WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«“Правова інформатика”, № 3(27) / 2010 61 УДК 342.4 Т.В. ЧУБАРУК, старший консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО ...»

-- [ Страница 1 ] --

“Правова інформатика”, № 3(27) / 2010 61

УДК 342.4

Т.В. ЧУБАРУК, старший консультант Головного юридичного управління

Апарату Верховної Ради України

КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ

Анотація. До питання конституційних принципів в інформаційній сфері.

Аннотация. К вопросу конституционных принципов в информационной сфере.

Summаry. As to the question of constitutional principals in the informative space.

Ключові слова: конституційні засади, інформаційна сфера.

У сучасному демократичному суспільстві інформаційна сфера є важливою складовою суспільного устрою та його прогресивного розвитку. Еволюційне значення інформаційної складової полягає в тому, що сьогодні людство активно формує інформаційне суспільство, докладає зусиль для розвитку інформаційних технологій і створення високоефективного інформаційного середовища у глобальному вимірі. Водночас інформаційна складова виконує функціональну роль – виступає вагомим чинником розбудови конституційних інститутів, розвитку та зміцнення демократичних цінностей.

Інформаційна сфера не є автономною в системі суспільно-державних зв’язків. Умовою стійкого, стабільного розвитку суспільства і держави є забезпечення функціонування інформаційної сфери як правового простору. Втім, інформаційна сфера, являючи собою складну структуровану, утворену сукупністю різних елементів (основним з яких є інформація), формується та розвивається за власними принципами, що робить можливим характеризувати її як самостійну щодо цілей правового регулювання.

Розвиток суверенної України як незалежної, демократичної, соціальної та правової держави забезпечується утвердженням і зміцненням конституційних засад, єдиним джерелом яких є Конституція України. Конституційні засади закріплюють основні права, свободи людини, принципи суспільного і державного ладу, взаємовідносини людини і держави. Конституційні засади виступають “векторами” розвитку суспільних відносин та подальшого розвитку законодавства.

Тому дослідження конституційних засад щодо правового регулювання інформаційної сфери об’єктивно сприятиме її розвитку та формуванню інформаційного законодавства, яке покликано впорядкувати суспільні інформаційні відносини, що виникають у процесі здійснення інформаційної взаємодії, а також спрямовані на забезпечення не лише інформаційних та інших, пов’язаних із ними, прав та інтересів людини, суспільства та держави.

Значення конституційних засад для правового регулювання полягає в їх універсальності, що зумовлено особливим місцем конституційного права серед інших галузей права. Адже в ньому закріплюються основи суспільного ладу, державної та правової систем, що є визначальним в окресленні напрямів розвитку всіх сфер суспільного життя, що стосується також інформаційн

–  –  –

закріплені в Конституції України і є юридичним підґрунтям” [5, с. 4], зміст якого достатньо широкий та охоплює ряд важливих аспектів [6, с. 62-68]. Погоджуючись із цією думкою, автор водночас ставить за мету дати власне визначення поняття “конституційні засади правового регулювання інформаційної сфери”. Термін “конституційні засади” у спеціальній юридичній літературі отримав широке застосування. Водночас спеціалісти окремих галузей права по-різному визначають їх юридичну сутність, не торкаючись смислового змісту даної категорії.

На нашу думку, якщо принцип отримав конституційне закріплення, він водночас отримує найвище вираження нормативності. Закріплені на конституційному рівні принципи набувають конституційно-засновницького змісту. Тож конституційні принципи регулювання інформаційної сфери є конституційними засадами, що лежать в основі правового регулювання відповідних суспільних відносин.

Принципи, які виражені в Конституції України, мають єдиний (конституційний) рівень у структурі, розрізняються з погляду найбільш загального свого змісту: чи охоплюють вони всю систему національного права (загальні чи загальноправові принципи), міжгалузеві принципи або принципи галузевої спрямованості (окремої галузі такої, як інформаційне право). Ця система, яка доповнюється галузевими принципами та принципами правових інститутів галузі в сукупності із зазначеними конституційними принципами, становить певну цілісність, стабільність та основу якої формують конституційні принципи. Принципи у зазначеній системі структуруються відповідно до певної ієрархії як загальноправові принципи, міжгалузеві принципи та принципи “галузевої спрямованості”.

Водночас необхідно вирізняти основні принципи інформаційного права, які є принципами галузевого рівня та охоплюють своїм змістом всю систему норм інформаційного права від конституційних принципів галузевої спрямованості (конституційні принципи правового регулювання інформаційної сфери), які мають міжгалузевий характер (наприклад, гарантованість доступу до екологічної інформації, правове регулювання цього принципу базується на двох галузях – екологічній та інформаційній).

Ось чому не викликає заперечень думка про те, що на рівні національних правових систем принципи права найчастіше закріплюються в конституціях, конституційних чи інших фундаментальних законах.

Конституційні засади мають важливе значення в правовому регулюванні будь-яких суспільних відносин, водночас, окрім власне конституційних принципів як нормативних положень, атрибутивно пов’язаних з такими джерелами права, як Конституція, можна виділити цілий ряд принципів, хоча і не закріплених прямо в Конституції, але які мають конституційну основу. Тому, на думку автора, важливого значення набувають питання визначення ознак і властивостей принципів, що утворюють конституційну матерію.

На думку Г.А. Гаджієва, уявлення про конституційні принципи достатньо еластичні.

Однак, як він зазначає, “це не флюгер, що змінює напрям залежно від напряму вітру”.

Стійкість уявлень про конституційні принципи повинна забезпечуватися, зокрема, шляхом виявлення об’єктивної природи кожного конституційного принципу. Конституційна політика повинна спиратися на об’єктивну природу конституційних принципів. Уявлення про конституційні принципи не повинні змінюватися [7, с. 76-83].

Конституційні принципи завдяки своїй лаконічності втілюють у собі дух і зміст Конституції. Саме тому вони створюють можливість адаптувати конкретні конституційні норми до умов суспільного життя, що постійно змінюються. “Буква” конституційного права – це його конкретні норми, дух його – у принципах [7].

Система конституційних засад не є однорідною; вона охоплює: 1) які: найбільш загальні принципи, що визначають засади державно-суспільного ладу та характеризуютьПравова інформатика”, № 3(27) / 2010 63 ся високим рівнем юридичного узагальнення та втілюють загальні суспільно-ціннісні ідеали у формі певної абстрактної декларативності; 2) так і принципи, що містять конкретний конституційно-регулятивний зміст і втілюють правові конструкції реалізації загальних конституційних засад на рівні предметного узагальнення. У поєднанні вони утворюють певну конституційну модель, якій мають відповідати суспільні відносини і що забезпечує певний формат їх правового регулювання.

Основними юридико-правовими ознаками конституційних принципів є:

– юридизація (закріплення) їх у законодавчому акті вищої юридичної сили, що забезпечує вищий рівень імперативності;

– високий рівень узагальнення (абстрактного чи предметного);

– нормативно-засадничий і системоутворюючий зміст, що полягає у пріоритетності їх перед іншими правовими нормами.

Підкреслимо, що характерною для нашої Конституції є наявність засадничих ідей, у тому числі принципів конституційно-правового регулювання інформаційної сфери. Вони є найбільш важливими засадами, першоосновою правового регулювання інформаційної сфери та мають певний пріоритет перед галузевими принципами, тобто власне принципами інформаційного права, норми якого повинні бути спрямовані на реалізацію засад.

Отже, необхідно відрізняти від конституційних принципів правого регулювання інформаційної сфери окремі принципи інформаційного права. Вважаємо, що конституційні принципи органічно реалізуються в системі принципів інформаційного права, але головним є розмежування конституційних та галузевих принципів.

Треба відмітити, що, проаналізувавши різні класифікації принципів, є підстави стверджувати, що система принципів інформаційного права повинна гармонійно поєднуватися із загальноправовими принципами та спиратися на систему конституційних принципів правового регулювання інформаційної сфери.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ефективна реалізація галузевих принципів (принципів інформаційного права) формується на основі конституційних принципів, що виконують орієнтаційну, спрямовуючу та системоутворюючу функції, як у правозастосовчій практиці, так і законотворчій діяльності.

Необхідно підкреслити, що Конституція України має прямий вплив і вищу юридичну силу. Це передбачає, що принципи, закріплені в ній, повинні бути реалізовані в чинному законодавстві. Водночас розробка концепції реалізації конституційних принципів у галузевому законодавстві повинна відбуватися відповідно до моделі, що сформована в рамках конституційного права.

З іншого боку, значення конституційних принципів зумовлюється тим, що конституційні принципи є не тільки в основі інформаційного законодавства та визначають його зміст, а й тим, що інформаційне законодавство є результатом утвердження та розвитку в ньому конституційних засад.

Конституція України містить ряд положень, що безпосередньо спрямовані на регулювання інформаційної сфери суспільних відносин в Україні. Особливе значення має ст. 3 Конституції України, відповідно до якої людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Положення цієї статті безпосередньо не містять вказівки на соціальну цінність інформаційної складової для людини, проте перебувають у прямому зв’язку з певними нормами розділу ІІ “Права, свободи та обов’язки людини і громадянина”.

Статтею 34 Конституції України гарантовано право на свободу думки і слова, право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію. Статтею 32 Конституції України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конПравова інформатика”, № 3(27) / 2010 64 фіденційної інформації про особу без її згоди, гарантовано право на офіційну інформацію про себе. Цією ж нормою утверджено поняття державної таємниці та іншої захищеної законом таємниці. Інформаційну безпеку як одну з найважливіших функцій держави встановила стаття 17 Конституції України, а стаття 50 – право вільного доступу до екологічної інформації. Стаття 57 гарантує доступ до правової інформації.

Наведені положення поєднуються єдиним предметним критерієм, пов’язані між собою системно-логічними зв’язками, на нашу думку, утворюють предметний блок конституційних засад, що спрямовані на правове регулювання інформаційної сфери.

Під конституційними засадами правового регулювання інформаційної сфери можна розуміти основоположні конституційні принципи:

– забезпечення інформаційної безпеки;

– гарантування права на інформацію, що також включає в себе право на свободу думки і слова, вільне вираження своїх поглядів і переконань;

– забезпечення права доступу до інформації.

Отже, конституційні засади правового регулювання інформаційної сфери – це закріплені в Конституції України основні ключові положення, ідеї, що спрямовані на забезпечення та розвиток інформаційних відносин; є правовою основою формування національного інформаційного законодавства та розбудови держави відповідно до сучасних стандартів (що, зокрема, передбачає входження до світового інформаційного суспільства).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«“Інформація і право”, № 2(5)/2012 176 УДК 321.01+340.135+342.72/73 ДОРОНІН І.М., кандидат юридичних наук, доцент БАЛАНС МІЖ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ Анотація. До визначення співвідношення і впливу реалізації функції забезпечення державної безпеки на дотримання прав і свобод людини в інформаційній сфері у контексті можливого обмеження прав. Ключові слова: забезпечення державної безпеки, інформаційна сфера,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРАВОЗНАВЧИМ СПРЯМУВАННЯМ) Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРАВОЗНАВЧИМ СПРЯМУВАННЯМ) Харків Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою Національного університету “Юридична академія України...»

«УДК 342.9 В. М. Соколов, суддя Сумського окружного адміністративного суду ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ Статтю присвячено проблемам використання аналогії права в адміністративному судочинстві. Розглядається зміст окремих принципів права, які можуть бути використані при вирішенні адміністративних справ за аналогією. Ключові слова: аналогія права; адміністративне судочинство; принципи права. Постановка проблеми.1Фундаментальними принципами...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, В.І. Дяченко, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. Щавінський СКЛАДАННЯ ПРОКУРОРОМ ДОКУМЕНТІВ ЩОДО ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 347.9 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року) Складання прокурором документів щодо...»

«Сергій Бут Листи з того світу предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10967330 Сергій Бут «Листи з того світу: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2015 ISBN 978-966-14-8331-5,978-966-14-8454-1 Аннотация Личаківський цвинтар. Скорботний кам’яний янгол склав долоні в молитві. Мабуть, він змусив Андрія заглянути в цей старий склеп. А ще привернули увагу дати життя та смерті. Двоє немовлят. Що з ними трапилось? На порозі гробівця Андрій знаходить...»

«ЛІТЕРАТУРА Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І.О. Дзера. – К.: 1. Юрінком Інтер, 2001. – 255 с. Халфина P.O. Договор в английском праве. – М.: Издательство академии наук СССР, 2. 1959. – 320 с; Самонд и Вильямс. Основы договорного права. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. – 704 с; Ласк Г. Гражданское право США (право торгового оборота). – М.: Издательство иностранной литературы, 1961. – 774 с. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред....»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 2. 2010 г. С. 82-88. УДК 346.13:340.132.6 ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ АНАЛОГІЇ ПРАВА ДО СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН Коваль В. М. Севастопольський апеляційний господарський суд, Севастополь, Україна Господарські суди застосовують аналогію права до майнових правовідносин у сфері господарювання на підставі ч. 2 ст. 8 ЦК, а до публічних правовідносин – на підставі ч. 7 ст. 9 КАС,...»

«“Правова інформатика”, № 2(22) / 2009 17 УДК 342 А.М. НОВИЦЬКИЙ, кандидат юридичних наук (Ph.D), старший науковий співробітник, начальник відділу дослідження проблем протидії податковим правопорушенням НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України Т.С. КАСЯНЮК, Національний університет ДПС України ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ Анотація. Про систематизацію інформаційного законодавства за окремими ознаками. Формування нових суспільних...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ Кафедра державно-правових дисциплін В.А. Миколенко, Л.О. Васечко ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ Навчально-методичний комплекс КИЇВ УДК 351.777 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 50 від 19 грудня 2012 року) Миколенко В.А. Державний контроль в Україні: навч.-метод. комплекс / В.А. Миколенко, Л.О. Васечко. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 32...»

«УДК 340.5+342.7 О. Г. Данильян, доктор філософських наук, професор ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Розглянуто сутність і зміст категорій «права людини», «захист прав людини», «охорона прав людини», «забезпечення прав людини», «гарантування прав людини». Зроблено висновок щодо їх діалектичних взаємозв’язків. Обґрунтовано деякі напрями вдосконалення захисту прав людини в сучасному суспільстві. Ключові слова: права людини, захист прав людини, охорона...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»