WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ДЕРЖАВНА ФІСКАЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ

УКРАЇНИ

МАРХЕВКА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ

УДК343. 131

УЧАСТЬ ПЕРЕКЛАДАЧА ПІД ЧАС ПРОВАДЖЕННЯ ДОСУДОВОГО

РОЗСЛІДУВАННЯ

12.00.09 - кримінальний процес та криміналістика;

судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь —2015 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі кримінального процесу Львівського державного університету внутрішніх справ

Науковий керівник:

кандидат юридичних наук, доцент Благута Роман Ігорович, Львівський державний університет внутрішніх справ, перший проректор

Офіційні опоненти:

доктор юридичних наук, професор Заслужений юрист України Топчій Василь Васильович, Національний університет державної податкової служби України, завідувач кафедри кримінального права та кримінології кандидат юридичних наук, доцент Смоков Сергій Михайлович, Одеський університет внутрішніх справ, професор кафедри кримінального процесу Захист відбудеться «29» січня 2016 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 27.855.03 у Національному університеті державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного університету державної податкової служби України за адресою: 08201, Київська область, м. Ірпінь, вул. Університетська, 31 Автореферат розісланий «___» грудня 2015 року Учений секретар спеціалізованої вченої ради Л.В. Омельчук

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. В Україні, як і в інших зарубіжних країнах, перекладачі відіграють ключову роль у встановленні мовних контактів і відносин між учасниками кримінального судочинства. Без перекладача неможливо здійснювати слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, а також захист прав і свобод особи у випадках, коли хтось із учасників процесу не володіє або недостатньо володіє мовою, якою здійснюється кримінальне провадження. У зв’язку із цим, кожному такому учаснику надано право давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою він володіє, користуючись у разі необхідності послугами перекладача.

Дане фундаментальне положення відображене у Загальній декларації прав людини (1948 р.), Конвенції про захист прав людини та основних свобод (1950 р.), Конституції України (ст. 10) і закріплене в якості основоположної засади кримінального провадження в КПК України (ст. 29).

Усе більше залучення до сфери кримінальної юстиції осіб, які не володіють чи недостатньо володіють державною мовою, створює для органів досудового розслідування, прокурорів, суддів, слідчих суддів, адвокатів та інших юристівпрактиків певні труднощі, що супроводжуються організаційними та процесуальними помилками, й часто порушеннями прав і законних інтересів учасників кримінального провадження.

Завдяки допомозі перекладача учасникам, які не володіють чи недостатньо володіють мовою, якою здійснюється кримінальне провадження, реально гарантується їхнє право користуватися рідною мовою в кримінальному судочинстві.

Зокрема, при дотриманні процесуальних гарантій, закладених у зміст засади мови, якою здійснюється кримінальне провадження, перекладач безкоштовно надає допомогу учасникам, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, у роз’ясненні їх процесуальних прав, допомагає давати показання, заявляти клопотання і подавати скарги, виступати в суді рідною або іншою мовою, якою вони володіють, здійснювати переклад судових рішень та інших процесуальних документів.

Вивчення правозастосовчої практики переконливо свідчить про те, що не вживаються належні заходи для залучення перекладачів до участі в слідчих (розшукових) і судових діях щодо осіб, які не володіють або недостатньо володіють державною мовою, що веде до визнання доказів недопустимими, та навіть до скасування судових рішень. За даними, отриманими в ході опитування слідчих ОВС, найбільші труднощі у кримінальних провадженнях даної категорії пов’язані саме з відсутністю апробованої методики розслідування злочинів за участю іноземців (38,0 %) і мовним бар’єром (35,5 %). Решта пов’язує це з особливостями тактики провадження окремих слідчих (розшукових) дій (11,0 %) та відсутністю в ОВС штатних перекладачів, які б добре володіли юридичною термінологією (10,0 %).

Ситуацію, що склалася в практичній діяльності, вкрай ускладнює відсутність в арсеналі правозастосовників науково обґрунтованих рекомендацій щодо діяльності перекладача під час провадження досудового розслідування.

Вищевикладене передбачає глибоке теоретичне осмислення нових концепцій та ідей, оперативне вивчення практики застосування нового законодавства, її узагальнення та аналіз з метою подальшого вдосконалення інституту участі перекладача у кримінальному судочинстві України.

Значний внесок у розробку забезпечення прав і свобод особи, а також окремих проблем участі перекладача у кримінальному судочинстві внесли такі зарубіжні та вітчизняні вчені, як: Ю. П. Аленін, С. А. Альперт, О. А. Банчук, В.П. Бахін, Р.І. Благута, Г.П. Власова, Ю. М. Грошевой, О. В. Капліна, Л. М. Карнєєва, І. І. Карпець, Т.М. Кузик, О. П. Кучинська, Л. Д. Кокорєв, М. М. Михеєнко, В.В. Лисенко, М. І. Леоненко, В. З. Лукашевич, В. Т. Маляренко, О.І. Мотлях, В.В. Назаров, В. Т. Нор, І. Л. Петрухін, Р. Д. Рахунов, С. М. Смоков, В. А. Стремовський, М. С. Строгович, В.В. Топчій, Л. Д. Удалова, І. Я. Фойницький, П.В. Цимбал, Г. І. Чангулі, Ю.М. Чорноус, С. П. Щерба, П. С. Елькінд, Н. А. Якубович та інші науковці.

Серед українських науковців дисертаційні дослідження, пов’язані з мовними питаннями в межах кримінального провадження здійснювали А.Г. Маланюк (Провадження у кримінальних справах, пов’язане з міжнародними відносинами, за законодавством України. – Львів, 2004), П.Г. Назаренко (Особливості провадження досудового слідства у кримінальних справах за участю іноземців. – Харків, 2006), О.А. Калганова (Процесуально-правові засади участі іноземних громадян у кримінальному судочинстві України. – Ірпінь, 2007), Т.М. Кузик (Теоретико-правові та процесуальні аспекти участі перекладача у кримінальному провадженні. – Одеса, 2014 р.).

Однак аналіз спеціальної криміналістичної та процесуальної літератури дозволив зробити висновки, що більшість опублікованих наукових праць присвячено розробці лише окремих питань інституту участі перекладача у кримінальному провадженні. До того ж процесуальний статус перекладача вимагає детального аналізу в умовах реалізації норм нового кримінального процесуального законодавства України.

Все вищезазначене дозволяє стверджувати, що актуальність теми дослідження, її теоретична і практична значущість визначається об’єктивною потребою в подальшій розробці методик, що підвищують ефективність процесу розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із залученням до цієї діяльності перекладача.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження виконувалось відповідно до Плану заходів із виконання обов’язків та зобов’язань України, що випливають з її членства в Раді Європи, затвердженого Указом Президента України від 12 січня 2011 року № 24/2011; п. 2.2. Стратегії національної безпеки України, затвердженої Указом Президента України від 26 травня 2015 року № 287/2015; Пріоритетних напрямів наукового забезпечення діяльності органів внутрішніх справ на період 2010-2014 рр., затверджених наказом МВС України № 347 від 29 липня 2010 р., згідно із Пріоритетними напрямками розвитку правової науки на 2011-2015 рр., затвердженими постановою загальних зборів Національною академією правових наук України 24 вересня 2010 р. № 14-10 (зі змінами, внесеними постановою загальних зборів від 5 березня 2012 року № 4-12), а також планами науково-дослідної роботи Львівського державного університету внутрішніх справ.

Тема дисертації затверджена Вченою радою Львівського державного університету внутрішніх справ 01 червня 2011 року, протокол № 10.

Мета і задачі дослідження. Метою дослідження є розкриття на основі узагальнення наявного теоретичного матеріалу, результатів аналізу слідчої та судової практики сутності інституту участі перекладача під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, його значення для захисту законних прав та інтересів учасників кримінального провадження, а також розробка на цій основі відповідних рекомендацій, спрямованих на вдосконалення процесуального статусу перекладача у кримінальному провадженні.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Мета дослідження обумовила постановку і вирішення таких задач:

охарактеризувати стан наукових досліджень проблеми залучення перекладача до кримінального провадження;

з’ясувати сутність, зміст та особливості реалізації засади мови, якою здійснюється кримінальне провадження в ході досудового розслідування;

висвітлити правову основу участі перекладача в кримінальному провадженні;

визначити процесуальний статус перекладача, умови його відводу і критерії визначення компетентності на стадії досудового розслідування;

охарактеризувати процесуальний порядок залучення перекладача до участі у досудовому розслідуванні;

розглянути особливості забезпечення реалізації прав і законних інтересів перекладача у кримінальному провадженні;

розкрити процесуальні та організаційні аспекти участі перекладача при проведенні процесуальних дій на стадії досудового розслідування;

встановити особливості перекладу та вручення процесуальних документів сторонам кримінального провадження у перекладі на їхню рідну або іншу мову, якою вони володіють.

Об’єктом дослідження є суспільні відносини, що виникають при участі перекладача у кримінальному провадженні під час досудового розслідування.

Предмет дослідження – участь перекладача під час провадження досудового розслідування.

Методи дослідження. При проведенні дисертаційного дослідження для вирішення поставлених задач використовувалися у комплексі загальнонаукові та спеціально-правові методи. Методологічну основу дисертації становить діалектичний метод наукового пізнання соціально-правових явищ в їх суперечностях, розвитку та змінах, що дає можливість об’єктивно дослідити процесуальний статус, а також особливості залучення та діяльності перекладача в ході досудового розслідування. Специфічність мети та завдань дослідження визначили використання таких методів: історико-правовий – для визначення історичних і правових засад участі перекладача у кримінальному провадженні (підрозділи 1.1, 1.2); логіко-юридичний – для опрацювання норм КПК України з метою обґрунтування пропозицій щодо їх зміни і доповнення (підрозділи 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4); формально-логічний – для визначення понять «перекладач», «переклад», «спеціаліст» тощо. (підрозділи 1.2, 1.4, 2.2); порівняльно-правовий – для проведення теоретичного аналізу норм КПК України та законодавства інших країн, що стосуються особливостей участі перекладача у кримінальному провадженні (підрозділи 1.1, 1.2, 1.3, 1.4); метод системного аналізу – при розгляді засади мови, якою здійснюється кримінальне провадження, в сукупності з іншими засадами (підрозділи 1.1, 1.2); метод статистичного аналізу – для узагальнення результатів вивчення матеріалів кримінальних проваджень (справ) (у всіх підрозділах дисертації); соціологічний метод – застосовувався під час анкетування працівників органів досудового розслідування ОВС України (у всіх підрозділах дисертації).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«“Інформація і право”, № 2(5)/2012 176 УДК 321.01+340.135+342.72/73 ДОРОНІН І.М., кандидат юридичних наук, доцент БАЛАНС МІЖ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ Анотація. До визначення співвідношення і впливу реалізації функції забезпечення державної безпеки на дотримання прав і свобод людини в інформаційній сфері у контексті можливого обмеження прав. Ключові слова: забезпечення державної безпеки, інформаційна сфера,...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001року Випуск 23 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 4 від 19.04.2012р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005р. Державне будівництво та місцеве...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ПАВЛЕНКО Костянтин Костянтинович УДК 347.73 ДІЯ ПОДАТКОВО-ПРАВОВИХ НОРМ У ЧАСІ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Ірпінь – 2015 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному університеті державної податкової служби України. Науковий керівник – доктор юридичних наук, професор Лукашев Олександр Анатолійович,...»

«“Правова інформатика”, № 3(15) / 2007 40 УДК 35.072.2 В. ЦИМБАЛЮК, кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник МЕТОДОЛОГІЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА ЯК КОМПЛЕКСНОЇ ГАЛУЗІ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ (засадничі, принципові положення) Анотація. Щодо теоретичних підходів до формування методології інформаційного права як комплексної галузі юридичної науки. З прийняттям 9 січня 2007 року Закону України (№ 537-V), яким було затверджено Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 –...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 18 Інформаційне право та інформаційне законодавство УДК 1:340.1:316.324.8 БРИЖКО В.М., кандидат юридичних наук (Doctor of Philosophy), с.н.с., Заслужений винахідник республіки ФІЛОСОФІЯ ПРАВА: ГЕРМЕНЕВТИКА В СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРАВА Анотація. Про герменевтику як джерело знань філософії у сфері інформаційного права. Ключові слова: філософія, право, герменевтика, інформаційне право. Аннотация. Об герменевтике как источнике знаний философии в сфере...»

«“Інформація і право”, № 2(11) / 2014 26 УДК 347.96 ДИМИТРОВ М.Ф., кандидат філософський наук, доцент, здобувач наукового ступеня доктор юридичних наук Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» ПРАВОВА КУЛЬТУРА В МЕХАНІЗМІ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Анотація. У статті сформульовано, що правова культура в механізмі адміністративного регулювання благодійності – це система правових засобів, які відображають рівень досягнутих суспільством...»

«Домашній арешт як запобіжний захід. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 2). С. 317-324. УДК 343.195.3 ДОМАШНІЙ АРЕШТ ЯК ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ Крайнюк В. Г. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ м. Дніпропетровськ, Україна У статті розглядаються поняття, суть, основні напрямки, підстави, а також проблемні питання застосування домашнього арешту як запобіжного...»

«Сергій Бут Листи з того світу предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10967330 Сергій Бут «Листи з того світу: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2015 ISBN 978-966-14-8331-5,978-966-14-8454-1 Аннотация Личаківський цвинтар. Скорботний кам’яний янгол склав долоні в молитві. Мабуть, він змусив Андрія заглянути в цей старий склеп. А ще привернули увагу дати життя та смерті. Двоє немовлят. Що з ними трапилось? На порозі гробівця Андрій знаходить...»

«“Правова інформатика”, № 2(38) / 2013 59 З інших юридичних наук УДК 340.12 ГЛАЗУНОВА С.М, кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Івано-Франківського університету права ім. Короля Данила Галицького ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПРАВОТВОРЧОСТІ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ Анотація. Наукова робота присвячена феномену правотворчості. Особлива увага приділена аналізу даної правової категорії, яка здійснюється в умовах інтеграційних процесів. Виокремлено основні напрями її здійснення. Подано...»

«Ст. 1259, 1260 УКАЗИ ТА РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ України можуть входити керівники структурних підрозділів Держводагентства України, а також у встановленому порядку інші особи. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держводагентства України. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності у Держводагентстві України можуть утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»