WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА ПРИ НЕОКОНЧЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ Гродецкий Ю.В. Работа посвящена исследованию объективных признаков добровольного отказа при неоконченном ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підруч. / Пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.

18. Скорилкин Н.М. Добровольный отказ от преступления и его место в системе обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности. – Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. –

М., 1998. – 165 с. 19. Спасенников И.Г. Уголовно-правовое значение добровольного отказа

для предупреждения и пресечения преступлений: Дис.... канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1999. – 183 с. 20. Сулаквелидзе Д.Д. Добровольный отказ от совершения преступления:

Автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.04. – Тбилиси, 1993. – 24 с. 21. Тадевосян Л.З.

Неоконченные преступления: Монография. – М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008. – 207 с.

22. Тер-Акопов А.А. Добровольный отказ от совершения преступления. – М.: Юрид. лит., 1982. – 96 с.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ДОБРОВОЛЬНОГО ОТКАЗА

ПРИ НЕОКОНЧЕННОМ ПРЕСТУПЛЕНИИ

Гродецкий Ю.В.

Работа посвящена исследованию объективных признаков добровольного отказа при неоконченном преступлении. На основании критического анализа разных точек зрения найдена оптимальная модель формулировки его объективного признака. Сформулированы предложения по усовершенствованию ч. 1 ст. 17 УК Украины.

Ключевые слова: добровольный отказ, объективный признак.

OBJECTIVE SIGNS OF VOLUNTARY RENUNCIATION

AT AN UNFINISHED CRIME

Grodetskyi Iu.V.

Research is devoted to research of objective signs of voluntary renunciation at an unnished crime. On the basis of walkthrough of different points of view the optimum model of formulation of his objective sign is found. Formulated suggestion on the improvement of part 1 art.17 CC of Ukraine.

Key words: voluntary renunciation, objective sign.

Надійшла до редакції 13.01.2011 р.

УДК 343.01 Ю. А. Пономаренко, канд. юрид. наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків

РОЗУМІННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ПОЛІТИКИ

В РОБОТАХ КРИМІНАЛІСТІВ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТЬ Вивчення теоретичних про- статті ми не порушуємо проблеблем пеналізації злочинів тра- му обсягу поняття «кримінальдиційно здійснюється в рамках но-правова політика» й адекучення про кримінально-право- ватності вживаної термінології ву політику й пов’язується з нею. щодо її позначення. Саме тому Застережемо, що у рамках цієї категорії «кримінально-правова 154 2011/114 Проблеми боротьби зі злочинністю й питання криміналістики політика» і «кримінальна політи- з часів М. П. Чубинського пракка» вживаються як рівнозначні. тично залишився поза увагою Визначаючи ж співвідношення правників.

кримінально-правової політики й Разом із тим вважаємо, що пеналізації злочинів, дослідники слід погодитися з О. В. Харитосходяться на думці, що остання новою в тому, що «розвиток криохоплюється першою. У різних мінально-правової науки неможпублікаціях пеналізація злочинів ливий без ґрунтовного вивчення називається основним [Див.: 12, її історії, всебічного осмислення с. 58,59; 13, с. 59] або спеціаль- здобутків і прорахунків учених ним напрямком кримінально- минулого» [23, с. 9]. Дійсно, зверправової політики [Див.: 9, с. 96; нення до історії науки дозволяє, 20, с. 35], її методом [Див.: 10, з одного боку, прослідкувати с. 308; 25, с. 96], складником її тенденції її розвитку й накреспредмета [Див.: 22, с. 17], еле- лити перспективи, а другого – ментом її змісту [Див.: 1, с. 3; дає можливість визначити ті пос. 77] тощо. Це дає достат- ложення, які вже були висунуті ні підстави для висновку, що й доведені або обґрунтовано з’ясування властивостей пена- спростовані попередниками. Це, лізації злочинів значною мірою у свою чергу, збереже зусилля залежить від розуміння самої сучасних науковців щодо критики кримінально-правової політики. давно відсторонених, непотрібЩо ж стосується поглиблено- них ідей, убезпечить від зайвих у го вивчення останньої, то воно науці, так би мовити, «винаходів мало місце в роботах багатьох велосипеда». З огляду на виклавітчизняних і зарубіжних кримі- дене мета даної статті полягає у налістів. Тільки в Україні вченню висвітленні стану наукових допро кримінально-правову по- сліджень поняття «кримінальнолітику присвятили свої публіка- правова (кримінальна) політика»

ції Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, в науковій літературі ХІХ – початО. М. Джужа, В. С. Зеленецький, ку ХХ століть.

О. М. Костенко, О. М. Литвак, Окремі вчені з посиланням М. І. Мельник, А. А. Митрофа- на М. П. Чубинського ствернов, М. І. Панов, В. Я. Тацій, джують, що, власне, категорія В. В. Сташис, П. Л. Фріс та інші «кримінальна політика» вперше вчені. У цих роботах досліджу- була вжита в 1804 р. в роботах ються в тому числі й питання німецького криміналіста А. Фесторії розвитку кримінально- йєрбаха [11, с. 3]. Між тим, сам правової політики, однак аспект М. П. Чубинський стверджував, еволюції вчення про неї в Україні що наукою не встановлено, хто 2011/114 155

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

першим почав оперувати понят- тися з окремих філософських тя «кримінальна політика». Уже учень і перейшло в лона правов 1804 р. Фейєрбах говорить про вої науки. При цьому вивчення кримінальну політику як про по- тогочасних кримінально-правоняття існуюче; вперше в право- вих джерел дає підстави для вивій літературі він визначає спів- сновку, що в них у цілому було відношення між кримінальною сформовано розуміння цього політикою і кримінальним пра- поняття, підтримуване більшісвом [24, с. 55]. тю європейських правознавців.

У будь-якому разі дослі- Воно полягало в розгляді кримідження проблем криміналь- нально-правової політики як сано-політичного характеру роз- мостійної галузі науки або часпочалося задовго до того, як тини іншої галузі (кримінального відповідну правову категорію права, кримінальної соціології, почали вживати в юридичній лі- кримінології тощо), завданням тературі. М. П. Чубинський на- якої є не догматичний аналіз водить огляд кримінально-полі- чинного законодавства, а опратичних вчень, аналізує їх з часів цювання напрямків його розвиДавньої Греції (Солон, Піфагор, тку de lege ferenda.

Протагор, Сократ, Платон, Арис- Зокрема, серед німецьких тотель та ін.) та Давнього Риму криміналістів таке розуміння (Ульпіан, Марціан, Павло, Цице- кримінальної політики зустрірон, Сенека, Геллій та ін.), через чаємо в самого А. Фейєрбаха, Середні віки (каноністи – Фома який, за свідченням П. М. ЧуАквінський, Лактанцій, св. Афа- бинського, не дав точного її винасій, св. Іоанн Златоуст та інші, значення, але з його міркувань а також юристи-постглосатори) випливало, що під цим понятй так звану перехідну епоху – з тям він мав на увазі «ту галузь кінця ХV – до початку ХVІІІ сто- науки, яка повинна дати криміліть (гуманісти й представни- нальному законодавцеві вказівки Реформації) й аж до ХІХ ст. ки для кращої організації справи [24, с. 79-425]. правосуддя» [24, с. 56]. Інший Ми не ставимо собі за мету німецький криміналіст ХІХ ст. Е.

переповідати ґрунтовно ви- Генке (автор «Курсу криміналькладену М. П. Чубинським ево- ного права та кримінальної полюцію кримінально-політичних літики»), тлумачив кримінальну учень до ХІХ ст. Відзначимо політику як галузь кримінальлише, що тільки в ХІХ ст. понят- ного правознавства, яка прагне тя «кримінально-правова полі- «за особливостями історичного тика» почало викристалізовува- моменту й місцевими умовами 156 2011/114 Проблеми боротьби зі злочинністю й питання криміналістики здійснити ідеал права» [Цит. за: зі злочином» [9, с. 7]. Отже, для 21, с. 462]. Як бачимо, для А. Фе- цього науковця кримінальнойєрбаха й Е. Генке кримінально- правова політика – це не тільки правова політика – це самостій- самостійна галузь науки (вузьна галузь науки, яка за своїм ке тлумачення), а й заснована предметом є близькою до кри- на результатах наукових дослімінального права, проте не спів- джень певна ідея, якій має підпадає з ним. Деякі інші німецькі корятися діяльність держави з криміналісти, теж розмежовую- метою протидії злочинності.

чи науки кримінально-правової У російській кримінальнополітики і кримінального пра- правовій літературі, очевидно, ва, знаходили при цьому місце перше звернення до проблем першої в межах інших юридич- кримінальної політики здійснив них наук.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Наприклад, на думку у 1820 р. професор Казанського Ю. Варга, кримінальна політика університету Г. І. Солнцев. Саразом з кримінальною антропо- мого формулювання її поняття логією складає зміст криміноло- фахівець не навів, але відніс рагії й «переймається вирішенням зом з логікою, психологією й запитання про карані й некарані гальним кримінальним правом діяння, вивчає особливі умови, до «наук філософічних», необщо сприяють розвитку злочи- хідних і корисних для пізнання нів, приміром вплив бідності» російського кримінального праЦит. за: 4, с. 210]. ва [18, с. 6, 7]. За твердженням Значно ширше розуміння Г. С. Фельдштейна, Г. І. Солнрозглядуваного поняття зустрі- цев, знаходячись під впливом чаємо у Ф. фон Ліста, який не ідей А. Фейєрбаха, трактував тільки стверджував, що «кри- кримінальну політику «як дисцимінальна політика як самостій- пліну, що намічає принципи de на галузь науки кримінального lege ferenda … для безпомилкоправа може бути протиставлена вого застосування кримінальних кримінальному праву у вузькому законів» [21, с. 313].

сенсі», а й трактував її у широ- У цілому ж погляд на кримікому значенні як «систематичну нально-правову політику саме сукупність підстав, що спира- як на науку отримав широку підються на наукове дослідження тримку серед російських криміназлочину і впливу, який чинить лістів. Дискусії в основному велипокарання, – підстав, узгоджую- ся стосовно питань, чи становить чись з якими держава за допо- вона собою самостійну галузь, чи могою покарання і споріднених з входить складником до іншої ганим інститутів повинна боротися лузі, а якщо так – то до якої.

2011/114 157

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

Так, С. К. Гогель вважав, що тільки з кримінальним правом, кримінально-правова політика – але й з кримінологією. Він ділив це наука, яка вивчає застосову- науку кримінального права (в вані вже нині заходи боротьби зі широкому значенні) на кримінозлочинністю – як репресивні, так логію, кримінальну політику і крипревентивні. У такому розумінні мінальну догматику. При цьому він вбачав її близькою до кримі- під кримінальною політикою рональної соціології (тобто криміно- зумів галузь науки кримінальнології) і з цього приводу зазначав: го права, яка має своїм предмеОцінювати заходи боротьби зі том вивчення засобів боротьби злочинністю кримінальна політика зі злочинністю, а завданням – може лише з точки зору їх відпо- доцільну побудову останніх [16, відності й доцільності для бороть- с. 10]. В оригінальній класифікаби з тим злом і його причинами, які ції юридичних наук, розробленій висвітлює кримінальна соціологія. П. Є. Михайловим на підставі Таким чином, кримінальна політи- теоретичного вчення Л. І. Петрака, будучи або нерозривним цілим жицького, стосовно кожної окрез кримінальною соціологією, або мої галузі права було виділено прикладною наукою до основної 5 самостійних типів наук. Для позитивної науки – кримінальної кримінального права це зокрема:

соціології, становить собою вчен- (а) теорія кримінального права, ня про вже існуючі заходи бороть- (б) історія кримінального права, би зі злочинністю» [5, с. 4, 5]. (в) описове кримінальне закоВиключно як науку, що вхо- нознавство, (г) догматика кримідить до складу кримінальної со- нального права, (д) політика криціології, пояснював кримінальну мінального права [14, с. 45, 46].Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«УДК 343.8 (477) М.В. Романов, канд. юрид. наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ЛИСТУВАННЯ І ЗВЕРНЕННЯ З ПРОПОЗИЦІЯМИ, ЗАЯВАМИ І СКАРГАМИ Вітчизняна доктрина виконання кримінальних покарань визнає беззаперечність позитивного впливу спілкування й установлення відносин із зовнішнім світом для засуджених до позбавлення волі. Дійсно, цей інститут має вирішальне значення для позитивних змін у...»

«Домашній арешт як запобіжний захід. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 317-324. УДК 343.195.3 ДОМАШНІЙ АРЕШТ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Крайнюк В. Г. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ м. Дніпропетровськ, Україна У статті розглядаються поняття, суть, основні напрямки, підстави, а також проблемні питання застосування домашнього арешту як запобіжного...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем, доктором філософії в галузі права Н. О. Можаровською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 11 від 19.01.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Можаровська Н. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Військове документування та діловодство Харків УДК 355/359: 651.5 (075) Військове документування та діловодство: Навч. посібник / І.М. Крутько, С.Ю. Поляков. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 38 с. Розглядаються види, зміст, структура, призначення, функції військових документів, дається їх класифікація. Визначаються місце документа в системі управління, специфіка військового документування й...»

«посад державної служби та згідно з рангами, які присвоюються державним службовцям, здійснюється прийняття на державну службу, просування по ній службовців, вирішується питання стимулювання їх праці тощо. Безперечно, законодавчо встановлена класифікація посад державних службовців позитивно вплинула на становлення та розвиток державної служби в Україні [3, с. 315, 2]. Таким чином, діяльність державного органу у сфері рибоохорони проявляється в реальному житті через діяльність його повноважних...»

«УДК 349.415 (1-751.3) Т. В. Лісова, канд. юрид. наук, доцент, C. В. Шарапова, канд. юрид. наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЗЕМЕЛЬ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ Статтю присвячено комплексному дослідженню актуальних питань правової охорони земель природно-заповідного фонду в умовах сучасної земельної реформи. Всебічно обґрунтовується необхідність удосконалення чинних нормативно-правових актів, що...»

«Право на відповідь як спосіб захисту честі, гідності. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 282-287. УДК 347.92:347.15/17 ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ОСОБИ Можаровська К. В. Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, Україна У статті досліджено проблемні питання, пов’язані з правовим регулюванням такого спеціального...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001 року Випуск 2 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 8 від 29 серпня 2013 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005 р. Державне будівництво та...»

«“Правова інформатика”, № 4(40) / 2013 35 УДК 340.12 САРЖАН С.Л., кандидат юридичних наук ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ВЛАСТИВІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ФАКТІВ Анотація. У статті розглядається правова інформація, як похідна і властивість юридичних фактів, що обумовлюють форму і зміст такої інформації. Подано характеристики, ознаки класифікації такої інформації, право та власність на інформацію, а також роль правової інформації в діяльності правоохоронних органів. Ключові слова: інформація, інформаційне право,...»

«“Правова інформатика”, № 2(22) / 2009 31 УДК 342.9:383:681.3 В.М. БРИЖКО, кандидат юридичних наук (Ph.D), старший науковий співробітник ПРО СУЧАСНУ ІНФОРМАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ Анотація. Щодо стану та перспектив інформаційної політики країн світу. Сучасна інформаційна політика розвинених країн світу розглядається як сукупність напрямів і способів діяльності компетентних органів держави з контролю, регулювання та планування процесів в інформаційній сфері щодо одержання, зберігання, обробки,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»