WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Українська мова робочий зошит 3 клас До підручника Вашуленка М.С., Мельничайко О.І., Васильківської Н.А. ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 811.161.2(075.2) ББК 81.2Укр я71 Б 90 ...»

Н.О. Будна, Н.Б. Шост

Українська мова

робочий зошит

3 клас

До підручника Вашуленка М.С., Мельничайко О.І.,

Васильківської Н.А.

ТЕРНОПІЛЬ

НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН

УДК 811.161.2(075.2)

ББК 81.2Укр я71

Б 90

Рецензенти:

кандидат педаоічних наук, доцент

З.М. Онишків

вчитель вищої катеорії, старший вчитель

Н.Я. Походжай

Будна Н.О., Шост Н.Б.

Б 90 Українська мова : робочий зошит : 3 клас : до підручника М.С. Вашуленка, О.І. Мельничайко, Н.А. Васильківської / Н.О. Будна, Н.Б. Шост. — ернопіль : Навчальна книа — Бодан, 2014. — 80 с.

ISBN 978-966-10-3855-3 Зошит укладено відповідно до навчальної прорами МОН України та підручника “Українська мова. 3 клас” (авт. М.С. Вашуленко, О.І. Мельничайко, Н.А. Васильківська).

У посібнику запропоновано цікаві додаткові вправи до кожноо уроку. Місце їх використання вчитель визначає залежно від лоіки вивчення мовноо явища.

Подані завдання допоможуть учителеві оранізувати диференційоване навчання, черувати колективні та індивідуальні види роботи, підвищити інтелектуально-емоційну активність молодших школярів, заохотити їх до пізнавальної діяльності.

Для учнів та вчителів 3-х класів.

УДК 811.161.2(075.2) ББК 81.2Укр я71 Охороняється законом про авторське право.

Жодна частина цього видання не може бути відтворена в будь-якому вигляді без дозволу автора чи видавництва.

© Навчальна книа — Бодан, 201 ISBN 978-966-10-3855-3 I розділ. Мова і Мовлення До сторінок 6–9 1. Склади і запиши прислів’я про мову.

Цурається, мови, хто, своєї, хай, стидається, сам, себе.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Запиши в абетковій послідовності назви рослин.

Тополя, верба, чорнобривці, мальви, калина, соняшник, дуб, барвінок, любисток, мак, волошка, фіалка, конвалія, троянда.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

До сторінок 9–13 1. Продовж речення.

–  –  –

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Володіти культурою писемного мовлення — означає правильно, _______________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. З’єднай частини речень.

–  –  –

1. Прочитай речення. Знайди і підкресли дієслова. Випиши іменники разом із прикметниками.

Стоїть у сріблі зимовий ліс. Не ворухнеться засніжена ялина. На сході загорілася ранкова зоря. Виглянуло привітне сонечко.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Прочитай вірш. Знайди і підкресли службові частини мови.

–  –  –

До сторінок 113–114 1. Добери і запиши іменники до кожної групи слів.

шкільне приладдя — ___________________________________________

___________________________________________________________________________

Перелітні птахи — _______________________________________________

___________________________________________________________________________

Побутові прилади — ____________________________________________

___________________________________________________________________________

2. Прочитай. Встав пропущені букви. Підкресли прикметники.

Змалку у словах рідної мови людина відкр____ває для себе в____ликий і чарівний світ ж____ття. Мова — б____зцінний скарб народу.

До сторінок 114–115 1. До поданих іменників добери спільнокореневі слова, які належали б до різних частин мови.

Радість _______________________________________________________________, Спів ____________________________________________________________________, Малюнок ____________________________________________________________, 2. За поданими схемами склади і запиши речення.

–  –  –

1. Прочитай. Впорядкуй текст, пронумерувавши його частини.

Коли зміряти її без хвоста, вона завдовжки з половину мого пальця. Спина у миші коричнева, а черевце і лапки білі. Це наша найменша миша. Я одразу впізнав її, милу і красиву мишу– малятко.

ага, ось її гніздечко. Старанно і цікаво сплетене з сухих травинок, воно висить на бур’яні, неначе жмут свіжого сіна, тільки правильної круглої форми, з невеличкою дірочкою-дверима. Багато праці докладає малятко, щоб виплести таке гніздечко.

Сиджу я, не ворушусь. Мене приховав височенький бур’ян. Не помітивши мене, по бур’яну піднімається вгору маленька миша.

2. Випиши з тексту виділені слова, розбери їх за будовою.

________________________________________________________________________________

До сторінок 187–189

–  –  –

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. З двома іменниками (на вибір) склади і запиши речення.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Творче завдання ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Підписано до друку 06.03.2014. Формат 70100/16. Гарнітура UkrainianPragmatica.

Папір офсетний. Умовн. друк. арк. 6,50. Умовн. фарбо-відб. 6,50.

–  –  – 
Похожие работы:

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Щесняк Iгор Валерiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 343.123.1 І. В. Потайчук кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри приватної охоронної діяльності (Інститут управління та права Запорізького національного технічного університету) ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПРИ ВИЯВЛЕННІ ОРГАНІЗОВАНИХ ЗЛОЧИННИХ ГРУП Широке коло об’єктів пошукової діяльності і можливих джерел одержання інформації про існування організованих злочинних груп визначає...»

«ББК 67.312я73 М5 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2 354 від 17 лютого 2005 року) Рецензенти: Денісов В.Н., доктор юридичних наук, професор, завідувач відділу міжнародного права та порівняльного правознавства Ін ту держави і права ім. В.М. Корецького, член кор. Академії правових наук України; Висоцький О.Ф., доктор юридичних наук, професор, завіду вач кафедри приватного права юридичного факультету Міжнародного Соломонова університету Авторський колектив:...»

«УДК 342 ПРАВО НА CВОБОДУ ДУМКИ І СЛОВА В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ К.О. Настечко, к.ю.н., молодший науковий співробітник Інституту держави і права ім.В.М. Корецького НАН України Стаття присвячена визначенню права на свободу думки і слова в Україні та його складових, регулюванню правових відносин, які виникають у зв’язку із застосуванням цього права, встановленню порівняльно-правових аспектів регулювання права на свободу думки і слова в Україні та ЄС, визначенню пріоритетних напрямів...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Студентське наукове товариство VIVAT JUSTITIA! Міжнародний студентський науково-юридичний альманах Випуск X Львів 2010 Рекомендовано до друку рішенням Ради Студентського наукового товариства юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка від 13.05.09 року (протокол № 6). У пропонованому десятому міжнародному студентському збірнику вміщено низку наукових...»

«I®Pirko.м. ІНТЕР І МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЦИВІ.JІЬВЕ ПРАВО fRPAЇHH Підручник У двохтомах Том За загальною редакцією В. І. Борисової, І. В. Спасибо-Фатєєвої та В. Л. Яроцького Рекомендовано Міністерством освіти і науки України код зкземпляра 333919 ІІІІІІІІІІІІ ІІІІІІІІІІ 11111 11111 ІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІІ КИїв''· · ·· • Юрінком Інтер ББК 67.9(4УКР)304я73 Ц58 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист N!! 14118.2-1966 від 25.08.2004) Рекомендовано Вченою радою...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Учускін Юрій Анатолійович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 16.04.201 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство ДЕКО 1.2....»

«Проект «Співробітництво в галузі інтегрованого управління водними ресурсами в українській частині суббасейну дельти Дунаю» Методичні рекомендації щодо підготовки і оформлення та подання міжнародних проектів та програм в галузі управління водними ресурсами Одеса – 2012 Copyright Statement This document is an output from the project funded by the Estonian Ministry of Foreign Affairs through Estonian Development Cooperation funds. The views expressed are not necessarily those of the Estonian MFA....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА ІМ. В.М. КОРЕЦЬКОГО ЗАВАЛЬНАЯ ЖАННА ВІКТОРІВНА УДК 347.788.1 (043) ВИДАВНИЧИЙ ДОГОВІР ЯК ВИД АВТОРСЬКОГО ДОГОВОРУ Спеціальність 12.00.03 – цивільне право; цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького Національної академії наук України. Науковий...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 351.745.7 О. М. Юрченко керівник Міжвідомчого науково-дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю, доктор юридичних наук, доцент І. В. Сервецький доктор юридичних наук, доцент, начальник кафедри управління в органах внутрішніх справ (Національна академія внутрішніх справ) ЩОДО ПОНЯТТЯ СПЕЦІАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ГЛАСНИХ, НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ)...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»