WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |

«“ЗАТВЕРДЖУЮ” Перший проректор, проректор з навчально-методичної роботи професор М. Р. Аракелян 29 серпня 2014 року РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ на 2014-2015 н.р. П.П. ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ОДЕСЬКА ЮРИДИЧНА АКАДЕМІЯ»

Кафедра господарського права і процесу

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Перший проректор,

проректор з навчально-методичної роботи

професор М. Р. Аракелян ________________

29 серпня 2014 року

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

на 2014-2015 н.р.

П.П. ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО

напрям підготовки______________0304 «Право»______________________________

спеціальність ___________6.030401 «Правознавство»__________________________

спеціалізація____________________________________________________________

Факультет цивільної та господарської юстиції Одеса – 2014 Робоча програма з господарського процесуального права для студентів за напрямом 0304 «Право», зі спеціальністю 6.030401 «Правознавство».

Розробили програму:

д.ю.н., професор О. П. Подцерковний асистент Г. М. Пенчева

Рецензенти:

к.ю.н., доцент М. Ю. Картузов к.ю.н., доцент В. П. Попелюк Робоча програма затверджена на засіданні кафедри господарського права і процесу Протокол від 29 серпня 2014 року № 1 Завідувач кафедри господарського права і процесу _______________________ ( д.ю.н., проф. Подцерковний О.П.) 29 серпня 2014 року Схвалено Навчально-методичною радою Національного університету «Одеська юридична академія»

Протокол від ___ ________ 20___ року № ___ Голова Перший проректор, проректор з навчально-методичної роботи к.ю.н., проф. ______________________ М. Р. Аракелян

1. Опис навчальної дисципліни

1.1. Анотація Програма навчальної дисципліни "Господарське процесуальне право" складена відповідно до вимог державного освітнього стандарту вищої професійної освіти за фахом:

12.00.04 – Господарське право; господарсько-процесуальне право.

Дисципліна "Господарське процесуальне право" викладається студентам всіх факультетів, інститутів та форм навчання НУ «Одеська юридична академія» в рамках господарсько-правової спеціалізації.

Дисципліна вивчається на четвертому курс, в першому семестрі – загальна частина із складанням заліку, в другому – спеціальна із складанням іспиту. Її вивчення базується на вже одержаних знаннях з господарського права.

Основними формами вивчення курсу є лекції і семінарські заняття. Велике значення надається самостійній роботі студентів. До числа самостійних робіт входять: освоєння теоретичного матеріалу, підготовка до семінарських занять, написання курсових та рефератів.

1.2. Обсяг год

–  –  –

Мета навчальної дисципліни: покликані забезпечити опанування основних положень господарського процесуального права, навичок застосування господарського законодавства в повсякденній правозастосовчій практиці. Вивчення цієї дисципліни має на своїй меті підготовку фахівців, здатних самостійно і ініціативно використовувати отримані правові знання для подальшої практичної роботи у господарській сфері.

Завданням учбової дисципліни є вивчення загальної та спеціальної частини господарського процесуального права, а саме сукупність відносин, які відображають сформовану в Україні систему господарських суддів, що зумовило необхідність теоретичного усвідомлення діяльності цих судів та практики реалізації господарського процесуального законодавства.

По завершенню навчання по дисципліні студент повинен знати:

- основні дефініції господарського процесуального права ;

- поняття, ознаки, систему та види господарських судів;

- поняття, ознаки та підстави досудового врегулювання господарських спорів;

- поняття, ознаки та підстави судових витрат та процесуальних строків;

- поняття та зміст позову у господарському процесі;

- зміст та порядок вирішення господарських спорів у першій інстанції ;

- зміст та засади перегляду судових рішень в апеляційному порядку ;

- зміст та засади перегляду судових рішень в касайному порядку ;

- зміст та засади перегляду судових рішень, ухвал, постанов за нововиявленими обставинами;

- зміст та засади розгляду господарських справ третейськими судами;

По завершенню навчання по дисципліні студент повинен вміти:

- мати повне уявлення про підвідомчість і підсудність справ господарським судам;

- орієнтуватися в класифікації суб’єктів господарського процесу, знати їх правовий статус;

- володіти достатньо об’ємним матеріалом нормативно-правових актів, регулюючих господарсько-процесуальні відносини, зокрема нормативно-правові акти судових органів ;

- бути обізнаними з питань доказів і доказування у господарському процесі;

- мати навички у сладанні різноманатрних правових документів, які необхідні для проведення господарсько-процесуальної діяльності (позов, претензія. скарга та інші);

- володіти основними базовими поняттями інституту банкрутства та знати основні характеристики, зміст та порядок судових процедур банкрутства;

- мати повне уявлення про виконання рішення. ухвали, постанови господарського суду;

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Загальна частина Тема 1. Історико-правові передумови виокремлення господарського судочинства Історія становлення господарських судів та господарського судочинства в Україні. Комерційний суд в м.

Одесі. Історія становлення та розвитку держарбітражу СРСР, перетворення в арбітражні суди України.

Система, склад та структура господарських судів, їх місце в судовій системі України.

Завдання та функції господарських судів України. Зв’язок категорії господарської діяльності та господарських спорів. Поняття господарського судочинства.

Право на звернення в господарський суд.

Тема 2. Поняття та система господарського процесуального права Поняття господарського процесу, його форма, предмет та стадії.

Поняття та види господарсько-процесуальних відносин.

Предмет та метод господарського процесуального права.

Принципи господарського судочинства.

Джерела господарського процесуального права.

Загальна характеристика Господарського процесуального кодексу України. Дія господарсько-правових норм у часі та просторі.

Зв’язок господарського процесуального права з іншими галузями права України.

Господарське процесуальне право як наука і навчальна дисципліна.

Проект Господарського процесуального кодексу та Кодексу господарського судочинства.

Тема 3. Підвідомчість і підсудність справ господарським судам Поняття та правові засади підвідомчості.

Співвідношення з поняттям „компетенція” господарського суду.

Поняття та види підсудності справ господарському суду.

Відмежування підвідомчості цивільних, адміністративних та господарських спорів.

Виняткова (предметна) підвідомчість господарських справ.

Тема 4. Учасники господарського процесу Поняття та класифікація учасників господарського процесу.

Правовий статус судді господарського суду. Порядок відводу судді.

Права та обов’язки сторін.

Процесуальна співучасть.

Треті особи в господарському процесі.

Участь прокурора в господарському процесі.

Участь в господарському процесі державних органів та органів місцевого самоуправління.

Процесуальне представництво.

Експерт як учасник господарського процесу.

Тема 5.

Поняття та правові засади судових витрат.

Види судових витрат.

Порядок сплати судових витрат.

Звільнення від сплати судових витрат. Розподіл судових витрат.

Тема 6 Поняття господарсько-процесуального примусу та відповідальності. Форми господарсько-процесуального примусу та відповідальності.

Порядок застосування господарсько-процесуального примусу та відповідальності. Умови та підстави господарсько-процесуальної відповідальності.

Тема 7. Строки у господарському процесі Поняття та правові засади господарських процесуальних строків.

Види процесуальних господарських строків. Закінчення процесуальних господарських строків. Продовження та поновлення процесуальних строків. Строки, що не підлягають поновленню.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Правові наслідки перебігу процесуальних строків та порядок їх поновлення.

Тема 8. Докази і доказування у господарському процесі Поняття та ознаки доказів в господарському процесі.

Поняття доказування. Співвідношення доказів та доказування.

Види доказів.

Витребування, огляд та дослідження доказів.

Оцінка доказів. Забезпечення доказів: поняття та порядок.

Тема 9. Запобіжні заходи та заходи до забезпечення позову у господарському процесі Поняття та правові засади запобіжних заходів та заходів щодо забезпечення позову.

Підстави застосування запобіжних заходів та заходів щодо забезпечення позову.

Види запобіжних заходів та заходів щодо забезпечення позову.

Порядок застосування запобіжних заходів та заходів щодо забезпечення позову господарськими судами.

Спеціальна частина Тема 10. Досудове та мирове врегулювання як форми вирішення господарських спорів. Медіація.

Поняття «господарський спір» та форми його вирішення (врегулювання). Загальні положення щодо порядку досудового врегулювання господарських спорів.

Порядок пред’явлення і розгляду претензій та виникаючі у зв’язку із цим правові наслідки.

Особливість пред’явлення та розгляду претензій органами транспорту, у тому числі у міжнародному залізничному вантажному сполученні Врегулювання розбіжностей, що виникають при укладанні, зміні та розірванні господарських договорів.

Пред’явлення претензій щодо перевезення вантажів органам транспорту.

Поняття медіації як окремої форми правової роботи. Мирове вирішення спору в процесі господарського судочинства.

Тема 11. Пред’явлення позову та порушення справи у господарському процесі Право на позов у матеріальному та процесуальному значенні Поняття і елементи позову.

Форма і зміст позовної заяви. Частини позову.

Способи захисту порушеного права, що можуть бути покладені в основу позовних вимог Порядок подання позовної заяви. Відзив на позовну заяву.

Відмова у прийнятті і повернення позовної заяви.

Об'єднання позовних вимог. Відмова від позову. Визнання позову, Відмежування від затвердження мирової угоди.

Зустрічний позов.

Порядок порушення провадження у справі у господарському суді Тема 12. Вирішення господарських спорів у першій інстанції Порядок розгляду господарських спорів у господарському суді Процесуальні дії суду щодо підготовки справи до розгляду.

Відкладання, перерва та зупинення судового розгляду. Зупинення провадження у справі.

Припинення провадження та залишення справи без розгляду.

Порядок прийняття, форма і зміст рішення господарського суду.

Ухвала суду та її зміст. Додаткове рішення, окрема ухвала.

Тема 13. Особливості провадження у справах про банкрутство Поняття банкрутства за діючим законодавством.

Учасники провадження у справах про банкрутство.

Строки провадження у справах про банкрутство.

Порядок порушення провадження у справах про банкрутство.

Судові процедури, які застосовуються щодо боржника.

Розпорядча процедура.

Санація боржника та мирова угода.

Поняття та порядок ліквідаційної процедури.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 12 |
Похожие работы:

«УДК 347.73 В. В. Смірнов, слухач магістратури 2-го року навчання юридичного факультету ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”; науковий керівник – доц. кафедри цивільно-правових дисциплін та банківського права ДВНЗ “Українська академія банківської справи Національного банку України”, канд. юрид. наук С. В. Мирославський ПОРЯДОК РОЗКРИТТЯ БАНКІВСЬКОЇ ТАЄМНИЦІ БАНКАМИ Статтю присвячено правовим аспектам розкриття банківської таємниці; проаналізовано підстави та...»

«“Інформація і право”, № 3(12)/2014 41 Інформаційне законодавство УДК 007:304:001 КРАСНОСТУП Г.М., кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, НДІІП НАПрН України ПЕРСПЕКТИВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНВЕРГЕНТНИХ МЕДІА: СКЛАДНІСТЬ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ РЕГУЛЯТОРНИХ МЕХАНІЗМІВ Анотація. Про правове регулювання суспільних відносин щодо конвергентних медіа та регуляторні механізми в інформаційній сфері. Ключові слова: традиційні, нові, соціальні та конвергентні засоби масової...»

«УДК 343.8 (477) М.В. Романов, канд. юрид. наук, доцент Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», м. Харків ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВА ЗАСУДЖЕНИХ НА ЛИСТУВАННЯ І ЗВЕРНЕННЯ З ПРОПОЗИЦІЯМИ, ЗАЯВАМИ І СКАРГАМИ Вітчизняна доктрина виконання кримінальних покарань визнає беззаперечність позитивного впливу спілкування й установлення відносин із зовнішнім світом для засуджених до позбавлення волі. Дійсно, цей інститут має вирішальне значення для позитивних змін у...»

«Дане видання підготовлено ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України» за підтримки Представництва ООН в Україні та Відділу преси, освіти та культури Посольства США в Україні Упорядники висловлюють подяку всім особам і організаціям, матеріали котрих було використано у процесі підготовки даного видання, зокрема: Дитячому Фонду ООН ( UNICEF) The Victor Pineda Foundation Художникам Ігорю Поліщуку, Бутіній Ірині Особлива подяка дітям, які брали участь в підготовці данного видання висловлюючи свої...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у серпні 2009 р. № 2 (21) 201 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9] (06) ISSN 2075-71 Рекомендовано до друку вченою радою Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (протокол № 7 від 21.03.2014 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19315–9115ПР від 08.05.2012 р. Вісник...»

«“Інформація і право”, № 2(5)/2012 176 УДК 321.01+340.135+342.72/73 ДОРОНІН І.М., кандидат юридичних наук, доцент БАЛАНС МІЖ РЕАЛІЗАЦІЄЮ ФУНКЦІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДОТРИМАННЯМ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СФЕРІ Анотація. До визначення співвідношення і впливу реалізації функції забезпечення державної безпеки на дотримання прав і свобод людини в інформаційній сфері у контексті можливого обмеження прав. Ключові слова: забезпечення державної безпеки, інформаційна сфера,...»

«“Правова інформатика”, № 3(27) / 2010 61 УДК 342.4 Т.В. ЧУБАРУК, старший консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України КОНСТИТУЦІЙНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СФЕРИ Анотація. До питання конституційних принципів в інформаційній сфері. Аннотация. К вопросу конституционных принципов в информационной сфере. Summаry. As to the question of constitutional principals in the informative space. Ключові слова: конституційні засади, інформаційна сфера. У...»

«Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія Збірник наукових праць Виходить щоквартально Заснований у серпні 2009 р. № 2 (16) 2013 Харків «Право» УДК [13+14+37.01+159.9] (06) ISSN 2075-71 Рекомендовано до друку вченою радою Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» (протокол № 8 від 19.04.2013 р.) Свідоцтво про державну реєстрацію КВ № 19315–9115ПР від...»

«Актуальнi проблеми права: теорiя i практика. №25. 2012 анализ основных характеристик договоров, по которым можно разграничить трудовой договор от смежных гражданско-правовых договоров; предоставлены рекомендации относительно решения спора об разграничении таких договоров. Ключевые слова: трудовой договор, гражданско-правовой договор, предмет договора, разграничение договоров, работник, работодатель. Pleskun A.V. Differentiating of labour contract and contiguous civil legal agreements. –...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДО СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни “ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО” (для бакалаврів, спеціалістів) Київ 2005 Підготовлено старшим викладачем, доктором філософії в галузі права Н. О. Можаровською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (протокол № 11 від 19.01.05) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Можаровська Н. О. Методичні рекомендації щодо підготовки до...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»