WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«30.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2014 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство ...»

-- [ Страница 1 ] --

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та

достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних

Комісії.

Голова правлiння Постовий В.I.

(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)

30.04.20

М.П.

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів

за 2014 рік I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство "ГIПСОВИК"

2. Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

4. Місцезнаходження Хмельницька, Кам'янець-Подiльський, 32307, Кам'янець-Подiльський, пров.Iндустрiальний, 1

5. Міжміський код, телефон та факс

6. Електронна поштова адреса vladimir@gipsovik.com.ua II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.20 (дата)

2. Річна інформація опублікована у Бюлетень Цiннi папери України 30.04.20 (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці gipsovik.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2015 (адреса сторінки) (дата) Зміст X

1. Основні відомості про емітента X 2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб X 4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря 5. Інформація про рейтингове агентство 6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість X акцій (розміру часток, паїв) 7. Інформація про посадових осіб емітента:

X 1) інформація щодо освіт

–  –  –

кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду 3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року 20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття 21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів 22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН 24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН 25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН X

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів X бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва) Примiтки: 1.Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємтсв- вiдсутнi, так як емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

2. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня в зв'яку з тим, що в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища.

3.Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, так як товариство протягом звiтного перiоду дивiденди не виплачувало.

33. Примітки

4.Iнформацiя про облiгацiї вiдсутня, так як товариство облiгацiї не випускало.

5.Iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом вiдсутня, так як товариство iншi цiннi папери не випускало.

6.Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, так як товариство власнi акцiї не викупало протягом звiтного перiоду.

7.Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, так як товариство борговi цiннi папери не випускало.

8.Концептуальною основою для пiдготовки фiнансової звiтностi товариства є Закон України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.99 р. № 996-ХIУ, доповнений Статею 12-1 «Застосування мiжнародних стандартiв», вiд 11.06.2011р., Положення (Стандарти) бухгалтерського облiку, Мiжнароднi Стандарти Бухгалтерського Облiку, Мiжнароднi Стандарти Фiнансової Звiтностi, Тлумачення КТМФЗi, внутрiшнi положення Пiдприємства.

9.Емiтент цiльовi облiгацiї не випускав, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi, не має.

10.Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня, так як сертифiкати не замовлялись.

–  –  –

1. Повне найменування Кам'янець-Подiльське публiчне акцiонерне товариство "ГIПСОВИК"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

–  –  –

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 1427180.00

8. Середня кількість працівників (осіб)

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

23.52 Виробництво вапна та гiпсових сумiшей

08.11 Добування декоративного та будiвельного каменю, вапняку, гiпсу, крейди та глинистого сланцю

46.73 Оптова торгiвля деревиною, будiвельними матерiалами та санiтарно-тезнiчним обладнанням

10. Органи управління підприємства Управлiння товариством здiйснюють:

- Вищий орган товариства-загальнi збори акцiонерiв товариства; - Наглядова рада акцiонерного товариства; - Правлiння товариства (Виконавчий орган); - Ревiзiйна комiсiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті ПАТ АБ "Укргазбанк" м.Київ

2) МФО банку

3) поточний рахунок

–  –  –

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Постовий Володимир Iллiч

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 431083 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний iнженер Кам'янець-Подiльського виробничого об'єднання будiвельних

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2012 п'ять рокiв

9) Опис Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Члеен правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Атаман Iван Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НВ 148983 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi Кам'янець-Подiльсьського ВАТ "ГIПСОВИК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2012 п'ять рокiв

9) Опис Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Михайлик Олександр Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 432784 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)**

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний механiк Кам'янець-Подiльсьського ВАТ "ГIПСОВИК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2012 п'ять рокiв

9) Опис Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiдлiсний Вячеслав Павлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 943950 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Начальник дiльницi Кам'янець-Подiльсьського ПАТ "ГIПСОВИК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2012 п'ять рокiв

9) Опис Змiни не вiдбувалися, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Гасанова Галина Василiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи МЕ 637780 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУ

4) рік народження**

5) освіта** Вища

6) стаж роботи (років)** 17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Головний технолог Кам'янець-Подiльсьського ПАТ "ГIПСОВИК"

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено) 20.04.2012 п'ять рокiв

9) Опис Призначена на посаду члена наглядової ради на три роки, посадова особа емiтента непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.

** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Пiчик Сергiй Миколайовий

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи НА 046618 Кам'янець-Подiльський МВ УМВСУPages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«ISSN 1681-116Х. Український соціум. 2014. №2 (49) УДК 324: 321.74 «713»(11) Поліщук І.О., д-р політ. наук, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого Лур’є В.К., магістр міжнар. відносин, Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого ПОСТКОМУНІСТИЧНИЙ ТРАНЗИТ УКРАЇНИ І РОСІЇ: ПОЛІТИКО-КУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ У компаративному контексті розглянуто особливості політико-режимної та електоральної еволюції пострадянських України та Росії. Виокремлюються специфічні траєкторії...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 23 (62). № 2. 2010 г. С. 82-88. УДК 346.13:340.132.6 ЗАСТОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИМИ СУДАМИ АНАЛОГІЇ ПРАВА ДО СПІРНИХ ПРАВОВІДНОСИН Коваль В. М. Севастопольський апеляційний господарський суд, Севастополь, Україна Господарські суди застосовують аналогію права до майнових правовідносин у сфері господарювання на підставі ч. 2 ст. 8 ЦК, а до публічних правовідносин – на підставі ч. 7 ст. 9 КАС,...»

«Сергій Бут Листи з того світу предоставлено правообладателем http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=10967330 Сергій Бут «Листи з того світу: Книжковий Клуб «Клуб Сімейного Дозвілля»; Харків; 2015 ISBN 978-966-14-8331-5,978-966-14-8454-1 Аннотация Личаківський цвинтар. Скорботний кам’яний янгол склав долоні в молитві. Мабуть, він змусив Андрія заглянути в цей старий склеп. А ще привернули увагу дати життя та смерті. Двоє немовлят. Що з ними трапилось? На порозі гробівця Андрій знаходить...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРАВОВИХ НАУК УКРАЇНИ НАУКОВОДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ Державне будівництво та місцеве самоврядування Збірник наукових праць Видається з 2001 року Випуск 2 Харків «Право» УДК 340 ISSN 1993-0941 Рекомендовано до друку вченою радою НДІ державного будівництва та місцевого самоврядування НАПрН України (протокол № 9 від 19 вересня 2014 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 10466 від 29.09.2005 р. Державне будівництво та...»

«“Інформація і право”, № 3(3) / 2011 84 УДК 349.42 БУГЕРА С.І., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Національна академія аграрних наук України ВИКОРИСТАННЯ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ОРГАНІЗМІВ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ: ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ Анотація. Про вдосконалення інформаційно-правового забезпечення споживачів сільськогосподарської продукції щодо її якості у випадку використання у виробничих процесах генетично-модифікованих організмів. Аннотация. Об...»

«Topical issues of law: theory and practice. №27. 2013 УДК 349.2 М.І.Іншин, доктор юридичних наук, Заслужений юрист України, завідувач кафедри трудового права та права соціального забезпечення, Київський національний університет імені Тараса Шевченка ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОТРИМАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЬМИ-ІНВАЛІДАМИ Стаття присвячена вивченню основних засад правового регулювання надання соціальної допомоги дітям-інвалідам. Виявлено окремі недоліки чинних нормативно-правових актів,...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №1(5) УДК 342.5+35.08:352(477) Г. В. Падалко кандидат юридичних наук ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СЛУЖБИ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В УКРАЇНІ Упровадження демократичних принципів в Україні супроводжується зміною парадигми функціонування інститутів публічної влади. Перехід до нової управлінської практики держави вимагає не тільки переорієнтації державно-суспільних відносин, що мають формуватися на засадах консенсусу та...»

«Юридичні і політичні науки тика). – 2014. – № 1 (32). – С. 68–71; вознюк а. а. Особливості кваліфікації злочинів під час трансформації співучасті / А. А. Вознюк // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2014. – № 2 (91). – С. 51–59. 21. Попович Н. Є. Стійкість та попередня зорганізованість як ознаки організованої групи / Н. Є. Попович // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2006. – № 3. – С. 228–239. 22. Кваша о. о. Співучасть у злочині:...»

«УДК 340.5+342.7 О. Г. Данильян, доктор філософських наук, професор ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ПРАВ ЛЮДИНИ В СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Розглянуто сутність і зміст категорій «права людини», «захист прав людини», «охорона прав людини», «забезпечення прав людини», «гарантування прав людини». Зроблено висновок щодо їх діалектичних взаємозв’язків. Обґрунтовано деякі напрями вдосконалення захисту прав людини в сучасному суспільстві. Ключові слова: права людини, захист прав людини, охорона...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у серпні 2009 р. № 1 (20) 201 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9] (06) ISSN 2075-71 Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 5 від 31.01.2014 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19315–9115ПР від 08.05.2012 р. Вісник...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»