WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 38

до Положення про розкриття інформації емітентами

цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III)

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний

директор Щесняк Iгор Валерiйович

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.2014 М.П.

(дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування Публiчне акцiонерне товариство "Бердичiвський машинобудiвний завод "Прогрес" емітента

2. ОрганізаційноПублiчне акцiонерне товариство правова форма емітента 3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00217426 емітента 13300 Житомирська область Бердичiвський м. Бердичiв вул.

4. Місцезнаходження Європейська, 79 емітента

5. Міжміський код, телефон та факс (4143) 2-21-25, 7-52-55 (4143) 2-21-25 емітента

6. Електронна поштова info@progress.ua адреса емітента II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній 25.04.2014 базі даних Комісії (дата) 81(1834) Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної

2. Річна інформація комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" опублікована у 29.04.2014 (номер та найменування офіційного друкованого (дата) видання)

3. Річна інформація розміщена на власній в мережі 30.04.2014 сторінці Інтернет http://www.progress.ua

–  –  –

Генеральний директор

1) посада Щесняк Ігор Валерійович

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ВМ 626548 10.11.1998 Бердичівським МРВ УМВС України в

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Житомирській області номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1965 вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 12 заступник директора ТОВ "ТД заводу "Прогрес"

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 10.04.2013 на 1 роки

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали.

Генеральний директор керує дiяльнiстю товариства, представляє його iнтереси у вiдносинах з iншими органiзацiями. До обов'язкiв генерального директора вiдносяться: органiзацiя виконання завдань наданих загальними зборами та Наглядовою радою Товариства, забезпечення належного використання виробничих потужностей Товариства для рентабельної дiяльностi пiдприємства. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу пiдприємства.

Будь-яких iнших винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 25 роки. Перелiк поперднiх посад

- заступник генерального директора ТОВ “Торговий дім заводу “Прогрес”; інженер УВМД ВАТ “БМЗ “Прогрес”. Акціями товариства не володіє.

Головний бухгалтер

1) посада Степанець Володимир Сергiйович

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ВМ 223844 30.08.1996 Бердичiвським МРВ УМВС України в

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Житомирськiй обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1955 вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 18 Будiвельно-монтажне управлiння №6 м. Бердичiв- головний

7) найменування підприємства та бухгалтер.

попередня посада, яку займав** 19.02.1996 безстроково

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали.

До повноважень головного бухгалтера вiдноситься органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi. Обов'язками є забезпечення ведення бухгалтерського облiку, дотримуючись єдиних методологiчних засад, встановлених ЗУ "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї обробки облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Отримує заробiтну плату згiдно штатного розкладу пiдприємства. Будь-яких iнших винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи - 30 рокiв. Перелiк поперднiх посад - головний бухгалтер будiвельно-монтажного управлiння №6 м. Бердичiв.

–  –  –

Голова Ревiзiйної комiсiї

1) посада Швейкiна Наталiя Володимирiвна

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи СН 261978 09.07.1996 Залiзничним ГУ МВС України в м. Києвi

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1971 вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 18 ТОВ "Торговий дiм завода "Прогрес" - фiнансовий директор

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 15.04.2011 на 3 роки

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали.

Голова Ревiзiйної комiсiї здiйснює контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю. Обов'язками Голови Ревiзiйної комiсiї є забезпечення проведення своєчасних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi пiдприємства та складання висновкiв i актiв про результати перевiрок. Будь-яких винагород, у т.ч. у натуральнiй формi, за виконання своїх обов'язкiв вiд емiтента за звiтний перiод не отримував. Не обiймає посад на будь-яких iнших пiдприємствах. Загальний стаж роботи - 26 роки. Перелiк поперднiх посад фiнансовий директор ТОВ "ТД завода "Прогрес".

Член ревізійної комісії

1) посада Розвадовська Надія Олексіївна

2) прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи ВМ 493737 17.02.1998 Бердичівським МРВ УМВС України в

3) паспортні дані фізичної особи (серія, Житомирській обл.

номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) рік народження** 1952 вища

5) освіта**

6) стаж керівної роботи (років)** 22 начальник бюро програмування АСУП ВАТ БМЗ "Прогрес"

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** 15.04.2011 на 3 роки

8) дата обрання та термін, на який обрано

9) опис Посадова особа непогашеної судимості за посадові та корисливі злочини немає. Посадову особу у звітному році не переобирали.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління товариства здійснює ревізійна комісія, яку очолює та керує її діяльністю голова ревізійної комісії. Перевірки фінансово-господарської діяльності правління проводяться ревізійною комісією за дорученням загальних зборів, спостережної(наглядової) ради, з її власної ініціативи або на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 відсотками голосів.

Розмір виплаченої винагороди - винагорода не передбачена. Даних про посади на інших підприємствах немає. Загальний стаж роботи складає - 38 років. Iншi попереднi посади, якi займав протягом своєї дiяльностi - начальник бюро програмування АСУП ВАТ БМЗ "Прогрес".

–  –  –

Особи, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного - таких пропозицiй не було. Порядок денний був складений та затверджений виконавчим органом. Результати розгляду питань порядку денного

- всi питання порядку денного були розглянутi та прийнятi одноголосно.

Позачерговi збори не скликались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

–  –  –

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) З невеличкого механiчного i чавунного виробництва з чисельнiстю працюючих у декiлька десяткiв робiтникiв заснованного у 1880 роцi пiдприемцем Л.К Плохецьким та купцем I.М.Доберським завод за роки свого iснування вирiс в сучасне потужне пiдприємство вiдоме не тiльки у своїй країнi, а и далеко за iї межами. З 1926 року завод докорiнно змiнює свою спецiалiзацiю, починаючи виготовляти першi зразки хiмiчного устаткування, сушильнi барабани i печi, холодильники, теплообмiнники, фiльтри, компресори та iнше. На початку 50-рокiв "Прогрес" став одним iз найбiльш розвинутих виробництв визнаних постачаль- никiв сучасного складного устаткування.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


80-тi роки були насиченi технiчними наробками, значними виробничими досягненнями.

За видатнi виробничнi досягнення колектив заводу був удостоєний високої державної нагороди ордена "Трудового Червоного Прапора". Рiшенням Бердичiвського мiськвиконкому 18 березня 1996 року зареєстровано Вiдкрите Акцiонерне Товариство "Бердичiвський машинобудiвний завод "Прогрес" яке створено на базi "Бердичiвський машинобудiвний завод нафтопромислового машинобудування "Прогрес". Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв 10.04.2012 року в зв'язку з необхiднiстю приведеня дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до норм ЗУ "Про акцiонернi товариства", було визначено тип товариства як публiчне. Вiдповiдно змiнено назву Вiдкритого акцiонерного товариства "Бердичiвський машинобудiвний завод "Прогрес" на Публiчне акцiонерне товариство "Бердичiвський машинобудiвний завод "Прогрес".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів ДО СКЛАДУ ПIДПРИЄМСТВА ВХОДЯТЬ: Економiчно вiдособленi пiдроздiли: Механоскладальний цех № 3; Механо-складальний цех №5; Прогрес-заготпром; Прогреселектромонтаж; Прогрес-литво; Прогрес-рембудтара; Прогрес-трансбуд; Прогресiнструмент; Прогрес-ремонтенерго; Прогрес-зварювання; Прогрес-здоров'я; ДОЧIРНI

ПIДПРИЄМСТВА: Прогрес-житлосервiс; Прогрес-буд; Прогрес-метал: УПРАВЛIННЯ:

Технічний відділ; Планово-економiчне управлiння; Виробниче управління; Управлiння матерiально-технiчного забезпечення; Управлiння охорони працi; Бухгалтерiя;

Зовнiшньо- торгова фiрма; Договiрно-правовий вiддiл; Воєнизована охорона; Бюро органiзацiї управлiння якiстю; Також до складу пiдприємства входять:

Адмiнiстративне примiщення -5; Складськi примiщення -12. ДП "Прогрес ТНС" було ліквідоване за рішенням Наглядової ради в листопаді 2011 року.

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу становила 1229 особи.

Середньоспискова чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом - 35 особи Чисельнiсть працiвникiв якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня,тижня) - 962 осiб.

Фонду оплати працi - 36796 тис.грн. За звiтний перiод розмiр фонду оплати працi зменшився вiдносно попереднього року на 5741 тис.грн. На ПАТ "Бердичiвський машинобудiвний завод "Прогрес" ведеться кадрова програма спрямована на забезпечення високого рiвня квалiфiкацiї працiвникiв. Заключено договори з пiдготовки робочих рiзних спецiальностей з ПТУ, iнженерно-технiчного персоналу з Житомирським державним технологiчним унiверситетом, Бердичiвським полiтехнiчним коледжем та iншими учбовими закладами.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання Товариство не входить до будь-яких об'єднань підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності Товариство не проводить спільну діяльніст з іншими організаціями, підприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облікову політику Товариства побудовано відповідно до вимог Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні, чинних МСФЗ та МСБО.

Господарські операції відображають у облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені. Прийнята облікова політика в звітному періоді являється незмінною.Облікова політика підприємства. У суттєвих аспектах. Базується на чинному законодавстві України, основних принципах стандартів бухгалтерського обліку та рішення керівництва. Ведення бухгалтерського обліку здійснюється підприємством за П(С0БО з подальшою трансформацією облікових записів до вимог МСФЗ.

Інвентаризація майна та зобов'язань проводиться щорічно, перед датою річного балансу ( крім інших випадків проведення інвентаризації згідно діючого законодавства та обставин.Прийнятою обліковою політикою Публічного акціонерного товариства "Бердичівський машинобудівний завод "Прогрес" встановлені такі методи обліку та принципи оцінки активів та зобов'язань:

Основні засоби:

Підприємство для складання фінансової звітності використовує підхід для обліку основних засобів який відображений в МСБО 16.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 8 |
Похожие работы:

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №1(7) УДК 343.13 І. Г. Голуб провідний спеціаліст відділу організації та контролю за виконанням рішень управління державної виконавчої служби Головного управління юстиції у Рівненській області НОВІ ВИДИ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЗГІДНО З КПК 2012 РОКУ Згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України, що введений в дію з 19 листопада 2012 року, запобіжними заходами є: особисте зобов’язання, особиста порука, застава,...»

«Довідковий посібник з апаратного забезпечення HP rp3000 © Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Відомості, які містяться в цьому документі, можуть бути змінені без попередження. Microsoft, Windows та Windows Vista є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт в США та інших країнах. Єдині гарантії на вироби та послуги HP викладені у недвозначних гарантійних заявах, які супроводжують такі вироби та послуги. Будь-яка інформація, що міститься у...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ІМЕНІ В.М. КОРЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ НАУКИ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ПРАВА СОЦІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 25–26 квітня 2013 р.) За редакцією доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України М.І. Іншина, доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України,...»

«4-271-169-61(1) Цифровая Руководство по RU эксплуатации видеокамера HD/ Посібник з експлуатації UA Цифрова відеокамера HD RU/UA http://www.sony.net/ Напечатано на бумаге, изготовленной на 70% и более из бумажных отходов. Надруковано на вторинному папері (вміст переробленої сировини не менше 70%). 2011 Sony Corporation Printed in China HDR-CX360E/CX360VE/PJ10E/PJ30E/PJ30VE Прочтите перед началом работы Перед использованием устройства Замену следует выполнять только на внимательно прочтите данное...»

«Професійна асоціація реєстраторів Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв і депозитаріїв Саморегулівна організація Саморегулівна організація на ринку цінних паперів на ринку цінних паперів ДАЙДЖЕСТ ПРОФЕСІЙНОЇ АСОЦІАЦІЇ РЕЄСТРАТОРІВ І ДЕПОЗИТАРІЇВ № 22 (27/06/2012) ст. ПАРД інформує Відбулось чергове засідання Ради ПАРД 2 Порядок посвідчення реєстраторами та зберігачами довіреності на право участі та 2 голосування на загальних зборах акціонерного товариства регулюватиметься Стандартом...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правлiння Межуєва Олена Вiталiївна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО УКРАЇНСЬКА ПОЖЕЖНО-СТРАХОВА КОМПАНIЯ 1.2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Семенкова Тетяна Вікторівна (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 18.04.2013 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Енергополь-Україна 1.2....»

«Прецизійні вимірювання та новітні технології 3. Створити при Міністерстві освіти і науки молоді та спорту України Всеукраїнську координаційну раду з оздоровлення дітей та підлітків. Розробити нормативно-правові акти щодо її діяльності.4. Вжити заходів щодо збереження мережі таборів відпочинку різних форм підпорядкування, недопущення відчуження земельних ділянок, матеріально-технічної бази. Вжити заходів щодо забезпечення умов для здобуття позашкільної освіти на безоплатній основі дітьми та...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова Правлiння Концедайло Л.С. (прізвище та ініціали керівника) (посада) (підпис) МП 27.04.2011 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Публiчне акцiонерне товариство Комерцiйний Iндустрiальний Банк 1.2....»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Голова правління Фецко І.О. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 22.04.20 (дата) М.П. Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Приватне акціонерне товариство Страхова компанія Клас Страхування життя 1.2....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»