WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Спорудження, обслуговування і ремонт газонафтопроводів УДК 622.691 ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИЗНАЧЕННЯ ВИТОКІВ ІЗ ...»

Спорудження, обслуговування і ремонт газонафтопроводів

УДК 622.691

ПРОБЛЕМИ І ПЕРСПЕКТИВИ ВИЗНАЧЕННЯ

ВИТОКІВ ІЗ ТРУБОПРОВОДІВ

Н. М. Запухляк1, О. М. Марчук2, В. Б. Запухляк1, І. І. Лукашевич1

ІФНТУНГ, 76019, м. Івано-Франківськ, вул. Карпатська, 15, тел. (03422)42157,

e-mail: snp@nung.edu.ua

ПрАТ “ПВІ ЗІТ Нафтогазбудізоляція”, 04136, Україна, м. Київ, вул. Маршала Гречко, 14

Розглянуто проблеми і перспективи визначення витоків з трубопроводів. Проведено аналіз існуючих систем виявлення витоків, розглянуто їх недоліки та встановлено, що вони вимагають подальшого вдосконалення і розвитку. Запропоновано використання поршня для виявлення витоків, принцип роботи якого базується на перетіканні продукту з порожнини, де тиск вищий, в порожнину з меншим тиском.

Ключові слова: трубопровід, витік, врізання, система виявлення витоків Рассмотрены проблемы и перспективы определения утечек из трубопроводов. Проведен анализ существующих систем выявления утечек, рассмотрены их недостатки и установлено, что они требуют дальнейшего совершенствования и развития. Предложено использовать поршень для выявления утечек, принцип работы которого базируется на перетоке продукта из полости с более высоким давлением в полость с меньшим давлением.

Ключевые слова: трубопровод, исток, врезка, система выявления истоков Problems and prospects of determination of sources are considered from pipelines. The analysis of the existent systems of exposure of sources is conducted, their defects are considered and it is set that they require further perfection and development. The use of piston is offered for the exposure of sources, principle of work of that is based on the crossflow of product from a cavity where pressure is higher in a cavity with less pressure.

Keywords: pipeline, source, cutting in, system of exposure of sources Забезпечення промислової і екологічної безпеки трубопровідного транспорту вуглеводнів і продуктів їх переробки є одним з пріоритетних завдань для підприємств, що експлуатують трубопроводи. Останніми роками вирішення цієї задачі є актуальним у зв'язку з несанкціонованими підключеннями (врізаннями) до трубопроводів з метою розкрадання продуктів перекачування, які набувають усе більш широких масштабів. Врізання порушують герметичність трубопроводів, скорочують термін їх експлуатації, завдають значного економічного збитку, призводять до витоків нафти і нафтопродуктів, створюють передумови для виникнення надзвичайних екологічних ситуацій.

Якщо в 90-ті роки повідомлення про виявлені врізання в трубопроводи були одиничними, то в 2000-ні їх число стало швидко збільшуватися. На деяких ділянках трубопроводів несанкціоновані врізання зустрічаються через кожні (5-10) км. Для оцінки об'ємів розкрадань з трубопроводів компанії часто використовують дані про кількість виявлених врізань. Проте, така статистика не показує реальну ситуацію, оскільки не враховує вдосконалення методів несанкціонованих підключень і зниження ефективності їх пошуку. Якщо кілька років тому розкрадання здійснювалися безпосередньо з кранів, встановлених на трубопроводах, то в останні роки врізання виконуються, як правило, з відведеннями, що мають протяжність до декількох кілометрів, виявити які значно складніше.

Збитки від несанкціонованих підключень складаються з вартості викраденого продукту і витрат на відновлення пошкоджених ділянок трубопроводів, ліквідацію розливів. Причому, останні, як правило, в десятки разів перевищують перші.

Використання на магістральних нафтопроводах ефективних систем виявлення витоків (СВВ) дозволило б виключити дані збитки.

ISSN 1993—9965. Науковий вісник ІФНТУНГ. 2012. № 2(32) Спорудження, обслуговування і ремонт газонафтопроводів Існуючі системи методів контролю витоків в трубопроводах класифікуються за різними показниками: режимом роботи трубопроводу; періодичністю застосування; вимірюваними параметрами; фізичними явищами; принципом дії.

Методи виявлення витоків можуть бути самими різними, але серед них можна виділити декілька типів, що використовуються сьогодні [1]:

- метод пониження тиску з фіксованою або ковзаючою вставкою;

- метод негативних ударних хвиль;

- метод порівняння витрат;

- радіоактивний метод;

- ультразвуковий метод;

- метод акустичної емісії;

- лазерний газоаналітичний метод;

- візуальний метод;

- метод перепаду тисків;

- метод трасуючих газів;

- метод вихрових струмів;

- комбінований електромагнітний метод контролю;

- метод ударних хвиль Н. Е. Жуковского і інші.

Системи контролю повинні відповідати наступним вимогам: мати високу чутливість, точність визначення місця витоку; бути безпечними в експлуатації; забезпечувати контроль трубопроводів великої довжини; мати високу надійність, достовірність, автоматизацію і економічність; не створювати перешкод в процесі перекачування продукту; бути готовим до роботи за будь-яких кліматичних і погодних умов.

Застосування тих або інших методів обмежене параметрами трубопроводу, профілем траси, властивостями рідини, залежить від напряму і режиму перекачування. Деякі методи дозволяють встановити тільки факт наявності витоку, за допомогою інших вдається визначити також місце ушкодження.

Також, більшість встановлених на магістральних нафтопроводах і нафтопродуктопроводах СВВ працюють на принципі вимірювання витрати і тиску або реєстрації хвиль тиску. Такі системи виявляють витоки з інтенсивністю близько 1 % від продуктивності трубопроводу і більше, що розвиваються за відносно короткий час (декілька секунд). Для магістрального нафтопроводу з продуктивністю 10 тис.м3/добу ця межа чутливості складає 100 м3/год (4 залізничних цистерни).

Як видно, при такій чутливості ні про яку реєстрацію витоків через несанкціоновані врізання не може бути мови. Такі системи не реєструють навіть великі аварії. Магістральні нафтопроводи не захищені від підключення до них через несанкціоновані врізання нелегальних міні-НПЗ, постійно споживаючих для переробки нафту з інтенсивністю для кожного з врізань не більше 4 з/д цистерни за годину.

Отже, за допомогою існуючих методів контролю витоків складно виявити несанкціоновані врізання через їх нетривалість і малі об'єми витоків, не забезпечується вимога оперативності.

Крім того, засоби і системи для виявлення врізань є дорогими через використання високоточної апаратури і засобів телемеханіки, що не завжди виправдовує їх застосування.

Таким чином, аналіз існуючих методів і засобів виявлення витоків показав, що вони вимагають подальшого вдосконалення і розвитку. Саме тому автори поставили перед собою задачу розробити пристрій, який дозволяв би виявляти витікання з трубопроводів різного призначення (нафто-, продукто- та газопроводів) через врізання та іншого роду пошкодження стінки. При цьому, передбачалося максимальне здешевлення СВВ.

Як прототип було взято спосіб виявлення місць урізувань в газопроводи населених пунктів [2], який полягає у створенні акустичних коливань ударним способом, які у подальшому аналізують. Система складається з: 1 - газопровід населеного пункту, 2 - отвір урізування, 3 – еластичний поршень 4 - ударники на пружному елементі, 5 - п'єзодавач з аналізатором сигналу 6, 7 – лічильник об'єму газу (рисунок 1). Акустичні коливання створюють ударним способом ударниками, змонтованими на еластичному поршні, який пересувається всередині трубопроводу потоком транспортованого газу, акустичний сигнал приймають акустичним приймачем, який установлений на поверхні трубопроводу, а координату урізування визначають шляхом вимірювання витрати, тиску та температури газу на вході в трубопровід і розраховують за Спорудження, обслуговування і ремонт газонафтопроводів відповідними алгоритмами. Проте даний пристрій має також ряд недоліків. По-перше, при зіткненні ударників 4 із неякісно виконаними зварними стиками останні можуть розцінюватись системою як відвід. По-друге, застосування такого пристрою в нафтопроводах чи продуктопроводах є під знаком питання. Тобто, це вказує на те, що приведений спосіб не є універсальним.

Рисунок 1 – Пристрій для виявлення місць врізання в газопроводи населених пунктів На думку авторів, одним з найперспективніших методів визначення місця несанкціонованого врізання є метод із застосуванням поршня, який базується на перетіканні продукту з порожнини, де тиск вищий в порожнину з меншим тиском.

Поршень складається з двох частин 1, 5 (рисунок 2) з пружного матеріалу, з’єднаних трубою 2, що відкрита з задньої сторони та закрита з передньої та має отвір, що знаходиться між частинами 1, 5. В середині труби 2 встановлено вібратор 4, який при проходженні рідини створює коливання. На трубі 2 також встановлено електронний прилад 3, що проводить фіксацію часу і запис звуку, зв’язаний з часом пуску поршня.

Для переміщення поршня в продуктопроводі 6 створюється перепад тиску, причому тиск на задню стінку і тиск в просторі між частинами поршня – однаковий (рисунок 2, а).

При проходженні поршня через місце, де є врізання чи витік (рисунок 2, б) (зокрема коли об’єм між частинами поршня 1, 5 буде перебувати над місцем врізання 7), тиск в просторі між частинами 1 і 5 стає меншим, як тиск за поршнем. Внаслідок цього через трубу 2 протікає продукт, що створює коливання вібратора 4, при цьому виникає звук, який записується з фіксуванням часу електронним пристроєм 3. За даними витратоміра і часу визначають місце де створювався звук, тобто де є врізання.

В зв’язку з тим, що об’ємна витрата до отвору більша ніж після отвору, то на цьому принципі базується дія пристрою для контролю місця врізання.

Застосування такого методу (в порівнянні з іншими) не потребує значних економічних витрат, дозволяє точно встановлювати місця несанкціонованого відбору з трубопроводу і підвищує його гідравлічну ефективність. Хоча одним з недоліків є неможливість визначення місця несанкціонованого врізання, коли не відбувається відбір продукту. Але при об'єднанні цього методу з методом, в якому застосовується принцип створення і прийняття акустичних коливань, такий недолік усувається.

–  –  –

Проте, для реалізації такого методу необхідно вирішити ряд завдань, пов'язаних з рухом рідини або газу в порожнині поршня, що рухається. Тобто, необхідно визначити швидкість руху самого поршня, при якій можна фіксувати перетікання продукту в його порожнині, а також параметри тиску і витрати на початку досліджуваної ділянки, оскільки переміщення поршня при очищенні порожнини трубопроводу забезпечується шляхом створення в трубопроводі певного гідродинамічного режиму.

–  –  –

1. Гольянов А. А. Анализ методов обнаружения утечек на трубопроводах / А. А. Гольянов // Транспорт и хранение нефтепродуктов, 2002. – №10-11. – С. 5-14.

2. Пат. 83304 Україна, МПК F 17 D 5/06, G 01 N 29/24. Спосіб виявлення місць урізувань в газопроводи населених пунктів / Середюк М. Д., Климишин Я. Д., Ксенич А. І. ; заявник і патентовласник Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу - № a200612993 ; заявл. 11.12.06 ; опуб. 25.06.08, Бюл. № 12 – 3 с.

–  –  –Похожие работы:

«Економічні науки Література 1. Кардаш В.Я. Маркетингова товарна політика : [підручник] / Кардаш В.Я. – К. : КНЕУ, 2001. – 239 с.2. Холодний Г.О. Маркетингова товарна політика : [навч. посіб.] / Холодний Г.О. – Харків : Вид. ХНЕУ, 2006. – 324 с.3. Шканова О.М. Маркетингова товарна політика : [навч. посіб.] / Шканова О.М. – К. : МАУП, 2003.– 160 с.4. Балабанова Л.В. Маркетингова товарна політика в системі менеджменту підприємств : [навч. посіб.] / Л.В. Балабанова, О.А. Бриндіна. – К. : ВД...»

«ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ВІДДАННЯ ПЕРЕВАГИ ЗАНЯТТЯМ КОНКРЕТНИМИ ВИДАМИ СПОРТУ СТУДЕНТІВ ВНЗ ГружевськийВ.О. Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського Кримський економічний інститут КНЕУ ім. В. Гетьмана Анотація. У статті проаналізовано динаміку віддання переваги заняттям конкретними видами спорту студентів 1-3 курсів. Визначено пріоритетні види спорту: спортивні ігри, аеробіка, танці, плавання. Виявлено особливості інтересу студентів етнічних груп і тих, які мешкають у...»

«УДК 911.3 Чіпко Т. М. Експортний потенціал АПК України у вирішенні світової продовольчої кризи Інститут географії НАН України, м. Київ e-mail: tarasnauka2015@ukr.net Анотація. Розглянуто можливості зовнішньої торгівлі України на ринках зерна, соняшникової олії та пшеничного борошна, значення провідної компанії–лідера зернового ринку в Україні «Нібулон» на світовому зерновому ринку, переваги і недоліки створення зернового пулу, експортні можливості продукції агропромислового комплексу (АПК)...»

«Економічні науки УДК 658.8 Т. С. МАКСИМОВА, Д. В. СОРОЧАН Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля ОБҐРУНТУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ РІШЕНЬ ПРИ ТОВАРНО-ІННОВАЦІЙНОМУ РОЗВИТКУ НА МАШИНОБУДІВНОМУ ПІДПРИЄМСТВІ У статті розглянуто можливі варіанти дій при товарно-інноваційному розвитку, запропоновано показник результативності товарно-інноваційного розвитку для машинобудівного підприємства, запропоновано використання стратегій залежно від показника новизни товару для вітчизняних підприємств...»

«категория, целостность, связность, членимость (дискретность), информативность, континуум, модальность, лингвистика текста In article concepts and types of text categories, прмчины emergence of various scientific approaches to quantity and hierarchy of text categories are considered; the main categories peculiar to the text of the managerial document, their distinctive characteristics, language means which provide realization of these categories in the text are defined and characterized. Key...»

«Економічні науки 5. Могилевская О.Ю. Особенности формирования маркетинговой стратеги развития промышленного предприятия / О.Ю. Могилевская // Економіка та держава. – 2007. – № 5. – С. 42–45.6. Мордвінцева Т.В. Ринкова стратегія металургійних підприємств на основі маркетингової ділової активності / Т.В. Мордвінцева // Інвестиції: практика та досвід. – 2008. – № 17. – С. 35–39.7. Подрєза С.М. Особливості та проблеми побудови інноваційної стратегії в системі стратегічного розвитку підприємства /...»

«106 УДК 346: [658.821: 621] (477) ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВТОМОБІЛЕБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ Пирожкова Ю.В., к.ю.н, доцент Запорізький національний університет У статті висвітлюються питання правового регулювання конкуренції у сфері автомобілебудування в Україні, аналізуються правові заходи щодо підтримки автомобілебудівної промисловості в Україні в умовах світової фінансової кризи, формулюються пропозиції щодо оновлення...»

«Економічні науки ресурс]. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main. – Заголовок з екрану.2. Лилик Ірина, Лилик Сергій, Ромат Євген. Дослідження спроможності організацій громадянського суспільства щодо участі у процесах стандартизації споживчої сфери. Опитування керівників громадських організацій. Здійснено в рамках проекту за підтримки спільного проекту Європейського Союзу та Програми розвитку ООН «Спільнота споживачів та громадські об’єднання». [Електроний ресурс]: Режим...»

«УДК 371.26:378 Є.Ю.Маймула, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ДОСЛІДЖЕННЯ СУЧАСНОГО СТАНУ ОРГАНІЗАЦІЇ КОНТРОЛЮ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ-ЕКОНОМІСТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИЧНИХ ДИСЦИПЛІН Маймула Є.Ю. Дослідження сучасного стану організації контролю навчальних досягнень студентів-економістів у процесі вивчення математичних дисциплін У статті поданий аналіз сучасного стану організації контролю навчальних досягнень майбутніх економістів у процесі вивчення...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 347.73:336.225.676 Ю. Г. Демянчук здобувач кафедри державно-правових дисциплін Національного університету Острозька академія, голова Рівненського апеляційного господарського суду МЕТОДИ УНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ Подвійним оподаткуванням слід вважати явище, за якого відбувається оподаткування визначеного об’єкта оподаткування у окремого платника податку більше ніж один раз за...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»