WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |

«Голова правлiння (генеральний директор) _ Кеворков Арнольд Григорович (посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП Дата 28.05.2013 Додаток 37 до Положення про розкриття ...»

-- [ Страница 1 ] --

Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси" направляє річну інформацію емітента цінних

паперів звіт за 2012 рік.

Голова правлiння (генеральний директор) _______________ Кеворков Арнольд Григорович

(посада) (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові керівника)

МП

Дата 28.05.

2013

Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння (генеральний директор) Кеворков Арнольд Григорович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 28.05.2013 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство "Вториннi ресурси"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Акцiонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 24714951

1.4. Місцезнаходження емітента 22501 Кiровоградська область Кiровський р-н м. Кiровоград вул. Виставочна, буд. 2Г

1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента 0522 567308 0522 567308

1.6. Електронна поштова адреса емітента vtorresurs@romb.net

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 30.04.2013

2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Дата

2.2. Річна інформація опублікована у № 82 Бюлетень "Цiннi папери України" 30.04.2013 номер та найменування офіційного друкованого видання Дата

2.3. Повідомлення

–  –  –

3.3.1. Найменування банку (філії, ПАТ Сбербанк Росії ( UAH.USD.EUR.RUB) відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті 3.3.2. МФО банку 320627 3.3.3. Поточний рахунок 26001013001029 3.3.4. Найменування банку (філії, ПАТ Ощадбанк ( UAH.USD.EUR.RUB) відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті 3.3.5. МФО банку 300465 3.3.6. Поточний рахунок 260033011236 3.4. Основні види діяльності

–  –  –

- газополум'яні роботи (газова різка);

- зберігання балонів із стисненим та зрідженими газом, їх заповнення спорожнення;

- роботи в діючих електроустановках напругою понад 1000 В(до 10 кВ) (обслуговування та ремонт електрообладнання, освітлювальних мереж);

та експлуатація машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а саме:

- електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання напругою понад 1000 В(до 10кВ);

- посудини, що працюють під тиском понад 0,05 Мпа.

–  –  –

2.1.3 Статистичні звіти про викиди в атмосферу повинні надаватися Держуправлінню. Наведена в таких звітах інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями з даного питання.

2.1.4 До технологічного процесу 2.1.4.1 Умова не встановлюється.

2.1.5 До обладнання та споруд 2.1.5.1 Умова не встановлюється.

2.2 Умова 2. Виробничий контроль 2.2.1 Гранично допустимі викиди в атмосферу в рамках Дозволу повинні тлумачитися наступним чином:

2.2.1.1 Безперервний моніторинг:

а) Не один середній показник за 24 години не повинен перевищувати гранично допустимі величини дозволених викидів.

б) 97% усіх середніх показників за 20 хвилин при постійному вимірюванні протягом року не повинні перевищувати гранично допустимі величини дозволених викидів.

в) 3% середніх значень, виміряних за двадцятихвилинний інтервал не повинні перевищувати 1,2 встановленого значення нормативу граничнодопустимого викиду.

2.2.1.2 Періодичний моніторинг:

а) Для будь-якого параметру, вимірювання якого в силу особливостей пробовідбору/аналізу за 20 хвилин неможливо, необхідно встановити придатний період пробовідбору, а отримані при таких вимірах величини не повинні перевищувати граничнодопустиму величину дозволених викиді.

б) Результати вимірювань масової концентрації забруднюючої речовини, які характеризують вміст цієї забруднюючої речовини за двадцятихвилинний проміжок часу по всьому вимірному перерізу газоходу, вважаються такими, що не перевищують значення відповідного нормативу граничнодопустимого викиду, якщо значення кожного результату вимірювання не перевищують значення встановленого нормативу граничнодопустимого викиду.

в) Гранично допустима інтенсивність викидів повинна розраховуватися на основі концентрацій як середня величина за певний період часу, помножена на електронне устаткування), які можуть бути приписані Держуправлінням. Все устаткування повинно забезпечувати безпечне функціонування всіх систем пробовідборута моніторингу.

2.2.10 Оператор повинен забезпечувати постійний та безпечний доступ к точкам відбору проб для контролю викидів в атмосферне повітря, а також безпечний доступ до будь-яких інших точок пробовідбору та моніторингу, відповідно вимогам Держуправління.

2.3 Умова 3. До адміністративних дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру 2.3.1 Суб'єкт господарювання (Оператор) повинен направляти повідомлення, як по телефону, так і по факсу (якщо є така можливість) в Держуправління або в інший підрозділ Держуправління як можливо скоріше (на скільки це практично можливо), після того, як відбувається щось з наступного:

2.3.1.1 Будь-який викид, який не відповідає вимогам Дозволу.

'\^ 2.3.1.2 Будь-яка несправність чи поломка контрольного обладнання або обладнання для моніторингу, яка може призвести до втрати контролю за системою попередження забруднення.

2.3.1.3 Будь-яка аварія може створити загрозу забруднення повітря або може потребувати екстрених заходів реагування. У якості складової частини повідомлення, Оператор повинен вказати дату та час такої аварії, привести докладну інформацію про те, що сталося та заходи, прийняті для мінімізації викидів і для попередження подібних аварій в майбутньому.

2.3.2 Оператор повинен документально фіксувати будь-які аварії, вказані в пункті 3.2.1 даної умови. В повідомленні, яке надається Держуправлінню, повинна наводитися докладна інформація про обставини, які призвели до аварії та про всі прийняті дії для мінімізації впливу на навколишнє середовище та для мінімізації обсягу утворених відходів.

2.3.3 Звіт за довільною формою про всі зафіксовані аварії повинен надаватися ч^ Держуправлінню в якості складової частини Річного екологічного звіту. Наведена у такому звіті інформація повинна готуватися у відповідності з інструкціями, затвердженими Міністерством надзвичайних ситуацій України.

2.3.4 Оператор повинен ввести в дію та підтримати в дії Систему управління охороною навколишнім природним середовищем, яка відповідає потребам даного Дозволу. В даній системі повинні враховуватися всі виробничі операції та повинні розглядатися всі практичні можливі варіанти для використання більш чистих технологій, більш чистих виробничих процесів та^для мінімізації викидів.

2.3.5 План природоохоронних заходів та цільових показників.

Оператор повинен підготувати План природоохоронних заходів та цільових показників. Даний План повинен передбачати календарні строки для досягнення комплексу встановлених цільових показників. Як мінімум, цей План повинен охоплювати п'ятилітній період. План повинен щорічно переглядатися, а про внесенні до нього доповнення необхідно інформувати Держуправління для узг доповнень. Розподілення відповідальності за досягнення цільових пока 2.3.6 Інформування та підготовка персоналу.

Оператор повинен ввести в дію і підтримати в дн процедури для необхідних сфер підготовки персоналу для всіх співробітників, робот здійснити суттєвий вплив на забруднення атмосферного повіті підтримуватися відповідна документація про підготовку персоналу. Ш виконує спеціальні завдання, повинен володіти необхідною кв (необхідною освітою, підготовкою та/або досвідом роботи).

2.3.7 Обов'язки.

Суб'єкт господарювання (оператор) повинен забезпечити, щоб відлові визначена у відповідності з умовами положення про Міністерс навколишнього природного середовища України, затвердженого Кабінета Міністрів України 02.11.2006 року № 1524, була допущена на який час, коли відбувається обстеження об'єкту.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


3. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне пов 3.1. Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднесені де джерел викидів.

3.2 Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин, які віднес джерел викидів Джерело №2 - Котельня Найменування забруднюючої речовини Граничнодопустимий викид відповідно до законодавства,мг/мЗ Затверджений граничнодопустимий викид,мг/мЗ Термін досягнення затвердженого значення

--Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів вії законодавства, встановлюються для кожного джерела викиду наступні величин витрати (г/сек):

- для Оксид вуглецю 0,0165 з 19.06.2008

- для Вуглецю діоксид 13,1867 з 19.06.2008

- для Метан 0,0001 з 19.06.2008

- для Арсен та його сполуки (у перерахунку на арсен) 2,2Е-5 з 19.06.21

- для Мідь та її сполуки (у перерахунку на мідь) ЗДЕЧЇ з 19.06.200

- для Нікель ТІ Лото сполуки (у перерахунку на нікель) 2,8Е-5 з 19.06.2008

-для Ртуть та я сполуки (у перерахунку на ртуть) 9,2Е-7 з 19.06.2008

- для Свинець та його сполуки (у перерахунку на свинець) 1,51Е-5з 19.06.2008

-для Хром та його сполуки (у перерахунку на триоксид хрому) 5,07Е-5 з 19.06.2008

-для Цинк та його сполуки (у перерахунку на цинк) 4,314Е-5 з 19.06.2008

- для Зола сланцева 0,7 з 19.06.2008

- для Діоксид азоту N02 0,0394 з 19.06.2008

- для Азоту (1) оксид [N20] 0,0002 з 19.06.2008

- для Сірки діоксид 0,378 з 19.06.2008

3.3. Неорганізовані джерела викидів Для неорганізованих джерел викидів (№1,3-11) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання здійснюється за вимогами, що викладені у розділі 2.

4. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин Таблиця 2 Код виробничого та технологічного процесу, технологічн ого устаткуван-ня (установки) Найменування заходу Термін виконай ня заходу Номер джерел а викиду на карті-схемі Загальний обсяг витрат за кошторисно ю вартістю, тис.грн. Очікуване зменшення викидів забруднююч их речовин в атмосферне повітря після впроваджен ня заходу,т/рік 110403 Демонтаж котельної на твердому паливі з послідуючим встановленням електротеплопостача ння 01.11. 20082 10 87,24 ЖЩВ^^КЩЩу Найменування Затверджений Періодичність Методи" забруднюючої граничнодо- вимірювання виконай джерел речовини пустимий вимірювань викидів викид,мг/мЗ

----Загальний обсяг витрат ;

кошторисною вартістюдис.

грн Ч

–  –  –

Державне управлшня екології та природних ресурсів в № 12-5-503 12.06.2001 МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГИ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ бестроковий Кіровоградсьгаіі області не заперечує проти розміщення УКРАЇНИ проммаиданчику по зберіганню та обробці брухту чорних і кольорових металів за адресою:

Опис Державне управлшня екології та природних ресурсів в Кіровоградсьгаіі області не заперечує проти розміщення проммаиданчику по зберіганню та обробці брухту чорних і кольорових металів за адресою:

м. Кіровоград: вул. Виставочна, 2Г при умові виконання вимог природоохоронного законодавства, Закон}' України сТТро металобрухт ; ДСТУ3211-95 та ГОСГ2787-75.

Не заперечує проти діяльності ЗАТ"Вторинні ресурси" по 1427/03-3 07.05.2007 Державна санітарно-епідеміологічна служба м. Кіровограда бестроковий заготівлі та переробці чорного брухту по вул. Виставочній, 2г.

Опис Державна санітарно-епідеміологічна служба м. Кіровограда, роз надані матеріали:

- заява

- копія статуту ЗАТ "Вторинні ресурси"

–  –  –

Управлiння товариством здiйснюють:

- вищий орган товариства - загальнi збори акцiонерiв товариства;

- наглядова рада, правлiння товариства та ревiзiйна комiсiя.

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акціій ( розміру часток, паїв )

–  –  –

Станом на кiнець 2011 року чисельнiсть штатних працiвникiв складала 83 чол. На протязi 2012 року ця кiлькiсть дещо зменшилась. На кiнець звiтного перiоду (2012 року) чисельнiсть працiвникiв склала 76 чол.

Облiкова кiлькiсть штатних працiвникiв по статистичних звiтах в 2012 роцi складала 76 чоловiк, в тому числi 16 жiнок, для порiвняння в 2011 р. - 83 чол. Окрiм штатних працiвникiв на пiдприємствi працювало 5 чоловiк за цивiльно-правовими договорами.

За минулий рiк прийнято на роботу - 42 чоловiка, з них 7 жiнок, за власним бажанням звiльнилося - 48 чоловiк, жiнок -10 чол.

Фонд оплати працi по пiдприємству знизився в порiвняннi з 2011 роком на 500 тис. грн.

та склав суму 2,1 млн. грн. Це обумовлено зменшенням обсягiв переробки та вiдвантаження готової продукцiї на пiдприємствi.

Нарахування премiй здiйснювалось за наслiдками роботи колективу пiдприємства за мiсяць, за виконанням основних планових показникiв вiдвантаження продукцiї, згiдно затвердженого "Положення про премiювання".

В 2012 роцi так i не вiдбулося виходу металургiйної галузi України iз кризи.

Металургiйнi пiдприємства зменшили попит на продукцiю пiдприємства ПАТ "Вториннi ресурси". Все це призвело до зменшення обсягу реалiзацiї в 2012 роцi в 1,6 рази менше нiж в минулому роцi. Вiдповiдно, по пiдприємству пройшла полiтика "економiї", тобто зменшення всiх витрат на виробничi потреби.

Середньомiсячна зарплата 1 штатного працiвника ПАТ "Вториннi ресурси" склала в 2012 роцi 2300 грн. Фонд заробiтної плати i фонд споживання сягає 2100,6 тис.

грн.

Види виплат за 2012 рiк тис. грн.:

Всього фонд оплати працi штатних працiвникiв - 2100,6.

Фонд основної заробiтної плати - 1717,3.

Фонд додаткової заробiтної плати - 383,0.

Надбавки i доплати до тарифних ставок i окладiв - 98,9.

Премiї i винагороди, що носять систематичний характер - 2,2.

Матерiальна допомога, компенсацiйнi виплати - 0,3.

Оплата i компенсацiя вiдпускних - 281,9.

Дивiденди-0.

Нараховано працiвникам фондом соцстраху у зв'язку з тимчасовою непрацездатнiстю (лiкарнянi) - 23,4.

Вироблена оплата лiкарняних за рахунок пiдприємства -9,8.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 14 |
Похожие работы:

«УДК 347.73 В.Д. Чернадчук, канд. юрид. наук, доц., завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України” ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ ЯК СФЕРА РОЗВИТКУ БЮДЖЕТНИХ ПРАВОВІДНОСИН У статті розглянуто наукові підходи до розуміння сутності виконання бюджету, стан правового регулювання цієї стадії бюджетного процесу, виявлено проблеми і надано авторське розуміння їх вирішення. Ключові слова: бюджет, виконання бюджету, стадія...»

«4-285-339-12(1) Цифровая Руководство по RU эксплуатации видеокамера HD/ Посібник з експлуатації UA Цифрова відеокамера HD RU/UA http://www.sony.net/ 2011 Sony Corporation Printed in Japan HDR-PJ50E/PJ50VE/XR160E Прочтите перед началом работы Перед использованием устройства Замену следует выполнять только на внимательно прочтите данное батарейный блок того же или аналогичного типа, рекомендованный Sony. руководство и сохраните его для Утилизация использованных батарейных дальнейших справок....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КАФЕДРА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИХ ДИСЦИПЛІН Р.О. Стефанчук, Ю.Ю. Безмащук, В.М. Кравчук, М.М. Сивак, А.М. Тесленко ПРОБЛЕМИ ЦИВІЛЬНОГО, ГОСПОДАРСЬКОГО ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСІВ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС (для магістрантів денної форми навчання) КИЇВ УДК 347.91.95 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року) Проблеми цивільного, господарського та адміністративного...»

«7. Див., наприклад: Буткевич В. Г. Соотношение международного и внутригосударственного права. – Киев, 1981; Гавердовский А. С. Имплементация норм международного права. – К., 1981; Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве/ Под ред. В. Н. Денисова, В. И. Евинтова. – К., 1992; Денисов В. Н. Проблеми створення публічного порядку у зовнішньополітичній діяльності України // Суверенітет України і міжнародне право / За ред. В. Н. Денисова, В. І. Євінтова – К., 1995. – С. 7-36; Денисов...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння ВАТ ДнСЗгенеральний директор заводу Тараненко С.Д. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 12.04.2011 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство...»

«ЮРИДИЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ ЩОКВАРТАЛЬНЕ ЕЛЕКТРОННЕ ВИДАННЯ ПРОЕКТУ “ДІАЛОГ” №14, (грудень) 2013 року І. РОЗ’ЯСНЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЩОДО ДОСТУПУ ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Джерело: сайт Вищого Адміністративного Суду України http://www.vasu.gov.ua/ua/generalization_court_practice.html?_m=publications&_t=rec&id=3071. Дане роз’яснення відображає позицію ВАСУ і в окремих питаннях не співпадає з позицією АМУ. Зокрема в частині співвідношення законів України «Про інформацію», «Про доступ до публічної...»

«Професійна асоціація реєстраторів Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв і депозитаріїв Саморегулівна організація Саморегулівна організація на ринку цінних паперів на ринку цінних паперів ДАЙДЖЕСТ ПРОФЕСІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ № 35(28/09/2012) ст. ПАРД інформує Ідентифікація торговців ЦП відповідно до законодавства про протидію 2 відмиванню брудних коштів стала основною темою для обговорення на Правовому комітеті ПАРД Відбулось голосування Ради ПАРД НКЦПФР...»

«ББК 67.9(4УКР)308я73 К82 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник підготовлений викладачами кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Рецензенти: Костенко О. М., доктор юридичних наук, професор (Інститут дер жави та права імені В. М. Корецького Національної академії наук України); Стрєльцов Є. Л., доктор юридичних наук, професор (Одеський дер жавний університет ім. І. І. Мечникова) Колектив авторів: М. І. Бажанов — розділи I,...»

«Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Хроніка реформ у Грузії Боротьба з корупцією у сфері державних послуг Боротьба з корупцією у сфері державних послуг Хроніка реформ у Грузії Вашингтон, округ Колумбія © 2012 Міжнародний банк реконструкції та розвитку / Міжнародна асоціація розвитку Світовий банк 1818 H Street NW Washington DC 2043 США Телефон: 202-473-1000 Сайт: www.worldbank.org Це видання є результатом роботи...»

«4-271-172-12(1) Цифровая Руководство по RU эксплуатации видеокамера HD/ Посібник з експлуатації UA Цифрова відеокамера HD RU/UA http://www.sony.net/ Hапечатано на бумаге, изготовленной на 70% и более из бумажных отходов, с использованием печатной краски на основе растительного масла без примесей ЛОC (летучиx органическиx соединений). Надруковано на папері з можливістю переробки 70% чи більше, з використанням чорнила без летких органічних сполук, а виготовленого на основі рослинної олії. 2011...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»