WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова Бескоровайний Євген

правлiння Вiкторович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 22.04.2014 М.П.

(дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Харкiвгаз" емітента

2. ОрганізаційноАкцiонерне товариство правова форма емітента 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 03359500 емітента 61109 Харкiвська область Червонозаводський м. Харкiв

4. Місцезнаходження Безлюдiвська емітента

5. Міжміський код, телефон та факс 057 7195-984 057 7195-984 емітента

6. Електронна поштова Inna.Surkova@khgas.com.ua адреса емітента II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 25.04.2014 базі даних Комісії (дата)

2. Річна інформація 79 (3876) Бюлетень Цiннi папери України опублікована у 29.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого (дата) видання)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі 25.04.2014 сторінці Інтернет http://kharkivgaz.com.ua/

–  –  –

Голова Наглядової ради

1) посада

СОДЕМАН ЛІМІТЕД (SODEMAN LIMITED)

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи НЕ 173089

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н

4) рік народження** д/н

5) освіта** д/

6) стаж керівної роботи (років)** д/н

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 13.04.2011 обрано на невизначений строк

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис 24.03.2011 р. рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Харківгаз" компанію Содеман Лімітед Було обрано на посаду члена Наглядової ради. На першому засіданні Наглядової ради 13.04.2011 р.

СОДЕМАН ЛІМІТЕД обрано Головою наглядової ради.

Наглядова рада Товариства у межах своєї компетенції представляє інтереси акціонерів Товариства у період між проведенням Загальнних зборів та захищає їх права, забезпечує ефективність інвестицій акціонерів в Товариство, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, розробляє стратегію діяльності Товариства, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, і здійснює контроль за діяльністювиконавчого органу Товариства. Голова наглядової ради очолює та керує роботою Наглядової ради, її комітетів ( у разі наявності), скликає її засідання приймає рішення з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради та порядку денного засідання органу управління. Голові наглядової ради протягом звітного періоду не виплачувалась винагорода.

Протягом звітного періоду змін на посаді не було.

Член Наглядової ради

1) посада САГАСІТІ ЛІМІТЕД (SAGACITY LIMITED)

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, HE 170512 номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи д/н

4) рік народження** д/н

5) освіта** д/

6) стаж керівної роботи (років)** д/н

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 24.03.2011 На невизначений термін

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис 24.03.2011 р. рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Харківгаз" компанію САГАСІТІ ЛІМІТЕД було обрано на посаду члена Наглядової ради.

Наглядова рада Товариства у межах своєї компетенції представляє інтереси акціонерів Товариства у період між проведенням Загальнних зборів та захищає їх права, забезпечує ефективність інвестицій акціонерів в Товариство, сприяє реалізації статутних завдань Товариства, розробляє стратегію діяльності Товариства, спрямовану на підвищення прибутковості та конкурентоспроможності Товариства, і здійснює контроль за діяльністювиконавчого органу Товариства. Член Наглядової ради приймає участь у засіданнях наглядової ради та приймає рішення з питань, віднесених до компетенції Наглядової ради та порядку денного засідання органу управління Члену Наглядової ради протягом звітного періоду не виплачувалась винагорода.

Протягом звітного періоду змін на посаді не було.

–  –  –

Голова правління

1) посада Зленко Володимир Володимирович

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи СР 221554 08.06.1997 Рівненським МУ УМВС України в

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Рівненській обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1972 Вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 15 Генеральний директор ПАТ "Харківгаз"

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 01.06.2013 строком на 3 роки.

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис 01.06.2012 р. наглядовою радою ПАТ "Харківгаз" було прийнято рішення про обрання Правління.

Компетенція голови правління: очолює правління, організовує його роботу. уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Наглядової ради, Загальних зборів, Представляти товариство в йоговідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. До компетенції голови правління відносяться питання діяльності Товариства, передбачені чинним законодавством, Статутом товариства, Положенням про Правління ПАТ "Харківгаз", контрактом.

Винагорода голові правління протягом звітного періоду виплачувалась згідно умов контракту, укладеного з головою правління ПАТ "Харківгаз". Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 15 років.

19 02.2013 р. Протоколом Наглядової ради припинено повноваження голови правління.

Т.в.о. голови правління

1) посада Бескоровайний Євген Вікторович

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи КН 470197 07.10.1997 Крюківським РВ УМВС України в

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Полтавській області номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1973 Вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 14 Перший заступник голови правління - головний інженер ПАТ

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Харківгаз" 19.02.2013 на термін до прийняття рішення Наглядовою радою

8) дата обрання та термін, на який про обрання голови правління обрано

9) опис 19.02.2013 р. Наглядовою радою ПАТ "Харківгаз" було прийнято рішення про обрання (призначення) першого заступника голови правління - головного інженера тимчасово виконуючим обов*язки голови правління з наданнямйому всіх прав голови правління.

Компетенція т.в.о голови правління: очолює правління, організовує його роботу. уповноважений керувати поточними справами Товариства, виконувати рішення Наглядової ради, Загальних зборів, Представляти товариство в йоговідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями. До компетенції т.в.о. голови правління відносяться питання діяльності Товариства, передбачені чинним законодавством, Статутом товариства, Положенням про Правління ПАТ "Харківгаз", контрактом.

Винагорода т.в.о. голови правління протягом звітного періоду виплачувалась згідно умов контракту, укладеного з головою правління ПАТ "Харківгаз". Непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини не має. Стаж керівної роботи 14 років.

Заступник голови правління з питань газопостачання

1) посада Гетьман Ольга Олександрівна

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи МН 130674 18.01.2002 Зміївським РВ УМВС України в

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Харківській обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1969 Вища


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 12 Заступник начальника з питань газопостачання Зміївської філії

7) найменування підприємства та ПАТ "Харківгаз".

попередня посада, яку займав** 24.07.2013 з 01.08.2013 р. строком на три роки.

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис 18.02.2013 року Наглядовою радою ПАТ "ХАРКІВГАЗ" Гетьман ольгу Олександрівну було обрано заступником голови правління з питань газопостачання.

24.07.2013 р. Наглядовою радою ПАТ "Харківгаз" було прийнято рішення про припинення повноважень голови та членів правління та переобрано правління в іншому складі. Заступником голови правління з питань газопостачання було обрано Гетьман Ольгу олександрівну. Компетенція заступника голови правління з питань газопостачання: в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління ПАТ "Харківгаз", контрактом. Винагорода заступнику голови правління з питань газопостачання протягом звітного періоду виплачувалась згідно контракту.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 12 років.

Заступник голови правління з фінансово-економічних питань

1) посада Максименко Олена Юріївна

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ММ 180692 02.04.1999 ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС

3) паспортні дані фізичної особи (серія, України в Харківській обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1974 Вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 15 заступник голови правління з фінансово-економічних питань

7) найменування підприємства та ПАТ "Харківгаз".

попередня посада, яку займав** 24.07.2013 з 01.08.2013 р. строком на три роки.

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис 01.06.2012 р. Наглядовою радою ПАТ "Харківгаз" було прийнято рішення про обрання Правління.

Заступником голови правління з фінансово-економічних питань було обрано Максименко олену Юріївну.

24.07.2013 р. Наглядовою радою ПАТ "Харківгаз" було прийнято рішення про припинення повноважень голови та членів правління та переобрано правління в іншому складі. Заступником голови правління з фінансово-економічних питань було обрано Максименко Олену Юріївну. Компетенціязаступника голови правління з фінансово-економічних питань: в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління ПАТ "Харківгаз", контрактом. Винагорода заступнику голови правління з фінансово-економічних питань протягом звітного періоду виплачувалась згідно контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 15 років.

Заступник голови правління з правових питань

1) посада Гладир Володимир Миколайович

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи КН 307854 17.01.1997 Автозаводським РВ КМУ УМВС

3) паспортні дані фізичної особи (серія, України в полтавській обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1980 Вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 9 заступник генералнього директора з правових питань ПАТ

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** "Харківгаз" 01.06.2012 на 3 роки. З 01.08.2013 р. повноваження

8) дата обрання та термін, на який припинено.

обрано

9) опис 01.06.2012 р. Наглядовою радою ПАТ "Харківгаз" було прийнято рішення про обрання Правління.

заступником голови правління з правових питань було обрано Гладир володимира Миколайовича.

Компетенція заступника голови правління: в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління ПАТ "Харківгаз", контрактом.

24.07.2013 р. Наглядовою радою ПАТ "Харківгаз" було прийнято рішення про припинення повноважень голови та членів правління та переобрано правління у новому складі і посада голови правління з питань газопостачання - відсутня.

Повноваження припинено з 01.08.2013 р.

Винагорода заступнику голови правління з правових питань протягом звітного періоду виплачувалась згідно контракту. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.

Стаж керівної роботи - 9 років.

Заступник голови правління з питань економічної безпеки

1) посада Безщасний Олександр Леонідович

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи МК 517586 06.06.1997 Московським МВХМУ УМВС України

3) паспортні дані фізичної особи (серія, в харківській обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1956 Вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 9 заступник голови правління з питань економічної безпеки

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 24.07.2013 строком на 3 роки з 01.08.2013

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис 01.06.2012 р. Наглядовою радою ПАТ "Харківгаз" було прийнято рішення про обрання Правління.

Заступником голови правління з питань економічної безпеки було обрано Безщасного олександра Леонідовича.

24.07.2013 р. Наглядовою радою ПАТ "Харківгаз" було прийнято рішення про припинення повноважень голови та членів правління та переобрано правління в іншому складі. Заступником голови правління з питань економічної безпеки було борано безщасного Олександра Леонідовича. Компетенція заступника голови правління з питань економічної безпеки: в межах визначених повноважень самостійно та у складі правління вирішувати питання поточної діяльності Товариства, передбачені чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Правління ПАТ "Харківгаз", контрактом. Винагорода заступнику голови правління з питань економічної безпеки протягом звітного періоду виплачувалась згідно контракту.

Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Варга Наталiя Василiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 30.04.2008 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2007 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство Газовi мережi 1.2. Організаційно-правова...»

«ОЦІНКА РІВНЯ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ГРОМАДЯН ЯКІСТЮ ОКРЕМИХ АСПЕКТІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ СУДІВ Апеляційний суд Івано-Франківської області Івано-Франківський міський суд Коломийський міськрайонний суд АНАЛІТИЧНИЙ ЗВІТ Київ, 2011 ББК 67.9 (4УКР)71в7 0-93 Оцінка рівня задоволеності громадян якістю окремих аспектів функціонування судів: Апеляційний суд Івано-Франківської області, Івано-Франківський міський суд, Коломийський міськрайонний суд. Звіт за результатами дослідження / упоряд. В. Купрій, А. Гернега –...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Данченко Олександр Іванович (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) 30.04.2013 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів 2012 рік за 1. Загальні відомості Приватне акціонерне товариство Датагруп 1.1. Повне найменування емітента 1.2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Виконуюча обов’язки Голови Правлiння Жукова Галина Валентинiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КРЕДI...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского  Серия «Юридические науки». Том 20 (59), № 1. 2007 г. С. 181­181.  УДК 349.6  Діденко Т. І.  ЗАКОН УКРАЇНИ “ ПРО ОХОРОНУ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО  СЕРЕДОВИЩ А”  1991 РОКУ ЯК ВАЖЛИВА ВІХА В РОЗВИТКУ  ВІТЧИЗНЯНОГО ЕКОЛОГІЧНОГО ЗАКОНОДАВСТВА  Сьогодні  екологічне законодавство активно розвивається. В цьому процесі ве­  лику роль відіграв Закон України “Про охорону навколишнього природного середо­ ...»

«HP LaserJet P2010 Посібник користувача HP LaserJet P2010 Посібник користувача Інформація про авторські права © 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Розмноження, використання або переклад без попереднього письмового дозволу заборонений, за винятком випадків, дозволених законом про авторське право. Інформація, яка міститься тут, може бути змінена без попереднього повідомлення. Єдині гарантії на товари та послуги HP встановлені у вигляді явних гарантійних зобов'язань, які...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Концедайло Л.С. (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 27.04.2011 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний Iндустрiальний Банк 1.2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правління Онищенко Сергій Анатолійович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДОКУЧАЄВСЬКИЙ ФЛЮСОДОЛОМІТНИЙ КОМБІНАТ...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Дубiнiн О.I. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 17.04.20 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНIПРОАЗОТ 2. Організаційно-правова форма...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра цивільно-правових дисциплін та банківського права ВЕКСЕЛЬНЕ ПРАВО Методичні рекомендації для самостійної роботи та практичних і семінарських занять Для студентів 5 курсу спеціальності 7.030401 “Правознавство” освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст” денної форми навчання Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 347.457.(075.4) В2 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»