WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 60 |

«ВИКЛАДАННЯ МОВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ Тези XV Міжнародної науково-практичної конференції 2–4 червня 2011 року Харків УДК 372.881(063) ...»

-- [ Страница 1 ] --

Міністерство освіти і наук

и, молоді та спорту України

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Центр міжнародної освіти

ВИКЛАДАННЯ МОВ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ’ЯЗКИ

Тези XV Міжнародної

науково-практичної конференції

2–4 червня 2011 року

Харків

УДК 372.881(063)

ББК 81.2я43

Вик 43

Редакційна колегія: Бурякова О.С., Вержанська О.М., Лагута Т.М.

(відповідальний редактор), Пушкарьова О.М., Селіверстова Л.І.

Адреса редакційної колегії: 61022, Харків, майдан Свободи, 4, к. 5-71, Центр міжнародної освіти Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Друкується за рішенням вченої ради ЦМО Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна (протокол № 5 від 19 квітня 2011 р.).

Відповідальність за достовірність викладених фактів, аутентичність цитат, правопис, стиль, а також правильність списку використаних джерел несуть автори тез, що включені до цієї збірки.

Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному Вик 43 етапі. Міжпредметні зв’язки: Тези XV Міжнародної науковопрактичної конференції. 2–4 червня 2011 року. – Харків: Вид-во ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – 408 с.

ISBN 978-966-823091До збірника включено тези доповідей та повідомлень XV Міжнародної науково-практичної конференції “Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки”.

Розглядаються теоретичні та практичні питання викладання мов у вищих навчальних закладах; принципи створення підручників та навчальних посібників для іноземних студентів; методи та способи інтенсифікації навчального процесу; принципи наступності й міжпредметної коордінації у навчанні;

проблеми контролю знань рівня володіння мовою; сучасні принципи та нормативи організації навчання відповідно до вимог Болонського процесу.

ISBN 978-966-823091-2 © Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2011.

2 Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины Харьковский национальный университет имени В.Н. Каразина Центр международного образования

ПРЕПОДАВАНИЕ ЯЗЫКОВ

В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ

Тезисы XV Международной научно-практической конференции 2–4 июня 2011 года Харьков УДК 372.881(063) ББК 81.2я43 Вик 43 Редакционная коллегия: Буряков

–  –  –

Печатается по решению ученого совета ЦМО Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина (протокол № 5 от 19 апреля 2011 г.).

Ответственность за достоверность изложенных фактов, аутентичность цитат, правописание, стиль и соответствие списка использованных источников несут авторы тезисов, которые вошли в этот сборник.

Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи: Тезисы XV Международной наВик 43 учно-практической конференции. 2–4 июня 2011 г.

– Харьков:

Изд-во ХНУ имени В.Н. Каразина, 2011. – 408 с.

ISBN 978-966-823091-2 Сборник включает тезисы докладов и сообщений XV Международной научно-практической конференции “Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи”.

Рассматриваются теоретические и практические вопросы преподавания языков в высших учебных заведениях; принципы создания учебников и учебных пособий для иностранных студентов; методы и способы интенсификации учебного процесса; принципы преемственности и межпредметной координации в обучении; проблемы контроля знаний уровня владения языком; современные принципы и нормативы организации обучения в свете требований Болонского процесса.

ISBN 978-966-823091-2

–  –  –

Студенти-іноземці, які навчаються у вищих навчальних закладах за кордоном, повинні оволодіти мовою для спілкування в різних сферах діяльності (навчально-професійній, суспільно-політичній, соціальнокультурній, розмовно-побутовій). Основною метою вивчення мови для цієї категорії учнів є використання її в процесі оволодіння своїм основним фахом.

Навчання студентів-іноземців вимагає особливої організації навчального процесу: відбору матеріалу, шляхів його презентації, організації засвоєння.

Зміст і форми навчання української мови як іноземної студентівнефілологів – це особлива галузь методики, яка формується останні п’ятдесят років. Її становлення відбувається спільно з загальним розвитком методики викладання мови і вдосконаленням лінгвістичного опису функціональних стилів.

Завдання навчальних посібників з української мови – формування комунікативних компетенцій у різних видах мовленнєвої діяльності.

Основним у навчанні українській мові іноземних студентів-нефілологів є функціонально-семантичний підхід до відбору й організації навчального матеріалу, що забезпечує оптимальну реалізацію поставленої мети – спілкування українською мовою у професійній сфері. Такий підхід дозволяє найбільш повно враховувати комунікативні потреби і психологічні особливості студентів. Структурно-семантичний підхід дає можливість систематизувати і поглибити знання з граматики, лексики, словотворення.

Принцип методичної доцільності дозволяє основну увагу приділяти засвоєнню, закріпленню та активізації найбільш уживаних граматичних конструкцій та форм загальнотехнічної і спеціальної термінологічної лексики.

Обов’язковим є засвоєння норм наукового функціонально-мовного стилю – основи спілкування в навчально-професійній сфері діяльності.

У процесі навчання мови спеціальності студентів вищих технічних навчальних закладів методично важливим і складним є етап введення основної, найбільш значущої та інформативної частини – термінів. У методичному плані необхідно максимально активізувати й розширити наявні у студентів-іноземців знання міжнародної термінології. У тому числі терміноелементів, що складають основу міжнародного фонду.

Сучасна методика викладання української мови як іноземної пропонує багато способів введення й закріплення нової лексики. Під час відбору та презентації лексико-граматичного матеріалу враховується рідна мова студентів, потенційні джерела інтерференції на різних рівнях володіння мовою.

Приклад роботи над термінологічною лексикою: дається список термінів – випереджальне завдання, яке передбачає як роботу на заняттях, так і велику самостійну роботу студентів з метою пояснення правопису, лексичного значення, функціональності та вживання на практиці.

Наприклад, беремо термін “техніка”. По-перше, акцентується увага на правописі цього слова. По-друге, – його походження (від грецького).

Звертається увага на багатоплановість трактування його значень в академічних словниках: 1. Сукупність способів і знарядь праці, які використовуються в суспільному виробництві і призначені для створення матеріальних цінностей. 2. Сукупність машин, механізмів, механічних пристроїв. 3. Сукупність прийомів, навичок, які використовуються в певній діяльності, певному ремеслі, мистецтві.

Практика показує, що студентам просто необхідно знати, розуміти і використовувати професійну лексику в їхній майбутній теоретичній та практичній діяльності. Студент повинен, по-перше, знати лексичне значення термінів, по-друге, використовувати їх у своїй практичній діяльності.

Студенти в цьому аспекті знайомляться і працюють з різними типами словників: академічний словник, тлумачний словник, орфографічний словник, словник термінів (технічних, радіотехнічних) тощо.

Для ознайомлення з мовою фаху студентам-іноземцям 1-2 курсів пропонуються загальнонаукові тексти (“Інформаційні технології”, “Інноваційні процеси”), науково-популярні тексти (“Відкриття 20 століття”, “Великі вчені”). Такі тексти з науково-технічним ухилом викликають інтерес студентів, що сприяє підвищенню внутрішньої мотивації у вивченні мови.

Для формування мовних та комунікативних компетенцій у професійній сфері студентам-іноземцям 3-4 курсів пропонуються більш складні тексти з науково-популярних журналів і збірників наукових статей. Такі тексти супроводжуються творчими, проблемними завданнями, які забезпечують реальні комунікативні потреби студентів, розвивають їхню активність і самостійність.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Складання анотацій, рефератів, підготовка монологів – такі завдання спрямовані на формування навичок побудови та використання словоформ, словосполучень, синтаксичних конструкцій, а також формують готовність до мовленнєвої діяльності (мовну компетентність). Важливим завданням у виконанні таких завдань стає відбір і групування мовних засобів, адекватних цілям роботи з текстами. Основними у виборі мовних засобів для оформлення тексту є змістовність, логічність, послідовність.

Мета комунікативних завдань – формування мовних і комунікативних навичок і вмінь, що дозволяє імітувати реальну мовну діяльність студента.

Оволодіння мовою спеціальності є частиною загальної системи навчання мови, що складає основу формування комунікативної компетенції майбутнього фахівця. Такий підхід до вивчення мови означає її мотивоване засвоєння. Необхідно формувати у свідомості студентів систему мови не тільки у формальному, але й змістовному плані. Вивчення термінів, оволодіння мовою спеціальності – це частина загального навчання мови, удосконалення знань граматичних і стилістичних закономірностей.

Використання змістовного матеріалу, який має професійну спрямованість, сприяє підвищенню інтересу та мотивації вивчення мови, прискорює становлення мовних навичок і комунікативно-мовленнєвих умінь у різних видах мовленнєвої діяльності.

ПРОБЛЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

–  –  –

ХХІ століття висуває перед кожною країною досить складні завдання системного оновлення освіти й реалізації комплексних змін у змісті, формах і методах навчання. Конкурентоспроможність країни у світовому змаганні визначається їх готовністю відповідати на виклики сучасності.

Саме поява концепції європейського освітнього простору стала наслідком прагнення ідеологів інтеграційних процесів Західної Європи відповісти на виклики сучасності, створити ефективний механізм державної підтримки освіти й науки.

Приєднання України до інтеграції у світове господарство та пов’язані з цим проблеми формування економіки відкритого типу не можуть бути реалізовані без докорінних змін у системі освіти. Особливу увагу в умовах глобальної інтеграції процесів світового й національного розвитку слід приділити реформуванню системи державного стимулювання науковоосвітньої сфери в Україні.

У цій сфері склалися такі негативні тенденції:

незадовільним є загальний стан державного фінансування освіти та науки;

недосконалою є структура витрат на науково-дослідні роботи; знівельовано самий сенс отримання вищої освіти через зрівняльну ідеологію тарифної політики у сфері заробітної плати робітникам бюджетної сфери; триває “відплив мізків” за кордон. Також спостерігаються негативні тенденції у віковій структурі наукового потенціалу [4].

Що ж дало Україні приєднання до Болонського процесу? У 1998 р. у Сорбоні міністри освіти Франції, Німеччини, Великої Британії та Італії підписали Сорбонську декларацію, а розвитком ідей цієї декларації стала Болонська конвенція, яку підписали у 1999 р. 29 європейських країн. Ця подія стала початком розвитку так званого Болонського процесу в системі європейської освіти [1: 90]. Також було заявлено, що Україна планує приєднатися до цього процесу у травні 2005 р. Орієнтація України на інтеграцію до Європейського Союзу у ті роки та приєднання до Болонського процесу у 2005 р. віддзеркалюється в питаннях розвитку освіти та впровадження новітніх освітніх технологій.

В Україні високі стандарти освітньої підготовки спеціалістів, а рівень освіти населення є одним із найкращих серед країн Центральної та Східної Європи. Однак кількість зростання випускників ВНЗ відбувається насамперед за рахунок збільшення обсягів підготовки економістів, юристів, менеджерів, програмістів. Підвищення якості освіти і є однією з актуальних проблем не тільки для України, а й для всього співтовариства.

Вирішення її пов’язано з переосмисленням мети й результатів освіти і, як наслідок, з модернізацією змісту освіти, оптимізацією способів і технологій організації освітнього процесу. Сформований на цій основі підхід в освіті розглядається в контексті Болонського процесу та дає змогу сформувати й розвинути інтелектуальні, емоційні та моральні складові якості освіти. Експерти Болонського процесу вважають, що зближення академічного навчання та професійної діяльності, встановлення між ними тісних зв’язків сприяють покращенню у випускників вищої школи здатності до праці [2: 32].

Болонський процес повинен забезпечити реальну мобільність громадян різних країн у освітньому просторі, на європейському ринку праці – визнання дипломів і кваліфікацій, привабливість європейської освіти для населення інших країн. Сутність Болонського процесу полягає в запровадженні єдиних стандартів у підготовці фахівців вищої кваліфікації, простіше – у здобутті вищої освіти рівня “бакалавр” та “магістр” [5: 241].

В Україні, на жаль, досі йде обговорення питання, яке місце бакалавра в системі підготовки фахівців з вищою освіти? Досвід роботи вищої школи в контексті Болонського процесу доводить, що кредитно-модульна система має як свої плюси, так і мінуси [3: 243]. Позитивним можна вважати постійний контроль за навчанням упродовж усього навчального року, однак ця система потребує радикальної зміни змісту програм, переліку тем і, що найважливіше, самого мислення викладачів і студентів, вдосконалення мотиваційних засад навчання. Таким чином, в Україні діє система освіти, яка за багатьма показниками відповідає стандартам європейських країн. Але водночас актуальним є завдання не втратити унікальну освітню традицію, яка дозволяла формувати особистість з широким світоглядом та фундаментальними знаннями в обраній галузі, що й сьогодні цінується на світовому ринку праці.

Список використаних джерелPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 60 |
Похожие работы:

«УДК 347.78:004.738.5 К. П. Проскурня, студентка 2 курсу денної форми навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – асистент кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” І. П. Івашова ЗАХИСТ АВТОРСЬКОГО ПРАВА В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У роботі досліджені проблеми захисту авторського права в мережі Інтернет з урахуванням досвіду іноземних...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Керуючий санацiєю Седлецький Олександр Валентинович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство Житомирський завод хiмiчного...»

«Редакція від: 02.12.2012 р. 01.01.2013 р. 19.01.2013 р. 09.06.2013 р. 11.08.2013 р. 10.09.2013 р. 12.10.2013 р. Чинна з 01.01.2014 р. ЦИВІЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ (З 1 січня 2014 року до цього Кодексу будуть внесені зміни згідно із Законом України від 5 липня 2012 року № 5080-VI) КНИГА ПЕРША ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗДІЛ I ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1 ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ Стаття 1. Відносини, що регулюються цивільним законодавством 1. Цивільним законодавством регулюються особисті немайнові та...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ кафедра цивільного та господарського права МАТЕРІАЛИ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ дисципліни «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ» Дніпропетровськ НГУ Матеріали інформаційно-методичного забезпечення дисципліни «Інтелектуальна власність» / Упоряд.: Р.С. Кірін, В.Л. Хоменко – Д: Національний гірничий університет, 2010. – 30 с. Упорядники: Кірін Р.С., завідувач кафедри цивільного та господарського права; В.Л....»

«СУДОВА ВЛАДА Реалізація принципу гласності в адміністративному судочинстві України Кондратенко Віталій Миколайович, викладач Кіровоградського юридичного інституту Харківського національного університету внутрішніх справ УДК 342.565.4:32.019.5 Гласність судочинства, будучи компонентою політико-правовового визначення цього соціального явища, водночас має відмінності, пов’язані з відокремленістю та специфікою функціонування судової влади в Україні та, зокрема, адміністративного судочинства....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Генеральний Харченко Володимир директор Володимирович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 29.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Домущей Геннадiй Тимофiйович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 25.04.2 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЗАВОД ПАВЛОГРАДХIММАШ 2....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (61). № 1. 2011 г. С. 80-89. УДК 346.1 ЗАГАЛЬНІ І СПЕЦІАЛЬНІ НОРМИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА Коваль В. М. Севастопольський апеляційний господарський суд, м. Севастополь, Україна Правило про переважне застосування спеціальних правових норм є загальновизнаним як у теорії, так і в практиці правозастосування. Критерієм поділу правових норм у відношенні одних із них до інших на загальні і...»

«LASERJET PRO CP1520 КОЛЬОРОВИЙ ПРИНТЕР СЕРІЇ Посібник користувача Серія кольорових принтерів HP LaserJet Pro CP1520 Посібник користувача Авторське право та ліцензія Інформація про приналежність товарних знаків © 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Adobe®, Acrobat® і PostScript® є зареєстрованим товарним знаком Adobe Заборонено відтворення, адаптація чи Systems Incorporated. переклад без попереднього письмового дозволу, окрім випадків, дозволених Intel® Core™ це торговий...»

«Проблеми цивільного права Вісник № 4 [71] О. Печений, доцент кафедри цивільноУДК 347.65/.68 го права № 1 Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», кандидат юридичних наук Деякі аспекти спадкування прав щодо юридичних осіб Для спадкового права спадщина є базовою, основоположною категорією, без якої не можуть виникати спадкові правовідносини, здійснюватись спадкові права. Однак ні Цивільний кодекс України (далі — ЦКУ), ні інші акти цивільного законодавства не...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»