаментальні наукові дослідження 2 II. Розроблення найважливіших новітніх технологій у сфері 62 вдосконалення законодавства III. Державні науково-технічні програми та наукові частини 70 державних цільових програм IV. Наукові дослідження для державних та недержавних ор76 ганізацій за господарськими договорами V. Наукові висновки для центральних органів державної 83 влади VI. Наукові...»

«Випуск 25 ’ 2013 Наукові дослідження О. М. Овчаренко, кандидат юриУДК 347.97/99:351.74 дичних наук, науковий співробітник сектору дослідження проблем міжнародного співробітництва у сфері боротьби зі злочинністю Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, м. Харків ВДОСКОНАЛЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ У статті аналізуються форми співробітництва органів кримінальної юстиції у сфері протидії злочинності, а також напрями їх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»