WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«THE SUBJECT OF THE CRIMINAL INFRINGEMENT AT THE SYSTEM OF THE THEFTS CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS COMMITTED BY JUVENILES Manzhos I.А. The place of the subject of the criminal ...»

-- [ Страница 1 ] --

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

шеннолетними, и взаимосвязи его с другими элементами этой системы. Предложена классификация предмета в зависимости от места совершения краж.

Рассмотрена личность несовершеннолетнего преступника с учетом возрастных

и психологических особенностей.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика краж, предмет преступного посягательства, кражи, совершаемые несовершеннолетними.

THE SUBJECT OF THE CRIMINAL INFRINGEMENT AT THE SYSTEM OF THE THEFTS

CRIMINALISTICS CHARACTERISTICS COMMITTED BY JUVENILES

Manzhos I.А.

The place of the subject of the criminal infringement at the structure of the thefts criminalistics characteristics committed by juveniles and interconnection with other elements of this system have been given special attention. The classification of the subject depending from the place of the thefts committing has been proposed. The personality of juvenile criminal taking into account the age and psychological characteristics peculiarities have been considered.

Key words: thefts criminalistics characteristics, subject of the criminal infringement, committed by juveniles.

Надійшла до редакції 09.12.2009 р.

С.А. Федчишин, аспірант УДК 342.951:341.231(477) Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, м. Харків

АДМНІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС

НАДЗВИчАЙНОГО І ПОВНОВАЖНОГО

ПОСЛА УКРАЇНИ

України. Відповідальність за Проголошення незалежналежне їх виконання покланості України, державний курс дається на керівників органів на європейську та євроатлансистеми Міністерства закортичну інтеграцію ставлять педонних справ, у тому числі на ред дипломатією й органами Надзвичайного і Повноважного управління закордонними спраПосла як керівника дипломав ами я к і с н о н о в і з а в д а н н я тичного представництва Україщодо забезпечення прагнень  2010/109 Перші кроки в науці ни за кордоном. новажного Посла України [8;

Окремі аспекти правового 2001. – № 42. – Ст. 1881]. Він статусу керівника дипломатич- наділений і однойменним дипного представництва розгляда- ломатичним рангом за ст.1 Заколися вченими в галузі міжна- ну України «Про дипломатичні родного права (І.П. Блищенком, ранги» від 28 листопада 2002 р.

В.Г. Буткевичем, А.І. Музикою, [8; 2002. – № 52. – Ст. 2349].

В.М. Репецьким, О.П. Сагайдак, Основні ознаки НадзвичайК.К. Сандровським, ного і Повноважного Посла УкП.Д.Сардачуком та ін.). Чимало раїни: (1) він очолює працівнидосліджень правового статусу ків дипломатичного представпосадових осіб і керівників ор- ництва і є найвищою посадоганів виконавчої влади прове- вою особою в ньому; (2) придено такими адміністративіста- значається і звільняється в поми як В.Б. Авер’янов, Н.О. Ар- рядку, передбаченому закономаш, І.Л. Бачило, Ю.П. Битяк, давством України про дипломаН.П. Матюхіна, Н.Р. Нижник, тичну службу й міжнародноО.В. Петришин, Н.В. Янюк. Про- правовими актами; (3) наділете, незважаючи на роль Над- ний адміністративно-розпорядзвичайного і Повнова жного чими повноваженнями і вправі Посла в механізмі управління видавати накази й розпорядзакордонними справами Украї- ження, які є обов’язковими для ни, проблема його адміністра- відповідних виконавців; (4) він тивно-правового статусу в на- здійснює управління не лише уці адміністративного права персоналом дипломатичного залишається практично не до- представництва, а й дорученою слідженою, що зумовлює спря- йому галуззю в цілому; (5) несе мованість і зав дання даної персональну відповідальність статті, а саме висвітлення ок- за результати своєї праці й ремих елементів адміністра- діяльність всього дипломатичтивно-правового статусу вка- ного представництва.

заної посадової особи. Важливим також є те, що Керівником дипломатично- цей керівник, будучи одним з го представництва України за найважливіших елементів сискордоном є працівник диплома- теми управління, як слушно натичної служби, який відповідно голошує Н.П. Матюхіна, однодо ст. 12 Закону України «Про часно виступає суб’єктом та д ип л о м ат ич н у с л у ж бу » в і д об’єктом цієї системи. Як суб’єкт 20 вересня 2001 р. займає в ньо- управління він виконує всі упму посаду Надзвичайного і Пов- равлінські функції, використо

–  –  –

 2010/109 Перші кроки в науці тра й Міністра закордонних керівника дипломатичного справ України. представництва підкреслюєтьУ науковій літературі іноді ся в п.3 як одна зі стадій його ототожнюються процедури при- акредитації. З огляду на це ввазначення й акредитації голови жаємо, що поняття «акредитадипломатичного представниц- ці я» є ширшим з а о б с яг о м тва [Див.: 4, с. 47; 10, с. 104]. На порівняно з поняттям «признанашу думку, із цим не можна по- чення», оскільки останнє охопгодитись. По-перше, вони ма- люється першим. При цьому зають різну правову природу. Зок- уважимо, що не можна заперерема, правове підгрунтя проце- чувати того, що обидві ці продури призначення керівника цедури тісно взаємопов’язані і дипломатичного представниц- взаємнозумовлені.

тва становлять норми ад- Відповідно до п.6 Положенміністративного права, в основі ня про дипломатичне предж його акредитації лежать нор- ставництво України за кордоми міжнародного дипломатич- ном від 22 жовтня 1992 р. (далі ного права та звичаїв. По-друге, – Положення) припинення місії зазначені поняття різняться та- глави дипломатичного предкож за обсягом. Процедура ак- ставництва відбувається у 4-х редитації складається з таких випадках, а саме при відклистадій: (а) підбір кандидатури канні у встановленому порядку, голови дипломатичного пред- відставці, смерті, оголошенні ставництва; (б) запит агреману; його persona non grata в державі (в) видання акта внутрішнього перебування [5; 2000. – Т. 5. – 5 права, яким оформлюється (Р/П)2].

призначення; (г) одно час не Перейдемо до визначення офіційне повідомлення у пресі функцій Надзвичайного і Повобох країн про призначення, що новажного Посла України. З відбулося; (д) видача вірчих урахуванням того, що диплограмот; (е) попередня зустріч з матичне представництво є одміністром закордонних справ ноособовим органом, функції країни перебування після при- його керівника зумовлені у пербуття голови дипломатичного шу чергу задваннями органу, пр е дс тавницт в а й п о д анн я який він очолює. Найповніший йому копії вірчих грамот; (є) вру- їх перелік наводять О.П. Сагайчення під час офіційної цере- дак і П.Д. Сардачук, а саме:

монії вірчих грамот главі держа- а) розробка концепції двостови перебування [Цит. за: 9, ронніх відносин з країною пес. 104]. Як бачимо, призначення ребування; б) інформування  2010/109

ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ

уряду країни перебування про співробітників, застосування позицію свого уряду; в) інфор- щодо них дисциплінарної вламування МЗС України про полі- ди. На багатоманітність зовніштичну й економічну ситуації в ньоуправлінських функцій країні перебування та можли- впливає місце дипломатичного вий їх вплив на двосторонні представництва в механізмі упвідносини; г) вивчення інфор- равління закордонними спрамації про впливових людей вами. Щодо цього виникають країни перебування; г) форму- різні види управлінських відновання позитивного іміджу Ук- син з органами: (а) вищими й раїни; д) постійне розширення підлеглими (б) рівними за стакола знайомих, які сприяли б тусом; (в) судової влади (якщо вирішенню вищеназваних за- дипломатичне представництво вдань [11, с. 62]. У свою чергу, виступає субєктом юридичної професор Інституту диплома- відповідальності); (г) з органатичної служби Індії К.С. Рана ми місцевого самоврядування зазначає, що, зважаючи на ево- (при здійсненні останніми відлюцію та зміни у дипломатичній повідних повноважень). У Посфері, всі функції керівника ложенні визначено ос новні дипломатичного представниц- функції управління його керівтва сьогодні доцільно зводити ника. Зокрема, у п. 4 закріпледо 6-ти основних, що охоплю- но, що глава дипломатичного ють переговори, налагодження представництва здійснює законтактів, сприяння, інформу- гальне керівництво, координавання, управління й обслугову- цію й контроль за діяльністю вання [14, с. 64]. в с і х ус т а н о в Ук р аїн и, с п е Особливий інтерес станов- ціалістів, делегацій, посадових лять управлінські функції Над- та інших осіб, які знаходяться звичайного і Повнова жного у державі перебування.

Посла України, які поділяються Права й обов’язки, як важна внутрішньо- й зовнішньоуп- ливі елементи статусу Надзвиравлінські. До перших відно- чайного і Повноважного Посла сяться функції, пов’язані зі спів- України, поділяються на заробітниками дипломатичного гальні і спеціальні. До перших представництва: організація, відносять ті, що характерні для планування, прогнозування, всіх працівників дипломатичної регулювання, ухвалення уп- служби. За статтями 29 і 30 Заравлінських рішень і впровад- кону України «Про дипломатичження їх у життя, координація, ну с лу ж бу» ві д 20 верес ня контроль за діяльністю цих 20 01 р. їх зага льні права й 0 2010/109 Перші кроки в науці обов’язки зводяться до прав та ставників України в державі пеобов’язків державних службов- ребування.

ців, що передбачені Законом Значний вплив на ефективУкраїни «Про державну служ- ність роботи керівника диплобу» від 16 грудня 1993 р. [3; матичного представництва маСт. 490]. ють гарантії його діяльності – Спеціальні права й загальнослужбові та спеціальобов’язки Надзвичайного і Пов- но-посадові. До загальнослужноважного Посла України зумо- бових гарантій належить мавлені посадою, яку він обіймає. теріальне й соціально-побутоНа жаль, вони сукупно не за- ве забезпечення державних і кріплені в законодавстві Украї- дипломатичних службовців, пени, навести їх перелік дозволя- редбачене в Законах України ють норми Положення, Законів «Про державну с лу ж бу» та України «Про дипломатичну «Про дипломатичну службу».

службу» від 20 вересня 2001 р., Спеціально-посадові зумовПро міжнародні договори» від лені посадою Надзвичайного і 29 червня 2004 р., Віденських Повноважного Посла України.

конвенцій про дипломатичні До них, на нашу думку, налезносини від 18 квітня 1961 р. [7; жать насамперед дипломатичс. 126 -133], про консульські ні привілеї й імунітети, гаранзносини від 24 квітня 1963 р. [7; товані керівникові й персоналу с. 134-148], про право міжна- дипломатичного представницродних договорів від 23 травня тва Віденською конвенцією про 1969 р. [7; с. 23-37] та норм ін- дипломатичні зносини.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Головне управління юстиції в Івано-Франківській області Відділ контролю та організаційного забезпечення Методичні рекомендації Організація роботи із запитами та зверненнями народних депутатів України, а також зверненнями, запитами та запитаннями депутатів місцевих рад (для використання в роботі міськими, районними, міськрайонними управліннями юстиції, фізичними та юридичними особами) м.Івано-Франківськ 08 серпня 2014 року Організація роботи із запитами та зверненнями народних депутатів України,...»

«Рибалка О. В. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-2. С. 331-336. УДК 343.14 РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ МЕДІАЦІЇ ЯК ІНСТРУМЕНТУ ВІДНОВНОГО СУДОЧИНСТВА В КОНТЕКСТІ РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ Рибалка О. В. Черкаський факультет Національного університету «Одеська юридична академія» м. Черкаси, Україна В статті досліджено інститут медіації, що активно розвивається останнім часом в...»

«УДК 342.531.15 В. М. Венгер, аспірант Національного університету “Києво-Могилянська академія” ПРАВОВІ МОДЕЛІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ ОБ’ЄДНАНЬ Подано комплексний аналіз досвіду світового парламентаризму щодо регулювання діяльності парламентських об’єднань. Сформульовано три основні моделі таких об’єднань, визначено їх основні риси, особливості та країни переважного застосування. Ключові слова: парламент, депутат, парламентська група, парламентська фракція, політична група, депутатське...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Сiдоров С.Л. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 16.04.2015 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНIПРОАЗОТ 2. Організаційно-правова форма...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Дружина Юрiй Григорович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 25.04.2014 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Великолепетиський маслозавод 2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Баняс Павло Васильович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 27.05.2014 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство Вiнницяспецавтотранспорт 2....»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Экономика и управление». Том 25 (64). 2012 г. № 2. С. 193-204. УДК 338.439.5:637.54 ДОСЛІДЖЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДОВИХ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ВИРОБНИКІВ КУРЯТИНИ Циганок В.М., Гуля Ю.В., Ращенко А.В. Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, Україна Е-mail: basyania@rambler.ru В статті викладено результати проведених досліджень щодо більш ефективного використання товарної,...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Ануфрiєв Микола Володимирович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 25.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів 2013 рік за І. Загальні відомості ПУБЛІЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 1. Повне найменування емітента АНДРУШIВСЬКЕ 2....»

«Ніколенко Л. М. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 341-351. УДК 346.93 ПЕРЕГЛЯД СУДОВИХ АКТІВ У СИСТЕМІ СУДОВОГО ЗАХИСТУ В ГОСПОДАРСЬКОМУ СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ Ніколенко Л. М. Маріупольський державний університет м. Маріуполь, Україна У статті здійснено дослідження перегляду судових актів у системі судового захисту у господарському судочинстві; проаналізовано становлення та існування права на...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ» ДЕЙНЕКА ВОЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ УДК 349.22:331.109.62(477) ПРИМИРНІ ПРОЦЕДУРИ ВИРІШЕННЯ ТРУДОВИХ СПОРІВ Спеціальність 12.00.05 – трудове право; право соціального забезпечення АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Одеса – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі трудового права та права соціального забезпечення Національного університету «Одеська юридична...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»