WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 349.6:811.161.2 А. В. Павленко, студентка 4 курсу юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – доц. кафедри ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 349.6:811.161.2

А. В. Павленко, студентка 4 курсу юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія

банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – доц. кафедри

державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного

банку України”, канд. юрид. наук В. М. Завгородня

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ

ЕНЕРГЕТИКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

У статті розглянуті основні засади правового забезпечення діяльності у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел, окреслено головні проблеми досліджуваної галузі та запропоновано шляхи їх вирішення.

Ключові слова: альтернативна енергетика, будівництво, підключення, експлуатація.

Постановка проблеми. Енергетична проблема є надзвичайно гострою для сучасної України, що зумовлено як загальносвітовими тенденціями, так і істотною залежністю від імпорту природного газу. Крім того, використовувані в нашій державі технології виробництва електричної енергії завдають значної шкоди довкіллю. Звичайно, відмовитись від виробництва електроенергії ми не можемо, однак цілком реально знайти певний компромісний варіант, завдяки якому екологічно чистими способами забезпечувалось би виробництво достатньої кількості електричної енергії. Таким варіантом цілком може стати використання ресурсів альтернативної енергетики.

Аналіз досліджень та публікацій. Дана проблема, не зважаючи на всю свою актуальність, залишається майже недослідженою вітчизняною юридичною наукою. Це значною мірою зумовлено тим, що виробництво електричної енергії з альтернативних джерел є новим напрямком в сучасній енергетиці.

Метою даної статті є дослідження вузлових положень законодавства у сфері альтернативної енергетики, а також виявлення в ньому основних проблем, що перешкоджають належній реалізації потенціалу цієї перспективної галузі енергетики.

Виклад основного матеріалу. Поняття “альтернативні джерела енергії” є складовою частиною більш широкого – “джерела енергії”, яке окрім, альтернативних, включає і так звані традиційні джерела енергії (вуглеводні: нафта, природний газ). Зауважимо, що в чинному законодавстві фігурують терміни “нетрадиційні”, “відновлювальні” та “альтернативні” джерела енергії, які помилково ототожнюються.

Вважаємо, що поняття “альтернативні джерела енергії” взагалі не слід вживати у законодавстві, оскільки категорії “традиційні” та “альтернативні” є відносними і не виключено, що коли-небудь, наприклад, в силу вичерпання вуглеводнів, ті джерела енергії, які зараз вважаються альтернативними, стануть традиційними. Крім того, ці поняття не відображають якісних особливостей джерел енергії. Інша справа з терміном “відновлювальні джерела”, оскільки він вживається на позначення джерел енергії, які поновлюються за рахунок звичайних природних процесів, а це їх суттєва якісна ознака.

Чинним законодавством альтернативні джерела енергії визначені як відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційноочисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів. На наш погляд, використання вторинних ресурсів повинно бути предметом регулювання окремого закону, оскільки з них можна не лише виробляти енергію, але й нові матеріали. Навіть, якщо брати до уваги лише виробництво енергії з вторинних ресурсів та відновлювальних джерел, то не можна не помітити якісну специфіку кожного з цих процесів, а це, відповідно, повинно також враховуватись у їх правовому регулюванні. За нинішнім підходом така специфіка повністю ігнорується.

© Павленко А.В., 2012 В цьому контексті слушно звернутись до Директиві 2001/77/ЄС Європейського Парламенту та Ради, відповідно до якої “відновлювальні енергоджерела” означають невикопні відновлювальні джерела енергії (вітрова, сонячна, геотермальна енергія, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, болотного газу, газу каналізаційноочисних станцій та біогазів)”. Вважаємо, що таке визначення повинно бути перенесене у вітчизняне законодавство, а існуючий Закон “Про альтернативні джерела енергії” повинен мати іншу назву – “Про відновлювальні джерела енергії” і стосуватись, відповідно, лише таких джерел.

Правове регулювання відносин в даній сфері здійснюється на основі загальних нормативно-правових актів, які поширюють свою дію на енергетику в цілому, та спеціальних, які стосуються конкретно альтернативної енергетики.

Відповідно до чинного законодавства діяльність з виробництва електроенергії, втому числі і з альтернативних джерел, підлягає ліцензуванню, стандартизації та сертифікації.

Ліцензія, відповідно до п. 2.1 Постанови НКРЕ України № 1305 від 06 жовтня 1999 року видається окремо на кожний вид діяльності, а саме на виробництво електроенергії, передачу електроенергії магістральними, передачу електроенергії місцевими електричними мережами, постачання електроенергії за регульованим, постачання за нерегульованим тарифом, а також оптове постачання електроенергії. Однак, якщо електрична енергія виробляється для власних потреб, то отримання ліцензії не вимагається.

Купівля всієї електричної енергії, виробленої на електростанціях, потужність чи обсяг відпуску яких більші за граничні показники, а також на електростанціях, які виробляють електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, здійснюється на оптовому ринку електричної енергії України. Для запровадження ефективних механізмів організації цього ринку з 2005 року діє Державне підприємство “Енергоринок”.

В 2009 році Закону України “Про електроенергетику” було доповнено ст. 17-1, якою передбачалось встановлення “зеленого тарифу” на реалізацію енергії, виробленої з альтернативних джерел. Значення цього тарифу дійсно важко переоцінити, оскільки, поперше, він є економічно вигідним, а, по-друге, виступає реальної гарантією того, що вироблена з альтернативних джерел енергія буде реалізована або безпосередньо споживачам за договорами, або ж на оптовому енергетичному ринку.

Порядок встановлення, перегляду та припинення дії цього тарифу визначається окремою Постановою Національної комісії регулювання енергетики (далі – НКРЕ) “Про затвердження Порядку встановлення, перегляду та припинення дії “зеленого” тарифу для суб’єктів господарської діяльності” від 22 листопада 2012 року № 1957/22256, і поширюється на суб’єктів господарювання, що здійснюють виробництво електричної енергії з використанням лише з альтернативних джерел.

Найбільші труднощі під час отримання такого тарифу, пов’язані з тим, що відповідно до пункту 1.3.5 Постанови НКРЕ від 2 листопада 2012 року № 1421, порядок стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії для об’єктів електроенергетики, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію до 1 січня 2013 року, застосовується за умови, що питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та послуг українського походження у вартості будівництва відповідного об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше 15 відсотків, для об’єктів, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року, – не менше 30 відсотків, для об’єктів, будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію після 1 січня 2014 року, – не менше 50 відсотків. Додатковою умовою застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є використання на об’єктах електроенергетики, введених в експлуатацію після 1 січня 2013 року, сонячних модулів, у вартості виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського походження становить не менше ніж 30 відсотків, а після 1 січня 2014 року – 50 відсотків.

Така протекціоністська політика створює перешкоди для інвестування іноземних коштів і, по суті, направлена на штучне зменшення кількості суб’єктів господарювання, які можуть реалізовувати енергію за зеленим тарифом. Зауважимо, що отримати “зелений тариф” можна лише після завершення будівництва та прийняття в експлуатацію об’єкта альтернативної енергетики.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Серед документів, які повинні подаватись на розгляд НКРЕ, повинні бути зареєстрована декларація про готовність об’єкта до експлуатації (або сертифікат, виданий на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації) та технічні умови на підключення нових електроустановок. Необхідно, щоб гарантія отримання “зеленого тарифу” існувала вже на етапі будівництва, що значно сприятиме залученню інвестицій, як іноземних, так і вітчизняних.

Процес будівництва об’єктів альтернативної енергетики здійснюється в декілька етапів: проектні, підготовчі, власне будівельні роботи та прийняття об’єкта в експлуатацію.

Спорудження об’єкта альтернативної енергетики неможливе без певного просторового базису – земельної ділянки, яка може перебувати у власності чи користуванні суб’єкта господарювання. Правовий режим земель енергетичної системи визначається Земельним кодексом України та спеціальним Законом України “Про землі електроенергетики”. Якщо земельна ділянка перебуває у приватній власності суб’єкта господарювання, то деякі труднощі можуть виникати лише з передачею енергії від виробника до відповідного оператора через земельні ділянки, які перебувають у власності інших фізичних та юридичних осіб. Відносно таких ділянок можливе встановлення постійного або строкового сервітуту без зміни їх цільового призначення. Відповідна земельна ділянка може перебувати у користуванні на умовах договору оренди чи суперфіцію.

Важливим етапом будівництва об’єкта альтернативної енергетики є проектування.

Відповідний проект розробляється індивідуально для кожного об’єкта альтернативної енергетики. Зауважимо також, що при проектуванні вітряної електростанції треба враховувати ГКД 341.003.001.002-2000 “Правила проектування вітрових електричних станцій”. Розроблений проект будівництва об’єкта альтернативної енергетики повинен пройти експертизу, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів № 560 від 11 травня 2011 року, за результатами якої експертна організація, що її проводила, надає письмовий звіт про дотримання вимог законодавства, а також допущені помилки, якщо такі мали місце, та можливі шляхи їх виправлення.

Порядок проведення підготовчих та будівельних робіт визначений Постановою Кабінету Міністрів України № 466 від 13 квітня 2011 року. Відповідно до цієї постанови розпочинати підготовчі роботи можна за наявності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, або договору суперфіцію, а також після подання відповідному органу Державної архітектурно-будівельною інспекції за місцезнаходженням об’єкта повідомлення про початок виконання підготовчих робіт або отримання зареєстрованої декларації про початок виконання підготовчих робіт.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«“Правова інформатика”, № 2(22) / 2009 17 УДК 342 А.М. НОВИЦЬКИЙ, кандидат юридичних наук (Ph.D), старший науковий співробітник, начальник відділу дослідження проблем протидії податковим правопорушенням НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України Т.С. КАСЯНЮК, Національний університет ДПС України ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ Анотація. Про систематизацію інформаційного законодавства за окремими ознаками. Формування нових суспільних...»

«ЛІТЕРАТУРА Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І.О. Дзера. – К.: 1. Юрінком Інтер, 2001. – 255 с. Халфина P.O. Договор в английском праве. – М.: Издательство академии наук СССР, 2. 1959. – 320 с; Самонд и Вильямс. Основы договорного права. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. – 704 с; Ласк Г. Гражданское право США (право торгового оборота). – М.: Издательство иностранной литературы, 1961. – 774 с. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001 року Випуск 2 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 8 від 29 серпня 2013 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005 р. Державне будівництво та...»

«Розділ 3 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УДК 342.1 Н. Л. ОМЕЛЬЧЕНКО ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО: ЩОДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Статтю присвячено аналізу ключових теоретичних проблем парламентського права, зокрема питанням сутності парламентського права, його місця в системі права, предмету та методам правового регулювання, а також джерелам парламентського права та пошуку нових підходів до його формування та розвитку в Україні. Ключові слова: парламентське право; предмет парламентського...»

«“Правова інформатика”, № 2(22) / 2009 31 УДК 342.9:383:681.3 В.М. БРИЖКО, кандидат юридичних наук (Ph.D), старший науковий співробітник ПРО СУЧАСНУ ІНФОРМАЦІЙНУ ПОЛІТИКУ Анотація. Щодо стану та перспектив інформаційної політики країн світу. Сучасна інформаційна політика розвинених країн світу розглядається як сукупність напрямів і способів діяльності компетентних органів держави з контролю, регулювання та планування процесів в інформаційній сфері щодо одержання, зберігання, обробки,...»

«УДК 340.5+342.7 О. Г. Данильян, доктор філософських наук, професор ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Розглянуто сутність і зміст категорій «права людини», «захист прав людини», «охорона прав людини», «забезпечення прав людини», «гарантування прав людини». Зроблено висновок щодо їх діалектичних взаємозв’язків. Обґрунтовано деякі напрями вдосконалення захисту прав людини в сучасному суспільстві. Ключові слова: права людини, захист прав людини, охорона...»

«УДК 342.9 В. М. Соколов, суддя Сумського окружного адміністративного суду ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ Статтю присвячено проблемам використання аналогії права в адміністративному судочинстві. Розглядається зміст окремих принципів права, які можуть бути використані при вирішенні адміністративних справ за аналогією. Ключові слова: аналогія права; адміністративне судочинство; принципи права. Постановка проблеми.1Фундаментальними принципами...»

«“Інформація і право”, № 1(10) / 2014 106 Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук УДК 343.365:343.237(091)(477) )“11/19” БЕНІЦЬКИЙ А.С., кандидат юридичних наук, доцент, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ ТА СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ Анотація. У роботі досліджено норми Соборного Уложення 1649 року, новоуказних статей про...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем, доктором філософії в галузі права Н. О. Можаровською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 11 від 19.01.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Можаровська Н. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до...»

«ПРОБЛЕМИ ЗАКОННОСТІ 17. Скакун О.Ф. Теорія держави і права: Підруч. / Пер. з рос. – Х.: Консум, 2001. – 656 с.18. Скорилкин Н.М. Добровольный отказ от преступления и его место в системе обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности. – Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1998. – 165 с. 19. Спасенников И.Г. Уголовно-правовое значение добровольного отказа для предупреждения и пресечения преступлений: Дис.. канд. юрид. наук: 12.00.08. – М., 1999. – 183 с. 20. Сулаквелидзе Д.Д....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»