WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«У ЧАСІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ПАВЛЕНКО Костянтин Костянтинович

УДК 347.73

ДІЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВИХ НОРМ У ЧАСІ

12.00.07 – адміністративне право і процес;

фінансове право; інформаційне право

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наук

ового ступеня

кандидата юридичних наук

Ірпінь – 2015

Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Національному університеті державної податкової служби України.

Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Лукашев Олександр Анатолійович, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, професор кафедри фінансового права.

доктор юридичних наук, доцент

Офіційні опоненти:

Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, професор кафедри конституційного, адміністративного права та міжнародного права;

кандидат юридичних наук Семенченко Світлана Анатоліївна, Департамент фінансів Харківської обласної державної адміністрації, начальник управління доходів.

Захист відбудеться «22» січня 2016 р. о 9.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.855.02 у Національному університеті державної податкової служби України за адресою: 08201, вул. Садова, 55, м. Ірпінь, Київська область З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область.

Автореферат розіслано «21» грудня 2015 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Т. О. Мацелик

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Всі сучасні держави світу мають власну систему оподаткування. Без справляння обов’язкових податкових платежів жодне таке публічне утворення не матиме змоги виконувати свої основоположні функції, створювати нормальні умови життя людей, захищати своїх громадян, вчасно вирішувати внутрішньодержавні питання та ефективно протистояти потенційним загрозам ззовні.

Податкові відносини як такі, що виникають із приводу встановлення та справляння податків до централізованих грошових фондів, є частиною суспільних відносин. Їх особливість полягає не лише в тому, що вони як різновид фінансових відносин за своїм змістом є владно-майновими, а й в їх обов’язковому правовому оформленні. Виникнення та реалізація, а також окремі аспекти зміни і припинення податкових правовідносин у своїй ґенезі напряму залежать від наявності податково-правових норм, які є тією правовою матерією, що пронизує усі податкові відносини. Основою ж для підключення податково-правових норм до регулювання податкових відносин є їхня дія.

На тлі невпинного розвитку євроінтеграційних процесів, питання про дію податково-правових норм у часі постало дуже гостро. Від правильного вирішення цього питання напряму залежать своєчасність та повнота надходження податків і зборів до бюджетів, чинення регулятивного впливу на економіку, гарантування прав і законних інтересів платників податків та гармонійність усієї сфери податкових відносин. Доводиться констатувати, що питання темпоральної дії податково-правових норм теорією податкового права й досі досліджуються доволі вузько та фрагментарно, базуючись переважно ще на досягненнях правової доктрини радянських часів, а у вітчизняній практиці правозакріплення та правореалізації взагалі майже повністю ігноруються. Набуття чинності Податковим кодексом України у 2011 р.

актуалізувало проведення спеціального комплексного дослідження в цій царині.

Аналіз темпоральної дії норм податкового права проведено в контексті загальної темпоральної форми всіх явищ правової дійсності, якою є правовий час. Для вивчення різних аспектів дії податково-правових норм досліджено основні параметри та властивості правового часу. У роботі знайшли своє висвітлення основоположні тези про єдність простору, матерії та часу, що є сутністю просторово-часового континууму. Тим самим дослідження темпоральної дії норм податкового права здійснено в єдності форми та її змісту.

Дисертаційне дослідження проблем дії податково-правових норм у часі на теренах України здійснюється вперше.

У той же час ця дисертаційна робота не відбулася б без урахування принципових положень та висновків фахівців, які певною мірою торкалися різних теоретичних та практичних аспектів як чинності юридичного закону та правових норм у цілому, так і правотворення та правореалізації в податкових відносинах зокрема. Йдеться про праці вітчизняних та зарубіжних вчених, а саме: С. С. Алексєєва, М. В. Андрєєвої, Д. М. Бахраха, К. С. Бельського, В. В. Бесчеревних, В. Т. Білоуса, А. В. Бризгаліна, Д. В. Вінницького, Л. К. Воронової, Н. В. Воротіної, Р. О. Гаврилюк, П. П. Гензеля, О. А. Герцензона, В. І. Гоймана, О. Д. Градовського, О. Ю. Грачової, О. О. Дмитрик, К. Ю. Догадайло, С. В. Запольського, М. Ф. Івлієвої, М. О. Капустіної, Д. А. Керімова, С. Ф. Кечекьяна, М. М. Коркунова, І. І. Кучерова, М. П. Кучерявенка, В. С. Нерсесянца, С. Г. Пепєляєва, М. І. Піскотіна, С. П. Погребняка, Ю. А. Пономаренка, Н. Ю. Пришви, П. М. Рабіновича, Н. К. Роверса, Ю. А. Ровинського, Є. Р. А. Селігмана, А. О. Тілле, Ю. О. Тихомирова, Г. П. Толстоп’ятенка, Р. Й. Халфіної, Н. І. Хімічевої, О. І. Худякова, М. В. Цвіка, С. Д. Ципкіна, Б. Ф. Шейндліна, Г. Ф. Шершеневича, Д. М. Щокіна, І. І. Янжула та ін.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дослідження здійснювалося відповідно до п. 4 розділу 2 Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2011–2015 рр., затверджених постановою Загальних зборів Національної академії правових наук України від 24.09.2010 р. № 14. Напрям дисертаційного дослідження відповідає завданням, визначеним Стратегією сталого розвитку «Україна – 2020», заявленою Президентом України 25.09.2014 р. Дисертація виконана на кафедрі фінансового права Національного університету державної податкової служби України і є складовою науково-дослідної теми кафедри «Правове регулювання фінансової відповідальності в Україні» (номер державної реєстрації 0111U010391).

Тема дисертації затверджена Вченою радою Національного університету державної податкової служби України (протокол № 5 від 29.11.2012 р.).

Редакція цієї теми була розглянута координаційним бюро Національної академії правових наук України і має позитивний відгук щодо актуальності, коректності формулювання й доцільності дослідження у вигляді дисертації за спеціальністю 12.00.07.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення особливостей темпоральної дії податково-правових норм у діалектичній єдності форми правового часу та змісту правового регулювання податкових відносин із формулюванням теоретичних висновків та наданням практичних пропозицій, спрямованих на вдосконалення чинного податкового законодавства України і підвищення ефективності регуляторно-охоронного впливу норм податкового права на податкові відносини. Відповідно до поставленої мети дисертаційного дослідження вирішуються такі завдання:

– розкрити природу правового часу як форми існування правової дійсності;

– позначити основні властивості правового часу і деталізувати його основні категорії (параметри);

– провести розмежування правових категорій «чинність нормативноправового акта податкового законодавства» і «дія податково-правових норм»;

– виявити умови початку дії податково-правових норм і охарактеризувати роль принципу стабільності податкового законодавства;

– визначити форми і з’ясувати особливості припинення дії податковоправових норм;

– сформулювати поняття і навести алгоритм зворотної дії податковоправових норм;

– обґрунтувати допустимість та визначити правові межі ретроактивного податково-правового регулювання;

– розробити рекомендації щодо покращення вітчизняного правового регулювання податкових відносин в частині дії податково-правових норм у часі.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають у процесі діяльності законодавця, інших суб’єктів податкового нормотворення, учасників податкових правовідносин та правозастосовчих органів у зв’язку із дією податково-правових норм у часі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Предметом дослідження є дія податково-правових норм у часі.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження проблем дії податково-правових норм у часі є сукупність загальних та спеціальних методів наукового пізнання. Серед них потрібно виокремити такі. Головним у цій системі є загальнонауковий діалектичний метод, за допомогою якого досліджувані в роботі питання, проблеми та різні аспекти темпоральної дії податково-правових норм набули свого природного динамічного характеру, їх розглянуто і вирішено в єдності й взаємовпливі форми і змісту (підрозділи 1.1, 2.1, 2.3). Порівняльно-правовий метод виступив логічним продовженням та дозволив деталізувати у правовій площині діалектичний метод. Порівняльноправовий метод використано при дослідженні українського та іноземного (російського, казахстанського, угорського та ін.) законодавства, що регулює оподаткування, а також при аналізі рішень судових органів у частині дії податково-правових норм у часі (підрозділи 1.2, 2.2, 3.3). Системноструктурний метод дозволив дослідити темпоральні взаємозв’язки, що виникають унаслідок дії податково-правових норм (підрозділи 1.1, 2.1, 3.1, 3.2). Формально-юридичний метод використано при аналізі нормативноправових джерел дослідження, що дозволило виявити недоліки чинного вітчизняного законодавства в частині узгодження чинності податкових нормативно-правових актів і темпоральної дії закріплених ними податковоправових норм, сформулювавши пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання оподаткування в Україні (підрозділи 2.2, 2.3, 3.1, 3.3).

Використання згаданих вище методів у процесі дослідження теми дозволили вирішити теоретичні та практичні завдання, що ставилися в роботі.

Нормативну та емпіричну базу дисертації складають Конституція України, Податковий кодекс України, вітчизняні законодавчі та інші нормативно-правові акти, законодавство зарубіжних держав, судова практика Конституційного Суду України, іноземних органів конституційної юрисдикції та Європейського суду з прав людини, офіційні статистичні матеріали.

Наукова новизна одержаних результатів визначається як самою постановкою теми, так і тим, що дисертація є першим в Україні комплексним монографічним дослідженням проблем дії податково-правових норм у часі.

Наукова новизна міститься в таких положеннях.

Уперше:

– обґрунтовано наявність об’єкта дії податково-правових норм (суб’єктивні податкові обов’язки та суб’єктивні податкові права учасників податкових відносин) та першоджерела виникнення такої дії (чинність нормативно-правових актів податкового законодавства);

– сформовано концепцію відносної допустимості ретроактивного податково-правового регулювання, коли надання податково-правовим нормам властивостей зворотної дії може розглядатися як допустима міра реалізації податкової політики держав, що здійснюється з певною метою (пом’якшення/скасування юридичної відповідальності, встановлення додаткових гарантій у сфері оподаткування або оптимізації податкового тиску, перерозподілу частки та ступеня участі кожного в публічних потребах, збереження суспільної справедливості);

– обґрунтовано необхідність відокремлення категорій «чинності»Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Перспективи подальших досліджень Перспективним напрямком досліджень у цій галузі є вирішення питань впливу окремих чинників на рівень мотивації персоналу при роботі систем якості. Корисним з методичного погляду є заглиблення у питання фіксування на рівні юридичних регламентуючих в організації документів окремих аспектів мотивування працівників через потреби.1. Бичківський Р. В. Управління якістю. Сертифікація: Навч. посібник / П. Г. Столярчук, Л І. Сопільник, О. О. Калинський. — К.: Школа,...»

«“Інформація і право”, № 3(3) / 2011 84 УДК 349.42 БУГЕРА С.І., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Національна академія аграрних наук України ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ: ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація. Про вдосконалення інформаційно-правового забезпечення споживачів сільськогосподарської продукції щодо її якості у випадку використання у виробничих процесах генетично-модифікованих організмів. Аннотация. Об...»

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №25. 2012 анализ основных характеристик договоров, по которым можно разграничить трудовой договор от смежных гражданско-правовых договоров; предоставлены рекомендации относительно решения спора об разграничении таких договоров. Ключевые слова: трудовой договор, гражданско-правовой договор, предмет договора, разграничение договоров, работник, работодатель. Pleskun A.V. Differentiating of labour contract and contiguous civil legal agreements. –...»

«“Правова інформатика”, № 2(22) / 2009 17 УДК 342 А.М. НОВИЦЬКИЙ, кандидат юридичних наук (Ph.D), старший науковий співробітник, начальник відділу дослідження проблем протидії податковим правопорушенням НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України Т.С. КАСЯНЮК, Національний університет ДПС України ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ: ОКРЕМІ ПИТАННЯ СИСТЕМАТИЗАЦІЇ Анотація. Про систематизацію інформаційного законодавства за окремими ознаками. Формування нових суспільних...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2015. – №1(11) УДК 342.5 Батанов О. В. доктор юридичних наук, професор, старший науковий співробітник (Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України) МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ ЯК ІНСТИТУТ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: АКСІОЛОГІЧНІ ТА ОНТОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ1 Довкола питання про феномен місцевого самоврядування (далі – МСВ) традиційно виникали і продовжують виникати дискусії, у ході яких дістають вияв насамперед спроби...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ АГРАРНИЙ КОЛЕДЖ УПРАВЛІННЯ І ПРАВА ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «Аграрне право» для студентів заочної форми навчання Зі спеціальності 5.03040101 «Правознавство» ПОЛТАВА – 2015 Укладач: Полюхович Л.І. – викладач юридичних дисциплін Аграрного коледжу управління і права Полтавської державної аграрної академії. Розглянуто і схвалено на засіданні циклової комісії юридичних...»

«Дане видання підготовлено ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України» за підтримки Представництва ООН в Україні та Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні Упорядники висловлюють подяку всім особам і організаціям, матеріали котрих було використано у процесі підготовки даного видання, зокрема: Дитячому Фонду ООН ( UNICEF) The Victor Pineda Foundation Художникам Ігорю Поліщуку, Бутіній Ірині Особлива подяка дітям, які брали участь в підготовці данного видання висловлюючи свої...»

«УДК 343.147 : 336.7 : 004 (477) ТАКТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ОГЛЯДУ МІСЦЯ ПОДІЇ ПРИ РОЗСЛІДУВАННІ ЗЛОЧИНІВ, ВЧИНЕНИХ У БАНКІВСЬКІЙ СИСТЕМІ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Поливанюк В.Д., к.ю.н., ст. викладач Запорізький юридичний інститут Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ У статті автор висвітлює питання щодо особливостей проведення огляду місця події при вчиненні злочинів у банківській системі України з використанням сучасних інформаційних...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 88 УДК 342.7:343.12:342.1(495) ПОЛЕТИЛО К.С., кандидат юридичних наук, помічник судді Апеляційного суду Рівненської області ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І СВОБОДИ ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ У КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМАХ ГРЕЦІЇ Анотація. У статті йдеться про відображення інформаційних прав людини і свобод, їх судовий захист та особливості судочинства в Конституції Греції. Ключові слова: інформаційні права людини і свободи, судовий захист, Конституція Греції. Аннотация. В...»

«“Правова інформатика”, № 4(36) / 2012 3 Інформаційне право УДК 351.810:340.11:340.12 БЄЛЯКОВ К.І., доктор юридичних наук, с.н.с., завідувач наукового відділу правових проблем інформаційної діяльності Науково-дослідного інституту інформатики і права НАПрН України МОВА ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ: ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ Анотація. Розглянуто сучасний стан та актуальні проблеми формування термінологічнопонятійного апарату інформаційного права та правової інформатики, а також відповідного напряму...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»