WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«І. «Цивільне право і процес» 1. Цивільне право в системі права. 2. Джерела цивільного права України. 3. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин. 4. Громадяни (фізичні) особи як ...»

Програма фахового вступного випробування

за напрямом 6.030202 «Міжнародне право»

для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»

І. «Цивільне право і процес»

1. Цивільне право в системі права.

2. Джерела цивільного права України.

3. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин.

4. Громадяни (фізичні) особи як учасники цивільних правовідносин.

5. Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Держава як учасник цивільних правовідносин.

6. Об’єкти цивільних правовідносин

7. Юридичні факти в цивільному праві.

8. Правочини в цивільному праві.

9. Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.

10.Строки в цивільному праві. Позовна давність.

11.Захист суб’єктивного цивільного права.

12.Відповідальність в цивільному праві.

13.Особисті немайнові права та їх цивільно-правове регулювання

14.Особисті немайнові права, що забезпечують природнє існування фізичної особи.

15.Загальна характеристика права власності.

16.Набуття та припинення права власності.

17.Право приватної власності.

18.Право власності юридичних осіб

19.Право державної та комунальної власності

20.Право спільної власності.

21.Речові права на чуже майно

22.Захист права власності та інших речових прав

23.Зобов’язальне право: Загальні положення

24.Виконання зобов’язань

25.Речово-правові способи забезпечення виконання зобов’язань

26.Зобов’язально-правові способи забезпечення виконання зобов’язань

27.Припинення зобов’язань

28.Цивільно-правовий договір.

29.Предмет, система та джерела цивільно-процесуального права.

30.Принципи цивільно-процесуального права.

31.Цивільні процесуальні правовідносини.

32.Сторони в цивільному процесі.

33.Треті особи в цивільному процесі.

34.Участь в цивільному процесі органів та осіб, які мають право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в цивільному судочинстві.

35.Судове представництво.

36.Підвідомчість справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства.

37.Підсудність.

38.Процесуальні строки.

39.Судові витрати.

40.Цивільно-процесуальна відповідальність.

41.Позов.

42.Докази та доказування.

43.Порушення розгляду цивільної справи в суді.

44.Провадження у справі до судового розгляду.

45.Судовий розгляд.

Рекомендована література з дисципліни «Цивільне право і процес»

1. Цивільний кодекс України: Коментар / За ред. Я.М.Шевченка. - К.: Ін Юре, 2004. - 622 с.

2. Цивільне право України: У 2 книгах / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 2. - 640 с.

3. 24. Цивільний кодекс України. - К.: Видавнича компанія "Воля", 2004.

– 440

4. Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред.

Коссака В.М. — К.: Знання, 2004. - 754 с.

5. Панченко М. І. Цивільне право України. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

6. Феннич В.П. Цивільний процес: Конспект лекцій. Навчальний посібник. Частина 1. – Ужгород: Видавництво Закарпатського державного університету, 2005. – 130с.

7. Феннич В.П.Цивільний процес: Конспект лекцій. Навчальний посібник.

Частина 2. – Ужгород: Видавництво Закарпатського державного університету, 2005.

– 136с.

ІІ. «Кримінальне право і процес»

1. Поняття та принципи кримінального права.

2. Закон про кримінальну відповідальність.

3. Поняття злочину. Класифікація злочинів.

4. Кримінальна відповідальність та її підстави.

5. Склад злочину і кваліфікація злочинів.

6. Об’єкт злочину.

7. Об’єктивна сторона злочину.

8. Суб’єкт злочину.

9. Суб’єктивна сторона злочину.

10.Стадії вчинення злочину.

11.Співучасть у злочині. Причетність до злочину.

12.Множинність злочинів.

13.Обставини, що виключають злочинність діяння.

14.Звільнення від кримінальної відповідальності.

15.Поняття, мета та види покарання.

16.Призначення покарання.

17.Звільнення від покарання і його відбування.

18.Судимість.

19.Примусові заходи медичного характеру і примусове лікування.

20.Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

21.Основні питання Загальної частини кримінального права зарубіжних держав.

22.Поняття і сутність,завдання і система кримінального процесу.

23.Історія розвитку кримінально – процесуального права.

24.Кримінально процесуальне законодавство України.

25.Принципи кримінального процесу.

26.Суб'єкти кримінального процесу.

27.Забезпечення прав і свобод людини у кримінальному процесі.

28.Доказування і докази у кримінальному процесі

29.Процесуальні документи.

30.Порушення кримінальної справи.

31.Загальні положення досудового розслідування.

Рекомендована література з дисципліни «Кримінальне право і процес»

1. Кримінальний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Ін Юре, 2007. – 176с.

2. Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіційне видання. – К.:

Ін Юре, 2007. – 272с.

3. Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Юридичний вісник України. - 2003. - № № 36 - 37.

4. Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг.

ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Ін Юре, 2003. – 1196с.

5. Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Упорядник і автор передмови М.І. Хавронюк. – К., 2006. – 550с.

6. Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів з кримінальних справ. - Київ: “Юрніком”, 1996.

7. Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.А. Кримінальний процес України: Ділові ігри та задачі. - Київ: “Либідь”, 1997.

8. Науково - практичний коментар до кримінального кодексу України /

Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – Київ:

“Форум”. – 2001. – т. 1, 2.

9. Удало ва Л. Д., Рожнова В. В. – „Практикум із кримінального процесу”, Київ, 2007р.

ІІІ.«Трудове право»

1. Право людини на працю і державні гарантії його забезпечення.

2. Предмет, метод і система трудового права.

3. Джерела трудового права.

4. Трудові правовідносини та їх суб’єкти.

5. Міжнародно-правове регулювання праці.

6. Забезпечення зайнятості та працевлаштування.

7. Робочий час.

8. Час відпочинку.

9. Оплата праці.

10.Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність у трудовому праві.

11.Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

12.Правове забезпечення охорони праці та здоров’я працівників на виробництві.

13.Індивідуальні трудові спори.

14.Соціальне партнерство і колективне трудове право.

15.Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин.

16.Колективні договори та угоди.

17.Порядок вирішення колективних трудових спорів.

18.Правовий статус роботодавців, їх організацій та об’єднань.

Рекомендована література з дисципліни «Трудове право»

1. Конституція України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 48 с.

2. Кодекс законів про працю України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2007. – 128 с.

3. Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. (з наступними змінами і доповненнями).

4. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р.

5. Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. в редакції від 21 листопада 1997 р. (з наступними змінами і доповненнями).

6. Закон України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 р.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


7. Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р.

8. Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»

від 15 вересня 1999 р. (з наступними змінами і доповненнями).

9. Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р.

Основи трудового права України / За ред. П.Д. Пилипенка. – 10.

Львів: Магнолія плюс, 2006. – 280 с.

СХВАЛЕНО

Рішенням Вченої ради факультету міжнародного бізнесу та міжнародного права від 24. 01. 2012 р., протокол № 4Похожие работы:

«Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах”, “Автореферати дисертацій, захищених в інших установах України”.Бази даних інформаційно-пошукової системи САБ “ІРБІС” відділу інформаційнобібліотечного забезпечення доступні на зовнішньому порталі Національної академії: робота в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу:...»

«Актуальні проблеми держави і права 19. Докладніше див., наприклад: Кузнецов С. А. О таможенной (морской) зоне Украины / / Митна справа. — 2002. — № 4. — С. 6 8 8 0 ; Кузнецов С. А. Административно-юрисдикционная компетенция таможенных органов Украины в открытом море / / Митна справа. — 2002. — № 6. — С. 2 8 3 1.20. Ми не можемо погодитись із твердженнями деяких авторів про те, що прилегла зона це «лишь часть (зона) исключительной экономической зоны прибрежного государства». Див., наприклад: Ш...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 1. 2010 г. С.216-222. ЗЕМЕЛЬНОЕ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО УДК 349.4 ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОЇ ГАРАНТІЇ НЕПОРУШНОСТІ СУБ’ЄКТИВНОГО ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА ЗЕМЛЮ В УКРАЇНІ Носік В. В. Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, Київ, Україна У статті розкриваються юридичні ознаки закріпленої у Конституції України гарантії непорушності права власності на землю та...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника Юридичний інститут Збірник наукових статей Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України Випуск XXVIIІ м. Івано-Франківськ, 2012 Ковалишин о.Р. арешт акцій: окремі питання правозастосування УДК 347.238.31 Значна частина корпоративних спорів пов’язана з обігом акцій. Часто учасники судового процесу змушені звертися до такого заходу забезпечення позову як арешт...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 24 (63). № 1. 2011 г. С. 306-314. УДК 342.2 ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ КЕРІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВ, УСТАНОВ, ОРГАНІЗАЦІЙ Могила Д. В. Національний університет «Одеська національна юридична академія», м. Одеса, Україна Керівники підприємств, установ, організацій – це ключові фігури суспільної організації праці. Трудові відносини з участю цієї категорії працівників мають істотну специфіку, яка...»

«ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ НОТАРІАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ Харків ББК 67.9 (4УКР) 410 УДК 347.961 (477) (07) П78 Автори: Носік В. В., доктор юридичних наук, національний Київський Університет ім. Тараса Шевченка (глава 1); Спасибо-Фатєєва І. В., доктор юридичних наук, професор кафедри цивільного права Національної юридичної академії України ім. Ярослава Мудрого, член-кореспондент Академії правових наук України (параграфи 2.1, 2.2, 2.3, 3.2, 3.4, 4.3, 4,4); Жилінкова І. В., доктор юридичних наук, професор кафедри...»

«Правові питання ландшафтного використання й охорони земель. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 27 (66). 2014. № 3. С. 78-87. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС УДК 349.41 ПРАВОВІ ПИТАННЯ ЛАНДШАФТНОГО ВИКОРИСТАННЯ Й ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ У НАУКОВИХ ДЖЕРЕЛАХ Єлькін С. В. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського, м. Сімферополь У статті досліджено питання юридичної природи ландшафтного використання й...»

«НЕМАЄ ПІДСТАВ ДЛЯ ГОРДОСТІ ДИСКРИМІНАЦІЯ ЛГБТ В УКРАЇНІ 2 Немає підстав для гордості Дискримінація ЛГБТ в Україні Фотографія на обкладинці: сім невідомих чоловіків б’ють Святослава Шеремета, одного з організаторів Прайд-маршу 20 травня 2012 року ЗМІСТ Вступ Злочини на ґрунті ненависті Злочини на ґрунті ненависті, скоєні недержавними суб’єктами Дискримінація з боку представників держави Свобода мирних зборів Висновки та рекомендації Посилання Індекс: EUR 50/005/2013 Amnesty International Травень...»

«ПИТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ Законність і обґрунтованість нотаріальних актів   Фурса Світлана Ярославівна, доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка Лисенко Любов Сергіївна, аспірант кафедри правосуддя Київського національного університету імені Тараса Шевченка УДК 347.961.4+340.142].05 «Кожен зобов’язаний неухильно додержуватись Конституції України та Законів України, не посягати на права і свободи,...»

«серія Юридична бібліотека на CD ЦИВІЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО 2009 (зразки документів) В Збірнику наведено зразки документів по всім правочинам, які передбачені діючим Цивільним кодексом України і цивільним законодавством в цілому.ЗАГАЛЬНОДОГОВIРНI ДОКУМЕНТИ Пропозиція про укладення договору (оферта) Супровідний лист до проекту договору Відповідь на пропозицію укласти договір Повідомлення про відкликання пропозиції про укладення договору (оферти) Повідомлення про відкликання відповіді про прийняття...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»