WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 342.9 В. М. Соколов, суддя Сумського окружного адміністративного суду ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ Статтю присвячено проблемам ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 342.9

В. М. Соколов, суддя Сумського окружного адміністративного суду

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА

В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ

Статтю присвячено проблемам використання аналогії права в адміністративному судочинстві.

Розглядається зміст окремих принципів права, які можуть бути використані при вирішенні

адміністративних справ за аналогією.

Ключові слова: аналогія права; адміністративне судочинство; принципи права.

Постановка проблеми.1Фундаментальними принципами адміністративного судочинства є принципи верховенства права та законності. Відповідно до статті 8 Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАСУ), суд при вирішенні справи керується принципом верховенства права, відповідно до якого зокрема людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Із цього принципу випливає важливе положення, відображене у частині четвертій цієї ж статті, відповідно до якого забороняється відмова в розгляді та вирішенні адміністративної справи з мотивів неповноти, неясності, суперечливості чи відсутності законодавства, яке регулює спірні відносини.

Фактично, цією нормою визнано те, що права людини і громадянина мають бути захищені в будь-якому разі, навіть за умов існування прогалин у праві. Більш того, законодавець в межах принципу законності, закріпленого у статті 9 КАСУ, вказав на можливі способи вирішення адміністративних справ, за відсутності відповідного правового регулювання спірних відносин.

Так, відповідно до частини сьомої зазначеної статті у разі відсутності закону, що регулює відповідні правовідносини, суд застосовує закон, що регулює подібні правовідносини (аналогія закону), а за відсутності такого закону суд виходить із конституційних принципів і загальних засад права (аналогія права). Але на практиці виникає низка проблем із застосуванням зазначених аналогій, і, в першу чергу, аналогії права з урахуванням особливостей адміністративного судочинства.

У теорії права аналогію закону (analogia legis) та аналогію права (analogia juris) як способи подолання прогалин у праві виділяють досить давно, приблизно з середини XVIII століття.

Доповнені і розвинуті, в подальшому вони повністю зберегли своє значення в юридичній науці і до теперішнього часу [1, с. 217].

Аналіз досліджень і публікацій свідчить про те, що проблемам визначення сутності аналогії права та аналогії закону приділялося багато уваги у працях таких вчених, як С. М. Братусь, А. Б. Венгеров, В. В. Лазарєв, П. О. Недбайло, М. С. Строгович, В. М. Хвостов, Г. Ф. Шершеневич та багатьох інших. Але питання особливостей використання зазначених аналогій саме в адміністративному судочинстві у науковій літературі практично не висвітлювалося.

Невирішеною раніше частиною проблеми використання аналогії права у правозастосовчій діяльності є питання визначення засад використання аналогії права саме в адміністративному судочинстві, оскільки воно має суттєві відмінності, обумовлені специфікою адміністративних справ.

Метою даної статті є висвітлення окремих аспектів використання аналогії права в адміністративному судочинстві.

Виклад основного матеріалу. Відомо, що аналогія як спосіб подолання прогалин у праві заснована на логічному методі умовиводу за аналогією. Сам термін “аналогія” означає подібність, схожість між предметами, явищами, поняттями; висновок, зроблений на підставі схожості, подібності у чому-небудь предметів, явищ, понять; вплив одних елементів мови на інші, однорідні чи споріднені з ними, в результаті чого менш впливові елементи змінюються за зразком більш впливових [2, с. 41].

У сфері правозастосування аналогію визначають як умовивід, який дозволяє застосувати відому юридичну норму до такого правовідношення, в якому один або декілька з елементів відсутні або відрізняються порівняно з правилом, вираженим в даній нормі [3, с. 12–24], як висновок про приналежність одиничній обставині визначеної ознаки, заснованої на схожості з іншою обставиною, © В. М. Соколов, 2012 яка володіє даною ознакою [4, с. 75] або як логічний прийом перенесення деяких якостей, притаманних одним явищам, на інші, схожі з першими в інших істотних ознаках [5, с. 28].

У випадку використання аналогії права в адміністративному судочинстві зазначена схожість визначається у порівнянні з конституційними принципами і загальними засадами права. Тому для створення чіткого уявлення про аналогію права як спосіб подолання прогалин у праві при здійсненні адміністративного судочинства слід визначитись з тим, що слід вважати конституційними принципами, а що – засадами права.

Відомий теоретик права С. С. Алексєєв вважає, що загальні засади і зміст законодавства є не що інше, як принципи права (загальноправові і галузеві) [6, с. 97]. При аналогії права принципи виконують безпосередньо регулюючу функцію і виступають єдиною нормативно-правовою основою правозастосовного рішення. Аналогічним чином В. В. Копейчиков звертає увагу на те, що аналогія права являє собою вирішення конкретної справи на основі загальних ідей і принципів права (гуманізму, справедливості, рівноправ’я і т. ін.) [7, с. 187].

Як правило, як принципи права розглядаються керівні засади (ідеї), що визначають зміст і спрямованість правового регулювання суспільних відносин. Значення принципів права полягає у тому, що вони в стислому вигляді концентровано відображають найсуттєвіші риси права, є його квінтесенцією, його “обличчям” [8, с. 128].

Серед сучасних досліджень принципів права варто звернути увагу на позицію С. Погрібняка, який наводить основні ознаки принципів права, що відрізняють їх від інших норм позитивного права:

1. Принципи права є концентрованим виразом найважливіших сутнісних рис та цінностей, притаманних певній системі права. Вони можуть мати морально-етичну спрямованість, що утворюють загальнолюдський вимір права та його моральну основу, що традиційно пов’язується з існуванням природного права, тобто виконують аксіологічну функцію права. Іншу групу складають організаційні принципи, які утворюють організаційно-процедурну основу права, і спрямовані на виконання функції права як соціального регулятора.

2. Принципи права мають найбільш загальний характер, що означатиме найвищий ступінь їх абстрагування, а їх нормативний зміст розкривається у процесі практичної діяльності різних гілок влади. Причому розкриття їх змісту не є виключною прерогативою органів законодавчої влади, а важлива роль у цьому процесі належатиме судам, насамперед, – конституційним. Загальність та абстрактність принципів допомагають судам виконувати коригуючу функцію у процесі вирішення конкретних справ та адаптувати норми права до вимог життя.

3. Принципи визначають змістовний характер системи права і напрями її подальшого розвитку, виконуючи, таким чином, системоутворювальну, системоспрямувальну та інтерпретаційну функцію, а правові норми є зазвичай лише різними проявами дії принципів, засобами їх конкретизації. Для заповнення прогалин і подолання суперечностей вони виконують також і правокомпенсаційну функцію.

4. Порівняно з іншими правовими нормами принципи права відрізняються більшою стійкістю, залишаються незмінними протягом тривалого часу, але це не заважає принципам еволюціонувати разом із суспільством.

5. Як і інші правові норми, принципи фіксуються в зовнішніх формах (джерелах) права [9, с. 23–31].

Розглядаючи аналогію права як спосіб подолання прогалин у праві при здійсненні адміністративного судочинства, звертає на себе увагу той факт, що визначення принципів права є досить узагальненим, а часто і просто абстрактним. Натомість для вирішення конкретної адміністративної справи на основі аналогії права необхідним є конкретний об’єкт для виявлення схожості.

На нашу думку, законодавець все ж таки дав певний орієнтир для визначення принципів права, які можуть використовуватись при вирішенні справ на основі аналогії права. Так, відповідно до статті 2 КАСУ до адміністративних судів можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень, крім випадків, коли щодо таких рішень, дій чи бездіяльності Конституцією чи законами України встановлено інший порядок судового провадження. У справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють, чи прийняті (вчинені) вони:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1) на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України;

2) з використанням повноваження з метою, з якою це повноваження надано;

3) обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення (вчинення дії);

4) безсторонньо (неупереджено);

добросовісно;

5) розсудливо;

6) з дотриманням принципу рівності перед законом, запобігаючи несправедливій дискримінації;

7) пропорційно, зокрема з дотриманням необхідного балансу між будь-якими несприятливими 8) наслідками для прав, свобод та інтересів особи і цілями, на досягнення яких спрямоване це рішення (дія);

9) з урахуванням права особи на участь у процесі прийняття рішення;

10) своєчасно, тобто протягом розумного строку.

Справа в тому, що в наведених положеннях у концентрованій формі якраз і викладені і конституційні принципи, і загальні принципи права, які мають значення для вирішення адміністративних справ.

Перший і другий пункти у наведеному переліку є відображенням конституційного принципу законності, який викладено у частині другій статті 19 Конституції України.

Прийняття рішення, вчинення (невчинення) дії обґрунтовано, тобто з урахуванням усіх обставин, що мають значення для прийняття рішення або вчинення дії. Цей критерій відображає принцип обґрунтованості рішення або дії. Він вимагає від суб’єкта владних повноважень при прийнятті рішення або при вчиненні певних дій враховувати як обставини, на обов’язковість урахування яких прямо вказує закон, так і інші обставини, що мають значення у конкретній ситуації. Суб’єкт владних повноважень повинен уникати прийняття невмотивованих висновків, обґрунтованих припущеннями, а не конкретними обставинами. Так само неприпустимо надавати значення обставинам, які насправді не стосуються справи. Несприятливе для особи рішення повинно бути вмотивованим.

Прийняття рішення, вчинення дії безсторонньо (неупереджено) – цей критерій-принцип зобов’язує суб’єкта владних повноважень не мати упередженого ставлення до особи, стосовно якої приймається рішення або вчинюється дія. Упереджено ставитися означає бути прихильним до особи чи, навпаки, поводитися з нею дискримінаційно через особисту симпатію чи антипатію або через власний інтерес у справі (фінансовий, родинний тощо), соціальний (корпоративний) інтерес, пов’язаний із належністю до певної спільноти, професії тощо. Приймаючи рішення або вчиняючи дію, орган адміністративної юрисдикції (його посадова особа) не може ставати на сторону будь-якої з осіб та не може виявляти себе заінтересованою стороною у справі, виходячи з будь-якого нелегітимного інтересу, тобто інтересу, який не випливає із завдань цього суб’єкта, визначених законом [10].

Прийняття рішення, вчинення (невчинення) дії добросовісно – цей критерій-принцип вимагає від суб’єкта владних повноважень діяти добросовісно, тобто зі щирим наміром щодо реалізації владних повноважень та досягнення поставлених цілей і справедливих результатів, з відданістю визначеній законом меті та завданням діяльності, передбачувано, без корисливих прагнень досягти персональної вигоди, привілеїв або переваг через прийняття рішення та вчинення дії [10].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у серпні 2009 р. № 2 (21) 201 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9] (06) ISSN 2075-71 Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 7 від 21.03.2014 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19315–9115ПР від 08.05.2012 р. Вісник...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001року Випуск 23 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 4 від 19.04.2012р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005р. Державне будівництво та місцеве...»

«ЗАРУБІЖНІ КОНЦЕПЦІЇ ФІЛОСОФІЇ, СОЦІОЛОГІЇ ТА ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА В ХХ СТОЛІТТІ ПОЗИТИВІЗМ В АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКІЙ ФІЛОСОФІЇ ПРАВА. ВЧЕННЯ ГЕРБЕРТА Л. А. ХАРТА1 С. КАСАТКІН кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри методології і філософії права (Самарська гуманітарна академія, м. Самара, Росія) Цю статтю присвячено аналізу однієї із найбільш впливових течій сучасної правової думки — юридичному позитивізму, систематизації його основних критеріїв і базових трактувань, як вони...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРАВОЗНАВЧИМ СПРЯМУВАННЯМ) Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРАВОЗНАВЧИМ СПРЯМУВАННЯМ) Харків Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою Національного університету “Юридична академія України...»

«посад державної служби та згідно з рангами, які присвоюються державним службовцям, здійснюється прийняття на державну службу, просування по ній службовців, вирішується питання стимулювання їх праці тощо. Безперечно, законодавчо встановлена класифікація посад державних службовців позитивно вплинула на становлення та розвиток державної служби в Україні [3, с. 315, 2]. Таким чином, діяльність державного органу у сфері рибоохорони проявляється в реальному житті через діяльність його повноважних...»

«УДК 343.8 (477) М.В. Романов, канд. юрид. наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ЛИСТУВАННЯ І ЗВЕРНЕННЯ З ПРОПОЗИЦІЯМИ, ЗАЯВАМИ І СКАРГАМИ Вітчизняна доктрина виконання кримінальних покарань визнає беззаперечність позитивного впливу спілкування й установлення відносин із зовнішнім світом для засуджених до позбавлення волі. Дійсно, цей інститут має вирішальне значення для позитивних змін у...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ Кафедра державно-правових дисциплін В.А. Миколенко, Л.О. Васечко ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ Навчально-методичний комплекс КИЇВ УДК 351.777 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 50 від 19 грудня 2012 року) Миколенко В.А. Державний контроль в Україні: навч.-метод. комплекс / В.А. Миколенко, Л.О. Васечко. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 32...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, В.І. Дяченко, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. Щавінський СКЛАДАННЯ ПРОКУРОРОМ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 347.9 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року) Складання прокурором документів щодо...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 18 Інформаційне право та інформаційне законодавство УДК 1:340.1:316.324.8 БРИЖКО В.М., кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), с.н.с., Заслужений винахідник республіки ФІЛОСОФІЯ ПРАВА: ГЕРМЕНЕВТИКА В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА Анотація. Про герменевтику як джерело знань філософії у сфері інформаційного права. Ключові слова: філософія, право, герменевтика, інформаційне право. Аннотация. Об герменевтике как источнике знаний философии в сфере...»

«“Інформація і право”, № 2(5)/2012 176 УДК 321.01+340.135+342.72/73 ДОРОНІН І.М., кандидат юридичних наук, доцент БАЛАНС МІЖ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ Анотація. До визначення співвідношення і впливу реалізації функції забезпечення державної безпеки на дотримання прав і свобод людини в інформаційній сфері у контексті можливого обмеження прав. Ключові слова: забезпечення державної безпеки, інформаційна сфера,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»