WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Президент Каменський Юрiй Валентинович

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 25.04.2013 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРПРОМ"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24132321

1.4. Місцезнаходження емітента 61166 Харкiвська область - мiсто Харкiв вулиця Бакулiна, будинок 13

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (057) 757-96-89 (057) 757-96-89

1.6. Електронна поштова адреса емітента 24132321@sodruzhestvo.com.ua

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 25.04.2013 Дата

2.2. Річна інформація опублікована у №80 "Бюлетень.Цiннi папери України" 26.04.2013 номер та найменування офіційного друкованого видання Дата

2.3. Повідомлення 25.04.2013 http://harprom.hostenko.com/ розміщено на сторінці (адреса сторінки в мережі Інтернет) Дата Зміст Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента:

а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента; X б) інформація про державну реєстрацію емітента; X

в) банки, що обслуговують емітента; X

г) основні види діяльності; X ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;

д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств;

е) інформація про рейтингове агентство;

є) інформація про органи управління емітента.

2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).

3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.

4. Інформація про посадових осіб емітента:

а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента; X б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента. X 5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента. X 6. Інформація про загальні збори акціонерів. X 7. Інформація про дивіденди.

8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.

9. Відомості про цінні папери емітента:

а) інформація про випуски акцій емітента; X б) інформація про облігації емітента;

в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;

г) інформація про похідні цінні папери ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;

д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів. X

10. Опис бізнесу.

11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:

а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);

б) інформація щодо вартості чистих активів емітента; X в) інформація про зобов'язання емітента. X г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції 12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.

13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного 14. Інформація про стан корпоративного управління. X 15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.

16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;

б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;

в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;

г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;

ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.

17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.

18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.

19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.

20. Основні відомості про ФОН.

21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.

22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.

23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.

24. Правила ФОН.

25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X

26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, що проводились у звітному році (для акціонерних товариств) X

27. Аудиторський висновок. X

28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності

29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва).

30. Примітки: Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не додається з наступних причин:

Товариство є приватним, тому у звiт включено iнформацiю вiдповiдно п. 1.2 Роздiлу V Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006р. №1591.

Товариство не має лiцензiй чи дозволiв на окремi види дiяльностi Товариство не входить до будь-яких об'єднань пiдприємств Товариство не зверталось за визначенням кредитного рейтингу до будь-яких агентств.

Юридичних осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента - немає.

Iншi цiннi папери, крiм простих iменних акцiй товариство не випускало.

Викупу власних акцiй протягом звiтного перiоду не було.

Боргових цiнних паперiв, по яким би надавались гарантiї третiх осiб, товариство не випускало.

Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не наводиться.

Товариство не має основних засобiв.

Особливої iнформацiї протягом звiтного року не було.

Звiт про корпоративне управлiння не заповнюється у зв*язку з тим, що Товариство не є фiнансовою установою.

Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдоповiдно до Мiжнародних стандартiв.

Iншої iнформацiї, що передбачена до розкриття, Товариство не має.

3. Основні відомості про емітента

–  –  –

46.90 НЕСПЕЦІАЛІЗОВАНА ОПТОВА ТОРГІВЛЯ

33.20 УСТАНОВЛЕННЯ ТА МОНТАЖ МАШИН І УСТАТКОВАННЯ

59.11 ВИРОБНИЦТВО КІНО- ТА ВІДЕОФІЛЬМІВ, ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ПРОГРАМ 6. Інформація про посадових осіб емітента 6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб 6.1.1. Посада Президент 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Каменський Юрiй Валентинович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1957 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 17 6.1.7. Найменування підприємства та Науково-дослiдний iнститут радiотехнiчних вимiрювань м.Харкiв, науковий попередня посада, яку займав спiвробiтник.

6.1.8. Опис Повноваження та обов'язки визначені Статутом.

Змін у звітному періоді не було.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Непогашених судимостей за посадові та корисливі злочини не має.

Стаж керівної роботи - 17.

Попередні посади - науковий спiвробiтник.

Посадова особа не надала згоди на розкриття іншої інформації про себе.

6.1.1. Посада Голова ревiзiйної комiсiї 6.1.2. Прізвище, ім'я, по батькові Каменський Андрiй Юрiйович фізичної особи або повне найменування юридичної особи 6.1.3. Паспортні дані фізичної особи д/н (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи 6.1.4. Рік народження 1979 6.1.5. Освіта вища 6.1.6. Стаж керівної роботи (років) 11 6.1.7. Найменування підприємства та Директор "Спецавтоматика" попередня посада, яку займав

–  –  –

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань до порядку денного: президент.

Особа, що iнiцiювала проведення загальних зборiв: президент.

Результати розгляду питань порядку денного:

1. Змiнити тип товариства з закритого акцiонерного товариства на приватне акцiонерне товариство

i перейменувати:

українською мовою - Акцiонерне товариство "ХАРПРОМ" у Приватне акцiонерне товариство "ХАРПРОМ", скорочено - АТ "ХАРПРОМ".

2. Внести змiни до статуту товариства шляхом викладення статуту у новiй редакцiї. Уповноважити президента Товариства Каменського Юрiя Валентиновича пiдписати статут Товариства.

11. Відомості про цінні папери емітента 11.1. Інформація про випуски акцій

–  –  –

Розрахункова вартість чистих активів(10.700 тис.грн. ) більше скоригованого статутного Висновок капіталу(0.800 тис.грн. ).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу

–  –  –

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань

–  –  –

яким органом управління прийнятий : дн _____________________________________________________________

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу корпоративного управління ?

Ні (так/ні) ______ укажіть яким чином його оприлюднено : дн ___________________________________________________________

Вкажіть інформацію щодо дотримання / ___________________________________________________________

дн недотримання кодексу корпоративного управлінння ( принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту ), відхилення та причини такого відхилення протягом року Звіт про корпоративне управління

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.дн

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найметування, місцезнаходження; для фізичних осіб-прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміну їх складу за рік.

дн

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

дн

4.Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

дн

5. Вкажіть на наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

дн

6. Вкажіть інформацію щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

дн

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

дн

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

дн

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

дн

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.

дн

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові).

дн

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема загальний стаж аудиторської діяльності;

дн кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

дн перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

дн випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

дн ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

дн стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

дн

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема наявність механізму розгляду скарг;

дн прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

дн стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

дн

–  –  –

По балансу товариство не має основних засобів.

Запаси Виробничі запаси (сировина і матеріали) на 31.12.2012 року складають 1,9 тис.грн.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Книга Генри Олди. Захребетник скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Захребетник Генри Олди Книга Генри Олди. Захребетник скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Книга Генри Олди. Захребетник скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг! Генри Лайон Олди Захребетник Книга Генри Олди. Захребетник скачана с jokibook.ru заходите, у нас всегда много свежих книг!CAPUT I у якому хлюпають хвилі й цвітуть дикі абрикоси, кричать чайки й...»

«ЦИВІЛЬНЕ ТА ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО Науково-практичний аналіз процедури вчинення нотаріальних дій щодо житла в Україні Кармаза Олександра Олександрівна, кандидат юридичних наук, головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України УДК 347.254 У доктрині процедуру вчинення нотаріальних дій досліджують, зокрема, М. Бондарєва, І. Бондар, І. Мельник, В. Комаров, С. Снідевич, С. Фурса, Є. Фурса та інші, однак визначення самого поняття «нотаріальна дія щодо житла» досі...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Тисенко Андрiй Юрiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 28.04.201 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Фiнансовi комерцiйнi iнiцiативи...»

«Цивілістика. Фінансове право 6. Ровинский Е.А. Основные вопросы теории советского финансового права /Ровинский Е.А. – М.: Госюриздат, 1960. – 193 с.7. Винницкий Д.В. Российское налоговое право: проблемы теории и практики /Винницкий Д.В. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2003. – 394 с.8. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права /Братусь С.Н. – М.: Госюриздат, 1963.9. Яковлев В.Ф. Общая часть гражданского права в современном законодательстве и юридической практике / Яковлев В....»

«Вибрані рішення ЄВропейського суду з праВ людини щодо україни – 200 ХаркІВ «праВа людини»  ББК 67. В Ху­до­ж­ник-­о­фо­р­млювач Б.Є. Захаров Ця публікація здійснена за фінансової підтримки Open Society Institute (Будапешт) Вибрані рішення Європейського суду з прав людини щодо України – 2006. / Хар­ківська пр­аво­захисна гр­у­па; Ху­до­ж­н.-­ В о­фо­р­млювач Б.Є. Захар­о­в – Хар­ків: Пр­ава людини, 2008 р­. – 496 с. ISBN 978-­966-­8919-­50-­3. У книзі др­у­ку­ються пер­еклади 32 р­ішень зі 124,...»

«Укладення шлюбу в Україні або у Німеччині Станом на 29.09.2014 Посольство Німеччини не може надати інформації про українське законодавство, яка б повністю мала юридичну силу. Всі дані в цій пам’ятці ґрунтуються на відомостях і оцінках Посольства на момент складання тексту. Повнота і точність відомостей, зокрема з огляду на зміни, що настали після укладення цього тексту, не можуть бути гарантовані. Укладення шлюбу в Україні Офіційний шлюб, укладений в Україні у відповідності з українським...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО VIVAT JUSTITIA! Міжнародний студентський науково-юридичний альманах Випуск XІІ Львів 2012 Vivat Justitia! Рекомендовано до друку рішенням Ради Студентського наукового товариства юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка від 11.04.2012 року (протокол № 5). У пропонованому дванадцятому міжнародному студентському...»

«Мобільний тонкий клієнт HP 4410t Довідковий посібник адміністратора © Copyright 2009 Hewlett-Packard Зауваження щодо використання Development Company, L.P. виробу Microsoft, Windows і Windows NT є У цьому посібнику описано функції, спільні зареєстрованими торговими марками для більшості моделей. Деякі функції корпорації Майкрософт у Сполучених можуть бути недоступними на цьому Штатах Америки. комп’ютері. Відомості, надані в цьому документі, можуть змінюватися без попередження. Єдині гарантії на...»

«Білічак О. А. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 2. С. 129-135. УГОЛОВНОЕ ПРАВО И КРИМИНОЛОГИЯ; УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО; УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС И КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНАЯ ЭКСПЕРТИЗА; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УДК 343.123.12 КОНТРОЛЬ ЗА ВЧИНЕННЯМ ЗЛОЧИНУ: ПОНЯТТЯ ТА ФОРМИ Білічак О. А. Національна академія Служби безпеки України, м. Київ, Україна На основі аналізу спеціальних наукових джерел,...»

«Митний кодекс України Розділ І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Глава 1. Основи державної митної справи Стаття 1. Законодавство України з питань державної митної справи 1. Законодавство України з питань державної митної справи складається з Конституції України, цього Кодексу, інших законів України, що регулюють питання, зазначені у статті 7 цього Кодексу, з міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, а також з нормативно-правових актів, виданих на основі та на...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»