WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Бурбан І.І., викл., Національний університет “Львівська політехніка” СтрУктУрна ВаріатиВніСть англійСькиХ ФраЗеологіЧниХ одиниЦь З коМпонентоМ “HAVE” У сучасному суспільстві мова є, ...»

-- [ Страница 1 ] --

Питання, розглянуті у статті, мають не тільки певне теоретичне значення, але і слугують покращенню законотворчої, юридичної практики, пропаганді правових знань тощо.

1. Огорєлков І.В. Сучасний стан діагностичних досліджень в авторознавстві. Криміналістика. XXI ст.// Матеріали науково-практичної конференції 26-28 лютого 2001 р. –

М., Т.1. – С.132. 2.Галяшин Є.І. Лінгвістична експертиза усного та письмового мовлення

як джерело судових доказів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Право і лінгвістика»: У 2-х ч. – Сімферополь: Доля, 2003. – Ч.2. – С.17. 3. Прокофьев

Г.С. Анализ юридических текстов: некоторые вопросы теории // Вестник МГУ. Сер. 11:

Право. – 1995. – № 2. – С.122.

Бурбан І.І., викл., Національний університет “Львівська політехніка” СтрУктУрна ВаріатиВніСть англійСькиХ ФраЗеологіЧниХ одиниЦь З коМпонентоМ “HAVE” У сучасному суспільстві мова є, насамперед, засобом спілкування. Для ефективного використання цього засобу з метою комунікативної взаємодії стоїть вимога мовної компетенції. Питання мовної компетенції невичерпні, адже мова не стоїть на місці, а функціонує, передусім, як місце-притулок для людської думки, хоча й, з іншого боку, не обійтися без існування у мові стандартизованих виразів, готових фраз та формул, зумовлених рутинним, періодичним характером людської поведінки.

Мовна компетенція охоплює мовленнєву креативність та здатність автоматично відтворювати у відповідних комунікативних ситуаціях готові мовні елементи, що містяться у лінгвістичній пам’яті. Компетентному користувачу не обійтись в англійській мові без фразеологічних зворотів, сильних, яскравих та цінних мовних засобів у широкому масштабі. Більше того, для сучасного суспільства характерною є тенденція не лише правильно їх застосовувати у мовленні, а й вміти модифікувати з метою стилістичної експресивності, уникаючи перекручення значення.

Безперечно, більшість сталих зворотів не піддаються будь-яким структурним видозмінам їхніх компонентів. Така поведінка вела б до спотворення образу, що ними передаться. За А. Куніним, такі ідіоматичні звороти слід вважати незмінними.

Однак, з іншого боку, якщо розглянути явище незмінних фразеологічних зворотів з точки зору цього лінгвіста, ймовірно помітити, що навіть найбільш незмінні фразеологізми, які твердо закріпились у мові, не є повністю усталеними. Вони допускають обмежені морфологічні, граматичні або синтаксичні трансформації, поки останні не становлять серйозного втручання до значення або образу, переданого у фразеологізмі.

Варіативність фразеологізмів, їх модифікації є не досить вивченим питанням у мовознавстві, про що свідчить відсутність чіткої класифікації видозмінених словосполучень. На жаль, поза увагою мовознавців та упорядників словників часто залишаються або лише тезисно розглядаються нові варіанти фразеологічних одиниць. Сьогодні вивченням проблеми варіативності займаються російські філологи-дослідники: Т. Федуленкова, Н. Степанова, С. Віалчева, угорський вчений Tams Forgcs.

У сучасній англійській фразеології утворилося багато конструкцій з різними дієсловами у головній позиції. Ці конструкції характеризуються різним ступенем усталеності та здатністю виражати різні комунікативні значення. Вибір дослідження проблеми варіативності на прикладі англійських фразеологічних одиниць з дієсловом have спричинений значним зворотоутворюючим потенціалом, яким володіє даний компонент. Вивчення даної проблеми проведено на основі англо-українського фразеологічного словника К.Т.Баранцева, у якому подано близько семиста вісімдесяти трьох фразеологічних одиниць із компонентом have.

Дослідження фразеологічних одиниць із компонентом have демонструє, що дані звороти не такі непорушні і не абсолютно незмінні. Навпаки, завдяки гнучкості синтаксичних зв’язків між їхніми компонентами спостерігаємо випадкові зміни у компонентній структурі фразеологічних одиниць, які упродовж певного часу набувають усталеності у мовленні та, в результаті, їх реєструють у словнику як фразеологічні варіанти. Важко об’єднати їх у комплексі, адже фразеологічні одиниці набувають різних форм та структур на фонетичному, морфологічному, граматичному, лексичному, синтаксичному та проміжних рівнях. Для ідіоматичних зворотів характерна правильна, неправильна або ж, навіть, граматично невідповідна структура. На основі вивчення фразеологічних одиниць даного типу пропоную класифікувати їх згідно наступних видів варіативності:

a) лексична варіативність, до якої входять: синонімічні варіанти головного дієслова:

Такі дієслова, як to get, to hold, to keep, to put and to take зустрічаються частіше. Незважаючи на те, що всі ці синоніми виражають одне і те саме загальне поняття, вони не завжди можуть бути взаємозамінними у межах даного звороту, адже їхнє вживання залежить від лінгвістичної ситуації, аудиторії, до якої звертаються та від намірів автора або мовця і його ставлення до предмету. Деякі з них стилістично нейтральні, деякі можуть надавати додаткову конотацію, решта характеризуються емоційним забарвленням, що робить їх більш багатшими та експресивнішими: to have/keep/put all one's eggs in one basket – to have/keep a rod in pickle for; to have/wear a brick in one's hat; to have/bear a grudge against one/smth;

синонімічні варіанти інших компонентів звороту: Ці компоненти не є синонімами між собою, але у звороті вони слугують одному і тому ж значенню: to have a hard nut to crack – to have a tough nut to crack; to have a bad mouth – to have a hard mouth; to have bees in the brains – to have bees in the head; to have a hairbreadth escape – to have a narrow shave/ squeak; to have a finger in the pie – to have one’s hand/foot in the dish; to have a hole in one’s stomach/tummy; to have one’s fate/life in one’s hands.

Письменники часто замінюють лексичні компоненти таким чином, що це впливає на посилення образів або ж, навіть, частково переосмислює значення. Такий підхід надає безліч стилістичних можливостей, таких як ефект перерваних очікувань для здійснення сильного далекосяжного впливу на читача або слухача. Як тільки подібні непередбачувані елементи з’являються у потоці мовлення, слухач/читач ризикує загубити слід і, внаслідок, змушений напружити сили, щоб отримати повідомлення, яке передається тим чи іншим реченням. Безперечно, такі фразеологічні одиниці є надзвичайно ефективні.

антонімічні варіанти дають можливість виразити інший бік реальності за допомогою тієї самої структури фразеологічної одиниці: to have a thick skin – to have a thin skin; to have a good press – to have a bad/hostile press;

прийменникові варіанти: Прийменникова варіативність часто супроводжується деякими семантично-синтаксичними змінами у певному контексті, як, наприклад, у фразеологічних зворотах to have no quarrel against one and to have no quarrel with one. Перший означає не мати підстав на когось скаржитися, останній вжитий зі значенням перебувати в мирі з кимось.

вказівникові варіанти: вказівник, виражений означеним або неозначеним артиклем замінюється на іменник у Родовому відмінку або на присвійний займенник чи навпаки:

to have a bellyful of somebody – to have one's bellyful of somebody;

б) кількісна варіативність: варіанти редукції: полягає у зменшенні кількості компонентів, варіанти кількісного подовження: Більша експресивність та підсилення образу, переданого фразеологічною одиницею, досягаються через кількісну варіативність способом розширення. В загальному, неможливо довідатися, який варіант ідіоматичної структури початковий, а який похідний: to have a nose for something – to have a fine nose for something; to have a level head – to have a level head on one's shoulders;

в) граматична варіативність є третьою за частотністю серед фразеологічних одиниць з компонентом have. ЇЇ можна продемонструвати за допомогою: змінної категорії числа:

to have a quick/slow wit – to have quick/slow wits; змінних ступенів порівняння to have the worse of it – to have the worst of it – вищий та найвищий ступені порівняння вжиті з метою наголошення вже підсиленого образу, переданого фразеологічною одиницею; змінні модальні слова to have to be seen to be believed – must be seen to be believed, котрі дуже рідко зустрічаються серед фразеологічних зворотів; змінні форми Родового відмінка: to have smth at the end of one's tongue – to have smth at one's tongue's end; змінна категорія виду: to have a drop too much – to have had a drop too much;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


г) морфологічна варіативність: Префіксальні варіанти: to have the fortune to do smth

– to have the misfortune to do smth; суфіксальні варіанти, варіанти закінчення: to have an itch for something – to have an itching for something; змішані варіанти: to have revenge of one – to have a vengeance of one;

д) синтаксично-структурна варіативність: Принцип класифікації побудований на здатності фразеологічних одиниць виконувати такі самі синтаксичні функції, що й слова.

До даної групи відносяться фразеологізми типу ‘Have + Noun’, які позначають дію, стан, почуття: присудково-прислівникові варіанти: to have a screw loose – with a screw loose;

змінна категорія стану: to have one's hands tied – one's hands are tied; варіанти інверсії: to have an ear for music – to have a musical ear;

Слід зазначити, що письменники вільно модифікують усталені фразеологізми з метою надання стилістичної експресії. “Декомпозиція фразеологічної одиниці оживляє оригінальне самостійне значення слова з таким результатом, що весь зворот набуває нової значущості” [Кузнецова, Смикалова 1972, 31]. Наприклад, в оповіданні “Смак” (“Taste” by Roald Dahl) автор продовжив ідіоматичний зворот to have the bearing, додавши ще один іменник arrogance з епітетом quiet, що через опозицію ідей, яку вони несуть разом, становлять такий стилістичний засіб як оксиморон: “He knew he was a winner now;

he had the bearing, the quiet arrogance of a winner, and I could see that he was prepared to become thoroughly nasty if there was any trouble” [за ред. Clare West, 37].

Таким чином, проаналізувавши англійські фразеологічні одиниці з компонентом ‘have’, я визначила наступні види структурно-лексичної варіативності: лексична (синонімічна, антонімічна), кількісна (редукція, подовження), граматична (відповідно до граматичних категорій), морфологічна (деривація, афіксація) та синтаксично-структурна (інверсія). За допомогою компонентного та дистрибутивного аналізів отримано наступні результати: понад 39,5% досліджуваних фразеологічних одиниць із компонентом have характеризуються структурною варіативністю. Усі вищенаведені модифікації певним чином надають новизни і впливають на експресивність образу, переданого у звороті. Незважаючи на таку схильність до видозмін, більшість фразеологізмів (60,5%), що містять компонент ‘have’, не піддаються явищу варіативності, що свідчить про їх структурнолексичну стійкість та чітку усталеність в мові.

Іншими словами, властивість бути фразеологізмом представлена як лінгвістична градація, на найвищих щаблинах якої є “чисті” оригінальні ідіоматичні звороти, наповнені переносним лексико-семантичним змістом та яким характерна незмінена і незмінна форма. Більшість таких фразеологізмів є граматично неправильними та не допускають змін у їхньому лексичному складі або морфологічній формі складових компонентів. Опісля, можна спостерігати так звані “відкриті” фразеологізми, котрі допускають певні варіативні зміни стосовно своїх компонентів. Таким чином, вищезгадані фразеологічні звороти значно відрізняються ступенем стабільності та характером співвідношення їх загального значення зі значеннями слів, котрі їх наповняють. Окрім того, їхнє вживання у визначених мовленнєвих контекстах пояснюється не лише відтінками значень, а є також обумовленим усталеністю вживання.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2015. – №1(11) УДК 343.148.4 Гонгало С. Й. кандидат юридичних наук, доцент кафедри правосуддя та кримінально-правових дисциплін Інституту права ім. І. Малиновського (Національний університет «Острозька академія») Гайдук О. Г. заступник начальника центру – начальник відділу з технікокриміналістичного забезпечення ОВС області НДЕКЦ при УМВС України в Рівненській області Волчук Л. С. експерт сектору № 5 відділу ТКЗ ОВС НДЕКЦ при...»

«УДК 349.6:811.161.2 А. В. Павленко, студентка 4 курсу юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – доц. кафедри державно-правових дисциплін ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук В. М. Завгородня ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН У СФЕРІ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ У статті розглянуті основні засади правового забезпечення діяльності у сфері виробництва...»

«“Інформація і право”, № 2(11) / 2014 34 УДК 342.56 ІВАНИЩУК А.А., кандидат юридичних наук, заступник голови Дніпровського районного суду м. Херсона ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДІВ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРИМУСУ У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОЇ ГІЛКИ ВЛАДИ Анотація. У статті сформовано, що методи адміністративного примусу у сфері діяльності судової гілки влади є психічним, моральним, фізичним або організаційним впливом спеціальних суб’єктів публічної адміністрації (насамперед судових розпорядників і працівників...»

«“Правова інформатика”, № 4(36) / 2012 3 Інформаційне право УДК 351.810:340.11:340.12 БЄЛЯКОВ К.І., доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач наукового відділу правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України МОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ Анотація. Розглянуто сучасний стан та актуальні проблеми формування термінологічнопонятійного апарату інформаційного права та правової інформатики, а також відповідного напряму...»

«“Правова інформатика”, № 3(15) / 2007 40 УДК 35.072.2 В. ЦИМБАЛЮК, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник МЕТОДОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА ЯК КОМПЛЕКСНОЇ ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ (засадничі, принципові положення) Анотація. Щодо теоретичних підходів до формування методології інформаційного права як комплексної галузі юридичної науки. З прийняттям 9 січня 2007 року Закону України (№ 537-V), яким було затверджено Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 –...»

«Сергій Бут Листи з того світу предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10967330 Сергій Бут «Листи з того світу: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2015 ISBN 978-966-14-8331-5,978-966-14-8454-1 Аннотация Личаківський цвинтар. Скорботний кам’яний янгол склав долоні в молитві. Мабуть, він змусив Андрія заглянути в цей старий склеп. А ще привернули увагу дати життя та смерті. Двоє немовлят. Що з ними трапилось? На порозі гробівця Андрій знаходить...»

«УДК 342.9 В. М. Соколов, суддя Сумського окружного адміністративного суду ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ Статтю присвячено проблемам використання аналогії права в адміністративному судочинстві. Розглядається зміст окремих принципів права, які можуть бути використані при вирішенні адміністративних справ за аналогією. Ключові слова: аналогія права; адміністративне судочинство; принципи права. Постановка проблеми.1Фундаментальними принципами...»

«Право на відповідь як спосіб захисту честі, гідності. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 282-287. УДК 347.92:347.15/17 ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ОСОБИ Можаровська К. В. Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, Україна У статті досліджено проблемні питання, пов’язані з правовим регулюванням такого спеціального...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ ВОЛУЙКО ОЛЕКСІЙ МИКОЛАЙОВИЧ УДК 351.745 (477) АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ МУНІЦИПАЛЬНОЇ МІЛІЦІЇ В УКРАЇНІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Дніпропетровськ – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Вищому навчальному закладі «Відкритий міжнародний університет...»

«“Правова інформатика”, № 3(27) / 2010 33 УДК 342.721:681.302 В.М. БРИЖКО, кандидат юридичних наук (Ph.D), старший науковий співробітник ДО ПИТАННЯ УПОРЯДКУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЩОДО БАЗ ДАНИХ ТА СТВОРЕННЯ ЦІЛІСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА Анотація. Про подальше впорядкування суспільних відносин в електронному просторі. Аннотация. О дальнейшем упорядочении общественных отношений в электронном пространстве. Summаry. On further putting in order of public relations in electronic space. Ключові...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»