WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |

«VIVAT JUSTITIA! Міжнародний студентський науково-юридичний альманах Випуск XІІ Львів 2012 Vivat Justitia! Рекомендовано до друку рішенням Ради Студентського наукового товариства ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

ЮРИДИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

СТУДЕНТСЬКЕ НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО

VIVAT

JUSTITIA!

Міжнародний студентський

науково-юридичний альманах

Випуск XІІ

Львів 2012

Vivat Justitia!

Рекомендовано до друку рішенням Ради Студентського наукового товариства юридичного

факультету Львівського національного університету імені Івана Франка від 11.04.2012 року (протокол № 5).

У пропонованому дванадцятому міжнародному студентському збірнику вміщено низку наукових статей студентів юридичних навчальних закладів України та іноземних держав. У публікаціях висвітлено актуальні проблеми сучасного правознавства та державно-юридичного регулювання.

Рецензенти:

Адміністративне право – доцент Г. Ткач, доцент Н. Янюк Конституційне право – доцент І. Заяць Кримінальне право та кримінологія – доцент В. Бурдін, доцент К. Марисюк Кримінально-процесуальне право – доцент А. Павлишин, доцент В. Бойко Криміналістика – доцент І. Когутич Теорія держави і права – доцент С. Добрянський, доцент Д. Гудима Трудове право – доцент В. Стрепко Цивільне право – доцент В. Цікало

Редакційна колегія:

О.Терещук, (головний редактор), Ю.Цицюрська, В. Гузь, М.Кондра, Ю.

Попович Редагування англомовних текстів: Ю. Попович Консультант з редагування англомовних текстів: доцент Л.Мисик Рада Студентського наукового товариства висловлює щиру вдячність декану юридичного факультету ЛНУ ім. І. Франка доценту А. Бойку за підтримку у виданні «VIVAT JUSTITIA!».

Vivat Justitia!

СЛОВО ДО ЧИТАЧА

Студентська наукова робота у юридичних вищих навчальних закладах була і залишається одним із пріоритетних напрямів підготовки майбутніх кваліфікованих юристів. Навички не лише вміло вести дебати, а й уміти чітко, лаконічно, грамотно викладати свої думки на папері формують міцну опору фаховості юриста, що в подальшому сприятиме його професійному зростанню. Яскравим прикладом підтримки студентської наукової роботи є цей міжнародний студентський юридичний альманах «VIVAT JUSTITIA!», який уже є черговим, тринадцятим, випуском. Висока якість наукових робіт, плідна співпраця студентів-юристів вищих навчальних закладів різних держав, висока цікавість не лише у студентському середовищі, а й серед широкого загалу вченихправознавців засвідчують, що випуск альманаху є доброю традицією для юридичної спільноти. Оптимізація форми і змісту альманаху сприяє збільшенню кількості фахових статей, які студенти різних юридичних вишів зможуть розмістити у цьому та наступних випусках. Сподіваюся, що деякі з цих дослідниківпочатківців згодом стануть магістрами, аспірантами, кандидатами юридичних наук чи докторами права.

Відомі вчені юридичних вищих навчальних закладів розпочинали свій шлях у правничу науку зі студентських наукових гуртків, виступали з доповідями на наукових студентських конференціях і публікували ще під час навчання свої перші наукові спроби. Саме з перших напрацювань у студентські роки розпочинали свою діяльність видатні вчені, імена яких відкрила для світу Львівська правнича школа: професори О. М. Огоновський, С.

С. Дністрянський, П. Я. Стебельський, П. О. Недбайло, В. С.

Vivat Justitia!

Кульчицький, В. Г. Сокуренко, А. М. Савицька, Н. І. Титова, В. В.

Луць, П. М. Рабінович, Б. Й. Тищик, З. В. Ромовська, В. Т. Нор, П. Д.

Пилипенко, В. М. Коссак, Л. А. Луць, В. І. Чушенко, І. Б. Заверуха.

Усі вони зарекомендували себе у широких наукових колах та здобули глибоку повагу як в Україні, так і за її межами.

Тринадцятий випуск міжнародного студентського науковоюридичного альманаху «VIVAT JUSTITІA!» переконливо засвідчує бажання студентів-юристів поринати у глибини правової науки, дошукуватись юридичної мудрості, відкривати незнані горизонти юриспруденції, щоби бути гідним високого звання Юриста. На моє глибоке переконання, публікації у подібного роду збірниках наукових статей сприятимуть апробації результатів наукових досліджень молодих студентів-юристів як науковців, а також обговоренню нових тенденцій розвитку юриспруденції у вітчизняній та закордонній юридичній освіті й науці.

Вітаю усіх авторів збірника з важливою подією у їхньому студентському житті – виходом у світ цього альманаху – і бажаю їм подальших успіхів на дослідницькій ниві та бути наполегливими у формуванні себе фахівцями-дослідниками у галузі правознавства.

декан юридичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка,

–  –  –

ПРИРОДНЕ ПРАВОРОЗУМІННЯ: ДЕЯКІ СУЧАСНІ

ІНТЕРПРЕТАЦІЇ (ЗА МАТЕРІАЛАМИ АНГЛОМОВНОЇ ЮРИДИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ) Природне праворозуміння – один із найдавніших підходів до розуміння права з-поміж інших. Хоча природно-правовий підхід протягом десятиліть був затьмарений іншими теоріями праворозуміння, а серед них найбільше правовим позитивізмом, особливо у часи панування деспотичних режимів, однак досі він не втратив своєї актуальності. Останнім часом відновилося зацікавлення вчених природно-правовими теоріями розуміння права, поштовхом для цього стала публікація Джона Фінніса «Природне право і природні права».

Природне праворозуміння як спосіб мислення про зв’язки між космічним правопорядком, богословськими теоріями, моральністю і законом займає серед інших розумінь права вагоме місце упродовж тисяч років.

Роль природного права змінювалася, також змінювалося його розуміння, зокрема, в певні періоди розвитку людства воно тлумачилося як:

1) моральні принципи, що виводяться з «природи» чи нормативних властивостей космосу (всесвіту); 2) моральні принципи, які можна з’ясувати, пізнавши людську природу («людська природа», у цьому випадку, вживається у значенні загальних характеристик-властивостей, притаманних всьому людству); 3) моральна істина, знання про яку можна почерпнути виходячи із сутності людських відносин [1, с. 127]; 4) необхідний мінімум, який забезпечує нормальне функціонування людини як біологічного виду; тощо.

Природно-правовий підхід до визначення поняття «право» виступає ядром моральності і містить спробу дати відповіді на мета-теоретичні питання, серед яких найважливіше «як слід чинити, щоб чинити добро (правильно, справедливо)?»[1, с.127].

Vivat Justitia!

Щодо співвідношення між природним правом і волею Бога, то впродовж багатьох років теоретичних досліджень поняття «право» (у природно-правовому сенсі) і поняття «воля Бога»

перебували в одній площині. З огляду на це важливим аспектом пізнання природного права є аналіз теократичних догм різноманітних релігій та філософських ідей.

Американський вчений Браян Бікс вважає, що природне праворозуміння відрізняється від теократичного, та зазначає, що теократичні теорії природного права мають право на існування паралельно із класичним природним праворозумінням [1, с. 127128].

Докладніше проблему співвідношення юдаїзму (гілки теократичного праворозуміння) і класичного праворозуміння висвітлено у праці «Юдаїзм і природне право» Давида Новака. У своїй праці він аналізує, в якій площині знаходиться природне праворозуміння, а саме: чи належить ця проблематика до теократичного або до філософського вчення. Зокрема він обґрунтовує три підходи: 1) природне праворозуміння – частина теократичного вчення (на думку прихильників цього підходу право, яке не може бути змінено і існування якого не може бути заперечене, міститься у Корані і є дароване Богом, тому для того, щоби пізнати природне право, необхідно вивчати Коран); 2) природне праворозуміння – філософська ідея (в такому випадку вчення про людську природу як універсальне займає визначне місце і саме воно стає об’єктом наукових досліджень, основою природного права); 3) природне праворозуміння – це частина теократичного і філософського вчення (на думку Новака Д., саме цей підхід дає змогу найповніше розкрити сутність природного праворозуміння, теократичний підхід надає природному праву обов’язкової сили за допомогою «божого імперативу», а філософський допомагає адаптувати ці вимоги до рівня розвитку суспільства та обґрунтовує необхідність задоволення тих чи інших людських потреб) [3, с.134137].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Актуальними в англомовній юридичній літературі є також питання, пов’язані із співвідношенням природного та позитивного права. Браян Бікс акцентує увагу на цій проблемі з погляду можливості називати позитивне право (закони) нацистського режиму правом у природно-правовому сенсі [1, с. 128].

Зокрема, дослідник зазначає, що спершу необхідно з’ясувати доктринальну основу (позитивне чи природне праворозуміння), а також проаналізувати наявність обов’язку дотримуватися чи виконувати ці закони. Якщо зупинитися на проблемі моральності таких законів, то Браян Бікс бере за основу вчення Лона Фуллера (прихильника процедурної справедливості), згідно з яким право повинно мати внутрішню моральність [4], відсутність такої моральності свідчить не про наявність «неправового закону», а про відсутність такого закону як акта, яким оформляються законодавчі норми, і про відсутність необхідності його виконання. Також закон для того, щоб відповідати природному праву має містити в собі

Vivat Justitia!

моральний обов’язок, який забезпечуватиме необхідність його дотримання, що поряд із силою державного примусу не лише буде передумовою його належного виконання, а й свідчитиме про розумну обумовленість існування такого закону. Тому Браян Бікс вважає, що наявність чи відсутність норми у нацистських законах залежатиме від того, прихильником якого доктринального підходу до праворозуміння буде дослідник.

Важливе значення в англомовній літературі відводиться значенню принципу верховенства природного права. Дослідники природного права від Платона до Джона Фінніса застерігали, що доки теорія верховенства природного права користується ідеологічним престижем, доти є можливим виявити «зловмисні» норми і скасувати їх політичну силу [2, с.

132].

Досягненням філософії права ХХ ст. було тлумачення змісту принципу верховенства природного права Лоном Фуллером, який у своїй праці «Моральність права» виділив вісім базових елементів законності. На його думку робити висновок про те, чи є влада або правова система в державі хорошою чи поганою, необхідно на підставі того, наскільки ця влада чи правова система у такій державі відповідають цим елементам законності. До елементів законності належать: 1) брак правового регулювання, що призводить до безсистемного судочинства ad-hoc; 2) неоприлюднення норм права; 3) неясність, незрозумілість законодавства;

4) зворотна дія норм права; 5) суперечливість правових норм; 6) вимоги, що є нездійсненними для суб'єкта чи/і правителя; 7) нестабільність законодавства (наприклад, щоденне внесення змін до законів); 8) суперечності між застосуванням законів та вимогами самих законів [4].

Фуллер описує ці проблеми у книзі «Мораль права» на прикладі історії про уявного короля на ймення Рекс, який намагався правити як слід, але повсякчас стикався зі згаданими перешкодами. Фуллер стверджує, що право є діяльністю, що полягає у «спробі підкорити поведінку людей правилам».

Кожна з восьми згаданих вад формує окремий принцип:

уникнення відповідного недоліку при нормотворенні. Якщо бодай один із цих восьми принципів порушено, система регулювання не є правовою. Що ближче система наближається до них, то ближчою вона стає до ідеалу, хоча на практиці постійно виникає необхідність компромісів. Ці принципи, зауважує Фуллер, становлять «внутрішню мораль права», а їх дотримання веде до загалом справедливого права подалі від права поганого. «Внутрішня мораль» права належить до «моралі прагнення» вимог, дотримання яких не є і не може бути обов'язковим, але яке слугує досягненню ідеалу на противагу «моралі обов'язку», сукупності мінімальних вимог до діяльності, порушення яких тягне за собою відповідальність. «Зовнішню мораль права» становлять, за Фуллером, вимоги справедливості самих норм права по суті, належності предмета регулювання і т. ін.[5].

Vivat Justitia!

Проаналізувавши деякі аспекти природно-правової традиції, необхідно вказати на практичне значення таких досліджень у формуванні правової, демократичної і соціальної держави. Як видається, природно-правова проблематика була, є і залишається актуальною темою для наукових досліджень.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Bix,Brain H. An Outsider’s Guide to Natural Law Theory / Brain H. Bix. // APA Newsletter, Fall 2001. – Vol. 01, N. 1. – Р. 126 130

2. George, Robert P. Reason, Freedom, and the Rule of Law: Their Significance in the Natural Law Tradition / Robert P. George // APA Newsletter, Fall 2001. – Vol. 01, N. 1. – Р. 130133.

3. Novak David. Judaism and Natural Law / David Novak.// APA Newsletter, Fall 2001. – Vol.

01, N. 1. – Р. 134141.

4. Fuller, Lon L. The Morality of Law./ Lon L. Fuller // Yale University Press, 1969. – 232Р.

5. Fuller, Lon L. Papers, 19261977: Finding Aid / Lon L. Fuller // Harvard Law School Library:

[Електронный ресурс]. – Режимдоступу: http://oasis.lib.harvard.edu/oasis/deliver/~law00074.

SUMMARY

This article analyzes the main theoretical principles of the theory of natural law in modern English literature. The ratio of theocratic and natural comprehension, the issues of legal law and the rule of law and its role in the theory of natural comprehension are highlighted.

Key words: natural law, rule of law, legality, religion and law.

–  –  –

СТАНОВЛЕННЯ, ПРИЧИНИ ЗАНЕПАДУ КОМУНАЛЬНОГО УСТРОЮ

В ІТАЛІЇ ТА ПЕРЕХОДУ ДО СИНЬЙОРІЇ У XIIIXIV ст.

Існування держави безпосередньо пов’язане з наявністю влади, яка б це існування забезпечувала. Протягом тривалого історичного розвитку держав сформувалися різноманітні форми організації та функціонування влади. Проте, крім поширених у ХІІІ ст. монархій, як, наприклад, Англія, Франція, існувала і така форма організації влади, як синьйорія. Це специфічна форма правління, яка зародилася в Італії у ХІІІ ст. і існувала лише у ній до ХVІ ст.

У нашій статті буде розглянуто причини утворення синьйоральної форми правління і занепаду міських комун, які їй передували. Зародження синьйорії безпосередньо пов’язане з розвитком італійської державності.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 16 |
 
Похожие работы:

«Методичні рекомендації Нормативно-правове забезпечення правової освіти населення району РОГАТИН 2012 РІК МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ЧЛЕНІВ РАЙОННОЇ МКМР ПРАВОВА ОСВІТА Рогатинське районне управління юстиції Івано-Франківської області 2 МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК ДЛЯ ЧЛЕНІВ РАЙОННОЇ МКМР ПРАВОВА ОСВІТА РАЙОННА МІЖВІДОМЧА КООРДИНАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РАДА З ПРАВОВОЇ ОСВІТИ НАСЕЛЕННЯ РОГАТИНСЬКЕ РАЙОННЕ УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК Нормативно-правове забезпечення правової...»

«ББК 67.9(4УКР)308я73 К82 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Підручник підготовлений викладачами кафедри кримінального права Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого Рецензенти: Костенко О. М., доктор юридичних наук, професор (Інститут дер жави та права імені В. М. Корецького Національної академії наук України); Стрєльцов Є. Л., доктор юридичних наук, професор (Одеський дер жавний університет ім. І. І. Мечникова) Колектив авторів: М. І. Бажанов — розділи I,...»

«ВЕЛИКИЙ КАНОН творjння свят0го отцS нaшого Андрez кри1тського єрусали1мського Джерела: Завітневич, Василь. Співи Постової Тріоді. Науково-Богословський Інститут Української Православної Церкви в США. Музичний відділ. South Bound Brook, 1978. Покаянний Великий Канон cв. Андрея Критського, переклад з грецької мови. Видання Української Православної Церкви в Канаді. Winnipeg, 1953. Тріодь Постова. Видавничий відділ Української Православної Церкви Київського Патріархату. Київ, 2002. Prepared as part...»

«ГЕНЕРАЛЬНА ПРОКУРАТУРА УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ ПРОТИДІЯ ЗЛОЧИННОСТІ: ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ЗБІРНИК матеріалів VI Міжвузівської науково-практичної конференції студентів (курсантів), аспірантів та молодих учених (Київ, 16 травня 2014 року) Київ УДК 343.9 ББК 67.99 П 83 ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ: І.М. Козьяков – проректор з наукової роботи Національної академії прокуратури України, доктор юридичних...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №2(4) УДК 343.13 Л. М. Лобойко доктор юридичних наук, доцент (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ) РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА У ЧАСТИНІ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ОКРЕМИХ ПИТАНЬ ДОКАЗУВАННЯ Діяльність із доказування у кримінальному процесі є дуже складною пізнавально-правовою категорією. Про докази і доказування в Україні написано багато теоретичних робіт і навчальних посібників....»

«Додаток 37 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Бондаренко Сергiй Анатолiйович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 29.04.2013 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 1. 2010 г. С.85-93. УДК 347.9 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗГЛЯДУ СУДОМ СПРАВ ПРО ВИЗНАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ БЕЗВІСНО ВІДСУТНЬОЮ ТА ОГОЛОШЕННЯ ЇЇ ПОМЕРЛОЮ Шиманович О. М. Таврійський національний університет ім. В. І. Вернадського, Сімферополь, Україна Статтю присвячено дослідженню процесуальних особливостей розгляду судом справ про визнання особи безвісно відсутньою та оголошення...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів (пункт1 глави 4 розділу III) Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Генеральний директор Сторожук Юрiй Миколайович (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні...»

«Додаток 38 до Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Пархоменко Олександр Олександрович ( посада ) ( підпис ) ( прізвище, ім'я, по батькові керівника) МП 30.04.2014 Дата Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік 1. Загальні відомості 1.1. Повне...»

«HP Ocejet HP Officejet 6100 ePrinter Посібник користувача спіткнутися через нього, а також де Інформація про авторське його не може бути пошкоджено. право 7. У разі неналежної роботи © 2014 Copyright Hewlett-Packard продукту див. розділ Вирішення Development Company, L.P. проблеми. Видання 2, 1/2014 8. Усередині продукту немає деталей, обслуговування яких може Примітки компанії Hewlettвиконувати користувач. Зверніться Packard до кваліфікованого обслуговуючого персоналу. Інформацію, яка...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»