WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній ...»

-- [ Страница 1 ] --

Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття

в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор Палкiн С.А.

( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП..

Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)"

1.2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акцiонерне товариство

1.3. Код за ЄДРПОУ 00169816

1.4. Місцезнаходження 83050 Донецька область Ворошиловський р-н, мiсто Донецьк, вул. Артема, 86-А

1.5. Міжміський код, телефон та факс (062)3870267 (062)3870144

1.6. Електронна поштова адреса i.belyavtseva@shakhtar.com

2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації 23.04.2014

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Дата

2. Річна інформація опублікована у 78 Вiдомостi НКЦПФР 24.04.2014 номер та найменування офіційного друкованого видання Дата

3. Річна інформація розміщена в мережі Інтернет http://shakhtar.com 25.04.2014 Дата Зміст

–  –  –

1) Посада Голова Наглядової ради Товариства

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Попов Олег Миколайович особи або повне найменування юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи ВА 916697 29.08.1997 Ворошиловський РВ УМВС України в мiстi Донецьку (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження 1969

5) Освіта Вища, Донецький державний унiверситет Вища, фiнансовий менеджер, Донецький полiтехнiчний iнститут

6) Стаж керівної роботи (років) 19

7) Найменування підприємства та ЗАТ "СКМ", виконавчий директор попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який 28.04.2010 безстроково, до переобрання загальними зборами Товариства обрано

9) Опис Змін протягом року не було.

Посади на будь-якому іншому підпримстві - генеральний директор ПрАТ "СКМ" (місце знаходження - 83001, Донецька область, Ворошиловський р-н, вул. Постишева, 117).

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Попередні посади протягом останніх п'яти років: директор по фiнансам;виконавчий директор.

Повноваження та обов'язки Голови Наглядової ради вiдповiдно до Статуту Товариства.

Голова Наглядової ради організовує роботу Наглядової ради, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

До виключної компетенції Голови Наглядової ради належить:

* затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства;

* підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів;

* прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках передбачених чинним законодавством;

* прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;

* прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;

* прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;

* затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством;

* обрання та припинення повноважень Генерального директора Товариства;

* затвердження умов цивільно-правового, трудового договору, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;

* прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора на строк, визначений рішенням Наглядової ради;

* обрання Реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством;

* обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

* визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, встановленого законодавством;

* визначення дати складання переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах, відповідно до вимог чинного законодавства.

* вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;

* вирішення питань, передбачених чинним законодавством України, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;

* прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

* визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

* прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, шо укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

* прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача цінних паперів та депозитарія цінних паперів; затвердження умов договору, що укладатиметься з кожним із них, встановлення розміру оплати його послуг;

* надсилання пропозицій акціонерам про придбання належних їм акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій Товариства відповідно до вимог чинного законодавства;

* прийняття рішення про укладання правочинів, метою яких є будь-яке відчуження (або набуття у власність) корпоративних прав;

* затвердження річного бюджету Товариства та змін до нього;

* прийняття рішення про найом (укладання контрактів)/ звільнення (розірвання контрактів) Головного тренера основної команди, команди "Шахтар" (дублюючий склад), затвердження умов контрактів з ними;

* затвердження кандидатури титульного та технічного спонсорів, а також умов контрактів з ними;

* прийняття рішення про найом (укладання контрактів)/ звільнення (розірвання контрактів) директорів Товариства, визначення умов оплати праці та пільг директорів Товариства;

* затвердження організаційної структури Товариства;

* затвердження стратегічних завдань Товариства на кожний сезон та розмірів бонусів відповідальних осіб за досягнення поставлених завдань;

* розгляд та затвердження звіту Генерального директора Товариства за підсумками сезону щодо виконання поставлених стратегічних завдань Товариства.

1) Посада Ревiзор Товариства

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Харитончук Андрій Олександрович особи або повне найменування юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи ВА 007376 23.06.1995 Калінінським РВ ДГУ УМВС України в Донецькій (серія, номер, дата видачі, орган, області який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження 1977

5) Освіта Вища, правовед, Донецький державний університет

6) Стаж керівної роботи (років) 10

7) Найменування підприємства та ТОВ КБ "Донбиржбанк", головний юристконсульт управління попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який 30.01.2012 до переобрання загальними зборами Товариства, але не більше 5 обрано років з моменту обрання

9) Опис Протягом року змін не відбувалось. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Посади на іншому Підприємстві не займає. Працює у ПрАТ "ФК "Шахтар" на посаді начальника юридичного відділу Клубу.

Ревізор обирається для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства. Строк повноважень Ревізора встановлюється рішенням Загальних зборів Товариства, але не може перевищувати п'ять років.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Повноваження та обов'язки Ревізора Товариста:

* проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року;

* за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року готує висновок, в якому міститься інформація про:

1) підтвердження достовірності та повноти даних фінансової звітності за відповідний період;

2) факти порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності.

Попереднi посади протягом останніх п'яти років: головний юристконсульт, юристконсульт управління, провідний юристконсульт управління.

1) Посада Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної Палкiн Сергiй Анатолiйович особи або повне найменування юридичної особи

3) Паспортні дані фізичної особи СН 413319 21.02.1997 Шевченковським РВ УМВС України в м.Києвi (серія, номер, дата видачі, орган, який видав ), або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

4) Рік народження 1974

5) Освіта Вища, фiнансист, Нацiональна академiя управлiння

6) Стаж керівної роботи (років) 13

7) Найменування підприємства та Фiнансовий директор ЗАТ "ФК "Шахтар" (Донецьк) попередня посада, яку займав

8) дата обрання та термін, на який 03.06.2003 безстроково обрано

9) Опис Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Змiни протягом 2013 року не вiдбувались.

Генеральний директор має наступнi повноваження та обов'язки:

- здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Товариства;

- наймає та звiльняє працiвникiв;

- подає на розгляд Наглядовiй радi пропозицiї щодо орагiзацiйної структури Товариства;

- затверджує штатний розклад Товариства;

- самостiйно видає накази, розпорядження та iншi акти управлiння;

- пiдписує банкiвськi, фiнансовi та iншi документи, пов'язанi з поточною дiяльнiстю Товариства;

- самостiйно приймає рiшення про укладення договорів та інших правочинiв, за вийнятком тих, на укладення яких потрiбно одержати обов'язковий дозвiл Наглядової ради або Загальних зборiв;

- видає довiреностi;

- приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення бухгалтерського облiку в Товариствi;

- приймає рiшення щодо органiзацiї i ведення дiловодства в Товариствi;

- приймає рiшення щодо виконання Товариством своїх зобов'язань перед клiєнтами і третiми особами;

- приймає рiшення щодо ефективного використання активiв Товариства;

- затверджує склад, обсяг та порядок захисту конфiденцiйної iнформацiї та вiдомостей, що становлять комерцiйну iнформацiю Товариства;

- затверджує iнструкцiї, положення щодо дiяльностi структурних пiдроздiлiв Товариства, якi йому пiдпорядкованi;

- приймає рішення про притягнення до майнової відповідальності керівників дочірніх підприємств, філій та предствавництв Товариства.

Посада на іншому підприємстві: ТОВ "Стадіон "Шахтер", Генеральний директор за суміцництвом (місце знаходження: 83048, м. Донецьк, Київський р-н, вул. Челюскінців, буд. 189 "Є").

Попереднi посади протягом останніх п'яти років: старший аудитор; директор з економiки та фiнансiв.

–  –  –

З питання № 1 порядку денного:

"Про обрання Секретаря Загальних зборiв акцiонерiв Товариства" Проголосували "За" - 1 224 000 000 голосiв, "Проти" - 0 голосiв, "Утримався" - 0 голосiв.

ВИРIШИЛИ:

Обрати секретарем Загальних зборiв акцiонерiв Товариства Курiлка С.Є.

З питання № 2 порядку денного:

"Про доручення здiйснення функцiй лiчильної комiсiї" Проголосували "За" - 1 224 000 000 голосiв, "Проти" - 0 голосiв, "Утримався" - 0 голосiв

ВИРIШИЛИ:

Доручити здiйснення функцiй лiчильної комiсiї Черкасову О.В.

З питання № 3 порядку денного:

"Про затвердження рiчного звiту Товариства за 2012 рiк" Проголосували "За" - 1 224 000 000 голосiв, "Проти" - 0 голосiв, "Утримався" - 0 голосiв

ВИРIШИЛИ:

Затвердити рiчний звiт ПрАТ "Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк)" за 2012 рiк.

З питання № 4 порядку денного:

"Про затвердження порядку покриття збиткiв Товариства за 2012 рiк" Проголосували "За" - 1 224 000 000 голосiв, "Проти" - 0 голосiв,"Утримався" - 0 голосiв

ВИРIШИЛИ:

Збиток, отриманий Товариством у 2012 роцi, покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх рокiв.

З питання № 5 порядку денного:

"Про прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради, звiту Генерального директора, звiту Ревiзора Товариства" Проголосували "За" - 1 224 000 000 голосiв,"Проти" - 0 голосiв,"Утримався" - 0 голосiв

ВИРIШИЛИ:

Затвердити звiти Наглядової Ради, Генерального директора та Ревiзора Товариства за 2012 рiк.

З питання № 6 порядку денного:

"Обрання членiв наглядової ради, затвердження умов цивiльно-правових договорiв, трудових договорiв (контрактiв), що укладатимуться з ними, встановлення розмiру iї винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами наглядової ради" На виконання вимог ст.32 Закону України "Про акцiонернi товариства" зазначене питання було включене до порядку денного загальних зборiв акцiонерiв Товариства, але будь-яких пропозицiй щодо переобрання членiв Наглядової ради Товариства не надходило. У зв'язцi з цим було запропоновано зняти це питання з розгляду.

Проголосували "За" - 1 224 000 000 голосiв,"Проти" - 0 голосiв,"Утримався" - 0 голосiв

ВИРIШИЛИ:

Зняти питання порядку денного з розгляду Загальних зборiв акцiонерiв.

Пропозицiї щодо перелiку питань порядку денного не надавались.

Чергові Позачергові Вид загальних зборів X Дата проведення 23.09.2013 Кворум зборів 100.000000000000

Опис Перелiк питань, що розглядались на Загальних зборах:Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Порадник для адвокатів щодо здійснення захисту гарантованого державою ПРАВО НА БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ Цей порадник розроблений Правовою Ініціативою Відкритого Суспільства для допомоги адвокатам у відстоюванні прав затриманих осіб бути поінформованими про підстави арешту, характер і причини будь-якого висунутого проти них обвинувачення, права бути поінформованими про права, пов’язані з їхнім захистом, і права доступу до будь-яких доказів, на які спирається обвинувачення. Українську версію...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ ЦИВІЛЬНИХ СПРАВ” Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ “ПРАКТИКУМ ЗІ СКЛАДАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ ІЗ...»

«МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ Кафедра конституційного та міжнародного права ПРОГРАМА навчальної дисципліни «ДЕРЖАВНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН» для підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр (назва освітньо-кваліфікаційного рівня) за напрямом підготовки (спеціальністю)_Правознавство (8.03040101) (код і назва напряму підготовки (спеціальності) галузі знань Право (шифр та найменування галузі знань) (шифр за ОПП_0304_) інститут,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА П.Ф. Гураль, І.Я. Заяць, І.Д. Софінська МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ і ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів юридичного факультету Спеціальність: Правознавство № 6.030401 ЛЬВІВ – 2012 Гураль П.Ф., Заяць І.Я., Софінська І.Д. Муніципальне право України: Плани семінарських занять. Завдання для самостійної...»

«ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ ІНФОРМАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ У Д ЗЕРКАЛІ ЗМІ: За повідомленнями друкованих та інтернет-ЗМІ, телебачення і радіомовлення 16 липня 2013 р., вівторок ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ Владимиру Литвину нужен народ Александр Радчук, КоммерсантЪ (Украина).2 Народный депутат В.Литвин решил возобновить деятельность Народной партии, которую он возглавляет с 2004 года. В руководстве НП рассматривают три варианта развития политического проекта — от слияния с одной из провластных...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Варга Наталiя Василiвна (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) МП 30.04.2008 (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2007 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство Газовi мережi 1.2. Організаційно-правова...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Завгороднiй Генеральний директор Максим Сергiйович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 18.04.2014 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ДНIПРОВСЬКИЙ...»

«ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА M74** Цифрова серія L74** Цифрова серія Ця продукція відповідає вимогам Технічних Регламентів щодо використання та вмісту шкідливих речовин в електричному та електронному обладнанні Українська Зміст Режим перемикання дисплея або вибір 3Dформату Встановлення режиму автозапуску. 34 УСТАНОВКА ТЕЛЕВІЗОРА Регулювання глибини зображення з Заходи безпеки Встановлення і важлива інформація Пульт дистанційного керування Вставлення батарейок та радіус дії Налаштування блокування 3D...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Юридичний факультет Кафедра цивільного права і процесу ПРАКТИКУМ З Ц И В І Л ЬН О ГО П Р АВ А ( Ч А СТ И Н А 2 ) НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК для студентів юридичного факультету Львів 2005 Видання здійснено при технічній допомозі Консорціуму “Верховенство права” Контрактного Агентства міжнародного розвитку США. О.С.Яворська, В.М.Мартин, Л.Л.Тарасенко Практикум з цивільного права (частина 2)....»

«Бріф-версія книги Р. Богатирьової «Атомні опіки людства» Ядерна енергетика в системі координат Енергія – Клімат – Людина Книга на чорнобильську тематику замислювалась давно, ще з часів роботи в Міністерстві охорони здоров’я в 90-ті роки. А може й раніше, адже я родом з того уральського регіону Росії, що в Челябінській області і котрий отримав Киштимський «атомний опік» ще в 1957 році. Проте не хотілось робити аналіз вузькогалузевим – через призму радіологічної тематики. Було бажання зробити...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»