WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ Стаття присвячена проблемним аспектам ...»

-- [ Страница 1 ] --

Том 130. Випуск 117

УДК 351.72:324

Гриськова А.М.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ ЯК ОСНОВНА

СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО

ПРОЦЕСУ

Стаття присвячена проблемним аспектам фінансового механізму забезпечення виборчого процесу, його особливостям, проблемам та ролі в процесі

організації виборчого процесу на сучасному етапі реформування системи

українського державотворення.

Ключові слова: фінансовий механізм, фінансові інструменти, виборчий процес, державне управління, держава, вибори, фінансове забезпечення.

Статья посвящена проблемным аспектам финансового механизма обеспечения избирательного процесса, его особенностям, проблемам и роли в процессе организации избирательного процесса на современном этапе реформирования украинского государства.

Ключевые слова: финансовый механизм, финансовые инструменты, избирательный процесс, государственное управление, государство, выборы, финансовое обеспечение.

The article deals with the problematic aspects of the financial mechanism of ensuring the election process. It highlights its peculiarities, problems and role of the present-stage reforming of the system of state formation in the process of organization of the election process.

Key words: financial mechanism, financial instruments, election process, public administration, state, elections, financial support.

Непрості політичні та соціально-економічні могу на виборах здобуває той, хто має (а точніше – умови перехідного українського суспільства ак- вклав у кампанію) більше грошей. Справді, як туалізують проблеми реалізації виборчих прав правило, саме грошовиті кандидати та партії громадян України, необхідність формування нових мають кращі можливості щодо закупівлі рекламзасад організації виборів в Україні та застосування них послуг, найму кваліфікованого персоналу та й, виборчого законодавства, яке відповідало б новим зрештою, щодо задіяння «брудних» методів політичним відносинам. політичної боротьби.

Метою даної статті є дослідження фінансового Майже в усіх країнах існує загроза, що вибори механізму забезпечення проведення виборчого можуть стати грою для багатих. Адже виникає процесу, аналіз основних правових документів, що багато запитань стосовно того, хто може фінанрегулюють фінансування та проведення виборчої сувати виборчі процеси, звідки будуть надходити кампанії. Дане дослідження дозволяє звернути гроші, чи доведеться партіям «відробляти» такі увагу на особливості проведення виборчої кампа- «благодійні пожертви» (хоча, мабуть, кожен нії, проблеми використання адміністративного політик наперед знає, що на альтруїстично мотиресурсу під час виборів, яке зводиться до воване меценатство годі й сподіватися). Намагаюфінансових, кадрових, медійних ресурсів канди- чись будь-яким чином дослідити виборчі кампанії датів на посаду Президента чи народного депутату на предмет прозорості їхнього фінансування, і, звичайно, членів партій. вітчизняні та міжнародні спеціалісти в цій сфері Об’єктом дослідження є законодавство України, пропонували не один варіант «майже вирішення»

яке регулює проведення виборчої кампанії, а саме цієї постійної проблеми.

розділи про фінансове забезпечення підготовки і Саме тому фінансовий аспект будь-яких випроведення виборів, передвиборчу агітацію. борів – від виборів глави держави до виборів в Питання фінансування виборчих кампаній стає органи влади на місцях – останнім часом став дедалі більш актуальним і важливим у сучасному об’єктом особливо пильної уваги законодавців та політичному житті. Зокрема, типовою для україн- контролюючих органів більшості демократичних ського суспільства стала думка про те, що пере- держав світу.

Наукові праці. Державне управління. Політологія Державне регулювання фінансування політич- розуміють як сукупність методів і форм, інструних партій (блоків) повинне засновуватися на ментів, прийомів і важелів впливу на стан та такому законодавстві, яке б дозволило чітко та розвиток підприємства. Даний підхід відображає послідовно визначити релевантних суб’єктів зовнішню дію функціонування фінансів підвиборчого закону, забезпечило нейтральне приве- приємств, характеризує фінанси як вирішальний дення його у дію та наявність ефективних санкцій. фактор впливу апарату управління на економічний Як зазначає відомий дослідник М. Пінто- стан підприємства [15, с. 18].

Душинський, суть «фінансової проблеми» виборів Ще одним важливим фактором проведення найчастіше вбачається у наступному: виборчого процесу є фінансове забезпечення. Суть

– політичні кампанії по всьому світу стають фінансового забезпечення полягає у виділенні дедалі дорожчими; певної суми фінансових ресурсів на розв’язання

– зростання витрат на проведення агітаційних окремих завдань фінансової політики суб’єкта.

заходів відбулося переважно завдяки поши- При цьому розрізняють забезпечувальну і регуляренню телебачення; тивну його дію. Забезпечувальна дія проявляється

– отримання достатньої кількості «чесних гро- у встановленні джерел фінансування, тобто пошей», особливо за допомогою членських криття повсякденних потреб і характеризує пасиввнесків, є неможливим для більшості канди- ний вплив фінансового забезпечення. Регулятивна датів та партій; дія здійснює вплив через виділення достатніх

– у світовій практиці сфера політики дедалі коштів та через конкретну форму фінансового більше спирається на окремих заможних осіб, забезпечення і характеризує активний вплив які можуть дозволити собі оплатити витрати фінансового забезпечення.

на проведення власної виборчої кампанії; на В цілому ж дія фінансового механізму спрямопожертви компаній (фірм); на нелегальні вана на реалізацію економічних інтересів учасниготівкові кошти або навіть на приховані ків фінансових відносин. Вона має наступні іноземні надходження; напрямки свого прояву: за допомогою фінансових

– існуюча сьогодні практика фінансування ви- інструментів встановлюються певні пропорції борчих кампаній сприяє корумпованості полі- розподілу доходів, які впливають на забезпетиків, оскільки останнім після свого обрання ченість фінансовими ресурсами; за допомогою доводиться «розраховуватися» з тими, хто встановлення певних пропорцій розподілу доходів фінансував їхні кампанії [13, с. 3]. встановлюється відповідна система реалізації Вищеперелічені фактори зумовлюють непрозо- інтересів [16, с.14].

рість та корумпованість політичного процесу в Узагалі регулювання визначають як підпорядцілому та виборів зокрема, провокують фальсифі- кування певному правилу, як вплив на об’єкт кацію та спотворення результатів волевиявлення управління з метою досягнення стану його стійгромадян тощо. Наведені положення не безспірні, кості у разі виникнення відхилень від завдань, однак вони дають уявлення про ключові аспекти встановлених норм і нормативів.

проблеми. Фінансове забезпечення та фінансове регулюЩо слід розглядати під фінансовім механізмом вання проводиться за допомогою фінансових забезпечення виборчого процесу? Звернемося вза- інструментів, які, в свою чергу, мають власні галі до сутності поняття «фінансовий механізм». важелі впливу. Елементи фінансових інструментів Фінансовий механізм являє собою сукупність поділяються на елементи первинного впливу, що форм і методів створення та використання фондів діють у процесі вилучення частини доходів (пофінансових ресурсів з метою забезпечення потреб датки, внески, відрахування); вторинного впливу, державних структур, господарських суб’єктів і що діють шляхом збільшення доходів (банківські населення. Складовими фінансового механізму є позички, бюджетні субсидії).

фінансові показники, нормативи, ліміти і резерви, фі- Дія фінансових інструментів здійснюється на нансове планування, прогнозування, управління основі загального підходу, характерного для всіх фінансами [5, с. 134]. суб’єктів фінансових відносин (єдиний рівень В економічній літературі поняття «фінансовий оподаткування, кредитування, фінансування);

механізм» використовується досить широко. Але селективного, диференційованого підходів.

єдиної думки щодо його визначення та його У сучасних умовах визнається, що серед складових не існує. Серед розмаїття визначень і складових фінансового механізму найефективпідходів учених та практиків до поняття «фі- нішими є фінансові важелі, які приводяться в дію нансовий механізм «найбільшої уваги заслуго- через відповідні фінансові методи. Окрім того, вують два аспекти, два підходи до розуміння його фінансовий механізм має відповідне правове, суті. Перший підхід полягає в тому, що під нормативне, інформаційне та організаційне «фінансовим механізмом» розуміють функціону- забезпечення [2, с. 136].

вання самих фінансів підприємств. Такий підхід до В теорії фінансів система фінансових індикавизначення фінансового механізму відображає торів включає: фінансові категорії; фінансові внутрішню організацію функціонування фінансів показники; фінансові коефіцієнти.

підприємств. Другій підхід до розгляду поняття Застосовування фінансових категорій як фінанфінансовий механізм «полягає в тому, що його сових індикаторів не є доцільним, тому що вони Том 130. Випуск 117 відображають лише наукову абстракцію реальних нюансів, їм притаманні спільні цілі, а саме:

економічних відносин, тобто суто теоретичні створення однакових умов для вільної та рівнопоняття і не можуть використовуватись як інфор- правної політичної боротьби за владу; матеріальне маційна база. Фінансові показники підприємства забезпечення розмаїття діяльності політичних характеризують кількісну сторону фінансових партій; сприяння ефективному виконанню ними відносин і показують обсяги фінансових операцій, своєї суспільної ролі, оздоровленню політичного що дозволяє оцінити масштаби фінансової життя.

діяльності. Фінансові коефіцієнти – це відносні фі- Державне регулювання фінансування політичнансові показники, які виконують оцінюючу них партій (блоків) повинне засновуватися на функцію, тобто дають можливість оцінювати такому законодавстві, яке б дозволило чітко та фінансову діяльність. Саме вони можуть висту- послідовно визначити релевантних суб’єктів пати у ролі фінансових індикаторів, якщо при їх виборчого закону, забезпечило нейтральне привевизначенні виконуються вимоги повноти, дення його у дію та наявність ефективних санкцій.

достовірності та своєчасності [6, с. 178]. В Україні контроль за політичними фінансами Отже, по-перше, фінансовий механізм – це здійснюються кількома організаціями. Так, наскладна система, яка дозволяє управляти фінан- приклад, контроль за надходженням, обліком і совою діяльністю. По-друге, це механізм, який використанням коштів виборчих фондів здійснюдозволяє розв’язувати практично всі проблеми, але ється вибірково Центральною виборчою комісією, слід враховувати, що роль фінансів у відносинах окружними виборчими комісіями та установою розподілу вторинна, і основне регулювання банку, в якій відкрито рахунок виборчого фонду здійснюється у процесі роботи. відповідно до порядку, встановленого ЦентральТаким чином, фінансовий механізм у процесі ною виборчою комісією разом із Національним організації виборчого процесу є важливим банком України та центральним органом викокомпонентом. Це та система способів, засобів, навчої влади з питань зв’язку [8].Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет «Львівська політехніка» ФІЛАТОВ ВІКТОР ВІКТОРОВИЧ УДК 35.073.6.04(479):341 ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ МІЖНАРОДНИХ НОРМ ДО МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Львів – 2012 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі адміністративного права та адміністративної діяльності...»

«1 НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ І МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН Рубцова Марина Юріївна УДК 339.727.22 (477) НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ДЛЯ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ УКРАЇНИ Спеціальність 08.05.01 – Світове господарство і міжнародні економічні відносини АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук КИЇВ-1999 Дисертацією є рукопис Робота виконана у відділі глобальних проблем...»

«АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НАВЧАЛЬНА ПРО ГРАМ А дисципліни Київ 2002 Підготовлено кандидатом юридичних наук М. К. Галянтичем та Н. О. Можаровською Затверджено на засіданні кафедри комерційного та трудового права (Протокол № 2 від 03.10.01) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Галянтич М. К., Можаровська Н. О. Навчальна програма дисципліни “Господарське законодавство” (для бакалаврів, спеціалістів напряму “Менеджмент”, “Економіка і підприємництво”). — К.:...»

«1 Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2011. – №1(3) УДК 347.73:336.225.676 Ю. Г. Демянчук здобувач кафедри державно-правових дисциплін Національного університету Острозька академія, голова Рівненського апеляційного господарського суду МЕТОДИ УНИКНЕННЯ МІЖНАРОДНОГО ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ Подвійним оподаткуванням слід вважати явище, за якого відбувається оподаткування визначеного об’єкта оподаткування у окремого платника податку більше ніж один раз за...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний авіаційний університет К.В. МАРІНЦЕВА АВІАЦІЙНІ ПАСАЖИРСЬКІ ПЕРЕВЕЗЕННЯ Курс лекцій Київ 2007 УДК 656.7.072 (042.4) ББК О585я7 М263 Рецензенти: А.М. Новікова – д-р економ. наук, ст.н.сп. зі спеціальності економіка транспорту і зв’язку, заст. директора з наукової роботи ДП «Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут» Є.М. Сич – д-р економ. наук, проф., завідувач кафедри економіки транспорту Київського університету Економіки...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ Павлюк Сергій Григорович УДК 338.436.33 (447) РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНИХ ЗВ'ЯЗКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ (НА ПРИКЛАДІ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ) Спеціальність 08.10.01— розміщення продуктивних сил і регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ-1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних...»

«ЗВІТ про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих торгів № 191 від 30.07.2012 р.1. Замовник:1.1.Найменування. Державне територіально-галузеве об’єднання «Південно-Західна залізниця» 1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ. 04713033 1.3. Місцезнаходження. 01034, м. Київ, вул. Лисенка, 6 1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками (прізвище, ім’я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного...»

«УДК 37.014.55:37.014.63 Зайченко О.І., канд. пед. наук, доцент ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» АПН України ДЕРЖАВНО-ГРОМАДСЬКЕ УПРАВЛІННЯ В СИСТЕМІ ОСВІТИ РАЙОНУ Анотація. У статті зроблено спробу розкрити державно-громадське управління, яке має забезпечити прискорений, випереджаючий інноваційний розвиток, а також умови для розвитку, самоствердження та самореалізації особистості. Ключові слова: державно-громадське управління, модель, структура, управління освітою, громадська думка,...»

«122 ЛІТЕРАТУРА 1. Балаева О. Н. Сфера услуг в мировой экономике: тенденции развития / О. Н. Балаева // Мировая экономика и международные отношения. – 2007. – № 3. – С. 23-29.2. Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнозирования / Д. Белл ; пер. с англ. В. Л. Иноземцев. – М. : Academia, 1999. – 787 с.3. Аванесова Г. А. Сервисная деятельность: историческая и современная практика, предпринимательство, менеджмент : учебн. пособие [для студ. вузов] / Г. А. Аванесова. –...»

«УДК 005.95:331.101 А.В. Черкасов Луганський обласний центр зайнятості ІННОВАЦІЙНА РОЛЬ МОТИВАЦІЇ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ © Черкасов А.В., 2008 Розглянута роль мотивації з точки зору прикладання праці, охарактеризовано наукову проблематику мотивації на ринку праці та в системі управління персоналом. Розкрита сутність мотивації в системі управління персоналом за об’єктами та суб’єктами цього процесу, запропоновано шляхи вирішення розглянутої наукової та практичної проблеми з визначенням...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»