WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Н.О. Рибалка, В.В. Кощинець, В.М. Кравчук, П.В. Шумський, В.М. Литовка, В.О. Остапець ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС (для денної форми навчання) Київ УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Кафедра організації роботи та управління в органах прокуратури

Н.О. Рибалка, В.В. Кощинець, В.М. Кравчук,

П.В. Шумський, В.М. Литовка, В.О. Остапець

ОСНОВИ ПРОКУРОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС

(для денної форми навчання)

Київ

УДК 343.163

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної

академії прокуратури України (протокол № 3(62) від 9 квітня 2014 року).

Основи прокурорської діяльності: навчально-методичний комплекс / уклад.: Н.О. Рибалка, В.В. Кощинець, В.М. Кравчук, П.В. Шумський, В.М. Литовка, В.О. Остапець. – К.: Національна академія прокуратури України, 2014. – 28 с.

Рецензенти:

Калініченко М.П. – начальник відділу підготовки кадрів та зв’язків з навчальними закладами Головного управління кадрового забезпечення Генеральної прокуратури України, старший радник юстиції;

Кіселичник В.П. – завідувач кафедри адміністративного та фінансового права Національної академії прокуратури України, доктор юридичних наук, доцент.

© Національна академія прокуратури України, 2014 ЗМІСТ Вступ

1. Тематичний план ………………………………………………………......5

2. Програма навчальної дисципліни……………………………………….6

3. Плани лекцій

4. Плани семінарських занять …………………..…………………............14

5. Питання для підготовки до заліку……………………………………...18 Список використаних джерел

ВСТУП Навчальна дисципліна «Основи прокурорської діяльності» – це самостійна правова дисципліна, яка включає як знання правових основ діяльності органів прокуратури, так і історію становлення та розвитку інституту прокуратури, типологізацію моделей прокуратури в світі, місце та роль в системі органів державної влади, принципи організації та діяльності, основні напрями роботи органів прокуратури, її функції, специфіку побудови системи та структури, правовий статус прокурора та гарантії його незалежності.

Крім того, окрему увагу в цьому курсі приділено вивченню питань реформування органів прокуратури та визначення функціональної спрямованості їх діяльності в сучасних умовах.

Належне вивчення курсу формує у студента комплексне уявлення про місце, роль, мету та завдання прокуратури, принципи організації та діяльності органів прокуратури, форми й методи, функції, а також сприяє в подальшому ефективному застосуванню отриманих теоретичних знань у практичній діяльності.

За підсумками навчання студент повинен знати:

– історію створення прокуратури та етапи розвитку прокуратури в Україні;

– типологічну характеристику прокуратур держав світу;

– правові основи діяльності прокуратури в Україні та положення міжнародних документів в сфері прокурорської діяльності;

– мету та завдання прокуратури;

– функції прокуратури;

– форми і методи прокурорської діяльності;

– систему і структуру органів прокуратури України;

– принципи організації та діяльності органів прокуратури України;

– структуру та особливості правового статусу прокурорів.

Формою контролю знань студентів передбачено складання диференційованого заліку.

1. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

–  –  –

Тема 1 Типологічна характеристика органів прокуратури зарубіжних країн Тема 2 Генеза прокуратури України Тема 3 Реформування органів прокуратури з урахуванням міжнародних та європейських стандартів Тема 4 Правові основи діяльності органів прокуратури України Тема 5 Принципи (засади) організації та діяльності органів прокуратури Тема 6 Система і структура органів прокуратури України Тема 7 Функції прокуратури України Тема 8 Організаційно-правовий статус прокурора. Гарантії незалежності прокурора

–  –  –

2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Типологічна характеристика органів прокуратури зарубіжних країн Правова природа прокурорської діяльності, функцій прокуратури. Світова історія становлення та розвитку інституту прокуратури. Прокуратура у Стародавньому Римі. Прокуратура в середньовічній Європі.

Порівняльно-правововий аналіз місця і ролі прокуратури у механізмі держави за світовою практикою існування прокурорської влади. Поняття та сутність типології прокуратури та основні наукові підходи до типологічної характеристики прокуратур держав світу. Переваги та недоліки різних інституційних і функціональних моделей прокуратур. Сутність й аналіз змісту класифікації прокуратур у світовій практиці державотворення.

Інституційно-правова класифікація прокуратур зарубіжних країн та їх основні ознаки.

Значення позитивного досвіду функціонування прокуратур зарубіжних країн для України. Виокремлення позитивних та сильних ознак прокуратур різних країн та прогнозування перспектив застосування зарубіжного досвіду для удосконалення вітчизняного інституту прокуратури.

Тема 2. Генеза прокуратури України

Поняття та основні методологічні засади періодизації історико-правового дослідження, зокрема інституту прокуратури України. Особливості періодизації становлення і розвитку інституту прокуратури українськими та російськими науковцями. Періоди та етапи розвитку прокуратури України.

Основні закономірності розвитку та функціонування інституту прокуратури на території українських земель (1566–1990 рр.). Виникнення та розвиток функцій інституту прокуратури у період Української козацької держави та закономірності формування інституту прокуратури як органу державної влади за часів перебування земель України у складі Російської імперії.

Нормативно-правове закріплення прокуратури як органу державної влади у період відродження Української держави на початку ХХ століття:

а) Української Центральної Ради (листопад 1917 року – квітень 1918 року);

б) Гетьманату (квітень 1918 року – листопад 1918 року); в) Директорії Української Народної Республіки (листопад 1918 року – лютий 1919 року);

Західноукраїнської Народної Республіки (листопад 1918 року – червень 1919 року); Української Соціалістичної Радянської Республіки (грудень 1917 року – травень 1922 року).

Особливості утвердження інституційно-правового статусу прокуратури Української Радянської Соціалістичної Республіки. Етап запровадження прокуратури УСРР (1922–1936 рр.). Становлення та розвиток прокуратури УРСР у складі централізованої системи органів прокуратури СРСР (1936– 1991 рр.).

Тема 3. Реформування органів прокуратури з урахуванням міжнародних та європейських стандартів Історичні умови та загальні засади реформування органів прокуратури.

Загальна характеристика документів, що визначають міжнародні та європейські стандарти щодо органів прокуратури, їх основні положення. Міжнародні стандарти щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя, його статусу та взаємовідносин з органами слідства та судом. Міжнародні стандарти щодо ролі прокурора поза сферою кримінального права і його взаємовідносин з органами державної влади. Загальна характеристика напрямів реформування органів прокуратури та їх відповідність міжнародним та європейським стандартам.

Тема 4. Правові основи діяльності органів прокуратури України Поняття та зміст правових основ діяльності органів прокуратури.

Конституція України. Рішення Конституційного Суду України щодо питань організації та діяльності органів прокуратури України.

Закони України: «Про прокуратуру», «Про державну службу». Галузеве законодавство. Процесуальне законодавство.

Постанови Верховної ради України: «Про затвердження Положення про класні чини працівників органів прокуратури України»; Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України; «Про затвердження Положення про посвідчення посадової особи органів прокуратури України та опис цього посвідчення»; «Про встановлення співвідношення між класними чинами працівників прокуратури України і військовими званнями та спеціальними званнями працівників органів внутрішніх справ України».

Укази Президента України.

Нормативні документи Генерального прокурора України (накази, розпорядження, вказівки). Загальна характеристика та значення відомчих нормативних актів Генеральної прокуратури України.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Тема 5. Принципи (засади) організації та діяльності органів прокуратури України Поняття і значення принципів (засад) організації та діяльності прокуратури.

Система принципів. Нормативна регламентація принципів.

Зміст і характеристика принципів організації та діяльності прокуратури України. Принципи: верховенства права та визнання людини, її життя і здоров’я, честі і гідності, недоторканності і безпеки найвищою соціальною цінністю; законності, справедливості, неупередженості та об’єктивності;

територіальності; єдності прокурорської системи; централізації прокурорської системи; єдиноначальності; незалежності прокурорів, що передбачає існування гарантій від незаконного політичного, матеріального чи іншого впливу на прокурора щодо прийняття ним рішень при виконанні службових обов’язків;

політичної нейтральності прокуратури; публічності; недопустимості незаконного втручання прокуратури в діяльність органів законодавчої, виконавчої і судової влади; поваги до незалежності суддів, що передбачає заборону публічного висловлювання сумнівів щодо правосудності судових рішень поза межами процедури їх оскарження у порядку, передбаченому процесуальним законом; гласності; прозорості діяльності прокуратури, що забезпечується відкритим і конкурсним зайняттям посади прокурора, вільним доступом до інформації довідкового характеру, наданням на запити інформації, якщо законом не встановлено обмежень щодо її надання; неухильного дотримання вимог професійної етики та поведінки.

Тема 6. Система і структура органів прокуратури України

Принципи побудови системи органів прокуратури. Територіальний принцип. Функціональний (галузевий) принцип.

Територіальні прокуратури. Спеціалізовані прокуратури.

Структура Генеральної прокуратури України. Структура прокуратур областей. Колегії Генеральної прокуратури України та прокуратур областей.

Національна академія прокуратури України.

Тема 7. Функції прокуратури України

Поняття функцій прокуратури.

Види (класифікація) функцій прокуратури. Класифікація за змістом (наглядові, ненаглядові). Класифікація за сферами реалізації (внутрішні, зовнішні).

Суть (концепція) функцій прокуратури. Основні напрями удосконалення правового регулювання функцій прокуратури.

Тема 8. Організаційно-правовий статус прокурора.

Гарантії незалежності прокурора Поняття, структура та зміст правового статусу органів прокуратури України. Завдання органів прокуратури України. Особливості повноважень працівників прокуратури України. Основні елементи правового статусу органів прокуратури. Права працівників органів прокуратури. Обов’язки працівників органів прокуратури. Відповідальність працівників органів прокуратури.

Незалежність прокурора в Україні. Гарантії незалежності прокурорів.

Юридичні гарантії незалежності.

Тема 9. Міжнародне співробітництво органів прокуратури України Правове регулювання міжнародного співробітництва органів прокуратури України.

Класифікація міжнародних договорів України. Загальна характеристика багатосторонніх, двосторонніх міжнародно-правових договорів України та міжвідомчих міжнародно-правових угод. Компетенція органів прокуратури України у сфері міжнародного співробітництва.

Види форм міжнародного співробітництва органів прокуратури України (організаційні та процесуальні форми). Суб’єкти міжнародного співробітництва (спеціалізовані міжнародні організації – Інтерпол, Європол, Бюро по координації боротьби з організованою злочинністю на території СНД тощо, державні та правоохоронні органи інших країн). Основні процесуальні форми міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.

Порядок прийняття органами прокуратури рішень про видачу Україні осіб для кримінального переслідування або виконання вироку. Порядок прийняття органами прокуратури рішень про екстрадицію (видачу) Україною осіб для кримінального переслідування або виконання вироку на території іншої держави. Тримання під вартою особи, яка видається іншій державі.

Порядок підготовки та виконання органами прокуратури клопотань про передачу (порушення) кримінального переслідування осіб. Порядок підготовки та виконання органами прокуратури доручень про проведення процесуальних дій.

Міжнародне співробітництво органів прокуратури України поза сферою кримінальної юстиції.

3. ПЛАНИ ЛЕКЦІЙ

–  –  –

1. Світова історія становлення та розвитку інституту прокуратури.

2. Сутність типології прокуратури та основні наукові підходи до типологічної характеристики прокуратур держав світу.

3. Інституційно-правова класифікація прокуратур зарубіжних країн та їх основні ознаки.

4. Значення позитивного досвіду функціонування прокуратур зарубіжних країн для України.

–  –  –

1. Періодизація становлення та розвитку прокуратури.

2. Виникнення та розвиток функцій інституту прокуратури.

3. Нормативно-правове закріплення організації та діяльності прокуратури у період відродження Української держави на початку ХХ століття.

4. Інституційно-правовий статусу прокуратури Української Радянської Соціалістичної Республіки.

5. Становлення та розвиток прокуратури в Україні за часів незалежності (з 1991 року – по 2014 рік).

Лекція 3. Реформування органів прокуратури з урахуванням міжнародних та європейських стандартів

–  –  –

1. Загальна характеристика міжнародно-правових стандартів щодо органів прокуратури, їх основні положення.

2. Міжнародні стандарти щодо ролі прокуратури в системі кримінального правосуддя.

–  –  –

4. Загальна характеристика напрямів реформування органів прокуратури та їх відповідність міжнародним і європейським стандартам.

Лекція 4. Правові основи діяльності органів прокуратури в Україні

–  –  –

1. Поняття правових основ діяльності органів прокуратури.

2. Конституційно-правові основи діяльності органів прокуратури.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2014. – №1(9) УДК 343.123.12 Лук’янчиков Є. Д. доктор юридичних наук, професор, кафедра інформаційного права та права інтелектуальної власності (Національний технічний університет України «КПІ») Лук’янчиков Б. Є. кандидат юридичних наук, доцент, кафедра криміналістики та судової медицини (Національна академія внутрішніх справ) ВИЗНАЧЕННЯ ТА СИСТЕМА НЕГЛАСНИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ДІЙ Постановка проблеми: Багаторічні пошуки...»

«Аркадій Бущенко Тактика захисту права на свободу в межах кримінального процесу Посібник для адвокатів • Харків «Права людини»  ББК 67. Б  Ця публікація здійснена за фінансової підтримки  Європейського Союзу. За зміст публікації відповідає лише  Харківська правозахисна група, і його ні за яких обставин  не можна вважати таким, що відбиває позицію Європейського Союзу This document has been produced with the financial assistance of the European  ...»

«П. М. Павлик, Ж. В. Удовенко, Т. М. Кілічава, Л. М. Райх НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК 3-тє видання, перероблене та доповнене станом на 1 серпня 2010 ро Реомендовано Міністерством освіти і наи Ураїни для стдентів вищих навчальних заладів Київ «Центр чбової літератри» УДК 347.9(075.8) ББК 37.410(4Ур)я73 П Гриф надано Міністерством освіти і наи Ураїни (Лист № 1.4/18-Г-434 від 04.07.2006 р.) Рецензенти: Галаан В. І. – дотор юридичних на, професор афедри римінальноо процес Навчально-наовоо інститт підотови...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Кафедра кримінального процесу та криміналістики МЕТОДИКА РОЗСЛІДУВАННЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС Київ УДК 343.1 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року) Методика розслідування кримінальних правопорушень: навчальнометодичний комплекс / уклад.: Г.П. Власова, Г.О. Ганова, Я.А. Соколова, Є.О. Наливайко, О.О. Леляк, В.І. Козаченко, С.С....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №2(6) УДК 342.8 : 340.132 М. І. Смокович суддя Вищого адміністративного суду України, секретар Пленуму Вищого адміністративного суду України, кандидат юридичних наук КОЛІЗІЇ МІЖ НОРМАМИ ВИБОРЧОГО ЗАКОНОДАВСТВА: ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ЇХ РОЗВ’ЯЗАННЯ Стаття 21 Загальної декларації прав людини визначає, що кожна людина має право брати участь в управлінні своєю країною безпосередньо або через вільно обраних представників. Кожна...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 18 березня 2008 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Приречена коаліція? Наталія Ромашова, «День» Жорстка позиція Прем’єра Тимошенко наштовхується на нерозуміння і навіть критику в таборі НУ-НС. Чи стане «мерське» питання вбивчим для коаліції демократичних сил? — поцікавився «День» у колишнього нашоукраїнця Б.Безпалого: Єдиної «помаранчевої»...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, Р.А. Майданик, О.В. Київець, Н.І. Майданик, Н.С. Наулік, Л.С. Нецька, Б.К. Левківський, Ю.Ю. Безмащук, Т.Є. Мироненко, А.М. Чернобай, М.М. Сивак, А.М. Тесленко, В.Р. Щавінський ПРЕДСТАВНИЦТВО ПРОКУРОРОМ ІНТЕРЕСІВ ГРОМАДЯНИНА АБО ДЕРЖАВИ В СУДІ Навчально-методичний комплекс для магістрантів денної форми навчання КИЇВ УДК 347.96 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ Кафедра нагляду за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство ПРОКУРОРСЬКИЙ НАГЛЯД ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНІВ ОРГАНАМИ, ЯКІ ПРОВОДЯТЬ ОПЕРАТИВНО-РОЗШУКОВУ ТА КОНТРРОЗВІДУВАЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, ДІЗНАННЯ ТА ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури денної та заочної форм навчання Київ УДК 343.163:347 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної...»

«Технічні науки Креслення покривних деталей двобічної ПН аналогічне кресленню середньої деталі. Почергове збільшення параметрів кожної з покривних деталей при експлуатації забезпечується характеристиками матеріалу та напрямком нитки основи (кроєм «по косій»). Висновки 1,5 Отримані математичні вирази дають можливість розрахувати параметри деталей ПН для двобічного жакета у конкретній проектній ситуації. 6 7 Спроектована таким чином ПН створить єдність зовнішньої та 2 3 внутрішньої форм виробу....»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра кримінально-правових дисциплін ОРГАНІЗАЦІЯ СУДОВИХ І ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ Методичні вказівки та завдання для практичних занять Для студентів 2 курсу напряму підготовки 6.030401 “Право” освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 347.97/99(477)(073) ОРекомендовано до видання методичною радою юридичного факультету Державного вищого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»