WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«І. Цивільне право і процес. Цивільне право в системі права. Джерела цивільного права України. Поняття, зміст та види цивільних правовідносин. Громадяни (фізичні) особи як учасники ...»

Програма фахового вступного випробування

за напрямом 6.030404 «Правознавство»

для вступників на основі ОКР «молодший спеціаліст»

І. Цивільне право і процес.

Цивільне право в системі права.

Джерела цивільного права України.

Поняття, зміст та види цивільних правовідносин.

Громадяни (фізичні) особи як учасники цивільних правовідносин.

Юридичні особи як суб’єкти цивільного права. Держава як учасник цивільних

правовідносин.

Об’єкти цивільних правовідносин Юридичні факти в цивільному праві.

Правочини в цивільному праві.

Здійснення цивільних прав та виконання цивільних обов’язків.

Строки в цивільному праві. Позовна давність.

Захист суб’єктивного цивільного права.

Відповідальність в цивільному праві.

Особисті немайнові права та їх цивільно-правове регулювання Особисті немайнові права, що забезпечують природнє існування фізичної особи.

Загальна характеристика права власності.

Набуття та припинення права власності.

Право приватної власності.

Право власності юридичних осіб Право державної та комунальної власності Право спільної власності.

Речові права на чуже майно Захист права власності та інших речових прав Зобов’язальне право: Загальні положення Виконання зобов’язань Речово-правові способи забезпечення виконання зобов’язань Зобов’язально-правові способи забезпечення виконання зобов’язань Припинення зобов’язань Цивільно-правовий договір.

Предмет, система та джерела цивільно-процесуального права.

Принципи цивільно-процесуального права.

Цивільні процесуальні правовідносини.

Сторони в цивільному процесі.

Треті особи в цивільному процесі.

Участь в цивільному процесі органів та осіб, які мають право захищати права, свободи та інтереси інших осіб в цивільному судочинстві.

Судове представництво.

Підвідомчість справ, що розглядаються в порядку цивільного судочинства.

Підсудність.

Процесуальні строки.

Судові витрати.

Цивільно-процесуальна відповідальність.

Позов.

Докази та доказування.

Порушення розгляду цивільної справи в суді.

Провадження у справі до судового розгляду.

Судовий розгляд.

Література:

Цивільний кодекс України: Коментар / За ред. Я.М.Шевченка. - К.: Ін Юре, 2004. - 622 с.

Цивільне право України: У 2 книгах / За ред. О.В.Дзери, Н.С.Кузнєцової. - К: Юрінком Інтер, 2005. - Кн. 2. - 640 с.

24. Цивільний кодекс України. - К.: Видавнича компанія "Воля", 2004. – 440

Науково-практичний коментар Цивільного кодексу України / За ред. Коссака В.М. — К.:

Знання, 2004. - 754 с.

Панченко М. І. Цивільне право України. - К.: Знання, 2005. - 583 с.

Феннич В.П. Цивільний процес: Конспект лекцій. Навчальний посібник. Частина 1. – Ужгород: Видавництво Закарпатського державного університету, 2005. – 130с.

Феннич В.П.Цивільний процес: Конспект лекцій. Навчальний посібник. Частина 2. – Ужгород: Видавництво Закарпатського державного університету, 2005. – 136с.

ІІ. Кримінальне право і процес Поняття та принципи кримінального права.

Закон про кримінальну відповідальність.

Поняття злочину. Класифікація злочинів.

Кримінальна відповідальність та її підстави.

Склад злочину і кваліфікація злочинів.

Об’єкт злочину.

Об’єктивна сторона злочину.

Суб’єкт злочину.

Суб’єктивна сторона злочину.

Стадії вчинення злочину.

Співучасть у злочині. Причетність до злочину.

Множинність злочинів.

Обставини, що виключають злочинність діяння.

Звільнення від кримінальної відповідальності.

Поняття, мета та види покарання.

Призначення покарання.

Звільнення від покарання і його відбування.

Судимість.

Примусові заходи медичного характеру і примусове лікування.

Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх.

Основні питання Загальної частини кримінального права зарубіжних держав.

Поняття і сутність,завдання і система кримінального процесу.

Історія розвитку кримінально – процесуального права.

Кримінально процесуальне законодавство України.

Принципи кримінального процесу.

Суб'єкти кримінального процесу.

Забезпечення прав і свобод людини у кримінальному процесі.

Доказування і докази у кримінальному процесі Процесуальні документи.

Порушення кримінальної справи.

Загальні положення досудового розслідування.

Література:

Кримінальний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Ін Юре, 2007. – 176с.

Кримінально-процесуальний кодекс України: Офіційне видання. – К.: Ін Юре, 2007. – 272с.

Кримінально-виконавчий кодекс України від 11 липня 2003 року // Юридичний вісник України. - 2003. - № № 36 - 37.

Кримінальний кодекс України: Науково-практичний коментар / За заг. ред. В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – К.: Ін Юре, 2003. – 1196с.

Судово-практичний коментар до Кримінального кодексу України / Упорядник і автор передмови М.І. Хавронюк. – К., 2006. – 550с.

Михайленко О.Р. Складання процесуальних актів з кримінальних справ. - Київ:

“Юрніком”, 1996.

Михеєнко М.М., Молдован В.В., Шибіко В.А. Кримінальний процес України: Ділові ігри та задачі. - Київ: “Либідь”, 1997.

Науково - практичний коментар до кримінального кодексу України / Під загальною редакцією Потебенька М.О., Гончаренка В.Г. – Київ: “Форум”. – 2001. – т. 1, 2.

Удало ва Л. Д., Рожнова В. В. – „Практикум із кримінального процесу”, Київ, 2007р.

Стрельбицький М. Н. – „Зразки кримінально процесуальних документів”, Київ, „Істіна”, 2006р.

Колос М.І. Кримінальне право України. Загальна частина: Навчальний посібник. –К.:

Атіка, 2007. – 608с.

Коржанський М.Й. Кримінальне право і законодавство України. Частина Загальна. Курс лекцій. – К.: Атіка, 2001. – 432с.

Кримінальне право України: Загальна частина: Підручник для студентів юрид. спец. вищ.

закладів освіти / За ред. професорів М.І. Бажанова, В.В. Сташиса, В.Я. Тація. – КиївХарків: Юрінком Інтер – Право, 2002. – 416с.

ІІІ. Трудове право Право людини на працю і державні гарантії його забезпечення.

Предмет, метод і система трудового права.

Джерела трудового права.

Трудові правовідносини та їх суб’єкти.

Міжнародно-правове регулювання праці.

Забезпечення зайнятості та працевлаштування.

Робочий час.

Час відпочинку.

Оплата праці.

Трудова дисципліна та дисциплінарна відповідальність у трудовому праві.

Матеріальна відповідальність сторін трудового договору.

Правове забезпечення охорони праці та здоров’я працівників на виробництві.

Професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації працівників.

Індивідуальні трудові спори.

Соціальне партнерство і колективне трудове право.

Правовий статус профспілок у сфері трудових відносин.

Колективні договори та угоди.

Порядок вирішення колективних трудових спорів.

Правовий статус роботодавців, їх організацій та об’єднань.

Нагляд і контроль за додержанням трудового законодавства і законодавства про охорону праці.

Література Конституція України. – Х.: ТОВ «Одіссей», 2006. – 48 с.

Кодекс законів про працю України. – Х.: ПП «ІГВІНІ», 2007. – 128 с.

Закон України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. (з наступними змінами і доповненнями).

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 р.

Закон України «Про зайнятість населення» від 1 березня 1991 р. в редакції від 21 листопада 1997 р. (з наступними змінами і доповненнями).

Закон України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 р.

Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 3 березня 1998 р.

Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 15 вересня 1999 р. (з наступними змінами і доповненнями).

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 5 жовтня 2000 р.

Основи трудового права України / За ред. П.Д. Пилипенка. – Львів: Магнолія плюс, 2006.

– 280 с.

Схвалено Рішенням Вченої ради юридичного факультету ЗакДУ від 18.01.2012 р., протокол №5Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНИВЕРСИТЕТ ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра цивільного та господарського права МАТЕРІАЛИ ІНФОРМАЦІЙНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ дисципліни «ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ» Дніпропетровськ НГУ Матеріали інформаційно-методичного забезпечення дисципліни «Право соціального забезпечення» / Упоряд. С.І. Забродін – Д: Національний гірничий університет, 2010. 18 с. Упорядник: С.І. Забродін, старший викладач кафедри цивільного та господарського права....»

«П’ЯТА ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ Вінниця, 15-16 травня 2010 року УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ Всеукраїнська громадська організація «Асоціація сприяння самоорганізації населення» ББК О _ УДК 2010 П’ята всеукраїнська науково-практична конференція з питань самоорганізації населення «Удосконалення законодаства України щодо проведення загальних зборів за місцем...»

«ПРАВОВІ АСПЕКТИ ТА РЕГЛАМЕНТАЦІЯ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНОЇ Медичне право України: проблеми становлення та розвитку. Матеріали I Всеукраїнської науково-практичної конференції 19—20.04.2007, м. Львів ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ Бабанін А. А., Велігодський Д. В. Кримський державний медичний університет ім. С. І. Георгієвського Кожна людина має природне невід’ємне та непорушне право на охорону здоров’я. Тому суспільство та держава, які відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я...»

«МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МКК УКРАЕРОРУХУ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ОПР ДО ПЕРЕВІРКИ ТЕОРЕТИЧНИХ ЗНАНЬ ЗА СЕРТИФІКАЦІЙНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ Підстава: Рішення МКК Украероруху від 05.07.2012 № Бориспіль 201 Відповідальні за підготовку методичних рекомендацій МКК Украероруху за сертифікаційними дисциплінами №п/п Назва дисципліни Відповідальні Повітряне Право О.М. Пестерніков 1. Загальні знання С.М. Перевезенцев 2. Можливості та обмеження людини В.І. Чалик 3. Метеорологія Т.М. Щербуха 4. Повітряна...»

«Яворська С.Т. Спадщина А.П. Медушевського в контексті розвитку методики навчання української мови Анотація. У статті висвітлено основні проблеми, які розв’язували методисти, лінгводидакти в 50 – 70-х роках минулого століття. Розкрито погляди науковців на зміст і побудову шкільних підручників і посібників з української мови, визначено внесок А.П. Медушевського в розвиток лінгвометодики. Спадщину вченого досліджено в контексті розвитку методики навчання української мови з урахуванням еволюції...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Дубовик Вiкторiя Iванiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 27.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Шиханов О.Ю. (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Пiдприємство з iноземною iнвестицiєю у формi товариства з обмеженою...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Ємельянов Олег Володимирович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 23.04.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Генеральний страховий...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В. Н. КАРАЗІНА АДМІНІСТРАТИВНЕ СУДОЧИНСТВО Навчальний посібник За загальною редакцією професора О. П. Рябченко Видання друге, перероблене і доповнене Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків – 2 Адміністративне судочинство УДК 342.9 ББК 67.9(4 Укр)301я А Рецензенти: доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент НАПрН України, професор кафедри адміністративного права та адміністративної...»

«УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ІНСПЕКЦІЯ Калінінського району м. Горлівки Школа професійної майстерності Фахова компетентність «Затверджую» _ _ _ _ «_»_2011р. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення семінарського заняття з теми № 1 «Кримінально-виконавче законодавство України» 27.01.2012 р. Для проведення у складі навчальної групи Тривалість: академічні 2 години Підготував: заступник начальника Центрально-Міського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»