WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.7 винна бути приведена відповідно до науково обґрунтованих пріоритетів ...»

-- [ Страница 2 ] --

Вплив зовнішнього боргу на промислове виробництво є позитивним у Польщі, тобто ми можемо припустити, що частина запозичених коштів спрямовувалась у розвиток реального сектору економіки та забезпечення збільшення доходу держави. Нагадаємо, що інвестиційна спрямованість запозичень – це запорука зменшення боргового тягаря майбутніх поколінь за рахунок інвестиційного доходу. Натомість в Україні цей вплив є негативним. Зовнішній борг може бути чинником економічного зростання в разі нераціонального використання, проте цей ефект є короткотерміновим (приклад України, що підтверджується результатами регресійного дослідження).

Отже, з погляду макроекономічних наслідків зовнішнього кредитування, чіткіша інвестиційна спрямованість зовнішніх корпоративних позик дає змогу розглядати їх як прийнятну форму фінансування державних потреб. З таких міркувань варто зазначити, що залучення зовнішніх кредитів недержавним сектором економіки підвищує вразливість національної фінансової системи до дії зовнішніх шоків, пов'язаних із потоками міжнародних капіталів і нестабільністю обмінних курсів.

144 Збірник науково-технічних праць Науковий вісник НЛТУ України. – 2011. Вип. 21.7 Висновки. Як засвідчують результати проведеного теоретичного та емпіричного дослідження, зовнішній борг був причиною поглиблення кризових явищ та здійснював негативний вплив на ВВП та промислове виробництво. З таких міркувань, на нашу думку, пріоритетними напрямками у регулюванні зовнішніх запозичень є розвиток ринку внутрішніх запозичень, відмова від залучення коштів до фінансового сектору на спекулятивній основі та переорієнтація на реальний сектор економіки, а також заборона використання фінансових активів для поточних державних потреб. Потенціал вирішення цієї проблеми завдяки лише цим заходам доволі обмежений, тому необхідними є наступні дослідження боргових ризиків, їх наслідків для економіки та шляхи використання зовнішніх запозичень з метою забезпечення довготермінової стійкості.

Література

1. Kantorowicz J. Poland: Time to come down from the clouds and face reality. [Electronic resource]. – Mode of access http://www.irefeurope.org.

2. Чуба Н. Польський досвід управління держаним боргом / Н. Чуба // Вісник Львівського ун-ту. – Сер.: Економічна. – 2008. – Вип. 40. – С. 354-359.

3. Буковинський С.А. Зростання корпоративного зовнішнього боргу України: макроекономічні наслідки та ризики для економіки / С.А. Гриценко, А.А. Гриценко, Т.Є. Унковська // Фінансова політика й економічне регулювання. – 2007. – № 10. – С. 3-18.

4. Nauriel Roubini, Arpitha Bykure. The coming sovereign debt crisis. [Electronic resource].

– Mode of access http://www.forbes.com.

Андрусив Р.Р. Сравнительный анализ финансово-экономических механизмов влияния внешнего долга на функционирование экономик Украины и Польши Проанализирована экономическая ситуация в Украине и Польше в докризисный период. Осуществлен подробный анализ влияния внешних заимствований на макроэкономические показатели исследуемых стран с помощью регрессионного анализа.

Даны рекомендации для эффективного управления внешними заимствованиями.

Ключевые слова: внешний долг, ВВП, обменный курс, финансовый кризис, управление долгом, дефицит бюджета.

Andrusiv R.R. Financial and economic mechanisms of external debt influence on the economies of Ukraine and Poland: a comparative analysis The article analyzes the economic situation in Ukraine and Poland before the financial crisis. Article includes detailed analysis of the impact of external borrowing to macroeconomic indicators made by using regression analysis. Author proposed some recommendations for the effective management of external borrowing.

Keywords: external debt, GDP, exchange rate, financial crisis, debt management, budget deficit.

УДК 336.717.061 Доц. Є.М. Андрущак, канд. екон. наук;

магістр В.С. Хар – Львівський НУ ім. Івана Франка

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ

КАНАЛУ БАНКІВСЬКОГО КРЕДИТУВАННЯ

Проаналізовано особливості функціонування кредитного каналу трансмісійного механізму, стан вітчизняної банківської системи як інституціональної основи монетарної трансмісії. Виокремлено основні фактори, які негативно вплинули на канал кредитування у кризовий період.

4. Економіка, планування і управління галузіPages:     | 1 ||
Похожие работы:

«УДК 378. 016 : 811 К. М. Лихачова, Брянківський технолого-економічний технікум Луганського національного університету імені Тараса Шевченка ФОРМУВАННЯ ПРАВИЛЬНОСТІ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ВНЗ ЗА ДОПОМОГОЮ ВПРАВ ТВОРЧОГО СПРЯМУВАННЯ Лихачова К. М. Формування правильності мовлення студентів економічних спеціальностей ВНЗ за допомогою вправ творчого спрямування У статті розглядаються питання впливу творчих вправ на формування правильності мовлення студентів-нефілологів,...»

«Македон В.В. Формування конкурентних переваг транснаціональних корпорацій у системі міжнародного бізнесу ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ УДК 334.178 ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ Македон В.В., к.е.н., доцент, Дніпропетровський університет ім. А. Нобеля Стаття розглядає питання створення та реалізації конкурентнх переваг транснаціональних корпорацій за рахунок розширення систем інвестування, корпоративного будівництва, отримання переваг на...»

«Економічні науки УДК 351.82 С. Г. ТУРЧІНА Сумський національний аграрний університет ІІНТЕЛЕКТУАЛЬНА СКЛАДОВА ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ: ІННОВАЦІЙНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У статті окреслено деякі аспекти розвитку людського потенціалу, основна увага зосереджена на інтелектуальній складовій. In article some aspects of human potential development are considered, the special attention is concentrated on a Intellectual component. Ключові слова: людський потенціал, інтелектуальний...»

«Економічні науки ЕКОНОМІКА ПРАЦІ ТА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ, РОЗВИТОК ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ УДК 331.522.4 : 338.2 : 330.34.01 : 658.3 Ю. В. БОГОЯВЛЕНСЬКА Житомирський державний технологічний університет ІНДИВІДУАЛЬНА МОТИВАЦІЯ ПРАЦІ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ Розглянуто проблему мотивації праці на сучасних підприємствах. Визначено її особливості в умовах. інноваційної економіки. Проведено емпіричні дослідження та узагальнено отримані результати в модель індивідуальної мотивації праці, зокрема...»

«УДК 339.9:631.145 Н.Я. Пітель, канд. екон. наук, доцент Уманський державний аграрний університет ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК Постановка проблеми. Активне залучення держави до системи міжнародних зв’язків підвищує важливість зовнішньоекономічних відносин, заснованих на рівноправних і взаємовигідних умовах. Крім того, глобалізаційні процеси міжнародного бізнесу підвищують актуальність проблем управління зовнішньоекономічною діяльністю. Зважаючи на роль і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»