WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 347.73 В. В. Смірнов, слухач магістратури 2-го року навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 347.73

В. В. Смірнов, слухач магістратури 2-го року навчання юридичного факультету ДВНЗ

“Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник –

доц. кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія

банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук С. В. Мирославський

ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ БАНКАМИ

Статтю присвячено правовим аспектам розкриття банківської таємниці; проаналізовано підстави та межі розкриття інформації, що становить банківську таємницю, а також розглянуто порядок розкриття банківської таємниці для різних суб’єктів.

Ключові слова: банківська таємниця, порядок розкриття, суб’єкти розкриття, межі розкриття, інформація.

Постановка проблеми. Питання, які пов’язані з порядком розкриття банківської таємниці, постійно виникають як у банків, так і у суб’єктів, які зацікавлені в її отриманні. При цьому, банківські установи, як правило, намагаються максимально захистити своїх клієнтів та зберегти довіру до банківських установ, а відповідні державні органи, навпаки, бажають розкрити відносно них банківську таємницю. Існуючи по цій проблемі розбіжності пояснюються не лише новітністю банківського законодавства України, в якому зустрічаються неповні за містом та суперечливі між собою терміни, а також недостатньою урегульованістю певних процесуальних аспектів розкриття такої інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У юридичній літературі правові аспекти розкриття банківської таємниці розглядалися в працях М. М. Ясинка, І. В. Сліпченко, Д. О. Гетьманцева, Г. О. Світличної та інших. Аналізуючи наукові погляди щодо порядку розкриття інформації, що становить банківську таємницю, можна зазначити, що переважна більшість науковців зважує на проблематичність регулювання цього питання через наявність великої кількості нормативно-правових актів різних рівнів, які містять суперечливі норми.

Метою даної статті є аналіз механізмів та суб’єктів розкриття інформації, яка становить банківську таємницю, визначення допустимих меж і необхідної форми запиту, що зобов’язує банки надавати таку інформацію.

Виклад основного матеріалу. На сьогодні порядок розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, на законодавчому рівні визначається більш нормами ст. 1076 Цивільного Кодексу, ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, Правилами зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, а також іншими спеціальними законами та нормативно-правовими актами України.

Характерно, що для кожного суб’єкта, який визначений у спеціальних законах (наприклад, в ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”), передбачений лише властивий йому порядок розкриття такого виду інформації.

Для власника інформації, яка містить банківську таємницю закони України не встановлюють вимог до письмового запиту або письмового дозволу клієнта щодо отримання або надання третім особам інформації, яка становить банківську таємницю. На підставі чого такі вимоги, зокрема, до змісту письмового дозволу встановлюються банком на рівні внутрішніх правових актів банку. Наприклад, поняття “дозвіл” та вимоги до нього визначені у Роз’ясненнях Національного банку України від 19 квітня 2001 р., відповідно до яких дозвіл власника інформації – це викладена в письмовій формі згода клієнта банку щодо повідомлення банком інформації стосовно нього третім особам.

Більш детально питання щодо вимог до письмового запиту або письмового дозволу клієнта на отримання або надання третім особам інформації, яка становить банківську таємницю, викладені в Правилах зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці.

В письмовому дозволі клієнта на розкриття банком інформації третій особі (особам) має бути визначено особу (осіб), якій (яким) банк має розкрити інформацію, що становить банківську таємницю клієнта, форму та обсяг надання такої інформації. До того ж, такий © Смірнов В.В., 2012 письмовий дозвіл клієнта на право розкриття банком інформації, яка становить його банківську таємницю, третій особі (особам) обов’язково повинен мати:

– для клієнта – фізичної особи: її підпис та дата складання має бути засвідчені підписом керівника банку чи уповноваженою ним особою та відбитком печатки банку або засвідчений нотаріально;

– для клієнта – юридичної особи: підпис керівника клієнта або уповноваженою ним особою, скріплений печаткою цієї юридичної особи з обов’язковим вказуванням дати та номеру вихідної кореспонденції цього ж клієнта.

Право клієнта на розкриття банком інформації третій особі (особам) може бути зазначено в окремій угоді, або у договорі на надання певної банківської послуги (послуг) можуть бути визначені випадки, за яких банк матиме право на розкриття інформації, що становить банківську таємницю клієнта, третім особам (наприклад, довіреній особі, подружжю, іншим близьким родичам клієнта, кредитному бюро тощо).

За відсутності погоджених між банком та клієнтом умов стосовно оформлення письмового запиту щодо надання банком клієнту інформації, яка становить банківську таємницю, або письмового дозволу клієнта щодо розкриття такої інформації третім особам, такий запит (дозвіл) складається у довільній письмовій формі.

Таким чином, на письмовий дозвіл власника (клієнта) інформації, що становить банківську таємницю або за умов договору на надання певної банківської послуги, банк розкриває таку інформацію в обсязі, визначеному в письмовому запиті або дозволі.

Для державних органів існує свій порядок запитів щодо розкриття банківської таємниці.

При цьому, для письмової вимоги відповідного державного органу (наприклад, органів прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України, органів Державної податкової служби України, спеціально уповноваженого органу виконавчої влади з питань фінансового моніторингу, органів державної виконавчої служби тощо), уповноваженого вимагати від банку розкриття інформації, яка містить банківську таємницю конкретного клієнта (клієнтів) банку, встановлено досить чітку процесуальну форму. Так, згідно з ч. 2 ст. 62 Закону вона повинна:

– бути викладена на бланку державного органу встановленої форми;

– бути надана за підписом керівника державного органу (чи його заступника), скріпленого гербовою печаткою;

– містити передбачені цим Законом підстави для отримання цієї інформації;

– містити посилання на норми закону, відповідно до яких державний орган має право на отримання такої інформації.

Банки повинні надавати інформацію, що містить банківську таємницю, і в тому разі, коли до належним чином оформленої вимоги відповідного державного органу додається перелік найменувань конкретних юридичних осіб та/або прізвищ, імен та по батькові фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності та номерів їх рахунків (п. 3.3 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці).

Банк на письмову вимогу державних органів, визначених ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”, розкриває інформацію, що містить банківську таємницю, в обсягах, визначених цим Законом для відповідного державного органу. Зокрема, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта іншого банку або вимозі, рішенні (постанові) суду [1, c. 113].

Під час надання інформації стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу банк надає інформацію про рух коштів на рахунку клієнта без зазначення контрагентів за операціями.

Важливо, що виїмка документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться лише за вмотивованою постановою судді та в порядку і з дотриманням вимог глави 16 Кримінально-процесуального кодексу. При цьому, банк не має права відмовлятися пред’явити або видати документи чи їх копії або інші предмети, які вимагає слідчий під час виїмки та які зазначені в рішенні (постанові) суду. Тому банк зобов’язаний виготовити копії документів, що вилучаються, які засвідчуються підписом представника банку.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ці копії документів залишаються в банку замість вилучених оригіналів. Представникові банку вручається другий примірник протоколу виїмки.

Під час обшуку видача і огляд документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, проводяться з додержанням норм Закону України “Про банки і банківську діяльність”, що забезпечують охорону банківської таємниці.

Банк відмовляє в розкритті інформації, що містить банківську таємницю, якщо за своєю формою або змістом вимога відповідного державного органу не відповідає нормам ч. 2 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”.

Банк у разі надходження до нього письмової вимоги про надання інформації, що містить банківську таємницю, зобов’язаний розкрити цю інформацію або дати мотивовану відповідь про неможливість надання відповідної інформації протягом 10 робочих днів з дня отримання вимоги, якщо інші строки не встановлені законодавством України. Якщо підготовка інформації перевищує вищезазначений строк її надання, банк зобов’язаний письмово повідомити про це службову особу або відповідний державний орган, що звернувся з вимогою про надання інформації, та зазначити, у який строк надаватиметься інформація, що містить банківську таємницю. Інформацію, що містить банківську таємницю, банки надають на адресу вповноважених державних органів у письмовій або електронній формі, якщо це передбачено законодавством України.

Органи державної податкової служби, при вирішенні питання про розкриття банківської таємниці, зустрічаються з розбіжностями в законах щодо їх повноважень. Так, норми п. 4 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність” зобов’язує банки розкрити банківську таємницю на підставі належно оформленого запиту органам державної податкової служби з питань оподаткування або валютного контролю стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи – суб’єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Тоді як, відповідно до п. 5 ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні”, ці ж суб’єкти звернення вправі одержувати безоплатно від платників податків, а також від установ Національного банку України та комерційних банків у порядку, встановленому Законом України “Про банки і банківську діяльність”, довідки та/або копії документів про наявність банківських рахунків, а на підставі рішення суду – про обсяг та обіг коштів на рахунках, у тому числі про ненадходження у встановлені терміни валютної виручки від суб’єктів підприємницької діяльності.

В цій ситуації, при конкуренції двох спеціальних законів, необхідно використовувати положення того Закону, який доповнює повноваження суб’єкта звернення. Адже правовий статус органів Державної податкової служби відносно його права на звернення не оспорюється.

Отже, в такому випадку перевагу слід надати вимогам, які визначені в п. 5 ст. 11 Закону України “Про державну податкову службу в Україні” [2, c. 19].

Спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань фінансового моніторингу (п. 5 ч. 1 ст. 62 Закону України “Про банки і банківську діяльність”) має право на отримання банківської таємниці. Отже, з метою реалізації положень Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом” був утворений урядовий орган державного управління – Державна служба фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг України).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРАВОЗНАВЧИМ СПРЯМУВАННЯМ) Харків МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО” НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРАВОЗНАВЧИМ СПРЯМУВАННЯМ) Харків Рекомендовано до видання редакційно-видавничою радою Національного університету “Юридична академія України...»

«“Інформація і право”, № 2(5)/2012 176 УДК 321.01+340.135+342.72/73 ДОРОНІН І.М., кандидат юридичних наук, доцент БАЛАНС МІЖ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ Анотація. До визначення співвідношення і впливу реалізації функції забезпечення державної безпеки на дотримання прав і свобод людини в інформаційній сфері у контексті можливого обмеження прав. Ключові слова: забезпечення державної безпеки, інформаційна сфера,...»

«Дане видання підготовлено ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України» за підтримки Представництва ООН в Україні та Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні Упорядники висловлюють подяку всім особам і організаціям, матеріали котрих було використано у процесі підготовки даного видання, зокрема: Дитячому Фонду ООН ( UNICEF) The Victor Pineda Foundation Художникам Ігорю Поліщуку, Бутіній Ірині Особлива подяка дітям, які брали участь в підготовці данного видання висловлюючи свої...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001 року Випуск 2 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 9 від 19 вересня 2014 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005 р. Державне будівництво та...»

«УДК 342.9 В. М. Соколов, суддя Сумського окружного адміністративного суду ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ АНАЛОГІЇ ПРАВА В АДМІНІСТРАТИВНОМУ СУДОЧИНСТВІ Статтю присвячено проблемам використання аналогії права в адміністративному судочинстві. Розглядається зміст окремих принципів права, які можуть бути використані при вирішенні адміністративних справ за аналогією. Ключові слова: аналогія права; адміністративне судочинство; принципи права. Постановка проблеми.1Фундаментальними принципами...»

«ЛІТЕРАТУРА Дзера І.О. Цивільно-правові засоби захисту права власності в Україні / І.О. Дзера. – К.: 1. Юрінком Інтер, 2001. – 255 с. Халфина P.O. Договор в английском праве. – М.: Издательство академии наук СССР, 2. 1959. – 320 с; Самонд и Вильямс. Основы договорного права. – М.: Изд-во иностранной литературы, 1955. – 704 с; Ласк Г. Гражданское право США (право торгового оборота). – М.: Издательство иностранной литературы, 1961. – 774 с. Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под ред....»

«Право на відповідь як спосіб захисту честі, гідності. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 282-287. УДК 347.92:347.15/17 ПРАВО НА ВІДПОВІДЬ ЯК СПОСІБ ЗАХИСТУ ЧЕСТІ, ГІДНОСТІ ТА ДІЛОВОЇ РЕПУТАЦІЇ ПУБЛІЧНОЇ ОСОБИ Можаровська К. В. Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, Україна У статті досліджено проблемні питання, пов’язані з правовим регулюванням такого спеціального...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ імені ЯРОСЛАВА МУДРОГО Військове документування та діловодство Харків УДК 355/359: 651.5 (075) Військове документування та діловодство: Навч. посібник / І.М. Крутько, С.Ю. Поляков. – Х.: Нац. юрид. акад. України, 2003. – 38 с. Розглядаються види, зміст, структура, призначення, функції військових документів, дається їх класифікація. Визначаються місце документа в системі управління, специфіка військового документування й...»

«“Інформація і право”, № 3(12)/2014 41 Інформаційне законодавство УДК 007:304:001 КРАСНОСТУП Г.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, НДІІП НАПрН України ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНВЕРГЕНТНИХ МЕДІА: СКЛАДНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ Анотація. Про правове регулювання суспільних відносин щодо конвергентних медіа та регуляторні механізми в інформаційній сфері. Ключові слова: традиційні, нові, соціальні та конвергентні засоби масової...»

«Розділ 3 КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УДК 342.1 Н. Л. ОМЕЛЬЧЕНКО ПАРЛАМЕНТСЬКЕ ПРАВО: ЩОДО ПОСТАНОВКИ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ Статтю присвячено аналізу ключових теоретичних проблем парламентського права, зокрема питанням сутності парламентського права, його місця в системі права, предмету та методам правового регулювання, а також джерелам парламентського права та пошуку нових підходів до його формування та розвитку в Україні. Ключові слова: парламентське право; предмет парламентського...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»