WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 ||

«Юридичні і політичні науки взаємодії можливо пояснити, в тому числі, і відсутністю необхідних теоретичних напрацювань. Юридична наука повинна якомога скоріше позбутися синдрому ...»

-- [ Страница 3 ] --

4. Максимов С.И. Правовая реальность: опыт философского осмысления / Максимов С.И. – Х.: Право, 2002. – С. 148-149. 5. Дубровский Д.И. Проблема сознания: опыт обзора основных вопросов и теоретических трудностей / Д.И. Дубровский. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://filosof.historic.ru/books/item/f00/s01/ z0001040/st000.shtml 6. Там само. 7. Агафонов А.Ю. Сознание: где искать «черный ящик»? / Агафонов А.Ю. // Методология и история психологии. – 2009. – Т. 4. – Вып. 1. – С. 151-165. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://mhp-journal.ru/ rus/2009/2009_v4_n1_09 8. Куделикина Н.С. Проблема сознания: методологические аспекты / Н.С. Куделикина, А.В. Макаров, И.В. Ворожейкин. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2011/2011_2_369_374.pdf

9. Новейший философский словарь: Мамардашвили Мераб. – [Электронный ресурс]. –

Режим доступа: http://www.booksite.ru/localtxt/slo/var/phi/los/ophy/57.htm 10. Агафонов А.Ю. Цит. раб. 11. Цимбалюк М.М. Онтологія правосвідомості: Теорія та реальність:

монографія / М.М. Цимбалюк М.М. – К.: Атіка, 2008. – С. 7. 12. Колісник О. Практика медитації як радикальний засіб духовного саморозвитку / О. Колісник // Соціальна психологія. – 2009. – № 4. – С. 79. 13. Цимбалюк М.М. Цит. праця. – С. 11. 14. Крижанівський А.Ф. Правова культура на перетині постмодерну і глобалізації / А.Ф. Крижанівський // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ. – 2002. – № 1. – С. 9.

15. Честнов И.Л. Правопонимание в эпоху постмодерна / И.Л. Честнов // Правоведение. – 2002. – № 2 (241). – С. 4-5. 16. Крисюк Ю. Сучасні філософсько-правові конЮридичні і політичні науки цепції права та правопорядку / Ю. Крисюк // Право України. – 2011. – № 8. – С. 209.

17. Честнов І. Посткласична теорія права: контури нової парадигми / І. Честнов // Право України. – 2011. – № 8. – С. 111.

УДК 340.12 Н. А. ТКАЧОВА

ПРОБЛЕМА СУТНОСТІ ТА ПОНЯТТЯ ПРАВА

Концентрується увага на ключовому питанні проблемної сутності та понятті права шляхом використання комплексного педагогіко-правового дослідження.

Сформульовано на загально філософському рівні парадигму права, орієнтовану на інтегрування основних світоглядно-методологічних підходів – природно-правового та юридичного позитивізму. У цьому контексті обґрунтовано поглиблене осмислення феномена права, його поняття, призначення у розвитку та долі кожної людини, суспільства, людства.

Ключові слова: право, природне право, позитивне право, сутність права, гуманістичні властивості права, офіційно-владна значущість права, гуманістична правова педагогіка.

Ткачёва Н.А. Проблемы сущности и понятия права Концентрируется внимание на ключевом вопросе проблемной сущности и понятии права путем использования комплексного педагогико-правового исследования.

Сформулировано на общефилософском уровне парадигму права, ориентированную на интегрирование основных мировоззренческо-методологических подходов – природноправового и юридического позитивизма. В этом контексте обосновано углубленное осмысление феномена права, его понятия, назначения в развитии и судьбе каждого человека, общества, человечества.

Ключевые слова: право, природное право, позитивное право, сущность права, гуманистические свойства права, официально-властное значение права, гуманистическая правовая педагогика.

Tkacheva Natalia. The problem of essence and the concept of law This article concentrates our attention on the basic question of problematic essence and the concept of law through the use of complex legal pedagogical research. Formulated at a general philosophical level of the law justice paradigm directed on integration to basic outlook-methodological points of view – the natural law and the legal positivism. In this context substantiates the deep understanding of the law phenomenon, its concept, the purpose in development and the fate of every man, society and the whole mankind.

Key words: law, natural law, legal positivism, the essence of law, humanistic peculiarities of law, official commanding significance of law, humanistic legal pedagogics.

Феномен права, як об’єктивно існуюче, багатоаспектне, закономірне явище завжди привертав до себе увагу не тільки юристів, а й філософів, соціологів, психологів, педагогів. Адже саме існування людини, суспільТКАЧОВА Наталія Авксентіївна – доктор педагогічних наук, професор кафедри теорії, історії та конституційного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівліPages:     | 1 | 2 ||
Похожие работы:

«“Інформація і право”, № 1(10) / 2014 106 Інформаційні ресурси з інших спеціальностей юридичних наук УДК 343.365:343.237(091)(477) )“11/19” БЕНІЦЬКИЙ А.С., кандидат юридичних наук, доцент, Луганський державний університет внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПРИЧЕТНІСТЬ ДО ЗЛОЧИНУ ТА СПІВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНІ ЗГІДНО ІЗ ЗАКОНОДАВСТВОМ МОСКОВСЬКОЇ ДЕРЖАВИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ Анотація. У роботі досліджено норми Соборного Уложення 1649 року, новоуказних статей про...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ Кафедра державно-правових дисциплін В.А. Миколенко, Л.О. Васечко ДЕРЖАВНИЙ КОНТРОЛЬ В УКРАЇНІ Навчально-методичний комплекс КИЇВ УДК 351.777 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії прокуратури України (протокол № 50 від 19 грудня 2012 року) Миколенко В.А. Державний контроль в Україні: навч.-метод. комплекс / В.А. Миколенко, Л.О. Васечко. – К.: Національна академія прокуратури України, 2013. – 32...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем, доктором філософії в галузі права Н. О. Можаровською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 11 від 19.01.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Можаровська Н. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до...»

«“Правова інформатика”, № 1(41)/2014 88 УДК 342.7:343.12:342.1(495) ПОЛЕТИЛО К.С., кандидат юридичних наук, помічник судді Апеляційного суду Рівненської області ІНФОРМАЦІЙНІ ПРАВА ЛЮДИНИ І СВОБОДИ ТА ЇХ СУДОВИЙ ЗАХИСТ У КОНСТИТУЦІЙНИХ НОРМАХ ГРЕЦІЇ Анотація. У статті йдеться про відображення інформаційних прав людини і свобод, їх судовий захист та особливості судочинства в Конституції Греції. Ключові слова: інформаційні права людини і свободи, судовий захист, Конституція Греції. Аннотация. В...»

«Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік` 1. Загальні відомості 1.1. Повне найменування емітента ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО СЄВЄРОДОНЕЦЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ АЗОТ 1.2. Організаційно-правова форма емітента Акціонерне товариство 1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 1.4. Місцезнаходження емітента 93403, Луганська обл., м. Сєвєродонецьк, вул. Пивоварова, 5 1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента (06452) 6-93-39, (06452) 2-99-69 1.6. Електронна поштова адреса емітента...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»